Östergötlands Ridsportförbund förslår Att årsmötet beslutar om

Punkt 9)
Distriktsstyrelsens förslag om tillägg i stadgarna 17§ för Östergötlands Ridsportförbund, tillägget är
markerat med kursiv stil och understruket
Punkt 12)
Anmälan av ordinarie ledamot tillika ungdomsledamot (under 26 år) utsedd av
distriktsungdomsmötet för en tid av ett år samt en personlig suppleant för denne
Punkt 15)
Val av ordförande för en tid av ett år och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år varav
ordförande och hälften av ledamöterna väljs vid varje årsmöte
Punk 10)
Östergötlands Ridsportförbund förslår
Att årsmötet beslutar om oförändrad årsavgift för 2019 enligt nedan.
Grundavgift
25 = 150 medlemmar
151 = 250 medlemmar
251 = 400 medlemmar
401 =
1 100 kr
1 600 kr
2 800 kr
3 900 kr
Den rörliga avgiften 30 kr/medlem