Systematiskt kvalitetsarbete i förskoleområdet

SYSTEMATISKT
KVALITETSARBETE
2016
Förskoleområde Sjödalen 2016
Varje förskoleenhet arbetar enligt skollagen systematiskt och kontinuerligt
med att följa upp verksamheten, analysera resultaten och med utgångspunkt
i detta planera och utveckla utbildningen. Syftet är att uppfylla målen i
förskolans läroplan och andra nationella mål som till exempel
barnkonventionen samt verksamhetsplanen upprättad av förskolenämnden i
Huddinge kommun. Ambitionen är att skapa dialog om måluppfyllelsen,
orsaker till eventuella brister samt åtgärder för att höja måluppfyllelsen.
Förskoleenheternas systematiska kvalitetsarbete och resultat följs upp av
huvudmannen och redovisas för vårdnadshavarna bland annat genom denna
information.
Utveckling och lärande
Inom Sjödalens förskolor vill vi ge förutsättningar för att skapa en likvärdig
förskola för alla barn. Vi ser det som värdefullt att mötas, ta del av och
inspireras av varandras olika intressen och förmågor utan att begränsas av
normativa förväntningar utifrån ålder.
En kunskapsteori där det är angeläget att ta del av barns tankar och
hypoteser och kombinera dessa med ett pedagogiskt ledarskap och en
barnsyn som ser barn som viktiga medborgare med inneboende förmågor
som ska tas tillvara och utmanas av medvetna pedagoger genomsyrar vår
verksamhet.
Huddinge kommuns prioriterade mål är 2016, matematik, språk och IT.
Sjödalens pedagoger arbetar medvetet med ett språkligt och matematiskt
förhållningssätt som genomsyrar den dagliga verksamheten. Det
språkutvecklande arbetet har stort utrymme i verksamheten och vi ser det
som en viktig del i vårt likabehandlingsarbete. Alla barn får varje dag vara
med om högläsning, möta olika genrer och kontinuerligt delta i boksamtal.
Vi arbetar medvetet med att inkludera matematik och IT i verksamhetens
alla delar och vi ser leken som den viktigaste arenan för barns utforskande
och lärande.
De digitala verktygen, lärplattor och projektorer, ger mångsidiga
möjligheter till reflektion med barnen och de används även i arbetet med
tema, stödjer vårt arbete med modersmål och verkar för kunskapsökande
samt dokumentation.
Barns inflytande
Vi använder oss av pedagogisk dokumentation och reflekterar över hur vi
bäst kan utmana och ta tillvara barns intressen och förmågor, genom
inspirerande och utforskande miljöer, där leken får stort utrymme med både
öppna och stängda material.
På alla våra avdelningar/hemvist delas barnen in i mindre grupper under
dagen. Effekterna har blivit att barnen lättare kommer till tals och det har
underlättat för pedagogerna att se och ta tillvara alla barns förmågor och
behov.
Vi arbetar projektinriktat med vårt gemensamma tema, Jorden. Arbetet är
inne på sitt andra år och förändras i olika riktningar vartefter nya
frågeställningar uppstår. Vi är medvetna om att alla barn inte är intresserade
av samma saker, men alla barn är intresserade av något. Därför är vi lyhörda
för barns olika tankar och väver in dessa i temat.
På våra förskolor får barnen möjlighet att mötas över avdelningarna och får
på så sätt tillgång till förskolans alla miljöer och lära känna alla barn och
pedagoger på förskolan. Detta sker både genom en tydlig organisation på
förskolan vissa tider under veckan och det sker också utifrån spontana
initiativ.
Normer och värden
Vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete. Dialog och bemötande lyfts
genom feedback, eftersom arbetslagen är barnens främsta förebilder. Barn
och föräldrar ska känna sig trygga att komma till förskolan och känna ett
förtroende för pedagogerna.
En språk- och likabehandlingsgrupp med representanter från alla våra
förskolor, biträdande förskolechef och pedagogisk handledare möts
systematiskt varje månad. Demokratiska värderingar, normkritiskt
förhållningssätt och förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande
behandling lyfts. Ett reflektionsunderlag säkerställer att eventuella
kränkningar diskuteras varje vecka under reflektion.
Samtliga förskolor har handlingsplaner mot diskriminering och kränkande
behandling.
Förskola och hem
Grunden till samarbetet mellan förskola och hem läggs under
introduktionen. Ett par veckor efter har pedagoger och vårdnadshavare ett
uppföljningssamtal kring hur introduktionsperioden upplevts och en
språkkartläggning görs.
Utvecklingssamtalen ger pedagoger och vårdnadshavare möjlighet att lyfta
fler perspektiv runt barnen och en överenskommelse med vårdnadshavarna
ligger till grund för förändringar av verksamhetens innehåll för att inkludera
alla barn.
I den dagliga kontakten med föräldrarna informerar pedagogerna
tillsammans med barnen om vad de varit med om under dagen.
Aktiviteterna dokumenteras, kopplas till läroplanens mål och dokumentation
sätts upp på förskolan. I månadsbrevet informerar pedagogerna om
verksamheten och informationen är kopplad till läroplanens mål. Några
avdelningar/hemvister använder sig av Instagram.
Samtliga förskolor har föräldramöten, drop-in-fika och
föräldrarepresentantsmöten där pedagogerna beskriver det pedagogiska
arbetet utifrån styrdokumenten och där föräldrar/vårdnadshavare har
möjlighet att ställa frågor kring verksamheten och ta del av hur förskolorna
arbetar.
Verksamheten har arbetat med att utveckla kommunikationen med
föräldrar/vårdnadshavare genom att skriva flera informationsbrev, för att
kunna följa verksamheten bättre. Dessa informationskanaler är komplement
till den dagliga dialogen.