Dagordning för Östra regionens årsmöte den 23 mars 2017 Plats

Dagordning för Östra regionens årsmöte den 23 mars 2017
Plats:
Tid:
Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm.
kl.10.00–16.00
§ 1.
Mötets öppnande
§ 2.
Val av mötesfunktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) 2 justerare
§ 3.
Beslut om mötets behöriga utlysande
§ 4.
Godkännande av verksamhetsberättelse
§ 5.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamheten 2016
§ 6.
Presentation av årets verksamhet
§ 7.
Val av styrelse
a) fastställande av antal
b) val av ledamöter
c) val av ordförande
§ 8.
Val av valberedning
§ 9.
Övriga frågor
§ 10.
Avslutning
Dagordning
1 (1)