Virkesförråd

Sammanställning över fastigheten
Arealer
hektar
%
36,4
100
Myr/kärr/mosse
0,0
<1
Berg/Hällmark
0,0
<1
Inäga/åker
0,0
<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)
0,1
<1
Annat
0,0
<1
Produktiv skogsmark
Prod.
__________
Summa landareal
36,5
Vatten
0,0
Virkesförråd
Totalt
m³sk
16120
m³sk
83
14683
1354
Tall
Gran
Löv
%
1
91
8
Gran
Tall
Medeltal
Löv
m³sk per hektar
443
Tillväxt
Bonitet
Fastighetens medelbonitet
är beräknad till
Avverkningsförslag
m³sk per ha
11,8
m³sk
Föryngringsavverkning
Gallring
13541
0
Tillväxt för perioden 2017 - 2026
beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder
m³sk per år
Förväntad tillväxt första växtsäsongen
m³sk
135
461
m³sk per ha
12,7
Totalt under perioden
pcSKOG
Örebro län, Lindesberg, Linde bergslag
Del av Gusselby 28:4 Id: 188502001
13541
Utskriven: 2017-03-06
Skogens fördelning på åldersklasser
Areal
Virkesförråd
Åldersklass
ha
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Summa/Medel
m³sk
/ha
Totalt
m³sk
%
Gran %
Löv %
Tall %
2,3
6
32
14
60
30
10
2,6
16,5
7,4
7,6
7
45
20
21
1043
7914
4038
3093
401
480
546
407
80
95
90
87
20
5
10
11
3
36,4
100
16120
443
91
8
1
Arealfördelning, aktuell
Areal %
45
40
35
Produktionsmål
Naturvårdsmål
30
25
20
15
Virkesförråd:
16120 m³sk
10
5
0
Kalmark
5
15
25
35
45
55
65
75
Åldersklasser
85
95
105
115
120 + E Skog
Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)
Produktionsmål
Naturvårdsmål
80
70
Areal %
60
Virkesförråd:
3931 m³sk
50
40
30
20
10
0
Kalmark
5
15
25
35
45
pcSKOG
Örebro län, Lindesberg, Linde bergslag
Del av Gusselby 28:4 Id: 188502001
55
65
75
Åldersklasser
85
95
105
115
120 + E Skog
Utskriven: 2017-03-06
Skogens fördelning på huggningsklasser
Areal
Virkesförråd
Huggningsklass
ha
K1
K2
Röjningsskog R1
R2
Gallringsskog G1
G2
Föryngrings- S1
avverknings- S2
skog
S3
Lågproducer- E1
ande skog
E2
E3
Överstånd/Skikt
Summa/Medel
m³sk
/ha
Totalt
m³sk
%
Gran %
Löv %
Tall %
Kalmark
2,3
2,6
6
7
32
1043
14
401
60
80
30
20
10
31,5
87
15045
478
92
8
1
36,4
100
16120
443
91
8
1
Kalmark
Föryngringsavverkningsskog
K1
Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande
föryngring.
S1 Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under
planperioden.
K2
Behandlad kalmark
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men
där föryngringen inte säkerställts.
S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
S3 Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.
Röjningsskog
R1
Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
R2
Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende
motsvarar röjningsskog.
Lågproducerande skog
E1 Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på
grund av skada.
E2 Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
E3 Skog av hagmarkskaraktär
Gallringsskog
G1
Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för
föryngringsavverkning).
G2
Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga
åtgärd normalt är gallring.
Gles skog av hagmarkskaraktär.
80
70
Areal %
60
50
40
30
20
10
0
R2
pcSKOG
Örebro län, Lindesberg, Linde bergslag
Del av Gusselby 28:4 Id: 188502001
G1
S2
Utskriven: 2017-03-06
Avverkning och tillväxt
Avverkning
I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.
I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.
Åldersklass
ha
Gallring
Barr
Löv
m³sk
m³sk
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Grundförslag
Högre alt.
Lägre alt.
Totalt
m³sk
Föryngringsavverkning
Barr
Löv
Totalt
ha
m³sk
m³sk
m³sk
16,5
7,4
7,6
6755
3275
2489
367
360
295
7122
3635
2784
31,5
12519
1022
13541
14630
13541
0
0
Total avverkning
- högre alt.
13 541
14 630
- lägre alt.
m³sk/ha efter 10 år
- högre alt.
- lägre alt.
108
74
108
13 541
Tillväxt
I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs
Åldersklass
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Summa
Barr
m³sk
Tillväxt
Löv
m³sk
Areal och virkesförråd efter 10 år
Totalt
m³sk
78
33
111
272
492
206
144
68
26
16
17
340
518
222
161
1192
160
1352
pcSKOG
Län: Örebro län Kommun: Lindesberg Församling: Linde bergslag
Del av Gusselby 28:4 Id: 188502001
ha
m³sk
m³sk/ha
31,5
2,3
143
62
2,6
1383
532
36,4
2405
3931
108
Utskriven: 2017-03-06
Avdelningsbeskrivning
i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹
Skifte: 0
Avd
nr
Areal
ha
(-avdrag)
[skikt]
Ålder
år
Hkl
(Skikt)
SI
Virkesförråd
ha
avd
Trädslag
TGLBÄ
Mål
klass
Med
diam
cm
N
ä
r
Uttag
Årlig
inkl tillväxt tillväxt Not ¹
m³sk/ha
% m³sk
Röjning
3
30
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
2
2
90
2546
3,8
Beskrivning
Planterat 2008
Åtgärd
Alternativ
1
2,3
9
R2
G34
14
32 PG
16300
2
4,4
60
S2
G35
643
2829 PG
0X000
3
4,6
71
S2
G33
540
2484 PG
09100
Spara ädellöv
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
2
2
90
2236
2,8
4
2,0
58
S2
G28
394
788 PG
0X000
Södra delen 70 år
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
2
2
90
709
2,6
5
1,3
66
S2
G28
308
400 PG
05500
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
2
2
90
360
1,3
6
8,4
56
S2
G34
486
4082 PG
09100
Skyddsdikning vid avv
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
2
2
90
3674
3,1
7
6,1
55
S2
G34
499
3044 PG
0X000
Skyddsdikning vid avv
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
2
2
90
2740
3,4
8
0,6
66
S2
G30
283
170 PG
02800
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
2
2
90
153
1,0
pcSKOG
Län: Örebro län Kommun: Lindesberg Församling: Linde bergslag
Del av Gusselby 28:4 Id: 188502001
4,8
Utskriven: 2017-03-06
Avdelningsbeskrivning
i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹
Skifte: 0
Avd
nr
Areal
ha
(-avdrag)
[skikt]
Ålder
år
Hkl
(Skikt)
SI
Virkesförråd
ha
avd
Trädslag
TGLBÄ
Mål
klass
9
1,1
66
S2
G26
581
639 PG
09100
10
2,6
45
G1
G28
401
1043 PG
08200
11
1,6
(-0,1)L
75
S2
G26
282
423 PG
18100
12
1,5
75
S2
G26
124
186 PG
26200
pcSKOG
Län: Örebro län Kommun: Lindesberg Församling: Linde bergslag
Del av Gusselby 28:4 Id: 188502001
Med
diam
cm
Beskrivning
Ogallrat
Husgrunder
N
ä
r
Uttag
Årlig
inkl tillväxt tillväxt Not ¹
m³sk/ha
% m³sk
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
2
2
90
Ingen åtgärd
Föryng avv (A)
3
90
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
2
2
90
381
1,5
Föryng avv
Markberedning (F)
Plantering (F)
1
2
2
90
167
0,7
Åtgärd
Alternativ
575
2,7
13,1
Utskriven: 2017-03-06