Høringsbrev - Holtsåsen

Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, 35 58 61 54
Vår dato
06.03.2017
Deres dato
Vår ref.
2016/4827
Deres ref.
Adressater på vedlagte adresseliste
Frivillig vern av skog - høring av forslag til vern av Holtsåsen naturreservat,
Porsgrunn kommune
Fylkesmannen sender med dette forslag til vern av Holtsåsen naturreservat i Porsgrunn kommune
på lokal og sentral høring. Vernet gjelder areal på privat grunn der grunneier har kommet med
tilbud om frivillig vern av skog. Området omfatter areal på gnr./bnr. 39/6 i Porsgrunn kommune.
Området omfatter et areal på ca 280 daa og har fått regional verdi (**).
Forslaget til vern, med omtale av området, kart og forslag til verneforskrifter er lagt ved til lokale
og regionale høringsparter, jf. vedlegg. For sentrale høringsparter viser vi til vår hjemmeside
www.fylkesmannen.no/telemark, der dokumentene også blir lagt ut.
Formålet med høringen er å få fram opplysninger om interesser som kan bli berørt av forslaget til
vern. Høringsfristen er 5. mai 2017. Det vil lette den videre saksbehandlingen om uttalelser blir
sendt elektronisk til [email protected]
Spørsmål om verneplanarbeidet kan stilles til Fylkesmannen i Telemark, miljøvernavdelingen.
Med hilsen
Hans Bakke
miljøverndirektør
Odd Frydenlund Steen
seniorrådgiver
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift
Vedlegg
1. Adresseliste
2. Forslag til vern av Holtsåsen naturreservat med forskrifter og kart
Kopi til:
Miljødirektoratet
Norges Skogeierforbund
AT Skog
Postadresse
Postboks 2603
3702 Skien
Postboks 5672 Sluppen
Postboks 1438 Vika
Postboks 116 Sentrum
Besøksadresse
Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien
Organisasjonsnummer
974 762 684
7485
0115
3701
TRONDHEIM
OSLO
SKIEN
Telefon
35 58 61 00
Telefaks
35 52 85 90
E-post
[email protected]
Internett
www.fylkesmannen.no/telemark
Side 2
Adresseliste:
Alle med e-post adresse får brevet på e-post.
A. Grunneier
1. Søren Morten Auen, Bergsbygdavegen 464, 3949 Porsgrunn
B. Kommune og fylkeskommune.
1. Porsgrunn kommune, [email protected]
2. Telemark fylkeskommune, [email protected]
C. Lokale lag og organisasjoner.
1. Bergsbygda Vel v/Bjørn Røsvik, Rørabakken 29, 3949 Porsgrunn
2. Eidanger Skogeierlag, v/Svein Eggen, [email protected]
3. Porsgrunn JFF, [email protected]
4. Porsgrunn og Omegns turistforening, [email protected]
5. Nedre Telemark Bonde- og Småbrukarlag, [email protected]
6. Eidanger Bondelag, [email protected]
D. Regionale etater, lag og organisasjoner.
1. Forum for natur og friluftsliv Telemark, [email protected]
2. Skagerak Energi, [email protected]
3. Naturvernforbundet i Telemark, [email protected]
4. NJFF Telemark, [email protected]
5. NOF Telemark, [email protected]
6. NVE Region Sør, [email protected]
7. Telemark Turistforening, [email protected]
8. Telemark Orienteringskrets, v/Kjell Meen, [email protected]
9. Statens Vegvesen Region sør, [email protected]
10. Telemark Bonde- og Småbrukarlag, [email protected]
11. Telemark Bondelag, [email protected]
12. Telemark Botaniske Forening, [email protected]
13. Telemark Sau og Geit, [email protected] og [email protected]
E. Sentrale etater og organisasjoner.
1. Statens landbruksforvaltning, [email protected]
2. Kommunenes sentralforbund, [email protected]
3. Forsvarsbygg, [email protected]
4. Statens Kartverk, [email protected]
5. Stedsnavnetjenesten for Østlandet og Agderfylkene, [email protected]
6. Direktoratet for kulturminneforvaltning, [email protected]
7. Direktoratet for mineralforvaltning, [email protected]
8. Norges Geologiske Undersøkelser, [email protected]
9. NSB hovedadm. [email protected]
10. Bane NOR SF, [email protected]
11. AVINOR AS, [email protected]
12. Luftfartstilsynet, [email protected]
13. Vegdirektoratet, [email protected]
14. Norges vassdrags- og energidirektorat, [email protected]
15. Statkraft SF, [email protected]
16. Statnett SF, [email protected]
17. Norges Bondelag, [email protected]
18. Norsk Sau og Geit, [email protected]
19. Norsk Bonde- og Småbrukarlag, [email protected]
20. NORSKOG, [email protected]
21. Norges Luftsportsforbund, [email protected]
22. Naturvernforbundet, [email protected]
Side 3
Sentrale etater og organisasjoner, forts.
23. Norges Jeger- og Fiskerforbund, [email protected]
24. Norsk Botanisk Forening, [email protected]
25. Norsk Orkideforening, [email protected]
26. Norsk Organisasjon for terrengsykling, [email protected]
27. Norsk Ornitologisk Forening, [email protected]
28. Norsk Zoologisk Forening, [email protected]
29. WWF-Norge, [email protected]
30. Den Norske Turistforening, [email protected]
31. Friluftslivets fellesorganisasjon, [email protected]
32. Friluftsrådenes Landsforbund, [email protected]
33. Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, [email protected]
34. Norges Orienteringsforbund, [email protected]
35. Norges Handikapforbund, [email protected]
36. NHO Reiseliv, [email protected]
37. Natur og Ungdom, [email protected]
38. Norges Miljøvernforbund, [email protected]
39. Norsk Biologforening, [email protected]
40. SABIMA, [email protected]
41. Norsk institutt for bioøkonomi, [email protected]
42. Norsk institutt for naturforskning, [email protected]
43. Biologisk institutt, Universitetet i Oslo, [email protected]
44. Universitets naturhistoriske museer og botanisk hage, [email protected]
45. NTNU, Fakultetet for naturvitenskap og teknologi, [email protected]
46. NTNU, Vitenskapsmuseet, [email protected]
47. NTNU, Ringve botaniske have, [email protected]
48. Universitetet for miljø- og biovitenskap, [email protected]
Vi ber om å få tilbakemelding på eventuelle feil eller mangler på adresselista.