Arbets- och långtidsstipendium

ARBETSSTIPENDIUM OCH LÅNGTIDSSTIPENDIUM
BILD- OCH FORMKONSTNÄRER
Arbets- och långtidsstipendiet ska ge dig som yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig
och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stipendierna kan användas till exempelvis arbets- och
levnadsomkostnader under en koncentrerad arbetsperiod, till investeringar, kompetensutveckling eller
arbetslokaler.
Stipendieformer
Bildkonstnärsfonden fördelar ettåriga, tvååriga och femåriga arbetsstipendier. Dessa söks på samma
blankett och det är Bildkonstnärsfonden som avgör vilken typ av stipendium som fördelas. Att ett
arbetsstipendium kallas ettårigt, tvåårigt eller femårigt syftar på att stipendiet betalas ut vid ett eller flera
tillfällen, alltså under ett, två eller fem år. Under 2017 kommer Konstnärsnämndens styrelse även att
fördela ett större antal långtidsstipendier.
Ettårigt arbetsstipendium kan tilldelas den som inte tidigare fått något arbetsstipendium. Stipendiet är på
100 000 kr.
Tvåårigt arbetsstipendium riktar sig till den som tidigare har fått ett arbetsstipendium. Stipendiet är på
120 000 kr per år och betalas ut under två år.
Femårigt arbetsstipendium kan tilldelas sökande som kan visa på en dokumenterad konstnärlig
verksamhet av god kvalitet under en längre tid. Stipendiet är på tre basbelopp (för närvarande 134 000 kr).
Avsikten från Bildkonstnärsfonden är att en stipendieperiod på fem år ska kunna följas av ytterligare en
femårsperiod om stipendiaten fortsätter sin verksamhet med god kvalitet och redovisar vad som
åstadkommits med hjälp av det första femårsstipendiet.
Långtidsstipendium kan ges till en yrkesverksam konstnär som under längre tid visat konstnärlig
verksamhet av god kvalitet. Stipendiet är tioårigt och avsikten är att ge en arbetsmässig trygghet för att
kunna utveckla den konstnärliga verksamheten. En långtidsstipendiat kan inte samtidigt ha
tillsvidareanställning med mer än halvtidstjänstgöring. Stipendiet motsvarar tre basbelopp per år, 2017
innebär det 134 400 kronor före skatt.
Vem kan söka?
Arbets- och långtidsstipendium kan sökas av yrkesverksamma bild- och formkonstnärer. Med
yrkesverksam konstnär avses personer som livnär sig på eller bedriver konstnärlig verksamhet på hel- eller
deltid. Endast konstnärer bosatta i Sverige och/eller med sin huvudsakliga verksamhet i landet kan ansöka
om stipendium.
Om du beviljats ett ettårigt arbetsstipendium 2015 eller 2016 kan du inte söka arbetsstipendium på nytt i år.
Om du haft ett tvåårigt arbetsstipendium 2014, 2015 eller 2016 kan du inte söka på nytt i år. Dessa
begränsningar har införts för att öka antalet konstnärer som får del av fondens stipendier. Däremot är det
ändå möjligt att ansöka om ett långtidsstipendium.
Den som tidigare har innehaft ett långtidsstipendium kan inte komma ifråga för ett nytt långtidsstipendium.
Ansökan
Ansökan görs digitalt på Konstnärsnämndens hemsida genom att logga in med e-legitimation. Det är också
möjligt att skicka ansökan per post.
Att tänka på om du ansöker vi Konstnärsnämndens hemsida
Var ute i god tid och se till att du har en fungerande e-legitimation.
När du skickar in din ansökan kan det ta en stund för den att laddas upp, särskilt om du har tunga
arbetsprover. Låt datorn stå på och invänta att du får en bekräftelse per mejl med ditt ärendenummer. Får
du inget mejl kan det bero på att det fastnat i ett eventuellt spamfilter. Är du inloggad på Konstnärsnämnens
hemsida kan du gå in under fliken Mina ärenden. Där kan du se en lista över inskickade ansökningar.
Kontrollera också att dina arbetsprover har blivit korrekt uppladdade genom att öppna varje fil.
Ansökan via Konstnärsnämndens e-tjänst kan lämnas fram till och med midnatt den 23 mars 2017.
Att tänka på om du ansöker på papper
Om du inte har möjlighet att skicka in din ansökan med hjälp av e-legitimation kan du göra din ansökan på
papper. Ansökningshandlingar finns att ladda ned som pdf på http://www.konstnarsnamnden.se/blanketter.
Du kan fylla i blanketten på datorn, men måste skriva ut den, underteckna och skicka den till
Konstnärsnämnden. Vi tar inte emot ansökningar per e-post. Ansökan måste vara hos Konstnärsnämnden
senast den 23 mars. Se därför till att posta ansökan i god tid innan detta datum.
Arbetsprover
Mellan fem och tio arbetsprover med representativa verk från de två senaste åren ska bifogas ansökan.
Söker du digitalt laddas bild-, ljud- eller filmfiler upp i slutet av ansökan.
Följande gäller för digitala arbetsprover:
Bilder:
Max antal bilder: 10
Max storlek per bild: 2mb
Storlek bilder totalt: 20mb
Filformat: jpg
Filmer:
Max antal filmer: 1
Max storlek per fil: 50 mb
Storlek filer totalt: 50 mb
Filformat: mp4 och mov
Ljud:
Max antal ljudfiler: 10
Storlek filer totalt: 50 mb
Filformat: mp3
Skickar du in din ansökan på papper så ska 5-10 bilder bifogas som ryms på ett eller flera A4-papper
(stående format). Ange för varje verk: titel, teknik, tillkomstår, storlek och skriv ditt namn och
personnummer på varje ark. Granskarna tar del av alla ansökningar digitalt. Pappersansökningar inklusive
arbetsprover skannas när de kommer till Konstnärsnämnden. Observera att arbetsprover inte returneras.
Kriterier
Vid bedömningen tas hänsyn till den sökandes konstnärliga kvalitet, den konstnärliga verksamhetens
omfattning samt den sökandes ekonomi. Konstnärsnämnden tar vid stipendiefördelningen även hänsyn till
kön, ålder, kulturell mångfald, geografisk spridning och att olika konstnärliga genrer ska uppmärksammas.
Beslut
Beslut om arbetsstipendium fattas av Bildkonstnärsfonden. Fondens ledamöter består av aktiva bild- och
formkonstnärer samt sakkunniga inom området. Beslut om långtidsstipendium fattas av
Konstnärsnämndens styrelse.
Konstnärsnämnden beräknar att kunna lämna besked om beslut på arbets- och långtidsstipendium i
september/oktober. Beslutet kan inte överklagas.
Utbetalning, SGI och skatt
Om du blir beviljad ett arbets- eller långtidsstipendium betalas det ut till ditt privata konto som du uppger i
ansökan. Ett- och tvååriga arbetsstipendier är skattefria. Observera att stipendier inte är sjukpenninggrundande inkomst och inte heller underlag för beräkning av föräldrapenning. Mer information finns på
www.konstnarsguiden.se. Femåriga arbetsstipendier och långtidsstipendier är skattepliktiga och
pensionsgrundande.
Sida 1 / 6
ANSÖKAN OM ARBETSSTIPENDIUM
OCH LÅNGTIDSSTIPENDIUM
BILD OCH FORM
Sista ansökningsdag 23 mars 2017
1. UPPGIFTER OM SÖKANDE
Förnamn*
Fält markerade med * är obligatoriska
Efternamn*
Personnummer*
Postnummer*
Postort*
Land
Telefon
Mobil
Postadress*
E-post
Webbplats
Kvinna
Kön:
Man
Annat/inget
Ange delområde*
Formgivare:
Arkitekt
Illustratör
Bildkonstnär
Textilkonstnär
Fotograf
Konsthantverk:
Textil formgivare
Glas
Grafisk formgivare
Keramik
Övrig formgivare
Silver/metall
Trä
Övrigt
Ange utbildning*
Konstnärlig högskola
Annan konstnärlig utbildning
Skolans namn
Program/inriktning
Ange nuvarande anställningsform
Arbetsgivare
Annan utbildning
Ingen utbildning
Examensår/-månad
Antal år
Anställningsgrad i %
Besvaras endast om du har anställning:
Om jag beviljas ett stipendium kommer jag helt eller delvis att ta tjänstledigt för att kunna arbeta mer koncentrerat med
min egna konstnärliga verksamhet.
Ja
Nej
Sida 2 / 6
2. DE SENASTE ÅRENS VERKSAMHET
Genomförda uppdrag o.d. de senaste tre åren (max 400 tecken)
Separatutställningar eller motsvarande offentliga framträdanden de senaste tre åren (max 400 tecken)
Övriga utställningar eller offentliga framträdanden de senaste tre åren (max 400 tecken)
Museer, offentliga institutioner o.d. som du är representerad på (max 400 tecken)
Sida 3 / 6
Beskriv din konstnärliga verksamhet de senaste tre åren (beskriv t.ex. inriktningen på din verksamhet, max 2000 tecken)*
3. ANSÖKAN AVSER
Jag ansöker om:
Arbetsstipendium
Arbetsstipendium kan sökas om du inte haft ett ettårigt
arbetsstipendium från Konstnärsnämnden åren 2015
och 2016 eller ett flerårigt arbetsstipendium 2014, 2015
eller 2016.
Långtidsstipendium
För att söka långtidsstipendium krävs att du har en
dokumenterad konstnärlig verksamhet av god kvalitet
under en längre tid.
Sammanfattning av ansökan (ange t.ex. syfte och mål, max 400 tecken)*
Sida 4 / 6
Beskriv mer utförligt hur ett stipendium skulle användas (max 2000 tecken)*
4. SÖKANDES EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN
2013
Fastställd förvärvsinkomst i SEK*
Därav inkomst av konstnärligt arbete i SEK*
Inkomst av kapital/utdelning av räntor i SEK*
Inkomst i utlandet som inte beskattats i Sverige (ange i
SEK)*
2014
2015
Sida 5 / 6
Under 2017 kommer jag helt eller delvis driva min konstnärliga verksamhet i företagsform*
Nej
Ja, i handelsbolag, Andel i %
Ja, i enskild firma
Ja, i aktiebolag, Andel i % ________ org. no _______________________
OBS! Om ja måste du fylla i uppgifterna nedan.
Min juridiska person (enskild firma, handels- eller aktiebolag) är nyregistrerad och jag har inte deklarerat för ett
verksamhetsår ännu, varför jag inte kan lämna några ekonomiska uppgifter.
Enskild näringsidkare (enskild firma)
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
Eget kapital
Obeskattade reserver
Årets resultat
Handelsbolag
Överskott av aktiv näringsverksamhet
Underskott av aktiv näringsverksamhet
Obeskattade reserver
Aktiebolag
Bolagets resultat efter skatt
Din utbetalda lön från bolaget
Din utdelning från bolaget
Värdet på dina förmåner från bolaget
Om inkomsten väsentligt skiljer sig från tidigare års inkomst bör detta kommenteras (max 400 tecken)
Jag har under de tre senaste åren fått stipendier och bidrag på 10 000 SEK eller mer från annan bidragsgivare än
Konstnärsnämnden, nämligen:
Bidragsgivare
Summa
Belopp i SEK
År
Sida 6 / 6
Övriga upplysningar (max 200 tecken)*
Arbetsprover
Till ansökan bifogas 5-10 arbetsprover som ska rymmas på ett eller flera A4-papper. Arbetsproverna ska vara
representativa verk från de två senaste åren. För varje arbetsprov ska titel, tillkomstår, teknik och storlek anges.
Pappersansökningar skannas och tillgängliggörs digitalt för Bildkonstnärsfondens ledamöter. Tänk därför på att
dokumenten ska vara i stående format för att kunna läsas på skärmen. Häfta inte ihop ansökan. Arbetsprover
returneras ej.
5. FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT
Jag är medveten om att Konstnärsnämndens stipendier och bidrag riktar sig till yrkesverksamma konstnärer.
Jag kommer inte att vara studerande vid en konstnärlig grundutbildning (inkl. masterutbildning) under den tid jag
ansöker om bidrag för.
Jag intygar att jag är stadigvarande bosatt i Sverige och/eller har min huvudsakliga konstnärliga verksamhet i
Sverige.
Jag samtycker till att Konstnärsnämnden behandlar mina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen
PuL, www.konstnarsnamnden.se/pul
________________________________________________________________________________________
Datum
ort
sökandes underskrift
Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53
Stockholm
www.konstnarsnamnden.se