Skolor och förskolor

Del 2 – Planförslag
Skolor och förskolor
Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet. Som ett steg för att
nå detta mål och säkerställa att behovet av förskolor och skolor tillgodoses
behövs bland annat långsiktig planering. Nedan beskrivs förutsättningar och
förslag på hur kommunen genom strategisk planering kan arbeta mot målet
om länets bästa skolkommun.
Förutsättningar
Framtidsbild 2040
I takt med att befolkningen växer så ökar behovet av
lokaler för förskolor och skolor. Enligt bedömning
2016 finns behov av tolv nya förskolor och två till tre
grundskolor fram till 2027. Även en ny gymnasieskola kan det finnas behov av under denna period.
Österåker är länets mest attraktiva skolkommun och
behovet av såväl förskolor som skolor är tillgodosett.
Det finns en variation när det gäller utbud. När nya
lokaler och ytor tillkommer så beaktas riktlinjer för
placering, utformning och förvaltning. Kommunen
har prognoser över kommande behov och bedriver en
strategisk planering av förskolor och skolor.
Utmaningar
• Säkerställa behovet för skolor och förskolor.
• Skapa ändamålsenliga och flexibla skol- och
förskolemiljöer med aktiva friytor som utgår från
barn och ungas bästa.
• Utveckla stadsmässiga skol- och förskolemiljöer
när Åkersberga förtätas.
Riktlinjer
Vid planläggning säkerställs ytor och
genomförande.
När planprogram och detaljplaner upprättas ska
behovet av förskolor och skolor inom området
beaktas och vid behov säkerställas. I planarbetet regleras genomförandet.
Tänk nytt och modernt.
I utvecklingen av Åkersberga stad anpassas utformningen av nya skolor och förskolor till förutsättningarna i staden. Det kan gälla gestaltning och placering,
men också åtgärder för att säkra hälsosamma miljöer
genom att minska risk för bland annat bullerstörningar och luftföroreningar. Exempelvis våningsantal
och storlek på utemiljön samt trafiklösningar kan
behöva anpassas när nya skolor och förskolor ska
tillkomma i staden. Framtidsspaning för inspiration
föreslås vid planering och utformning av skolors
69
Översiktsplan 2040
och förskolors inne- och utemiljöer i den moderna
staden. Exempelvis när det gäller innovativa,
nytänkande och flexibla lokallösningar som stödjer
lärandet.
Planera för ett samnyttjande av lokaler och ytor.
Samnyttjande av lokaler och ytor är önskvärt. Lokaler
för utbildning, kultur, idrott och fritid samnyttjas
av utbildningsverksamhet och föreningsverksamhet.
Genom strategisk placering av skolor och förskolor
kan naturområden, parker, lekplatser och andra
allmänna platser samnyttjas.
70