Grundbelopp 2017, förskola och skola

Bjuvs kommun
Box 501, 267 25 Bjuv
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
WEBBPLATS
Mejerigatan 3
042-458 50 00
[email protected]
www.bjuv.se
Grundbelopp 2017, förskola och skola
I enlighet med skollagen, SFS 2010:800, 8 kap 21-24 §§, 9 kap 19-21 §§, 10 kap 37-39 §§ samt 14 kap 15-17 §§ beslutar Bjuvs kommun om bidrag till
fristående huvudman som tillhandahåller förskola, grundskola och fritidshem för barn och elever hemmahörande i Bjuvs kommun enligt tabell nedan.
Utöver grundbeloppet kan tilläggsbelopp sökas för barn i behov av extraordinärt stöd, modersmålsundervisning samt studiehandledning enligt samma
lagrum som angivits ovan.
Förskola Förskola Förskola 3- Förskola 3- Förskole1-2
år hel 1-2 år del
5 år hel
5 år del
klass
Grundbelopp
Omsorg o pedagogisk verksamhet/Undervisning
108 119
54 059
79 335
39 667
39 460
Satsning förskola/grundskola/fritidshem
3 361
1 681
2 786
1 394
1 191
Pedagogiskt material o utrustning/lärverktyg
1 919
959
1 919
959
1 058
Elevhälsa
6 263
Måltider
14 945
7 472
14 945
7 472
8 200
Lokaler
20 653
10 327
20 653
10 327
10 760
Summa
148 996
74 498
119 638
59 819
66 933
Avdrag administration intern kommunal regi
-1 892
-946
-1 892
-946
-817
Administration (schablon 3%)
4 470
2 235
3 589
1 795
2 008
Summa grundbelopp per barn/elev extern kommunal aktör 151 574
75 787
121 335
60 667
68 124
Momskompensation (6%)
9 208
4 604
7 394
3 697
4 136
Summa grundbelopp per barn/elev extern fristående aktör 160 782
80 391
128 728
64 364
72 260
Grundbelopp per termin (fristående aktör)
Grundbelopp per månad (fristående aktör)
80 391
13 399
40 196
6 699
64 364
10 727
32 182
5 364
36 130
6 022
Årskurs
1-6
41 530
2 153
3 383
6 263
5 652
11 531
70 511
-817
2 115
71 810
4 358
76 168
Årskurs 7-9
59 080
5 100
3 846
6 263
5 604
12 877
92 771
-2 050
2 783
93 504
5 733
99 238
38 084
6 347
49 619
8 270
Fritidshem Fritidshem
6-10 år
>10 år
20 507
10 253
310
156
646
323
3 630
7 799
32 893
-817
987
33 063
2 033
35 096
1 815
3 900
16 446
-408
493
16 532
1 016
17 548
17 548
2 925
8 774
1 462