Den föråldrade förordningen

DEN
FÖRÅLDRADE
FÖRORDNINGEN
EN RAPPORT OM TEKNISKT BASÅR
En utbildning som gynnar högskola, individ
och näringsliv. Tekniskt basår behöver riktade
medel och en förordning som fungerar.
TEKNISKT BASÅR har sen det infördes nationellt
1992 blivit ett viktigt element i högskolelandskapet. Studenter som läst tekniskt basår
klarar sig bättre på ingenjörsutbildningarna
än de som kommer direkt från gymnasiets
natur­vetenskapliga program, utbildningen
ger en chans att korrigera ett felaktigt val på
­gymnasiet och på flera universitet och hög­skolor
är basåret en av utbildningarna med absolut
högst ­söktryck. Men basåren lever i ett osäkert
tillstånd mellan gymnasieskolan och högskolan
utan tydlig styrning. Förordningen SFS2007:432
är föråldrad och måste förändras. I denna
­broschyr pekar vi på ett antal punkter som
måste ­korrigeras snart, innan det är för sent.
Det är jätteviktigt att
det finns möjlighet
att byta spår i livet.
Jag visste inte vad jag
ville bli när jag sökte
gymnasiet, men nu
har jag ett yrke som
är helt rätt för mig.
HT 2015
1:A HANDSSÖKARE
6 979
KVINNOR
2 321
MÄN
4 598
MARIA ÅBERG,
­M ASKININGENJÖR
SOM LÄSTE HUMANISTISK LINJE PÅ
GYMNASIET
De svenska basårsutbildningarna har en lång
historia. Från att under 1990-talet finansierats
med riktade medel för att locka studenter till
tekniska och naturvetenskapliga utbildningar
med dåligt söktryck har det idag blivit en
­möjlighet för alla dem som vill ändra riktning
i sin bildningsresa eller som ett första viktigt
steg in i den akademiska världen.
En väg in i akademin
Idag förväntas en ung människa göra ett val
till gymnasieskolan som kan påverka hela den
framtida yrkesbanan. Beroende på inriktning
erbjuder många program så korta kurser inom
till exempel matematik och fysik att eleverna
automatiskt stängs ute från högre u
­ tbildning
inom de naturvetenskapliga ämnena. Vi ser
också att elever med föräldrar som inte
har efter­gymnasial utbildning i alltför stor
­utsträckning saknas på universiteten. Tekniskt
basår är en viktig möjlighet för dessa elever
att vänja sig vid den akademiska miljön och
känna sig trygga i den samtidigt som de läser
in den kompetens de saknar, något som bidrar
till stor samhällsnytta.
Studenterna bättre förberedda
De studenter som efter avslutat tekniskt basår
läst vidare på ingenjörsprogrammen har
visat bättre resultat och högre motivation än
studenter som kommer via högskoleprov eller
direkt från gymnasial utbildning. Till exempel
har en jämförelse visat att kvinnliga studenter
som läst ett basårsprogram har dubbelt så stor
chans att klara en ingenjörsutbildning jämfört
med män som antagits via högskoleprov.
I ­förlängningen har detta faktum medfört en
ökad anställningsbarhet som skapat hög efterfrågan för dessa studenter på arbetsmarknaden.
Förstärkt kvalitet på lärosätena
För universiteten har tekniskt basår bidragit
till en breddad rekrytering till ingenjörs­
programmen. En analys av söklistorna visar
att gruppen basårsstudenter ofta är något äldre
än de som söker direkt till de traditionella
universitetsutbildningarna. Sannolikt har
basårsstudenter en annan utbildningsbakgrund, men också en tids arbetslivserfarenhet.
Den sammantagna sökgruppen till ingenjörs­
utbildningarna blir således mer heterogen,
något som svarar mot lärosätenas önskemål.
Idag finns möjlighet för såväl ­universitet
som kommunala huvudmän att erbjuda
basårsutbildning. Att arrangera utbildningen
i universitetsmiljö är det till synes mest
gynnsamma för såväl studenter som universitet. Dels är det en väg in till akademin för
studenter som annars kanske aldrig sökt sig
till högre utbildning, men det ställer också
krav på universiteten att kvalitetssäkra sin
basårsutbildning och säkra att den verkligen
förbereder studenterna för vidare tekniska
studier. I ett vidare perspektiv är det tydligt
att det höga söktrycket och de goda resultaten
fått lärosätena att prioritera basårsutbildningar
och erbjuda dem trots att de i dagsläget saknar
tydlig finansiering för utbildningen.
Det vi gör på högskolorna är att ge basårs­
studenterna en tydligare bild av vad det innebär
att vara student. Det skapar motivation och
förberedelse. Studenterna lyckas ofta bättre om
de tagit sig igenom basåret.
PETER JOHANSSON, PREFEKT VID
­INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP
OCH TEKNIK VID ÖREBRO UNIVERSITET
En föråldrad förordning
Formen för tekniskt basår vilar på förordning
SFS2007:432 – en förordning som i princip sett
likadan ut sen basåret formaliserades 1992.
Senaste revideringen skedde 2007 då man
skrev bort möjligheten att kvotera in kvinnor
på basåret. Förordningen saknar idag tydliga
­direktiv för hur tekniskt basår ska bedrivas.
Där står inget om vem som bör vara huvudman
för utbildningen eller hur den ska finansieras.
Detta har gett upphov till en stor osäkerhet
och frustration hos dem som idag erbjuder
utbildningen, bland annat om huruvida en
student ska kunna läsa basår trots att hen
redan är behörig till ingenjörsprogrammet.
Den otydliga och ålderstigna förordningen har
skapat en tolkningskultur hos huvudmännen
där många, medvetet eller omedvetet, faktiskt
bryter mot förordningen. Anledningen till
­detta är skrivelsen om garantiplats till hög­
skoleutbildning efter avslutat basår. Idag är
det endast något enstaka lärosäte som till fullo
följer förordningen ordagrant. Med en t­ ydligare
förordning hade detta kunnat undvikas.
SAMMANFATTNING
Att tekniskt basår leder till fler och mer motiverade studenter
är redan klarlagt, i nästa steg medför detta bättre ingenjörer
på arbetsmarknaden nationellt och internationellt. Vidare är
­utbildningen en ingång för studenter som vill läsa igen vad de
missat på sin gymnasieutbildning och för studenter som saknar
studiekultur. Universiteten vill satsa på basårsutbildningarna
men när utbildningstaket är nått är det basåret som riskerar
neddragningar för att rädda ekonomin. Det är tydligt att de
stora problemen bottnar i en bortglömd och luddigt formulerad
förordning. Basåret behöver riktade medel och tydliga direktiv.
Först då får vi möjlighet att se dess fulla potential. För hög­skola,
individ och näringsliv.
Vem är egentligen
­huvudman? och
vem är det som ska
finansiera den här
sortens utbildning?
Den frågan är det inte
någon som riktigt tar i.
ANNIKA ­MÅRTENSSON,
PROREKTOR LUNDS
TEKNISKA HÖGSKOLA
TEKNISKT BASÅR
ÄR EN UTBILDNING
SOM BIDRAR TILL
BÄTTRE INGENJÖRER
DÄRFÖR VILL TEKNIKFÖRETAGEN ATT:
Förordningen moderniseras
Utbildningen får riktade medel
Tekniskt basår tydligare utnyttjas
för breddad rekrytering
Per Fagrell
[email protected]
Tel: 08-782 09 86
Form: Appelberg, Stockholm. Tryck: Åtta.45, 2016-06
KONTAKT