Planbeskrivelse, datert 09.03.17

09.03.17
DETALJREGULERINGSPLAN
STORSTEIGEN VIDEREGÅENDE SKOLE MED
OMKRINGLIGGENDE AREAL
PLAN-ID R30
Planbeskrivelse
Bilde: Wikipedia
Vedtatt av kommunestyret: 02.03.2017.
Plankart i M: 1: 1000, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse er datert
09.03.17, og er endret i tråd med kommunestyrets vedtak.
1
09.03.17
1. Formål med reguleringen
På oppdrag fra Hedmark Fylkeskommune, har Norconsult utarbeidet forslag til
reguleringsplan for Storsteigen videregående skole og omkringliggende areal. Hensikten med
planarbeidet er å klarlegge bruken av Storsteigen videregående skoles arealer. I forbindelse
med utbygging av nye driftsbygninger på eiendommen, skal det avklares plassering av ny
bebyggelse, og sikres hensiktsmessig intern infrastruktur på området. Det skal også
tilrettelegges for sikre forbindelser ut og inn av området.
2. Planstatus
I Kommunedelplan for Alvdal tettsted (29.09.2011) er det aktuelle området avsatt til
nåværende og fremtidig offentlig eller privat tjenesteyting.
3. Beskrivelse av planområdet
3.1 Planområdet i dag
Planområdet består av ca. 180 dekar, hvorav 53,28 dekar eies av gnr/bnr: 7/85, Storsteigen
videregående skole (Hedmark fylkeskommune). Området ligger i sentrum av Alvdal
kommune, ca. 500 m fra Steia, og avgrenses i øst av Rv.3, i vest og nordvest av Glomma, og i
sør mot lauvskog og dyrka mark. Høydeforskjellen innenfor planområdet er 16 m. Skråningen
ned mot Glomma er delvis bratt. På Storsteigen er dette forsterket av fyllinger mot
elvebredden. Deler av planområdet er innenfor flomsonen for 200 års flom, og blir jevnlig
utsatt for oversvømmelser. Kvernbekken krysser området fra øst mot vest, og renner ut i
Glomma sør for det kommunale renseanlegget.
Planområdet omfatter sentrumsnære landbrukseiendommer og fem boligtomter som er utskilt
fra disse. I nord ligger tun og bebyggelse tilhørende tre av Steigårdene; Steien nordre, Steien
søndre og Storsteigen, samlet, som i et klyngetun. Alle disse har det meste av sitt
landbruksareal andre steder, blant annet på elvesletta langs Glomma lenger nord. For disse har
Rv.3 utviklet seg til en betydelig barriere mellom gårdstunene og de øvrige delene av
eiendommene. Sør for Storsteigen ligger Lillesteien, eller Prestegården, med gårdstun og
tilhørende landbruksarealer, samt nåværende og tidligere festetomter som omfatter
boligtomter og tomt for Alvdal vannverks renseanlegg. Lengst sør dekker planområdet deler
av eiendommen 10/50 Randmæl og et område hvor det er funnet rester etter en
førreformatorisk kirkegård, sannsynligvis fra middelalderen. Dette området er automatisk
fredet etter Kulturminneloven. Landbruksarealene innenfor planområdet brukes i dag
hovedsakelig til beite for dyr fra Storsteigens besetning.
2
09.03.17
Berørte naboeiendommer:
Gnr/bnr: 7/54,Steien Nordre
gnr/bnr: 7/59, Steien Søndre
gnr/bnr: 9/17 og gnr/bnr: 9/17/31, Lillesteien
gnr/bnr: 9/17/19
gnr/bnr: 9/17/20
gnr/bnr: 9/17/23
gnr/bnr: 9/17/34
gnr/bnr: 9/168
gnr/bnr: 9/185
del av gnr/bnr: 10/50, Randmæl
del av gnr/bnr: 300/14, Rv.3
Områder i Glomma og Kvernbekken
Området utgjør ca.
9 dekar
6 dekar
47 dekar
2 dekar
1 dekar
1 dekar
8 dekar
1 dekar
1 dekar
15 dekar
2 dekar
35 dekar
180 dekar
3.2 Historikk
Alvdal tettsted karakteriseres som en stasjonsby med jernbanestasjonen og kirka som sentrale
midtpunkt. Rørosbanen åpnet i 1877 og ble en viktig transportåre gjennom dalen. Først i 1968
ble veiforbindelsen utbedret slik at hovedveien gjennom Østerdalen ble flyttet fra Rendalen til
Glåmdalen og gjennom Alvdalsbygda. Siden har veien utviklet seg til en hovedtrafikkåre
mellom Oslo og Trondheim med stor gjennomgangstrafikk. I 2012 lå ÅDT på 2300, hvorav
26 % var tungtrafikk.
Storsteigen landbruksskole ble grunnlagt i 1905 og har siden vært en viktig
utdanningsinstitusjon for landbruksnæringen i Fjellregionen. Nye fagområder har kommet inn
i tillegg til tradisjonelle landbruksfag. Dette gjelder bl.a. hestefag som stiller andre krav til
bruk av arealer og bygninger enn det den tradisjonelle landbruksutdanningen gjør.
Driftsbygning fra 1955 ble revet i 2011 for å gi plass for ny driftsbygning. Den nye
fjøsbygningen skulle bygges på samme tomt som den gamle. Dette krevde en toplansløsning
for å tilpasse det fallende terrenget. Oppføring av ny driftsbygning var utløsende for
utarbeidelse av denne planen og løsninger er funnet i dialog med planavdelingen i kommunen.
3.3 Eksisterende bebyggelse på Storsteigen
Den eldste delen av bygningsmassen på Storsteigen ble bygget da skolen ble
grunnlagt, og består av sentrale bygninger i inntunet. Det har gradvis kommet til ny
bebyggelse i takt med utvikling av skolen. De nyeste er undervisningsbygningen fra 1997 og
fjøset fra 2012. Gårdsbebyggelsen på området består av tradisjonell gårdsbygninger og
tundannelser. Bygningsmiljøet framstår som helhetlig og flere av bygningene er gamle
tømmerbygninger av lokal type. Boligene på de fradelte tomtene i sør er bygd fra 1950- tallet
og fremover.
3
09.03.17
3.4 Veg og trafikkforhold
Nærheten til Rv.3 gjør at det er behov for å forbedre trafikksikkerheten for forbindelser og
krysningspunkter for alle typer trafikk til og fra eiendommene.
o På skoleområdet foregår driftstrafikk og øvelseskjøring med tyngre kjøretøy i området
rundt driftsbygninger og verksted. På inntunet blandes gående gangtrafikk og motorisert
ferdsel på en uheldig måte. Det er behov for å sortere trafikken bedre for å ivareta
sikkerheten for de som ferdes til fots og med hest.
o Eiendommen Gnr/bnr: 7/54, Steien Nordre, har atkomst fra Rv.3 ved brua over Glomma.
Gnr/bnr: 7/59, Steien Søndre bruker atkomstvei via den nordre innkjørsel til Storsteigen.
Begge disse atkomstene er problematiske og søkes løst til det bedre i denne planen. Plan
for ny Rv.3 er utarbeidet av Statens Vegvesen i forbindelse med opprusting av veien
gjennom Alvdal tettsted, vedtatt 25.04.2013.
o Storsteigen har hovedatkomst på høyde med avkjøring mot Steigjela og sentrum.
o Lillesteien, gnr/bnr: 9/17, deler atkomst med Alvdal kommunes renseanlegg.
o Tre av de fem boligene i feltet sør for Lillesteien (BFS2), gnr/bnr: 9/187, 9/17/20 og
9/185, ligger veldig nær Rv.3 og er innenfor byggegrense på 20 m fra riksvegen. Gnr/bnr:
9/187 og 9/185 har egen avkjørsel direkte fra riksveien. Bolig gnr/bnr: 9/168 deler
atkomst med gnr/bnr: 9/17/20. Bolig gnr/bnr: 9/17/23 ligger 135 m sør for de
omkringliggende boligene, og har egen avkjørsel. Denne boligen ligger ca. 50m fra Rv.3.
Trafikksikkerhetsmessige sider ved situasjonen for disse boligene vil bli behandlet i
fremtidige planer av Statens Vegvesen.
o Det er gang/sykkelavstand (ca. 500 m) fra Storsteigen videregående skole til Alvdal
stasjon med sentrumsfunksjoner og kollektivforbindelse med tog eller buss. Rørosbanen
har direkte togforbindelse til Hamar og Røros/Trondheim. Storsteigen videregående skole
har mange elever som daglig ferdes mellom sentrumsområdet og skolen til fots. Kryssing
foregår primært ved Steikrysset og Shellstasjonen, men en del krysser også lenger nord
ved gammel atkomstvei. De samme overgangene benyttes av hesteekvipasjer når disse
skal ut på tur utenfor skoleområdet.
o Driftstrafikk ut fra landbrukseiendommene følger de tidligere nevnte avkjørsler.
o På Storsteigen er parkering løst med parkeringsplass ved avkjørselen til Rv.3. Deler av
inntunet benyttes også til parkering for personbiler.
3.5 Vegetasjon
Det skal være registrert én rødlistet planteart, Finnmarksfrøstjerne (Thalictrum simplex), i
området ved brua. Dette er en art som er kategorisert som nær truet og som er i reduksjon.
Den er knyttet til kulturmark og flomsoner. Forekomsten er ikke registrert i Naturbasen,
Artsdatabanken eller Naturtypekartlegging fra 2012. Mye tyder på at den er borte i dag.
Ubebygde arealer består av dyrkamark og åpen beiteskog, hovedsakelig lauv.
Vegetasjonstypen på beiteområdet nærmest elva innenfor flomsonen er en karakteristisk
lauvskog dominert av bjørk, men med innslag av hegg, salixarter og gråor. I sumpområdet og
langs Kvernbekken dominerer gråor. Lengst i sør forekommer noe furu på tørre felt.
4
09.03.17
3.6 Grunnforhold
Løsmasser i området består av moreneavsetninger.
3.7 Miljøbelastninger
Det er ikke forekomster av alunskifer i grunnen i Alvdal. Det tilsier minimal fare for
radongass fra grunnen. Rv.3 er kilde til miljøbelastninger i form av støv og støyforurensing.
Transport av farlig gods kan utsette området for eksplosjonsfare, og miljøfarlige stoffer.
3.8 Kulturminner
Flere av bygningene som omfatter tunbebyggelsen på Steigårdene i nord er SEFRAK
registrerte, og er definerte som kulturhistorisk verdifulle gjennom kommunens
kulturminneregistreringer.
o På Lillesteien er bygningene på gårdstunet fredet etter § 15 Lov om kulturminner.
o Kirkegårdstuft sør på planområdet på eiendommen til Randmæl er automatisk fredet
etter § 4 i Lov om kulturminner.
3.9 Hensynet til barn og unge
Planen dekker et område med videregående skole, der de fleste er i alderen 16-19
år. På kveldstid foregår det ofte ridning, noen ganger også sammen med yngre barn. Det har
vært viktig å skille den motoriserte ferdselen fra gang- og sykkelvei samt ridearealet,
tilrettelegge for oversiktlig veikryss mot Rv.3 og øke tryggheten ved å unngå rundkjøring inne
på området. Ved å regulere inn uteareal i et solrikt område nær internatbygningen, legges det
til rette for at uteområdet blir mer attraktivt for de ungdommene som bor der i skoleåret.
3.10 Universell utforming
Universell utforming skal legges til grunn ved oppføring av ny bebyggelse for
utvendig og innvendig areal. Turvegen gjennom området skal etableres mest mulig universelt
utformet.
5
09.03.17
4. ROS-analyse
(Vedlegg 4 til planen)
Ros-analysen er endret og oppdatert etter førstegangsbehandling av planen i tråd med
Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), Systematisk
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001) og Temaveileder fra
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging,
kartlegging av risiko og sårbarhet» (2011).
Sannsynlige og uønskede hendelser i planområdet er i NÅ-situasjonen knyttet til flom, trafikk
inne på Storsteigens område og avkjøring / kryss fra Rv. 3, støy, samt fare for tap av
kulturminner.
Støydempende tiltak i form av skjerming eller fartsreduksjon kan iverksettes for å redusere
konsekvenser av støy fra Rv.3. Innendørs ridehall vil redusere utfordringer rundt støy ved
denne utendørsaktiviteten vesentlig.
Gjennom reguleringsprosessen er det lagt inn flere hensynssoner. Hensynssone for 200 års
flom for Glomma. Støysoner, og bevaring av kulturminner. Dette regulerer bebyggelse og
aktivitet innenfor disse sonene, og løser de konfliktene som lå der. Bestemmelsene setter krav
til bebyggelsen knyttet til 200 års flom. Trafikkarealet er splittet opp og fordelt mellom
kjørende og gående, landbrukstrafikk og adkomst til naboeiendommene er splittet og
muligheten for rundkjøring gjennom tunet tas bort. Gjennom dette er sikkerheten økt
betraktelig, og konsekvensen av eventuelle hendelser redusert vesentlig.
5. Forholdet til tilgrensende detaljreguleringsplaner
Reguleringsplan Rv.3, Alvdal Tettsted, Kvernbekkdalen - Steimosletta og
Detaljreguleringsplan for Alvdal sentrum, Steia (under utarbeidelse).
Planen overlapper deler av plan for Rv.3. Inntil Rv.3 er det lagt inn en ny bussholdeplass med
tilhørende gangveiforbindelse som ivaretar sikker og god forbindelse til skolen på Storsteigen.
Dimensjonering på avkjørsler er tilpasset veiene videre inn på området. Grønnstruktur er gitt
en tilpasset overgang i grensesnittet mellom planene. Turvei langs Kvernbekken foreslås
videreført under Rv.3 i kulvert, og videre ned til Storsteigen for å sikre en gjennomgang
mellom Storsteigen og Steia, under Rv.3.
6. Planprosess og medvirkning
26.11.2010 ble det avholdt forhåndskonferanse med Fylkeskommunen og konsulent fra
Villbring. Oppstart ble varslet i november 2010. I januar og mai 2011 var det møte med
henholdsvis berørte naboer og ansatte ved Storsteigen vidg. skole. I november 2011 ble
planarbeidet stanset i påvente av at vegvesenet skulle ferdigstille sin detaljreguleringsplan for
Rv.3 mellom Kvernbekken – Steimosletta, inklusive ny bru over Glomma. Denne planen ble
vedtatt 09.04.2013.
I løpet av 2013 ble det avholdt flere nye arbeidsmøter mellom Hedmark Fylkeskommune,
representanter for Storsteigen videregående skole, konsulent Brit Johnson som nå jobbet for
COWI A/S og kommunens planavdeling. I november 2014 var det befaring på
Middelaldergårdskirkegården på Randmæl med grunneierne Hans K. Øverland og Ole
6
09.03.17
Sørhuus, før planforslaget var klart for førstegangs-behandling 06.11.2014 i Fast utvalg for
plansaker. Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring, med frist 13.01.15.
12.11.14 bemerker Hedmark Fylkeskommune, Samferdsel, kulturminner og plan at det er
behov for å gjennomføre arkeologisk undersøkelse av middelalderkirkegården ved Randmæl
på barmark. Planarbeidet ble stanset inntil resultatet av dette forelå. Resultatet fra arkeologisk
undersøkelse ble mottatt fra Riksantikvaren / Hedmark Fylkeskommune 03.12.15. Av
kapasitetsmessige årsaker hos både Fylkeskommune og Alvdal kommune er ikke saken
kommet til ferdigstillelse før nå.
6.1 Merknader fra varsel om oppstart (vedlagt)
6.1.1 VIDAR STEIGEN OG ODDNY KVALVIK. Brev datert 07.12.2010.
Eiendommen til Steigen og Kvalvik har atkomst via gammel innkjørsel til Storsteigen. Det
påpekes at trafikk og levering av varer til kantinebygget av og til blokkerer atkomsten til
deres eiendom, og at det er en del uønsket ferdsel gjennom tunet deres. De ønsker en adskilt
atkomst.
Kommentar:
Reguleringsplanen foreslår ny atkomst for denne eiendommen slik at varelevering til kantina
på Storsteigen og innkjørsel til Steigen Søndre skilles. Det vil heller ikke lenger være direkte
veiforbindelse fra tunet på Storsteigen til tunet på Steigen Søndre.
6.1.2 NVE Brev datert 16.12.2010
NVE gjør oppmerksom på flomfare på grunn av nærhet til Glomma. Flomsone for 200-års
flom skal angis på plankartet, og byggerestriksjoner legges inn i bestemmelsene
Kommentar:
Flomsone er lagt inn i plan og bestemmelser gitt i henhold til opplysninger og krav fra
NVE. Flomfare er omtalt i ROS-analysen.
6.1.3 FYLKESMANNEN I HEDMARK. Brev datert 17.12.2010
Fylkesmannen minner om tema som må omtales i planbeskrivelsen og sikres i plankart
og bestemmelser. Det vises til gjeldende lover, forskrifter og veiledningsmateriale som
kan benyttes ved utarbeidelse av planen og at planen må forholde seg til overordnet
plan; Kommunedelplan for Skurlaget-Plassen. Det påpekes at prinsipper for universell
utforming skal følges og at strandsonen skal ivaretas i henhold til St. meld. 39 (20002001).
Biologisk mangfold skal ivaretas og støydempende tiltak skal i henhold til MD
retningslinjer T-1442 innlemmes i planen. Ved å vise til kommunens klima og
energiplan oppfordres det til bruk av trematerialer i bygg.
Det påpekes at planen skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse.
Kommentar:
Temaene som Fylkesmannen påpeker er behandlet og tatt hensyn til i planen.
6.1.4 HANS KRISTIAN ØVERLAND. Brev datert 17.12.2010
Hans Kristian Øverland påpeker at han ikke er klar for noe samarbeid når det gjelder
tilgjengelighet til kulturminnet, kirkegårdstuften, som ligger på hans eiendom og som er
7
en del av gardens beiteområder. En blanding av offentlig ferdsel og beitedyr vil skape
komplikasjoner. Han gir også uttrykk for at han ikke ønsker noen offentlig ferdselsåre i
form av en turvei over eiendommen. En turvei langs Glomma vil redusere beitearealet,
avskjære beiteområdene fra tilgang til vannet og ødelegge muligheten for utnyttelse av
elva som ressurs.
Kommentar:
Kommunestyret i Alvdal vedtok å ta ut turveitraseén fra planen av hensyn til grunneiers
interesser.
6.1.5 OPPLYSNINGSVESENETS FOND. Brev datert 17.12.2010
Opplysningsvesenets fond peker på kommunedelplanen hvor hele prestegården er
regulert til formålet offentlig tjenesteyting og ber om at gårdstunet reguleres til
boligformål, eventuelt i kombinasjon med bevaringsformål. Ellers påpekes det at
festetomtene bør reguleres til nåværende bruk (bolig).
Kommentar:
Gårdstunet på Lillesteien reguleres til landbruksformål siden eiendommen fremdeles er
en landbrukseiendom der jordloven fremdeles skal gjelde. Det legges på hensynssone
vern av kulturmiljø siden helheten i bygningsmiljøet ikke nødvendigvis er ivaretatt av
fredningen som foreligger. Dette reguleringsformålet er ikke i konflikt med bruken av
tunet til boligformål. Festetomtene reguleres til boligformål.
6.1.6
HEDMARK FYLKESKOMMUNE, FYLKESDIREKTØREN. Brev datert
20.12.2010 og 03.12.2015.
Planen for Storsteigen må sees i forhold til kommunedelplan for Steia.
Det helhetlige bygningsmiljøet med verneverdig bebyggelse på Storsteigen har
kulturhistoriske verdier som må ivaretas gjennom planen og sikres gjennom
bestemmelser. Fylkeskommunens kulturvernseksjon skal foreta arkeologisk
overflateregistrering i planområdet for å oppfylle undersøkelsesplikten etter lov om
kulturminner. Videre vises det til budsjett for tiltaket og vedtak i Fylkesrådet om
refusjonsregler for fylkeskommunale arkeologiske undersøkelser. Planen kan ikke
vedtas i kommunen før fylkeskommunen har avgitt sin endelige uttalelse.
Kommentar:
Innspillet er hensynstatt, og det er lagt inn hensynssone båndlegging etter lov om
kulturminner i bestemmelser og plankart for bygningsmassen på Lillesteien
(Prestegården) og Middelalderkirkegården på Randmæl. Hensynssone bevaring av
kulturmiljø er lagt på Prestegårdstunet og hagen, og danner forbindelsen mellom dette,
den fredete bygningsmassen og omgivelsene. Også den gamle rektorboligen på
Storsteigen er gitt hensynssone bevaring av kulturmiljø med fokus på bevaring av
eksteriørets detaljer.
8
6.1.7 STATENS VEGVESEN. Brev datert 07.01.2011
Statens Vegvesen viser til at de skal starte opp arbeid med reguleringsplan for utbedring
av Rv.3, men at det er uvisst når dette kommer i gang. Tema trafikksikkerhet og
arealbehov må samordnes og det oppfordres til en tett uformell prosess med vegvesenet.
Det vises også til planarbeid i forbindelse med stedsutviklings-prosjektet for Steia og at
planen for Storsteigen må sees i sammenheng med dette.
Fremtidig trase for Rv.3 lagt utenom sentrum som vist på kommuneplanens arealdel skal
opprettholdes i plan for Storsteigen
Kommentar:
Uavklarte forhold rundt fremtidig løsninger for Rv.3 gjorde at planen ble satt på vent
mens Statens Vegvesen utarbeidet reguleringsplan for Rv.3 KvernbekkenSteimosletta. Forholdet til den nevnte planen er beskrevet under pkt. 5.
9
7. Beskrivelse av planforslaget
Planforslaget er utarbeidet i henhold til krav om detaljert reguleringsplan, og består av
o Plankart med målestokk 1:1000 datert 09.03.2017.
o Reguleringsbestemmelser datert 09.03.2017.
o Planbeskrivelse med vedlegg datert 09.03.2017.
o ROS-analyse, datert 03.02.2017.
o Illustrasjonsplan i målestokk 1:1000 datert 29.09.11.
7.1 Plankartet
1: Plankart, datert 09.03.17.
10
7.2 Arealbruk
Området er fordelt på følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (§12-5, nr. 1)
Energianlegg
Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse
Undervisning, offentlig
Avløpsanlegg
Uteoppholdsareal
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5, nr. 2)
Kjøreveg-privat
Kjøreveg-offentlig
Kjøreveg - avkjørsel
Gang og sykkelvei
Gangveg/gangareal/gågate
Gatetun
Annen veggrunn- tekniske anlegg
Annen veggrunn - grøntareal
Kollektivholdeplass-bussholdeplass
Parkering
BE
BFS
o_BU
BAV
BUT
SKV
o_SKV
SGS
SGG
SGT
SVT
SVG
SKH
SPA
Grønnstruktur (§12-5, nr. 3)
Grønnstruktur
Turvei
Park
Vegetasjonsskjerm
G
GT
GP
GV
Landbruks- natur- og friluftsområder (§12-5, nr. 5)
Landbruksformål
LL
Bruk og vern av vann og vassdrag (§ 12-5, nr. 6)
Naturområde i sjø og vassdrag
VNV
Hensynssoner (§12-6)
Sikringssone, Frisikt
Støysone - Rød sone
Støysone - Gul sone
Faresone, Flomfare
Bevaring kulturmiljø
Båndlegging, etter lov om kulturminner
H140
H210
H220
H320
H570
H730
11
7.2.1 Boligbebyggelse BFS 1 og 2.
Eldre eksisterende boligbebyggelse sør i planområdet reguleres som dagens
situasjon: boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse. Det settes
byggegrense på 20 meter fra Rv.3. Det vil ikke være tillatt med ytterligere bebyggelse
i denne sonen.
7.2.2 Bygningsmiljø på Storsteigen
Bygningsmiljøet på Storsteigen preges av høy arkitektonisk kvalitet. Eldre og nyere
bebyggelse viser en forankring i stedegen byggeskikk. Nytt fjøs er bygd på samme
tomt som det gamle fjøset, slik at den tradisjonelle tundannelsen opprettholdes. Både
av hensyn til estetikk og miljø bør fremtidig bebyggelse også forholde seg til stedegen
byggeskikk med utstrakt bruk av tre som byggemateriale. Den gamle rektorboligen er
gitt hensynssone bevaring av kulturmiljø. Området rundt administrasjonsbygningene i
tunet gis formålet park for å opprettholde dagens parkpreg som en del av det
helhetlige verneverdige bygningsmiljøet. Mulig plassering av en fremtidig ridehall er
vist på illustrasjonsplanen, men avgjøres gjennom byggesøknad.
7.2.3 Uteoppholdsareal
Området mellom internatbygget og Glomma reguleres til uteoppholdsareal for
elevene. Området ligger fint og solrikt til mot Glomma bak internatet.
7.2.4 Avkjørsler fra Rv.3
o_SKV1 er regulert avkjørsel til renseanlegget.
o_SKV2 er søndre avkjøring til Storsteigen.
o_SKV3 er felles avkjørsel til begge Steigardene.
7.2.5 Trafikkorganisering - motorisert ferdsel, parkering, annen ferdsel
SPA1 utvides på eksisterende plass o_SKV2 og forbindes med gangvei inn til tunet
via SGG1. Herfra tillates det ikke annen trafikk enn nødvendig drift for landbruket
samt varelevering via gatetorget SGT1. Dette munner ut i SGT 2 foran fjøset der det
vil kunne foregå øvelseskjøring med traktor og driftstrafikk med tyngre kjøretøy.
Gang- og hestetrafikk separeres fra denne trafikken ved å benytte regulert
gang/sykkelvei SGS1-3 inne på tunet.
Ny SKV4 er adkomst til Steien søndre, og skal skilles fra SKV5 som er regulert for
varelevering til Storsteigen. Disse arealene skilles med annen veggrunn grøntareal.
Adkomsten må likevel være åpen for beredskap, og kan ikke stenges fysisk i henhold
til skolens beredskapsplaner.
HC-parkering er vist på illustrasjonsplan, og bestemmelsene krever tilrettelegging for
ladestasjoner for el-biler.
Arealet foran administrasjonsbygningene reguleres til gangvei/gangareal/ gågate.
Gang og hestetrafikk føres sørover gjennom planområdet over Storsteigens eiendom
via atkomstvei til renseanlegget og videre på ny tursti langs Kvernbekken opp mot
12
Rv. 3, der en eventuell ny kulvert under Rv. 3 i forbindelse med Kvernbekken kan
koble sammen Storsteigen og Steia. Dette i samråd med Statens vegvesen.
7.2.6 Grønnstruktur
Grønnstrukturformål G 6-8 langs o_SKV2 er ment å sikre bevaring av bjørkealléene
slik de står i dag. Trær som skades eller er gamle og dårlige erstattes ved nyplanting.
Mellom administrasjonsbygningen og den gamle rektorboligen og Rv. 3 gis formålet
park for å opprettholde dagens parkpreg som en del av det helhetlige verneverdige
bygningsmiljøet. Mellom administrasjonsbygningen og internatet reguleres
grøntarealet til vanlig grønnstruktur. Det reguleres inn en stripe med grønnstruktur
som avgrensning mellom gang/ sykkelvegen gjennom tunet og det trafikkerte
gatetunområdet.
På begges sider av o_SKV2 etableres vegetasjonsskjermer GV1 -2 med busker og
trær som også kan fungerer som støyskjerm mot Rv.3. Langs Kvernbekken og
elvebredden mot Glomma reguleres det til grønnstruktur for å bevare naturmiljøet.
Slike randsoner er viktige områder for biologisk mangfold, og ytterligere utfyllinger
og inngrep i denne sonen bør forhindres.
6.1.8 Landbruk og natur
Det er viktig for Storsteigen å ha tilgang til beiter i umiddelbar nærhet av
skolen, spesielt for hestevirksomheten. Områdene som reguleres til landbruk er enten
fulldyrket eller overflatedyrkete beiter. Beiteområdet på eiendommen Randmæl, der
kirkegårdstuften befinner seg, er kategorisert som viktig naturtype, hagemark, som
ivaretas best ved fortsatt beiting. Området videreføres derfor som landbruksformål
(LL).
6.1.9 Naturområde i sjø og vassdrag
Kvernbekken og Glomma er regulert til naturområde i sjø og vassdrag, som sikrer
naturlig bruk av vassdragene. Kvernbekken kan tillates oppdemt med mindre
vannspeil etter godkjent plan fra NVE og Fylkesmannens miljøvernavdeling.
6.1.10 Kulturminner
Gårdstunet på Lillesteien er kategorisert som en særdeles velbevart helhetlig
gårdsbebyggelse fra 1870-tallet. Tunet er her foreslått regulert til landbruksformål
med hensynssone bevaring av kulturmiljø. Dette for å ivareta miljøet rundt de fredete
bygningene. Fem av bygningene er fredet som enkeltobjekter, og det er lagt på
hensynssone båndlagt etter lov om kulturminner.
Den gamle rektorboligen på Storsteigen er gitt hensynssone bevaring av kulturmiljø
med tanke på bevaring av bygningens eksteriør.
Kirkegårdstuften på Randmæl er automatisk fredet som et førreformatorisk
kulturminne og er båndlagt etter kulturminneloven. Området brukes i dag til beite, i
tråd med intensjonene om et åpent kulturlandskap.
13