Melding om oppstart av frivillig vern av skog

Dykkar ref.:
Alle på adresseliste
Jf. vedlegg
Vår dato: 07.03.2017
Vår ref.: 2017/2878
Arkivnr.: 432.1
Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger
Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger
T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: [email protected]
www.fylkesmannen.no/rogaland
Melding om oppstart av frivillig vern av skog - Kvildal-Bråtveit, Suldal
kommune
Fylkesmannen kunngjer med dette, med heimel i naturmangfaldlova § 42, oppstart av verneprosess
i samband med frivillig vern av skog i eit samanhengande område frå Kvildal til Bråtveit i Suldal
kommune (Strondaliane naturreservat).
Verneforma er naturreservat etter naturmangfaldlova § 34 jfr. § 37 og §62.
Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit stort samanhengande skogsområde som er lite
prega av nyare inngrep. Området strekker seg frå Suldalsvatnet 67 moh til kring 700 moh.
Området er prega av bratte og vanskeleg tilgjengelege skogslier dominert av skrinn furuskog og
bratte fjellsider dominert av lauvskog, og noko eldre furuskog med innslag av boreonemoral
edellauvskog. Eldre edellauvskog/haustingsskog av alm og ask finst særleg på skredjord og i nedre
delar langs vatnet. På stammane finst fleire sjeldsynte og nasjonalt truga lav-arter.
Vidare er føremålet å ta vare på alt naturleg plante- og dyreliv og dei naturlege økologiske
prosessane i området. Hovudmålet er å behalde verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og
eventuelt vidareutvikle dei.
Vedlagt følgjer foreløpig kart for verneområdet, som vil danna grunnlag for ein meir tilpassa
forskrift og verneplan ved endeleg vedtak om vern. Fram mot høyringa kan det skje endringar i
avgrensinga av området.
Frist for uttale til oppstartsmeldinga vert sett til 28. mars, 2017. Eventuelle uttalar skal
sendast til Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelinga, pb. 59, 4001 Stavanger. E-post kan
også nyttast. Sjå adresse nedst i brevet.
Fylkesmannen vil deretter sende vernesaka på samordna lokal/sentral høyring til aktuelle partar,
med framlegg til vernekart, verneforskrift og enkel forvaltning- og skjøtselsplan.
Med helsing
Erik Cockbain
ass. fylkesmiljøvernsjef
Stian Philip Andersen
rådgivar
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.
Saksbehandlar: Stian Philip Andersen
Saksbehandlar telefon: 51568750
E-post: [email protected]
Vedlegg 1: Framlegg til vernekart – Strondaliane NR
Kopi til:
Miljødirektoratet, PB 554, 3605 Kongsberg
Severin Myrbakken, Svendstu-Opphus, 2450 Rena
Allskog v/ Rune Moen, Ingvald Ystgaards vei 13 A, 70474 Trondheim
Vestskog v/ Jan Ivar Rødland, Røynestrandvegen 4, 5736 Granvin
Lokale partar:
Sigrid Bakka, Kvildalsvegen 611, 4237 Suldalsosen
Åsmund Bakka, Kvildalsvegen 633, 4237 Suldalsosen
Øystein Lofthus, Kvildalsvegen 629, 4237Suldalsosen
Kjell Sigve Øye, Kvilldalsvegen 650, 4237 Suldalsosen
Andre Lofthus, Kvildalsvegen 667, 4237 Suldalsosen
Tor Tveitane, Vallandsvegen 28, 5600 Norheimsund
Arve Aarhus, Kvildalsvegen 664, 4237 Suldalsosen
Anette Fjellhaugen, Kvildalsvegen 664, 4237 Suldalsosen
Gunnar Steinbru, Kvildalsvegen 665, 4237 Suldalsosen
Ingrid Steinbru, Kvildalsvegen 665, 4237 Suldalsosen
Anne Steinbru, Øystad/Kvildalsvegen 604, 4237 Suldalsosen
Helmert Litlehamar, Suldalsvegen 3159, 4237 Suldalsosen
Elisabeth Litlehamar, Suldalsvegen 3159, 4237 Suldalsosen
Leif Litlehamar Asparsletta 42, 5563 Førresfjord
Kåre Klungtveit, Idrettsvegen 14, 4352 Kleppe
Solfrid Marie Klungtveit, Folkvordgeilen 6A, 4318 Sandnes
Torfinn Klungtveit, Myrullvegen 10, 4353 Klepp Stasjon
Anne Irene Marvik, Utslåtto 25, 4333 Oltedal
Side 2 av 3
Eirik Moe, Suldalsvegen 3229, 4237 Suldalsosen
Gerd Søndenaa, Prestagardsvegen 60,4234 Jelsa
Johan Guggedal, Bråtveitvegen 969, 4244 Nesflaten
Ragnar Djuvik, Salomonskleivo 12, 4237 Suldalsosen
Vidar Guggedal, Suldalsvegen 4393, 4244 Nesflaten
Terje Bråtveit, Eidesvegen 29, 4230 Sand
Marta Bråtveit, Bråtveitsvegen 1033 1, 4237 Suldalsosen
Magnar Bråtveit, Bråtveitsvegen 1029 4, 4237 Suldalsosen
Rogaland Bondelag, Postboks 278 Sentrum, 4002 Stavanger
Rogaland Fylkeskommune, postboks 130 Sentrum, 4001 Stavanger
Naturvernforbundet i Rogaland, Postboks 441 Sentrum, 4002 Stavanger
Rogaland Bonde og Småbrukarlag v/Nils Melbøe, Kyllesvegen 59, 4308 Sandnes
NJFF Rogaland, Postboks 313, 4291 Kopervik
Norsk Botanisk Foreining avd. Rogaland, v/ Svein Imsland, Statfjordsvingene 17, 4028 Stavanger
Norsk Ornitologisk Foreining avd. Rogaland, Postboks 2101, 4095 Stavanger
Skogselskapet i Rogaland, Lagårdsvn. 44, 4010 Stavanger
Statens vegvesen Region Vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger
Sentrale etatar (berre elektronisk post, ikkje papir):
AVINOR AS
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Forsvarsbygg
Friluftslivets fellesorganisasjon
Kartverket
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunenes sentralforbund
Luftfartstilsynet
Norges Bondelag
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges geologiske undersøkelser (NGU)
Norges Miljøvernforbund
NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Biologforening
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Industri
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk Ornitologisk Forening
Norsk Zoologisk Forening
NTNU, Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Riksantikvaren
SABIMA
Statens landbruksforvaltning
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statkraft SF
Statnett SF
Stadnamntenesta på Vestlandet
Statskog SF
Universitetet i Bergen
WWF - Norge
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Side 3 av 3