Dagordning för Telge Fotoklubbs årsmöte 2017-03

Dagordning för Telge Fotoklubbs årsmöte 2017-03-08
Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden justerar protokollet
4. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
5. Fastställande av dagordning
6. Verksamhetsberättelse
7. Kassörens redovisning
8. Revisorns berättelse samt fastställande av balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse
10. Styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår samt beslut om
medlemsavgiftens storlek för innevarande verksamhetsår
11. Val av styrelseordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av revisor och eventuell revisorssuppleant
14. Val av valberedning
15. Behandling av motioner
16. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
17. Mötets avslutande
1.