Karlskronadistriktets årsmöte onsdagen den 22

Karlskronadistriktets årsmöte onsdagen den 22 mars 2017
Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt en person att jämte ordföranden justera protokollet.
2. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning.
3. Fastställande av dagordning.
4. Redovisning av föregående års verksamhet.
5. Val av styrelseledamöter.
6. Val av ledamöter och ersättare till Fastighetsägarna Syd fullmäktige.
7. Val av ledamöter i valberedning för en tid av ett år.
8. Lokalt handlingsprogram.
9. Övriga frågor.
Verksamhetsberättelse 2016/2017
I distriktet – Karlskrona kommun – var den 31 december 2016, 175 medlemmar anslutna med 490 fastigheter.
Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft sju protokollförda möten.
Följande medlemsmöten har anordnats:
 Årsmöte 1 mars, på Blekinge Health Arena samt med middag och hockeymatch KHK-SAIK
 Höstmöte 18 oktober på Dockside Skeppsbrokajen Karlskrona
 Förhandlingsmöte den 6 december efter att förhandlingarna strandats för 2017
Ansvarsområden
Enligt handlingsprogrammet har styrelsen utsett arbetsgrupp för respektive område, en av ledamöterna är
även ansvarig för gruppen samt för att rapportera till styrelsen.
Ämnesområden och arbetsgrupper enligt handlingsprogrammet
Som ordförande/sammankallande är man även rapporteringsskyldig till distriktstyrelsen
Ämnesområden enligt handlingsprogram
Ordförande/sammankallande
Ledamöter/Extern deltagare
A
Kommunala taxor & avgifter
Ole
Forell
Niklas
Nordström
B
Kundråd Affärsverken
Carin
Steen Wahlqvist
Lena
Åkesson Bohman
C
Hyressättning/Hyresförhandling – bostäder
Per
Harrtoft
Carin
Steen Wahlqvist
D
Medlemsengagemang
Lena
Åkesson Bohman
Margareta
Rostedt
Martin
Wallin
Ulf
Åberg
E
Orts -och stadsutveckling
Ali
Therani
Martin
Wallin
Martin
Maria
Margareta
Per
Strandberg
Linderoth
Rostedt
Harrtoft
Kommunala taxor & avgifter
Under 2016 har två möten genomförts med presidiet samt ledande tjänstemän för Drift -och
Serviceförvaltningen, har avsett frågor om VA-verksamheten.
Förbrukningsavgifterna för VA höjdes med ca1,6% för 2016, för 2017 är avgiftera oförändrade dessutom har ett
effektiviseringskrav införts med 1% av påverkbara kortsiktiga kostnader.
Affärsverken Kundråd
Genom kundrådet med Affärsverkan följs verksamheten kontinuerligt. Nytt samarbetsavtal har ingåtts om
fjärrvärme, elhandel och visningsel, renhållning samt anslutning till stadsnätet. Informationsmöte med
efterföljande båttur genomfördes av AFFV.
Hyresförhandlingarna för 2017
Förhandlingarna om 2017 års hyreshöjning påbörjades i augusti efter att begäran och yrkande lämnats redan
den 1 juli. Även att möten hållits vid 6 tillfällen, kunde ingen överenskommelse nås, varför förhandlingarna
strandades den 10 november. Härefter rekommenderades fastighetsägarna att begära hyreshöjning direkt av
respektive hyresgäst. Ett särskilt möte genomfördes i samverkan med Ronnebydistriktet för att förklara
situationen och för att våra förhandlingskunder skulle ges möjlighet att få svar på frågor.
Sida 1 av 3
Medlemsengagemang
Medlemmars engagemang är väsentligt i en medlemsorganisation. Under året har stadsvandring med
representanter från Karlskrona kommun genomförts, Både årsmötet och höstmötet deltog ett sextiotal
personer, vilket är ett erkännande på att mötena uppskattas.
Miljö och energi och orts –och stadsutveckling
Dessa arbetsgrupper har lagts samman till en, som kallas Orts – och stadsutveckling.
Gruppen har genomfört möten med Samhällsbyggnadsförvaltningen samt behandlat frågor om
fastighetsägarens egenkontroll, parkeringsutredningen, förenkling av hanteringen av detaljplaner, bygglov och
planering av nya bostadsområden.
Kommunen har sökt samverkan med fastighetsägare gällande bostäder för personer med särskilda behov.
Avsikten var att representanter för arbetsmarknadsförvaltningen och bostadsförsörjningen skulle medverka vid
höstmötet, men eftersom det visat sig i praktiken att samverkan inte fungerar avböjdes deras medverkan.
Övrigt näringspolitiskt arbete
Tillsammans med övriga distriktstyrelser i Blekinge har styrelsen engagerat sig i frågan hur det Näringspolitiska
arbetet skall bedrivas i länet, samt varit delaktig i processen att finna lämplig person.
Nuvarande styrelse
Per Harrtoft (ordförande), Carin Steen Wahlqvist (vice ordförande) och ledamöter Ole Forell, Lena Åkesson
Bohman, Rasmus Rasmussen, Martin Wallin, Margareta Rostedt, Ali Therani och Tommy Svensson (adjungerad)
Rasmus Rasmussen har avgått ur distriktstyrelsen under året, eftersom han lämnat sin tjänst hos PBA.
Valberedningens förslag till styrelseledamöter
Omval på 2 år till 2019: Ole Forell, Lena Åkesson Bohman, Margareta Rostedt och Ali Therani,
Samt fyllnadsval av Niclas Brunsberg på ett år.
Övriga valdes vid förra årsmötet för en tid av två år.
Valberedningens förslag till fullmäktige
Inom distriktet fanns den 31 december 2016, 490 medlemsfastigheter, innebärande att distriktet får utse 4
fullmäktigeledamöter och 2 ersättare.
Valberedningen föreslår såsom ordinarie ledamöter: Inger Dagnevik, Lena Bohman Åkesson, Carin Steen
Wahlqvist och Martin Wallin samt som suppleanter Margareta Rostedt och Niclas Brunsberg
Valberedning
Har bestått av Maria Linderoth, Stefan Lindeberg, Margaretha Strandberg och Tommy Svensson
(sammankallande).
Valberedningen ställer sina platser till förfogande.
Sida 2 av 3
Handlingsprogram 2017-2018 Fastighetsägarna Syd Karlskronadistriktet
FASTIGHETSÄGARNAS VISION
Ett långsiktigt hållbart samhälle med en väl fungerande fastighetsmarknad, där fastighetsägare på
marknadsmässiga villkor och med samhällsansvar tillgodoser efterfrågan på bostäder och lokaler.
FASTIGHETSÄGARNAS SYFTE
Fastighetsägarna ska verka för att medlemmarna får de bästa förutsättningarna för att bedriva en framgångsrik
verksamhet och medverka till en positiv samhällsutveckling.
MÅLOMRÅDEN OCH AKTIVITETER 2017
Kommunala taxor och avgifter/Kundråd Affärsverken
 Genom ett aktivt deltagande i det gemensamma abonnentrådet samt påverkan på
beslutsfattarna skall vi söka åstadkomma rimliga och rättvisa villkor och taxor avseende VA.
 Genom det med Affärsverken gemensamma kundrådet bevakas prishöjningar på fjärrvärme,
elnät och avfallshantering samt även villkoren för anslutning och tjänster i Stadsnätet.
Hyressättning/Hyresförhandlingar bostäder
 Målsättningen är att fortsätta arbetet med att hyresgästernas värderingar skall spegla
hyressättningen utifrån både läge och kvalité och att fastighetsägare som vi förhandlar för
skall kompenseras för ökade förvaltningskostnader.
 Klarlägga målsättningen med vilken differentiering som är önskvärd
 Påbörja överläggningar med Hyresgästföreningen i god tid innan förhandling
 Samverkan med övriga distrikt i länet och i regionen
 Följa utvecklingen av förutsättningar för individuell mätning av driftkostnader
Medlemsengagemang
 Genom att arrangera möten och andra medlemsaktiviteter skapa förutsättningar för
medlemmarna att träffas under former som ger glädje, kunskap och berikar sig som
fastighetsägare.
Orts –och stadsutveckling
 Hela orten behöver utvecklas. Fastighetsägare är viktiga samhällsbyggare som tillgodoser
behov och skapar bostäder och lokaler som används för handel, kontor, tillverkning mm och
bidrar därmed till arbetstillfällen. Fastigheterna är spridda över hela kommunen även om det
finns en koncentration i de centrala delarna. Det är väsentligt att de fastighetsägare som har
fastighet i perifera lägen uppmärksammas och att deras behov och önskningar kan
tillfredställas.
 Gemensamt med Cityfastighetsägarna i Karlskrona bidra till att fastighetsägare med centralt
belägna fastigheter skall kunna bedriva förvaltningen på ett effektivt sätt. Det är väsentligt att
Karlskrona utvecklas som handels – och besöksstad.
 Genom dialog med företrädare för Samhällsbyggnadsförvaltningen/nämnden följa
utvecklingen av orten och för att begränsa hinder som medför svårigheter att utveckla
byggnader vid ny, om – och tillbyggnader.
Arbetsgrupper inom respektive område
 För att klara detta ambitiösa program fortsätter vi med indelningen i arbetsgrupper inom
respektive område
Sida 3 av 3