Gusselby

Lindesberg, 36 ha
Gusselby
|1|
|2|
HÖGPRODUCERANDE
Nu ges möjlighet att förvärva ett välbestockat skogsskifte i
Lindesbergs kommun med stor andel slutavverkningsmogen
skog. Skiftet är del av fastigheten Lindesberg Gusselby 28:4 och
består av 36,5 ha totalt. Av dessa är 36,4 ha produktiv skogsmark
med ett virkesförråd på 16 120 m3sk. Skiftet har en mycket hög
produktionsförmåga med en medelbonitet på 11,8 m3sk. Skogen
som har ett genomsnitt på 443 m3sk per ha har stammar med
mycket god kvalitet för att producera sågat virke. Skiftet har en
god arrondering med bra vägnät och ligger endast fem kilometer
norr om Lindesberg.
|3|
|4|
SKOG OCH MARK
SKOGSMARK
Skogsmarken är till stora delar dominerad av
granskog och består av 36,4 ha produktiv skogsmark.
Cirka 21 ha av marken är gammal åkermark som har
planterats igen under 1960-talet med gran, marken
är väldigt bördig med en medelbonitet på 11,8 m3sk.
Virkesförrådet uppgår till ca 16 120 m3sk och ger
ett medeltal på 443 m3sk per ha, 87 % av skogen
är i huggningsklassen S2. Trädslagsfördelningen är
1 % tall, 91 % gran och 8 % löv. Skogen hyser en
väldigt god kvalité vilket har varit inriktningen för
markägaren och röjning och gallring har utförts för
att skapa kvalitetsdanade huvudstammar. Avverkningar har gjorts då marken varit frusen för
att minimera markskador och undvika röta.
Skiftet har en bra arrondering och drivningsförhållandena är mycket goda stora delar av året.
Det finns två vägar för att ta sig till skiftet. En i den
västra kanten och en som går parallellt med och bitvis
igenom skiftet i den östra kanten.
Skogsmarken på skiftet är väl dokumenterad av
|5|
markägaren. Alla avdelningar förutom avdelning
9-10 är cirkelytetaxerad av SLU Skogsmästarskolan
med ledning av jägmästare Hans Högberg vid
Skogsmästarskolan. Cirkelytetaxering ger en högre
noggrannhet vad det gäller virkesvolym än vad
traditionell inventering med relaskop som oftast
används vid framtagande av skogsbruksplan.
Uppgifterna från cirkelytetaxeringen har införts i
PC-Skog av, Mats Nilsson Areal, för att ta fram en
skogsbruksplan. De ytor som ej är cirkelytetaxerad har
inventerats av markägaren och skogsmästarskolan
med relaskop. All inventering har utförts under 2015
sedan har virkesförrådet räknats upp med ett års
tillväxt för 2016 med hjälp av PC-skog.
För mer information om skogen se bifogad
skogsbruksplan.
NYCKELBIOTOPER
Det finns inga kända nyckelbiotoper på området.
Källa: Skogens Pärlor
JAKT
FASTIGHETSBILDNING
Jakten på skiftet är muntligt upplåten till och
med 30/6-2018 och ger en intäkt på 1 350 kr per
jaktår inklusive moms. Skiftet ingår i Linde Östra
älgskötselområde. Kontaktperson är Anders Ekholm.
Förutom älg så förekommer de vanliga
småviltsarterna på skiftet. Eventuella jaktredskap på
marken såsom jakttorn, åtelanläggning med mera
tillhör nuvarande jakträttsinnehavaren.
Det salubjudna skiftet avser del av fastighet
varmed marken företrädelsevis förvärvas genom
fastighetsreglering intill närliggande fastighet eller
genom avstyckning. Förvärvaren svarar för kostnader i
samband med lantmäteriförrättning.
En ansökan om fastighetsbildning har redan
skickats in till Lantmäteriet av markägaren.
|6|
|7|
RÄTTSFÖRHÅLLANDEN
FASTIGHET
Del av Gusselby 28:4, Linde bergslag, Lindesberg.
ÄGARE
Bo Jonasson, 1/1-del
AREAL
Areal enligt SeSverige
Areal enligt skogsbruksplan
Produktiv skogsmark
Väg och kraftledning
SUMMA LANDAREAL
36,46 ha
36,4 ha
0,1 ha
36,5 ha
TAXERINGSVÄRDE
Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde
år 2014
Skogsmark
Summa
2 143 953 kr
2 143 953 kr
Skiftet är del av fastighet,, därmed har taxeringsvärdet
är uppskattats.
INTECKNINGAR/LÅN
Det finns totalt 11 inteckningar med ett värde på
1 397 000 kr totalt i stamfastigheten. Skiftet säljs fri
från inteckningar och inga lån eller inteckningar skall
övertas av köparen.
|8|
SERVITUT/NYTTJANDERÄTTER M.M.
Stamfastigheten belastas enligt fastighetsregistret av avtalsservitut avseende
ÄNDAMÅLLAST/FÖRMÅNAKT
LedningLast18-im2-81/1156.1
ElledningLast1885im-07/22710.1
VägLast18-lin-1986.1
StarkströmLast1885-95/79.1
De servitut och nyttjanderätter som blir gällande för skiftet regleras i lantmäteriförrättningen.
INSKRIVNINGAR
Det finns tre stycken inskrivningar i stamfastigheten
INSKRIVNINGAR INSKRIVNINGSDAG Nyttjanderätt område 1978-01-25 Avtalsservitut ledning 1981-02-11 Avtalsservitut elledning 2007-09-27 AKT
630
1156
22710
Det finns även rätt att ta väg över fastigheten Lindesberg Gusselby 28:2 i den östra kanten på skiftet enligt
avstyckningsakten från 1965.
De inskrivningar som blir gällande för skiftet regleras i lantmäteriförrättningen.
GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR, SAMFÄLLIGHETER M.M.
Stamfastigheten har andel i
NAMNANDELÄNDAMÅL
Lindesberg Gusselhyttan S:2OkändVäg
Lindesberg Gusselhyttan S:7
85,94 %
Dytag i mossen
Lindesberg Gusselhyttan S:8
85,94 %
Väg uti mossen ifrån dytag norrut öfver mossvägen (4 meter)
Lindesberg Gusselhyttan S:9
85,94 %
Vägmark
Lindesberg Gusselby S:1
13,50 %
Vägar
Lindesberg Gusselby GA:8OkändUtfartsväg
Lindesberg Gusselby GA:11OkändVägar
Lindesberg Gusselhyttan GA:4
Okänd
Väg
Lindesberg Gusselhyttan GA:10
Okänd
Utfartsväg
Bommarna-Nyborgs samfällighetsförening och Nybo-Larsbo östra samfällighetsförening berör skiftets vägar.
Ingen utdebitering har gjorts från dessa på delägarna enligt markägaren.
De gemensamhetsanläggningar och samfälligheter som blir gällande för skiftet regleras i
lantmäteriförrättningen.
PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Det finns kulturlämningar i form av husgrunder i avdelning 12.
FÖRVÄRVSTILLSTÅND
Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver
förvärvstillstånd.
|9|
| 10 |
FÖRSÄLJNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
FÖRFARANDE
VILLKOR
Fastigheten försäljes genom öppen anbudsgivning.
Öppen anbudsgivning innebär att intressenter som
inkommit med skriftligt anbud får veta nivå på högsta
anbud samt antal ingivna anbud.
Anbud skall inges skriftligen via fax, e-mail eller
post och lämpligast på bifogad blankett, därtill skall
bankreferens eller motsvarande lämnas.
Eventuella villkor från anbudsgivare skall framgå
av anbudet.
Efter anbudstidens utgång vidtar slutbudgivning
mellan de, av säljaren godkända, anbudsgivare som
inkommit med anbud och önskar deltaga.
Förutsättningarna för försäljningen framgår av denna
beskrivning samt eventuell tilläggsinformation. Denna
beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt JB.
10 % av köpeskillingen erläggs som handpenning
vid kontraktstecknandet. Resterande belopp erläggs
på tillträdesdagen.
ANBUDSDAG
Skriftligt anbud skall vara Areal i Örebro tillhanda
senast torsdagen den 20 april 2017.
FRI PRÖVNINGSRÄTT
Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt
rätten att när som helst under processens gång
avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till
intressenterna.
Ett lämnat anbud på fast egendom är inte
bindande. Köpet är bindande först då både köpare och
säljare undertecknat köpehandling.
ID-KONTROLL
ID-kontroll av köparen kommer att ske före
köpehandlingens undertecknande med hänvisning till
«Lag om åtgärder vid penningtvätt».
UNDERSÖKNINGSPLIKT/BESIKTNING
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående
ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa
sig om fastighetens skick. Köparen ges därför
möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före
köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa
sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart
lämnats för att informera och underlätta köparens
egen undersökning av fastigheten. För vidare
information om undersökningsplikt mm se bilagt
informationsblad.
En skogsbruksplan är enbart en
okuläruppskattning av skogens volym, ålder,
trädslagsfördelning mm och grundar sig således ej på
någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att
själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet
inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att
skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade
uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte
innefattar någon garanti.
Köparen har undersökningsplikt avseende
plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella
vindkraftsetableringar i området.
BUDFÖRTECKNING
RÅD
En förteckning över anbudsgivarna och samtliga
lämnade anbud kommer att överlämnas till den
slutlige köparen.
Behöver du hjälp med att tolka skogbruksplan,
förstå EU-stödregler, skattefrågor, upprätta skriftlig
boendekostnadskalkyl mm– kontakta ansvarig mäklare
så får du hjälp.
UPPLYSNING OM SK SIDOVERKSAMHET
Ansvarig fastighetsmäklare förmedlar
annonserbjudande från Hemnet Service HNS
AB och erhåller för denna sidoverksamhet en
administrationsersättning på 50 % exkl. moms av
annonskostnaden.
| 11 |
FRISKRIVNING
VISNING
En friskrivningsklausul kommer att finnas med i
köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller
brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten
om att en friskrivning av detta slag är mycket
långtgående.
Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt
enligt överenskommelse med undertecknad
fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till
omkringboende, växande gröda samt skog.
PRISIDÉ
Fastigheten säljs med en prisidé om 7 000 000 kr.
TILLTRÄDE
Tillträde efter överenskommelse.
STÄDNING
Marken överlämnas i det skick den befinner sig i på
kontraktsdagen.
| 12 |
VÄGBESKRIVNING
Fastigheten är belägen 5 kilometer norr om
Lindesberg öster om väg 68. För vägbeskrivning se
bifogad vägkarta.
KOORDINATER
SWEREF99, X = 661 0389 Y = 513 150
| 13 |
Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller för händelse som ägaren eller Areal icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar
givna förutsättningar. Ägaren och/eller Areal förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån
de anser erforderligt, utan särskilt meddelande.
Copyright: Areal i Sverige AB, 2017. Text: Anton Stolpe Nordin. Foto: Anton Stolpe Nordin.
Layout: Eva Linder. © Lantmäteriverket. Ärende nr MS2007/04528.
FASTIGHETEN UTBJUDES TILL FÖRSÄLJNING GENOM AREAL | ÖREBRO
Ansvarig fastighetsmäklare
ANTON STOLPE NORDIN
MATS NILSSON
Reg. fastighetsmäklare
Mob: 073-693 51 18
E-post: [email protected]
Reg. fastighetsmäklare
Mob: 072-531 70 88
E-post: [email protected]
| DALA-JÄRNA | GÖTEBORG | HEDEMORA | HUDIKSVALL | HÄSSLEHOLM | JÖNKÖPING | KARLSTAD | LINKÖPING | LJUNGBY | LJUSDAL | LULEÅ | MALMÖ | SANDVIKEN
| SIMRISHAMN | SKÖVDE | STOCKHOLM | UDDEVALLA | ULRICEHAMN | UPPSALA | VADSTENA | VETLANDA | VÄNERSBORG | VÄSTERÅS | VÄXJÖ | ÅMÅL | ÖREBRO
| 14 |
KÖPARENS OCH SÄLJARENS ANSVAR FÖR FASTIGHETENS
SKICK MED MERA
UTGÅNGSPUNKT FÖR ANSVARSFÖRDELNINGEN
Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall
stämma överens med vad som avtalats mellan parterna
och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat
förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det
skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att
köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten.
För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet
att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund
av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras
ansvarig.
Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i
fastigheten som köparen inte borde upptäcka och oavsett
om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar
för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.
KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven
på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten
skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns
det möjligheter måste köparen även inspektera svårtillgängliga utrymmen och områden av fastigheten. Särskild
uppmärksamhet bör ägnas åt fukt- och rötskador samt
sättningar och andra skador i grunder på byggnader,
vatten- och avloppsanläggningar, fastighetsgränser och
virkesförråd, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i
ekonomibyggnader, grundförhållanden mm.
Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller
symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över
huvud taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps
kraven på köparens undersökningsplikt.
Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis
upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en
varningssignal, som bör föranleda en mer ingående
undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska
köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller
garantier för, under förutsättning att dessa inte är för
allmänt hållna.
Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte
svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat
med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför
anpassa sin undersökning till detta. Köparen måste räkna
| 15 |
|1|
med att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och
på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av
utbyte eller i vart fall renovering.
ANLITANDE AV BESIKTNINGSMAN
Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet
skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att
anlita så kallad besiktningsman eller annan sakkunnig och
detta är att rekommendera om man inte själv har särskild
byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen
inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt
symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma
betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka
fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar
köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara
observant på vilken omfattning en beställd besiktning har.
Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar
av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp,
rökgångar m m varför köparen bör överväga att
komplettera sin undersökning.
Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, d v s
innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock
inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att
köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare
och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få
åberopa upptäckta fel och begära att köpet i dess helhet
ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas
besiktningsklausul.
Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter
undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman,
ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring.
I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom
besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman
som utfört besiktningen, så kallad köpargenomgång. Det
är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid
behov kompletterar med ytterligare undersökningar.
SÄLJARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande
köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte.
Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant
eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen.
Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots
detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet.
Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat
ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att
åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt.
Det finns dock även andra situationer där säljaren är
skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap
om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det
är främst fråga om situationer där omständigheterna är
sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse
avseende ett förhållande och där han vidare inser att
förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut.
Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja
köparens okunskap om ett visst förhållande.
Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i
så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst
köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse.
Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till
eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är
dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av
köparen.
SÄLJARENS UTFÄSTELSE
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande
fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren
gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande
fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella
uttalanden betraktas inte som utfästelser.
AVTALSFRIHET FRISKRIVNING
Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan
ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel
på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för
fastighetens skick, generellt eller beträffande viss
funktion.
| 16 |
|2|
| 17 |
Sammanställning över fastigheten
Arealer
hektar
%
36,4
100
Myr/kärr/mosse
0,0
<1
Berg/Hällmark
0,0
<1
Inäga/åker
0,0
<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)
0,1
<1
Annat
0,0
<1
Produktiv skogsmark
Prod.
__________
Summa landareal
36,5
Vatten
0,0
Virkesförråd
Totalt
m³sk
16120
m³sk
83
14683
1354
Tall
Gran
Löv
%
1
91
8
Gran
Tall
Medeltal
Löv
m³sk per hektar
443
Tillväxt
Bonitet
Fastighetens medelbonitet
är beräknad till
m³sk per ha
Avverkningsförslag
m³sk
11,8
Föryngringsavverkning
Gallring
Totalt under perioden
13541
Tillväxt för perioden 2017 - 2026
beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder
m³sk per år
Förväntad tillväxt första växtsäsongen
m³sk
135
461
m³sk per ha
0
12,7
13541
Utskriven: 2017-03-06
pcSKOG
Örebro län, Lindesberg, Linde bergslag
Del av Gusselby 28:4 Id: 188502001
| 18 |
Skogens fördelning på åldersklasser
Areal
Åldersklass
Virkesförråd
ha
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Summa/Medel
m³sk
/ha
Totalt
m³sk
%
Gran %
Löv %
Tall %
2,3
6
32
14
60
30
10
2,6
16,5
7,4
7,6
7
45
20
21
1043
7914
4038
3093
401
480
546
407
80
95
90
87
20
5
10
11
3
36,4
100
16120
443
91
8
1
Arealfördelning, aktuell
Areal %
45
40
35
Produktionsmål
Naturvårdsmål
30
25
20
15
10
5
0
Virkesförråd:
16120 m³sk
Kalmark
5
15
25
35
45
55
65
75
Åldersklasser
85
95
105
115
120 + E Skog
Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)
Produktionsmål
Naturvårdsmål
80
Areal %
70
60
Virkesförråd:
3931 m³sk
50
40
30
20
10
0
Kalmark
5
15
25
35
45
55
65
75
Åldersklasser
85
95
105
115
120 + E Skog
Utskriven: 2017-03-06
pcSKOG
Örebro län, Lindesberg, Linde bergslag
Del av Gusselby 28:4 Id: 188502001
| 19 |
Skogens fördelning på huggningsklasser
Areal
Huggningsklass
ha
K1
K2
Röjningsskog R1
R2
Gallringsskog G1
G2
Föryngrings- S1
avverknings- S2
skog
S3
Lågproducer- E1
ande skog
E2
E3
Överstånd/Skikt
Summa/Medel
Virkesförråd
m³sk
/ha
Totalt
m³sk
%
Gran %
Löv %
Tall %
Kalmark
2,3
2,6
6
7
32
1043
14
401
60
80
30
20
10
31,5
87
15045
478
92
8
1
36,4
100
16120
443
91
8
1
Kalmark
Föryngringsavverkningsskog
K1
Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande
föryngring.
K2
Behandlad kalmark
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men
där föryngringen inte säkerställts.
Röjningsskog
R1
Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
R2
Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende
motsvarar röjningsskog.
Gallringsskog
S1 Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under
planperioden.
S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
S3 Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.
Lågproducerande skog
E1 Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på
grund av skada.
E2 Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
E3 Skog av hagmarkskaraktär
G1
Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för
föryngringsavverkning).
G2
Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga
åtgärd normalt är gallring.
Gles skog av hagmarkskaraktär.
80
70
Areal %
60
50
40
30
20
10
0
R2
G1
S2
Utskriven: 2017-03-06
pcSKOG
Örebro län, Lindesberg, Linde bergslag
Del av Gusselby 28:4 Id: 188502001
| 20 |
Avverkning och tillväxt
Avverkning
I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.
I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.
Åldersklass
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Grundförslag
Högre alt.
Lägre alt.
ha
Gallring
Barr
Löv
m³sk
m³sk
Totalt
m³sk
0
0
Total avverkning
- högre alt.
13 541
14 630
- lägre alt.
Föryngringsavverkning
Barr
Löv
Totalt
ha
m³sk
m³sk
m³sk
16,5
7,4
7,6
6755
3275
2489
367
360
295
7122
3635
2784
31,5
12519
1022
13541
14630
13541
m³sk/ha efter 10 år
- högre alt.
- lägre alt.
108
74
108
13 541
Tillväxt
I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs
Åldersklass
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Summa
Barr
m³sk
Tillväxt
Löv
m³sk
Totalt
m³sk
78
33
111
272
492
206
144
68
26
16
17
340
518
222
161
1192
160
1352
Areal och virkesförråd efter 10 år
ha
m³sk
m³sk/ha
31,5
2,3
143
62
2,6
1383
532
36,4
2405
3931
108
Utskriven: 2017-03-06
pcSKOG
Län: Örebro län Kommun: Lindesberg Församling: Linde bergslag
Del av Gusselby 28:4 Id: 188502001
| 21 |
Avdelningsbeskrivning
i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹
Skifte: 0
Avd
nr
Areal
ha
(-avdrag)
[skikt]
Ålder
år
Hkl
(Skikt)
SI
Virkesförråd
ha
avd
Trädslag
TGLBÄ
Mål
klass
2,3
9
R2
G34
14
32 PG
16300
2
4,4
60
S2
G35
643
2829 PG
0X000
3
4,6
71
S2
G33
540
2484 PG
09100
4
2,0
58
S2
G28
394
788 PG
0X000
5
1,3
66
S2
G28
308
400 PG
05500
6
8,4
56
S2
G34
486
4082 PG
09100
7
6,1
55
S2
G34
499
3044 PG
0X000
8
0,6
66
S2
G30
283
170 PG
02800
1
Med
diam
cm
Beskrivning
Planterat 2008
Åtgärd
Alternativ
N
ä
r
Uttag
Årlig
inkl tillväxt tillväxt Not ¹
m³sk/ha
m³sk
%
Röjning
3
30
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
2
2
90
2546
3,8
Spara ädellöv
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
2
2
90
2236
2,8
Södra delen 70 år
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
2
2
90
709
2,6
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
2
2
90
360
1,3
Skyddsdikning vid avv
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
2
2
90
3674
3,1
Skyddsdikning vid avv
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
2
2
90
2740
3,4
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
2
2
90
153
1,0
4,8
Utskriven: 2017-03-06
pcSKOG
Län: Örebro län Kommun: Lindesberg Församling: Linde bergslag
Del av Gusselby 28:4 Id: 188502001
Avdelningsbeskrivning
i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹
Skifte: 0
Avd
nr
9
Areal
ha
(-avdrag)
[skikt]
Ålder
år
Hkl
(Skikt)
SI
Virkesförråd
ha
avd
Trädslag
TGLBÄ
Mål
klass
1,1
66
S2
G26
581
639 PG
09100
10
2,6
45
G1
G28
401
1043 PG
08200
11
1,6
(-0,1)L
75
S2
G26
282
423 PG
18100
12
1,5
75
S2
G26
124
186 PG
26200
Med
diam
cm
Beskrivning
Ogallrat
Husgrunder
Åtgärd
Alternativ
N
ä
r
Uttag
Årlig
inkl tillväxt tillväxt Not ¹
m³sk/ha
m³sk
%
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
2
2
90
Ingen åtgärd
Föryng avv (A)
3
90
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
2
2
90
381
1,5
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
2
2
90
167
0,7
575
2,7
13,1
Utskriven: 2017-03-06
pcSKOG
Län: Örebro län Kommun: Lindesberg Församling: Linde bergslag
Del av Gusselby 28:4 Id: 188502001
| 22 |
Huggningsklass
SKOGSKARTA
Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum
Röjningsskog
Del av Gusselby 28:4
Linde bergslag
Lindesberg
Örebro län
2016 - 2025
Gallringsskog
Föryngsringsavv-skog
2017-03-02
1:5000
300 m
| 23 |
| 24 |