ARBETSSTIPENDIER

ARBETSSTIPENDIER
BILD- OCH FORMKONSTNÄRER
Arbetsstipendiet ska ge dig som yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig och utveckla ditt
konstnärliga arbete. Stipendierna kan användas till exempelvis arbets- och levnadsomkostnader under en
koncentrerad arbetsperiod, till investeringar, kompetensutveckling eller arbetslokaler.
Stipendieformer
Bildkonstnärsfonden fördelar ettåriga, tvååriga och femåriga arbetsstipendier. Dessa söks på samma
blankett och det är Bildkonstnärsfonden som avgör vilken typ av stipendium som fördelas. Att ett
arbetsstipendium kallas ettårigt, tvåårigt eller femårigt syftar på att stipendiet betalas ut vid ett eller flera
tillfällen, alltså under ett, två eller fem år.
Ettårigt arbetsstipendium kan tilldelas den som inte tidigare fått något arbetsstipendium. Stipendiet är på
100 000 kr.
Tvåårigt arbetsstipendium riktar sig till den som tidigare har fått ett arbetsstipendium. Stipendiet är på
120 000 kr per år och betalas ut under två år.
Femårigt arbetsstipendium kan tilldelas sökande som kan visa på en dokumenterad konstnärlig
verksamhet av god kvalitet under en längre tid. Stipendiet är på tre basbelopp (för närvarande 133 000 kr).
Avsikten från Bildkonstnärsfonden är att en stipendieperiod på fem år ska kunna följas av ytterligare en
femårsperiod om stipendiaten fortsätter sin verksamhet med god kvalitet och redovisar vad som
åstadkommits med hjälp av det första femårsstipendiet.
Vem kan söka?
Arbetsstipendium kan sökas av yrkesverksamma bild- och formkonstnärer. Med yrkesverksam
konstnär avses personer som livnär sig på eller bedriver konstnärlig verksamhet på hel- eller deltid.
Amatörkonstnärer kommer inte ifråga för Konstnärsnämndens stipendier och bidrag. Endast
konstnärer bosatta i Sverige och/eller med sin huvudsakliga verksamhet i landet kan ansöka om
stipendium.
Om du beviljats ett ettårigt arbetsstipendium 2013 eller 2014 kan du inte söka arbetsstipendium på nytt
i år. Om du haft ett tvåårigt arbetsstipendium 2012, 2013 eller 2014 kan du inte söka på nytt i år.
Dessa begränsningar har införts för att öka antalet konstnärer som får del av fondens stipendier.
Ansökan
Ansökan görs helst digitalt på Konstnärsnämndens hemsida genom att logga in med e-legitimation.
Det är också möjligt att skicka ansökan per post. Även ansökningar som skickas med post skannas och
granskas digitalt.
Att tänka på om du ansöker vi Konstnärsnämndens hemsida
Var ute i god tid och se till att du har en fungerande e-legitimation.
När du skickar in din ansökan kan det ta en stund för den att laddas upp, särskilt om du har tunga
arbetsprover. Låt datorn stå på och invänta att du får en bekräftelse per mejl med ditt ärendenummer.
Får du inget mejl kan det bero på att det fastnat i ett eventuellt spamfilter. Är du inloggad på
Konstnärsnämnens hemsida kan du gå in under fliken Mina ärenden. Där kan du se en lista över
inskickade ansökningar.
Ansökan via Konstnärsnämndens e-tjänst kan lämnas fram till och med midnatt den 22 april 2015.
Att tänka på om du ansöker på papper
Om du inte har möjlighet att skicka in din ansökan med hjälp av e-legitimation kan du göra din
ansökan på papper. Ansökningshandlingar finns att ladda ned som pdf på
http://www.konstnarsnamnden.se/blanketter. Du kan fylla i blanketten på datorn, men måste skriva ut
den, underteckna och skicka den till Konstnärsnämnden. Vi tar inte emot ansökningar per e-post.
Ansökan måste vara hos Konstnärsnämnden senast den 15 april. Se därför till att posta ansökan i god
tid innan detta datum. Det går också bra att lämna in ansökan på plats fram till kl 17.00 den 15 april.
Post- och besöksadress: Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm.
Arbetsprover
Mellan fem och tio arbetsprover med representativa verk från de två senaste åren ska bifogas ansökan.
Bifoga inte arbetsprover som visar verk gjorda under utbildningstiden. Söker du digitalt laddas bild-,
ljud- eller filmfiler upp i slutet av ansökan.
Följande gäller för digitala arbetsprover:
Bilder:
Max antal bilder: 10
Max storlek per bild: 2mb
Storlek bilder totalt: 20mb
Filformat: jpg
Filmer:
Max antal filmer: 1
Max storlek per fil: 50 mb
Storlek filer totalt: 50 mb
Filformat: mp4 och mov
Ljud:
Max antal ljudfiler: 10
Storlek filer totalt: 50 mb
Filformat: mp3
Skickar du in din ansökan på papper så ska 5-10 bilder bifogas som ryms på ett eller flera A4-papper
(stående format). Ange för varje verk: titel, teknik, tillkomstår, storlek och skriv ditt namn och
personnummer på varje ark. Granskarna tar del av alla ansökningar digitalt. Pappersansökningar
inklusive arbetsprover skannas när de kommer till Konstnärsnämnden. Observera att arbetsprover inte
returneras.
Kriterier
Vid bedömningen tar Bildkonstnärsfonden hänsyn till den sökandes konstnärliga kvalitet, den
konstnärliga verksamhetens omfattning samt den sökandes ekonomi. Fonden tar vid stipendiefördelningen även hänsyn till kön, ålder, kulturell mångfald, geografisk spridning och att olika
konstnärliga genrer ska uppmärksammas. På hemsidan finns en utförligare beskrivning av fondens
arbete och svar på vanliga frågor kring ansökningarna.
Beslut
Beslut fattas av Bildkonstnärsfonden. Fondens ledamöter består av aktiva bild- och formkonstnärer
samt sakkunniga inom området. Namnen på dessa finns på Konstnärsnämndens hemsida. Ledamöterna
i Bildkonstnärsfonden utses av regeringen för en period av tre år.
Konstnärsnämnden beräknar att kunna lämna besked om Bildkonstnärsfondens beslut under oktober
månad. Beslutet kan inte överklagas.
Utbetalning, SGI och skatt
Om du blir beviljad ett arbetsstipendium betalas det ut till det konto du uppgivit i ansökan. Ett- och
tvååriga arbetsstipendier är skattefria. Observera att stipendier inte är sjukpenninggrundande inkomst
och inte heller underlag för beräkning av föräldrapenning. Mer information finns på
www.konstnarsguiden.se. Femåriga arbetsstipendier är skattepliktiga och kontrolluppgift skickas till
skattemyndigheten.
Sida 1 / 6
ANSÖKAN OM ARBETSSTIPENDIUM
Sista ansökningsdag 15 april 2015
BILD OCH FORM
1. UPPGIFTER OM SÖKANDE
Förnamn*
Fält markerade med * är obligatoriska
Efternamn*
Personnummer*
Postnummer*
Postort*
Land
Telefon
Mobil
Postadress*
E-post
Webbplats
Ange om du har plus-, bankgiro eller bankkontonummer*
Plusgiro
Bankgiro
Bankkonto
Clearingnummer
Kontonummer*
Om utländskt bankkonto behöver vi även uppgift om:
IBAN
SWIFT-kod
Ange delområde*
Formgivare:
Arkitekt
Illustratör
Bildkonstnär
Textilkonstnär
Fotograf
Konsthantverk:
Textil formgivare
Glas
Grafisk formgivare
Keramik
Övrig formgivare
Silver/metall
Trä
Övrigt
Ange utbildning*
Konstnärlig högskola
Annan konstnärlig utbildning
Skolans namn
Ange nuvarande anställningsform
Program/inriktning
Arbetsgivare
Annan utbildning
Ingen utbildning
Examensår/-månad
Antal år
Anställningsgrad i %
Sida 2 / 6
2. DE SENASTE ÅRENS VERKSAMHET
Uppdrag, inbjudningar till tävlingar o.d. de senaste tre åren (max 400 tecken)
Separatutställningar eller motsvarande offentliga framträdanden de senaste tre åren (max 400 tecken)
Övriga utställningar eller offentliga framträdanden de senaste tre åren (max 400 tecken)
Museer, offentliga institutioner o.d. som du är representerad på (max 400 tecken)
Sida 3 / 6
Beskriv din konstnärliga verksamhet de senaste tre åren (beskriv t.ex. inriktningen på din verksamhet, max 2000 tecken)*
3. ANSÖKAN AVSER
Sammanfattning av ansökan (ange t.ex. syfte och mål, max 400 tecken)*
Sida 4 / 6
Beskriv översiktligt hur ett stipendium skulle användas (max 2000 tecken)*
4. SÖKANDES EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN
Fastställd förvärvsinkomst 2013 i SEK*
Se: Skattebesked för inkomstår 2013
Därav inkomst av konstnärligt arbete 2013 i SEK*
(innan avdrag)
Om inkomsten väsentligt skiljer sig från tidigare års inkomst bör detta kommenteras (max 400 tecken)
Sida 5 / 6
Ja
Nej
Jag har under de senaste tre åren fått stipendier och bidrag på 10 000 SEK eller mer från annan
bidragsgivare än Konstnärsnämnden, nämligen:*
Bidragsgivare
Belopp i SEK
År
Summa
2013 (Belopp i SEK)
Ev. inkomst som inte har taxerats i Sverige
Under 2015 kommer jag helt eller delvis driva min konstnärliga verksamhet i företagsform*
Nej
Ja, i handelsbolag, Andel i %
Ja, i enskild firma
Ja, i aktiebolag, Andel i % ________ org. no _______________________
OBS! Om ja måste du fylla i uppgifterna nedan.
Min juridiska person (enskild firma, handels- eller aktiebolag) är nyregistrerad och jag har inte deklarerat för ett
verksamhetsår ännu, varför jag inte kan lämna några ekonomiska uppgifter.
Enskild näringsidkare (enskild firma)
2013 (Belopp i SEK)
Eget kapital
Obeskattade reserver
Årets resultat (bokfört resultat)
Handelsbolag
2013 (Belopp i SEK)
Överskott av aktiv näringsverksamhet
Underskott av aktiv näringsverksamhet
Obeskattade reserver
Aktiebolag
Överskott av näringsverksamhet
Underskott av näringsverksamhet
Fritt eget kapital
Periodiseringsfonder
2013 (Belopp i SEK)
Sida 6 / 6
Övriga upplysningar (max 200 tecken)*
Arbetsprover
Till ansökan bifogas 5-10 arbetsprover som ska rymmas på ett eller flera A4-papper. Arbetsproverna ska vara
representativa verk från de två senaste åren. För varje arbetsprov ska titel, tillkomstår, teknik och storlek anges.
Pappersansökningar skannas och tillgängliggörs digitalt för Bildkonstnärsfondens ledamöter. Tänk därför på att
dokumenten ska vara i stående format för att kunna läsas på skärmen. Häfta inte ihop ansökan. Arbetsprover
returneras ej.
5. FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT
Jag är medveten om att Konstnärsnämndens stipendier och bidrag riktar sig till yrkesverksamma konstnärer.
Jag är förnärvarande inte studerande vid en konstnärlig grund- eller masterutbildning. Om jag beviljas ett
arbetsstipendium förbinder jag mig att använda det i enlighet med vad jag angivit i ansökan.
Jag intygar att jag är stadigvarande bosatt i Sverige och/eller har min huvudsakliga konstnärliga verksamhet i
Sverige.
Jag samtycker till att Konstnärsnämnden behandlar mina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen
PuL, www.konstnarsnamnden.se/pul
________________________________________________________________________________________
Datum
ort
sökandes underskrift
Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53
Stockholm
www.konstnarsnamnden.se