Læringsplan for 8.trinn uke 10

Læringsplan for 8.trinn uke 10
Navn:________________________________
Kontaktlærer:
8A: Vegard Eimind: v​ [email protected]
8B: Elise Bærevar: e
​ [email protected]
8C: Kristina Haraldsen: k
​ [email protected]
Undervisningsinspektør/ trinnleder 8:
Kristin Kronstad: ​[email protected]
Kongseik ungdomsskole
http://kongseikus.tbgskole.no/
Leksehjelp:​ Mandag, tirsdag og onsdag kl 14.30 - 15.15 og tirsdag kl 08.30 - 09.20
INFORMASJON
Felles info
Det er fest på Eik-klubben tirsdag 7.mars. Vi oppfordrer alle til å
komme!! Inngangspenger kr 20,-
Prøver og
innleveringer
Prøve i KRLE onsdag.
I uke 11 blir det 2-timers skriving på engelsk.
8A
Ordenselever:
8B
Ordenselever:
8C
Ordenselever: Emina og Henrik
TILPASSET LEKSE
Engelsk
Matematikk
5 blå oppgaver
Norsk
Gjør oppgave 19 s 143, i skriveboka di, velg ut to bilder, i stedet for fire
KRLE
Les på sammendrag s. 96 og øv på svarene du har gjort i lekse. Øve
Samfunnsfag
Naturfag
Norsk som
andrespråk
ENGELSK
8A: Vegard Eimind: [email protected] 8B: Elise Bærevar: [email protected] 8C: Anita Poverud:
anita.po[email protected]
Goals
●
Learn about Indian culture
At school
We talk and learn more about Indian culture through reading, writing and
talking about the text: “Snapshots of India”. Look at some examples of
Bollywood films, and the song “Jai Ho” from Slumdog Millionaire.
Homework
Irregular verbs group 15. Read page 210-213 in Enter. Also, write three
keywords to each paragraph.
8A
8B
Homework Wednesday
8C
Verb tests in half class Monday/Thursday.
The rest of the homework is for full class Wednesday.
MATEMATIKKEN
8A: Jørgen Thorvalsen: [email protected] 8B: Cathrine Graf Olsen: [email protected] 8C: Terje
Bøttinger: [email protected]
Mål
●
finne median,typetall,gjennomsnitt og variasjonsbredde og
reflektere over hvilken fremstilling som gir ønsket inntrykk.
Sentrale
begreper
søylediagram sektordiagram median typetall gjennomsnitt
variasjonsbredde
På skolen
Grunntall 8 s.196-200,oppg 7.32-7.46,rødt,grønt eller blått spor.
Hjemmearbeid
Noen av ukas oppgaver etter avtale.
8B husk: leksene skal føres i egen bok.Leveres inn senest fredag.
NORSK
8A: Nina Meidell: [email protected] , 8B: Monika Bekken: [email protected] 8C: Kristina K Haraldsen:
[email protected]
Mål
●
kunne gjennomføre og skrive et intervju
Sentrale
begreper, på
skolen
illustrasjon, karikaturtegning
På skolen
Fabel, kapittel 7
Hjemmearbeid
Gjør oppgave 19 s 143, i skriveboka di
NATURFAG
8A: Jørgen Thorvaldsen: [email protected] 8B: Cathrine Graf Olsen: [email protected] 8C: Terje
Bøttinger: [email protected]
Mål
●
●
●
beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet
seg.
beskrive planetenes bevegelser over himmelen ved bruk av
simulering og forklare hvordan sol- og måneformørkelse og
årstider oppstår.
gjennomføre forsøk med lys, syn, og farger, beskrive og forklare
resultatene.
Sentrale
begreper
Astronomi galakse melkeveien elektromagnetisk stråling
bølgefart bølgelengde frekvens bølgetopp linjespekter
spektrallinje absorpsjonslinje
På skolen
Kap.10 “Stjerner og galakser” s.165
Vi gjennomgår s.170-175, gjør nøkkelspørsmål s.171, 173 og 175
Prosjektarbeid kap.10 og 11 i grupper.
Hjemmearbeid
Gjør oppgave: 7-9 og 11-14 s.184. Oppgave: 16-19 og 21-25 s.185
KRLE
8A: Nina Meidell: [email protected] 8B: Elise Bærevar: [email protected] 8C: Kristina K Haraldsen:
[email protected]
Mål
●
●
●
●
vite hva det vil si å være muslim
kjenne til de to hovedretningene - sunni og sjia
kunne de viktigste hendelsene i profeten Muhammads liv
vite om arkitektur, kunst og musikk knyttet til islam
Sentrale
begreper
ornamenter, kalligrafi, imam, minaret, muezzin og sufisme
På skolen
Øve til prøve s. 70-97
Hjemmearbeid
Les på sammendrag s. 96 og øv på svarene du har gjort i lekse. Øve!
SAMFUNNSFAG
8A: Vegard Eimind: [email protected] 8B: Elise Bærevar: [email protected] 8C: Anita Poverud:
[email protected]
Mål
●
Lære om den industrielle revolusjon
Sentrale
begreper
Husmannsplass, Amerikabrev, Amerikalinje, arbeidsinnvandring
På skolen
Vi lærer om hvordan samfunnet forandret seg utover
1800-tallet.
Hjemmearbeid Lær deg tidslinjen side 63. Gjør oppgave 11 eller 12 side 63.
8A
8B
8C
Leksa er til fredag.
Jeg vil også at du logger deg på Visma sammen med en foresatt og leser min vurdering
og framovermelding til deg fra presentasjonen av gruppearbeidet om revolusjonene.
UTDANNINGSVALG
8A: Vegard Eimind: [email protected] 8B: Simen Fredriksen: [email protected] 8C: Anita
Poverud: [email protected]
På skolen
Vi arbeider videre i heftet Min framtid.
KROPPSØVING
8A: Vegard Eimind: [email protected] 8B: Jørgen Thorvaldsen: [email protected] 8C:
Birgitte Bjune: [email protected]
Mål
Nå starter vi opp med svømmeopplæring. Dette vil foregå klassevis og
kun halve klasser av gangen. Det er 8
​ A​ som begynner opplæringen.
Nærmere info blir gitt, så følg n
​ øye​ med på læringsplanen fremover.
●
●
●
●
●
●
Utføre varierte og effektive svømmeteknikker over og under
vann.
Svømme en lengre distanse basert på egen målsetting.
Forklare og utføre livredning i vann.
praktisere fair play ved å bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar
til å gjere andre gode
trene på og bruke ulike ferdigheiter i utvalde lagidrettar,
individuelle idrettar og alternative rørsleaktivitetar.
Trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter.
Sentrale
begreper
På skolen
Vi har håndball i timene.
Hjemmearbeid
Ta en skitur, gå på beina eller jogg en runde minimum 20 min.
Hvorfor ikke ta en tur i svømmehallen?
8A
Gruppe 2 skal ha svømming.
8B
8C
KUNST & HÅNDVERK
8A, 8B og 8C: Desiree Carlsen: [email protected] og Turid Olsen: [email protected]
Mål
Sentrale
begreper
På skolen
Hjemmearbeid
8A
●
8B
8C
MUSIKK
8A og 8B: Fredrik Bertelsen: [email protected] 8C: Kristina K Haraldsen: [email protected]
Mål
●
bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og
akkordprogresjoner i spill på instrumenter
På skolen
●
øve inn en låt
●
bli kjent med sjangeren jazz
Hel klasse: innføring av musikkhistorien med vekt på jazz.
Halv klasse: øve inn en låt i band
Hjemmearbeid Øv på teksten til sangen dere har valgt på gruppa.
SPRÅK OG ARBEIDSLIVSFAG
FRANSK
MAILADR: Nina Meidell: ​[email protected]
Mål/
Objectif
●
●
Kunne bøye to uregelrette verb i presens
Kunne si hva klokka er; hel og halv
På skolen/
À l'école
periodeplan 3
Prøve på fredag: verbene avoir og être i presens, klokka; hel
og halv
Lekse/
Devoirs
Øv deg godt til prøven
SPANSK
MAILADR: Kristina K Haraldsen: [email protected]
Mål
På skolen
●
forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
●
delta i enkle, spontane samtalesituasjoner
●
kommunisere med forståelig uttale
Mandag: kunne oversette uttrykk som brukes på kafebesøk og i
telefonsamtale. Fredag: nytt tema blir introdusert i timen.
Hjemmearbeid Øv på setningene du har skrevet ned fredag i forrige uke.
TYSK
MAILADR: Terje Bøttinger: [email protected]
Mål
●
Grammatikk: Analyse bestemt/ubestemt artikkel personlig pronomen
verb med omlyd -Los geht’s s.152-158
Sentrale
begreper
se Los geht’s s.64-77
På skolen
Kapitteltest 5 på fredag(10.mars)
Hjemmearbeid Øve til prøve(lese i Los geht’s)
ARBEIDSLIVSFAG
MAILADR: Turid Olsen: [email protected]
Mål
●
Sentrale
begreper
På skolen
Hjemmearbeid
VALGFAG
MEDIER OG INFORMASJON
MAILADR: Desiree Carlsen: [email protected]
Mål
● bruke egnede verktøy for å produsere,
kvalitetssikre, redigere og publisere sammensatte
tekster med tekst, bilde, film og lyd
● innhente, vurdere og bearbeide kildemateriale
● velge og bruke kreative virkemidler i utforming og
design av innhold
På skolen
Hjemmearbeid
DESIGN OG REDESIGN
MAILADR: Turid Olsen: [email protected]
Mål
●
På skolen
Hjemmearbeid
FYSISK AKTIVITET OG HELSE
MAILADR: Vegard Eimind: [email protected]
Mål
På skolen
●
Delta og gjøre så godt du kan i forskjellige øvelser og lagspill.
Vi skal spille rumperugby og et elevvalgt ballspill.
Hjemmearbeid
FRILUFTSLIV
MAILADR: Fredrik Bertelsen: [email protected]
Mål
●
●
På skolen
Hjemmearbeid
ferdes mest mulig sporløst, trygt og respektfullt i ulike typer natur og
værforhold
gjøre veloverveide valg av rute og leirplass
Vi øver på å sette opp lavvo