Høringsdokument - Holtsåsen

Verneplan for skog –
høring av forslag til vern av Holtsåsen naturreservat i Porsgrunn kommune.
Lågurt-eikeskog. Foto: Sigve Reiso
Fylkesmannen i Telemark
Mars 2017
2
Innhold
side
1. Bakgrunn………………………………………………………
3
2. Om verneplanarbeidet og frivillig vern……………………...
3
3. Hjemmelsgrunnlag……………………………………………
3
4. Saksgang……………………………………….………………
4
5. Verneplanens omfang…………………………………………
6
6. Faktaark
Holtsåsen naturreservat…..…………………….…………
7
7. Forslag til verneforskrifter
Holtsåsen naturreservat…..…………………….……………
10
8. Vernekart
Holtsåsen naturreservat…..…………………………….……… 14
Verneplan for skog Holtsåsen naturreservat - høringsforslag mars 2017
3
1.
Bakgrunn
Fylkesmannen i Telemark sender på høring forslag om vern av skogsområdet Holtsåsen i
Porsgrunn kommune.
Bakgrunnen for verneforslaget er tilbud fra grunneier om frivillig vern av skog. Det er gjennomført
naturfaglige registreringer i området som dokumenterer verdier som kvalifiserer for vern etter
naturmangfoldloven. Jf. kapittel 6.
Forhandlinger om erstatningsoppgjør og avtale om pris på det tilbudte området er gjennomført.
2.
Om verneplanarbeidet og frivillig vern.
Meld. St. 14 (2015 – 2016) Natur for livet legger opp til en videreføring av det langsiktige arbeidet
med skogvern, herunder økt frivillig skogvern. Under behandlingen av meldingen ba Stortinget
regjeringen sette mål om vern av både offentlig eid skog og frivillig vern av privateid skog til 10 %
av skogarealet i landet. Naturfaglige evalueringer som ligger til grunn for prioriteringene i
skogvernarbeidet er «Evaluering av skogvernet i Norge», NINA rapport 54/2002 og «Naturfaglig
evaluering av norske verneområder», NINA rapport 535/2010.
Ved frivillig skogvern gir grunneierne fylkesmennene tilbud om vern av aktuelle områder. Det blir
foretatt naturfaglige registreringer og utarbeidet skogtakster for de områdene der det er behov for
det. På grunnlag av tilbud og de naturfaglige registreringene utarbeider Fylkesmannen forslag til
avgrensning av verneområdet. På grunnlag av tilbud og mal for verneforskrift for naturreservater
utarbeider Fylkesmannen forslag til verneforskrift som blir oversendt grunneierne for
kommentarer. Miljødirektoratet oppnevner en skogsakkyndig som får i mandat å forhandle med
grunneierne eller grunneiernes representant. Ved enighet blir det utarbeidet avtale der
erstatningssum, forslag til verneforskrift og avgrensning av verneområdet blir avklart.
Det vanlige er at når staten og grunneier er enige om disse punkta vil området gjennomgå vanlig
saksbehandling i tråd med naturmangfoldloven. Etter avtale med grunneier kan melding og høring
av verneforslag likevel gjennomføres før avtale er signert. Fra avtaletidspunkt og fram til
vernevedtak gjelder en vederlagsordning. Utbetaling av erstatningsbeløp skjer når vernevedtak er
fattet.
3.
Hjemmelsgrunnlag
Vern av spesielle områder eller forekomster skjer i medhold av lov 16. juni 2009 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) jf. §§ 33 – 51. I naturmangfoldloven er det
gitt hjemmel for oppretting av ulike vernekategorier. Vernekategorien naturreservat, som er det
strengeste vernet etter naturmangfoldloven, jf. § 37, vil bli brukt for denne verneplanen for skog på
privat grunn.
Vedtak om opprettelse av naturreservat blir gjort av Kongen i statsråd etter § 37 i naturmangfoldloven, som lyder slik:
” Som naturreservat kan vernes områder som
a) inneholder truet, sjelden eller sårbar natur,
b) representerer en bestemt type natur,
c) på annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold,
d) utgjør en spesiell geologisk forekomst eller
e) har særskilt naturvitenskapelig verdi.
Verneplan for skog Holtsåsen naturreservat - høringsforslag mars 2017
4
Som naturreservat kan også vernes et område som er egnet til ved fri utvikling eller aktive
gjenopprettingstiltak å få verneverdier som nevnt i første ledd.
I et naturreservat må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. Et
naturreservat kan totalfredes mot all virksomhet, tiltak og ferdsel. I forskriften kan det gis
bestemmelser om vern av kulturminner i reservatet.
Treffes vedtak om reservat som krever aktive gjenopprettingstiltak, eller vedtak om reservat der
bruk er en forutsetning for bevaring av det biologiske mangfold, skal det samtidig med
vernevedtaket legges fram et utkast til plan for skjøtsel for å sikre verneformålet. Planen kan
omfatte avtale om bruk av arealer, enkeltelementer og driftsformer. Planen eller avtalen kan
inneholde bestemmelser om økonomisk kompensasjon til private som bidrar til områdets skjøtsel.”
4.
Saksgang
MELDINGSFASEN
Formell oppstart på verneplanarbeidet ble meldt 5. desember 2016. Det kom inn følgende
merknader:
Jernbaneverket (brev av 07.12.2016) uttaler:
«Planområdet berører ikke jernbanens interesser og vi har ingen merknader.»
Forsvarsbygg (brev av 07.12.2016) uttaler følgende:
«Vi viser til melding om oppstart av verneplan for frivillig vern av skog- Holtsåsen i Porsgrunn
kommune. Forsvarsbygg gir høringssvar til denne type saker med det utgangspunkt å ivareta
Forsvarets arealbruksinteresser.
Vi har ingen merknader til planavgrensningen i saken. Vi har derimot en generell kommentar
vedrørende militær operativ virksomhet, som i de fleste verneplaner blir gitt et generelt unntak
fra det generelle ferdselsforbudet for motorkjøretøy, herunder landing og start med luftfartøy, i
verneforskriften.
Militær operativ virksomhet i lufta omfatter også den treningsvirksomhet som er nødvendig for
at Luftforsvarets enheter til enhver tid skal ha den beredskap og kompetanse som politiske
myndigheter krever. Luftoperativ virksomhet må være beordret av operativ
myndighet/Forsvarets operative hovedkvarter. Det alt vesentligste av Luftforsvarets flyvninger
vil være av operativ karakter.
For ikke å få motstrid mellom det generelle ferdselsforbudet og unntaket for militær operativ
virksomhet vil vi anmode om at forholdet mellom det generelle ferdselsforbudet og
unntaksbestemmelsene presiseres ved at det tas inn følgende bestemmelse i verneforskriften
under de generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene:
Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:
-Landing og start med Forsvarets luftfartøy
I Miljødirektoratets tilråding om vern av skog datert september 2016 er det i forskriftene som
gjelder motorferdsel gitt unntak for landing og start med luftfartøy for Forsvarets militære
operative virksomhet. Dette unntaket er tatt inn i flere verneplaner og vi oppfatter at dette
unntaket også bør gjelde her.»
Verneplan for skog Holtsåsen naturreservat - høringsforslag mars 2017
5
Språkrådet, stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (brev av 12.12.2016) uttaler
følgende:
«Vi har ingen merknader til navneforslaget Holtsåsen. Skrivemåten er i samsvar med tilrådd
skrivemåte i Sentralt stedsnavnregister SSR (godkjente skrivemåter er Holtsåsen og
Holtåsen), og navnet er dekkende på området.
Vi minner fylkesmannen om at alle nye naturreservatnavn skal meldes inn til Sentralt
stedsnavnregister v/Kartverket, 3507 Hønefoss eller på e-post [email protected], jf. § 12 i
stedsnavnloven. Melding skal også sendes til stedsnavntjenesten, jf. § 9 i forskriften til
stedsnavnloven.»
Statnett (e-post av 13.12.2016) uttaler følgende til Holtsåsen:
«Statnett har ingen planer i dette området, og vi ønsker lykke til med arbeidet.»
Telemark Orienteringskrets (brev av 03.01.2017) uttaler følgende:
«Telemark Orienteringskrets synes etablering av verneplan for skog kan være positivt og være
grunnlag for å bevare arealer slik at de får utvikle seg uten inngrep.
Ingen orienteringsklubber har orienteringskart som dekker det foreslåtte verneområdet i
Porsgrunn. Området er også av en slik utforming, for det meste bratt og opprevet og lite
stinettverk, at det neppe blir aktuelt senere med orienteringskart i området.
Telemark Orienteringskrets har derfor ikke noen kommentarer til opprettelse av verneområde av
skog i området Holtsåsen i Porsgrunn kommune.»
Statens vegvesen (brev av 03.01.2017) uttaler følgende til oppstartmeldinga.
«Fv. 4 Bergsbygdavegen er både smal og svingete, og har et dårlig tilbud til myke trafikanter.
Det har lenge vært ønske om å enten utbedre den eksisterende vegen eller bygge en ny veg.
Det er i kommunedelplan for Bergsbygda fra 2009 vist en fremtidig vegtrasé som går i
tunnel ved Holtsåsen.
Vi ber om at dette blir tatt hensyn til når det utarbeides vernebestemmelser, slik at det ikke
forhindrer en fremtidig vegløsning.»
Direktoratet for mineralforvaltning (brev av 13.01.2017) uttaler:
«Det er varslet oppstart med verneplanarbeid for vern etter naturmangfoldloven. I følge
kartdatabasene fra Norges geologiske undersøkelse (NGU), er det ikke registrert viktige
mineralressurser innenfor det foreslåtte verneområdet.
DMF har derfor ingen merknader til varselet om oppstart av vern av Holtsåsen i Porsgrunn
kommune.»
FYLKESMANNENS KOMMENTARER TIL DE INNKOMNE MERKNADENE
Når det gjelder uttalelsen fra Forsvarsbygg, så ligger den ønskede unntaksbestemmelsen inne i
forslagene til verneforskrifter som § 6 annet ledd pkt. c).
Når det gjelder uttalelsen fra Språkrådet om innmelding av navn på nye verneområder i Sentralt
stedsnavneregister vises til Klima- og miljødepartementets generelle merknader i kgl. res. av
25.11.2016, der det heter at: « Departementet viser til at Kartverket gjøres kjent med nye
vernevedtak gjennom brev fra Klima- og miljødepartementet for å tinglyse vernevedtakene på
Verneplan for skog Holtsåsen naturreservat - høringsforslag mars 2017
6
berørte eiendommer. Da Kartverket også er ansvarlig for Sentralt stedsnavneregister, må det
forutsettes at Kartverket samtidig sørger for innmelding til Sentralt stedsnavneregister.» Vi kan
derfor ikke se at det er nødvendig å sende egen melding om dette.
Når det gjelder uttalelsen fra Statens Vegvesen så har Fylkesmannen undersøkt opplysningene om
planer fra 2009 om tunnel ved Holtsåsen. Plantegningene for dette viser at planlagt trase for tunnel
berører verneområdet i nordre del. Tunnelinnslag er planlagt utenfor foreslått vernegrense (Døvik)
og kommer ut i dagen igjen nord for bekken Rutua. Der er veien planlagt lagt på bru over bekken,
med nytt innslag på sørsiden. Vernegrensa er foreslått langs sørsiden av bekken Rutua, derfor
berører planene foreslått verneområde her. Det kan eventuelt løses ved at en mindre del tas ut slik
at planene om vei med bru kommer utenfor verneområdet. Det vises til egen omtale av dette under
avsnittet «Merknader», side 8.
VIDERE SAKSBEHANDLING
Verneforslaget med områdebeskrivelse, kart over verneområdet og forslag til verneforskrift sendes
nå på en felles sentral og lokal høring med frist 24. april 2017. Formålet med høringa er å få fram
opplysninger om interesser som kan bli berørt av den planlagte fredningen.
Etter høring vil Fylkesmannen oppsummere høringa, kommentere eventuelle uttalelser og
utarbeide en tilrådning om vern til Miljødirektoratet. Direktoratet vil deretter lage innstilling til
Klima- og miljødepartementet (KLD) og vedtak om fredning blir gjort ved kgl. res. av Kongen i
statsråd.
5.
Verneplanens omfang
Navn
Holtsåsen naturreservat
Gnr./bnr.
Kommune
Areal i daa
anslag
Verneverdi
36/9
Porsgrunn
280
(**) Regional
Merknad: Arealet er ikke justert for eventuell endring ved Rutuabekken og planene der for tunnel
og bru, jf. egen omtale av dette under «Merknader».
Verneplan for skog Holtsåsen naturreservat - høringsforslag mars 2017
7
6.
Faktaark
a) Faktaark Holtsåsen naturreservat
LOKALITET:
KOMMUNE:
FYLKE:
KARTBLAD M711:
VERNEKATEGORI:
AREAL:
HØYDE OVER HAVET:
BERØRT EIENDOM:
Holtsåsen naturreservat
Porsgrunn
Telemark
Porsgrunn 1713 II
Naturreservat
Ca. 280 daa
Ca. 20- ca. 200 m.o.h.
Gnr./bnr. 39/6
OMRÅDEBESKRIVELSE
Avgrenset areal ligger på åspartiet Holtsåsen østover til toppen av Vilskeåsen, rett øst for Vissevåg
i Bergsbygda, Porsgrunn kommune. Et småkollet og variert landskap preger området. Typisk for
kollene er avrundede topp-platåer omringet av bratte lisider. Kollene er ispedd flere små
sprekkedaler som gir variert småskalatopografi. Mellom kollene inngår dypere dalfører, der det
mest markerte dalføret i undersøkelsesområdet går langs bekken Rutua som danner avgrensning
mot nord. Berggrunnen består av lettforvitrelig larvikitt som gir næringsrikt jordsmonn. Langs
Rutua inngår også marin leire.
VEGETASJON, SKOGSTRUKTUR OG PÅVIRKNING
Avgrenset område er dominert av fattige til intermediære vegetasjonstyper langs topp-partiene og
rike vegetasjonstyper ned lisidene, langs dalfører og søkk. De sør- og vestvendte lisidene
domineres av rik edellauvskog, hovedsakelig av typen lågurt-eikeskog i øvre deler av lia, med
rasmark-lindeskog i nedre del av lia. Eik, lind og hassel dominerer lisidene, med innslag av
spisslønn, osp og gran. På kollene er eik og furu vanligst med innslag av osp, bjørk og gran, samt
noe lind og hassel langs små sprekkedaler.
Det finnes også bestand med barblandingsskog på blåbærmark, samt partier med åpen kalkfattig
grunnlendt lyngmark med einer. Eikeskogen i de sør og vestvendte øvre liene er nokså åpen og
gressdominert. Foruten gress inngår også arter som ormetelg, liljekonvall, skogfiol, hengeaks,
grasstjerneblom, knollerteknapp, kantkonvall og tveskjeggveronika. På rikere partier ned lia finnes
også skogsvingel, blåveis og myske. Langs Rutua og i friske søkk inngår også overganger mot
boreonemoral granblandingsskog av lågurt-, storbregne og høgstaudetype. Her preger gran, gråor,
selje, svartor, hegg og hassel skogbildet. I nedre deler av liene finnes også innslag av alm og ask.
Noterte arter i feltsjiktet langs Rutua er hengeving, vendelrot, mjødurt, moskusurt, strutseving,
trollurt, skogburkne, skogsalat, skogsnelle, skogsvinerot og maiblom, samt blåveis, skogsvingel,
myske og skogbingel i nedre del.
Totalt sett bærer området preg av middelaldrende skog, der biologisk gamle og grove trær kun
finnes spredt. Død ved er dominert av ferske nedbrytningsstadier og midlere dimensjoner.
Toppområdene har flere eldre småvokste eiker og furu opp mot 60 cm i brysthøydediameter, der
enkelte eiker har døde tredeler og hule stammer. Det finnes også spredt eikegadd av små
dimensjoner og noe gadd og ferske vindfall av furu. Ned lia er skogen jevnt over yngre, der
dimensjoner på 20-30 cm i diameter er vanlig. Eldre eiker og lindekloner forekommer spredt.
Stedvis inngår også eldre osp, med en del død ved. Langs Rutua finnes innslag av nokså grovvokst
granskog, med begynnende død ved-dannelse. I dette området finnes en del død ved av or og
borealt løv, samt enkelte grovvokste almer og asker på 40-60 cm i diameter. Partier med ungskog
Verneplan for skog Holtsåsen naturreservat - høringsforslag mars 2017
8
finnes, av størst betydning øst på Vilskeåsen og lengst vest bak bebyggelsen ved Vissevåg.
Sistnevnte omfatter stort sett yngre hasselkratt og borealt løv etter uttak av gran.
VERNEINTERESSER
Skogen er i hovedsak middelaldrende, men har spredte elementer av gamle trær og død ved.
Artsmangfoldet av kontinuitetskrevende arter er derfor middels godt utviklet. Størst potensial er
knyttet til markboende sopp i lågurt-eikeskog. Den økologiske variasjonen i området er stor, som
typisk for kollelandskapet i regionen.
Området vurderes til regional verdi (**), der en bedre arrondering av kvalitetene trolig ville gi en
høyere samlet verdi. Området vil kunne bidra til oppfylling av enkelte mangler i skogvernet. Av
generelle mangler bidrar området først og fremst som rik skog og som lavereliggende skog. Av
prioriterte skogtyper inngår først og fremst edelløvskog (lågurt-eikeskog).
FORMÅL
Formålet med naturreservatet er å verne et skogområde som har særlig betydning for biologisk
mangfold på grunn stor økologisk variasjon og forekomst av rik edellauvskog i form av en
mosaikk av lågurt-eikeskog og rasmarkslindeskog, og med innslag av boreonemoral
granblandingsskog.
Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av innslag av gammel eik og sjeldne og
trua arter av jordboende og vedboende sopp knyttet til eik.
ANDRE INTERESSER
Friluftsinteresser, se avsnitt om tekniske inngrep.
TEKNISKE INNGREP
Det er anlagt traktorvei i nedre del av verneområdet (vist i kart), samt stier ut fra denne både i
sørlig del av verneområdet og nord i området. Det er i tillegg gjort avtale om kyststi som berører
området. Avtalen er formalisert gjennom signerte dokumenter mellom grunneier og Porsgrunn
kommune, datert 28. august 2016. Kyststien følger i hovedsak etablert traktorvei.
PLANSTATUS
Arealet er avsatt til LNF-område med påført veilinje i kommunedelplanens arealdel for
Bergsbygda (2009). Se nedenfor under «Merknader».
MERKNADER
Porsgrunn kommune har i kommunedelplan for Bergsbygda, vedtatt i 2009, tegnet inn trase for
framtidig tunnel fra Døvik til Moen i arealdelen, jf. innspill fra Statens vegvesen. Vi har undersøkt
dette nærmere fordi plankartet viser planlagt bro over bekken Rutua, det vil si at det kan komme
både bro og tunnell-innslag innenfor foreslått vernegrense. Statens vegvesen har i epost datert 27.
februar svart at de ikke kan ta stilling til hvor mye areal en eventuell framtidig bru, tunnel, vei vil
kreve. Statens vegvesen sier videre at veglinja er meget grovt inntegnet og at de ikke har detaljerte
planer for den aktuelle strekningen. Det er ikke avsatt midler til bygging av veien. De ber
Fylkesmannen ta kontakt med Porsgrunn kommune i forbindelse med dette. Fylkesmannen finner
det derfor av største betydning for framtidig vernegrense at Porsgrunn kommune avklarer dette
nærmere i høringen og at en tilpassing av vernegrensa i det aktuelle området deretter kan finne sted
før vår tilråding om vern av Holtsåsen går til Miljødirektoratet.
Verneplan for skog Holtsåsen naturreservat - høringsforslag mars 2017
9
SKOGBRUKSOPPLYSNINGER
Skogbruksopplysninger er hentet inn fra AT Skog.
Tabell. Viser skogoversikt for gnr./bnr. 39/6 Holtsåsen, Porsgrunn kommune.
Navn
Holtsåsen
naturreservat
Totalareal
daa
280
Produktiv areal
i daa anslag
H
M
L
Sum
113
160
0
273
Annet areal i daa
Tilvekst
anslag
Myr
Skogkl. Annet
m³/daa
0
4
4
0,52
LITTERATUR
Reiso S. 2016. Naturverdier for lokalitet Vissevåg, registrert i forbindelse med prosjekt
Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.
(Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5808)
Verneplan for skog Holtsåsen naturreservat - høringsforslag mars 2017
Volum
m³
4642
10
7.Forslag til verneforskrifter
KOMMENTARER TIL ENKELTE AV BESTEMMELSENE
Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
Definisjon på større arrangement er omlag 30 deltakere. Er det flere deltakere må det søkes om
dispensasjon, og da kan forvaltningsmyndigheten vurdere dette i henhold til § 7 pkt. d.
Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet
Aktuelle bygninger, veier og installasjoner som eksisterer på vernetidspunktet blir vanligvis tegnet
inn på vernekartet. Bygninger blir listet opp med gnr./bnr. i § 4 Generelle unntak. Det finnes bare
traktorvei i dette området, og det er derfor bare dette som er tatt med i § 4.
Motorferdsel
Motorferdsel er forbudt etter § 5 pkt. a. Det er noen generelle unntak i § 6 og det kan gis
dispensasjon etter søknad etter bestemmelsene i § 7. Løyver kan gis for flere år.
I tillegg gjelder lov om motorferdsel i utmark, det vil si at kommunen og grunneier må gi tillatelse
til motorferdsel på vanlig måte.
Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning
Det må gjøres en konkret vurdering av om det er ønskelig å ha tillatelse til dette på stier eller veger
der slike finnes i verneområdet. Friluftsloven åpner for sykling på veger og stier i utmark, og i
snaufjellet også utenfor stier. I høringsforslaget for Holtsåsen vil sykling følge friluftslovens
bestemmelser og er derfor ikke nevnt i § 5 b). I naturreservater er det vanlig at bruk av hest og
kjerre og ridning bare er tillatt på veger.
Merking og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveger.
Hvis det finnes stier i områdene, og det er ønskelig at disse kan holdes åpne for ferdsel som i dag,
så bør det stå et unntak under § 4 om dette. Enkel rydding av kvist og fjerning av greiner og nedfall
i stien kan i så fall gjøres uten søknad. Vindfall som måtte bli liggende over stier kan kappes og
legges til side, normalt vil dette bli gjort av grunneier eller oppsyn. Stiene vil da være avmerket på
vernekartet.
Annet vedlikeholdsarbeid og merking av stier må det søkes om. Det kan gis dispensasjon etter
§ 7 pkt. a. Det vil normalt bli gitt flerårige tillatelser.
Bålbrenning
Sentrale miljømyndigheter ønsker bålforbud i reservater under ca. 1000 daa. Dette er fulgt opp for
Holtsåsen.
Verneplan for skog Holtsåsen naturreservat - høringsforslag mars 2017
11
a). Forslag til forskrift for Holtsåsen naturreservat, Porsgrunn kommune, Telemark fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon ..........................med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1 Formål
Formålet med naturreservatet er å verne et skogområde som har særlig betydning for biologisk
mangfold på grunn stor økologisk variasjon og forekomst av rik edellauvskog i form av en
mosaikk av lågurt-eikeskog og rasmarkslindeskog, og med innslag av boreonemoral
granblandingsskog.
Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av innslag av gammel eik og sjeldne og
trua arter av jordboende og vedboende sopp knyttet til eik.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle
dem.
§ 2 Geografisk avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Porsgrunn kommune: 39/6.
Naturreservatet dekker et totalareal på 280 daa.
Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk………….datert Klima- og
miljødepartementet ......... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka.
Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Porsgrunn kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og
kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak,
oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte
Verneplan for skog Holtsåsen naturreservat - høringsforslag mars 2017
12
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
e) Bålbrenning er forbudt.
§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende regelverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende regelverk.
d) Beiting.
e) Utsetting av saltsteiner.
f) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.
g) Vedlikehold av eksisterende traktorveier inntegnet på vernekart slik tilstanden var på
vernetidspunktet.
h) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier avmerka på vernekartet.
§ 5. Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
b) Bruk av hest og kjerre samt ridning utenfor eksisterende vei er forbudt.
§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:
Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-,
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe i medhold av
lov om dyrevelferd. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det
skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.
b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor
i terrenget.
Verneplan for skog Holtsåsen naturreservat - høringsforslag mars 2017
13
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd b.
c) Hogst av etablerte plantefelt.
d) Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 d.
e) Oppsetting og vedlikehold av gjerder.
f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 pkt. e, og g og § 7 c og e.
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldlovens § 47.
§ 10 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet.
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.
§ 11 Forvaltningsmyndighet
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.
§ 12. Ikrafttredelse
Denne forskrifta trer i kraft straks.
8.Vernekart
a) Kart over Holtsåsen naturreservat, se neste side.
Verneplan for skog Holtsåsen naturreservat - høringsforslag mars 2017