Hämta som pdf - Council of the European Union

Europeiska unionens råd
PRESS
SV
PRESSMEDDELANDE
105/17
7.3.2017
EU skärper reglerna för att förhindra nya former av
terrorism
EU uppdaterar och förstärker tillgängliga redskap som svar på det föränderliga terroristhotet. De nya regler som rådet antog
den 7 mars 2017 ska bidra till att förhindra terroristattacker genom att straffbelägga handlingar som att genomgå utbildning eller
resa för terroriständamål, och att organisera eller möjliggöra sådana resor. Dessutom stärks rättigheterna för terrorismens offer.
”Med den här överenskommelsen är EU bättre rustat att möta utmaningen med det föränderliga terroristhotet.
Terrorismen känner inga gränser, men budskapet är klart: utländska terroriststridande ska stoppas, oavsett om de
reser till, från eller inom EU. Säkerhet utan respekt för grundläggande rättigheter är dock oacceptabelt. Därför
innebär de nya reglerna också att offrens rättigheter stärks och att vi tydligt slår vakt om individens friheter.”
Owen Bonnici, justitieminister och minister för kultur och lokala myndigheter på Malta, det land som innehar ordförandeskapet i
Europeiska unionens råd.
De nya reglerna förstärker och utökar, i form av ett direktiv, räckvidden för befintlig lagstiftning (framför allt rambeslut
2002/475/RIF) Genom direktivet straffbeläggs följande:
Resor inom, från eller till EU för terroristsyften, till exempel för att delta i en terroristgrupps verksamhet eller i syfte att utföra
en terroristattack.
Att organisera och underlätta sådana resor, också genom logistiskt och materiellt stöd såsom biljettinköp eller
reseplanering.
Att tillhandahålla eller genomgå utbildning för terroriständamål, till exempel i tillverkning eller användning av
sprängämnen, skjutvapen eller farliga eller skadliga ämnen, vilket återspeglar den befintliga bestämmelsen om att avsiktligt
tillhandahålla sådan utbildning.
Att tillhandahålla eller samla in medel i avsikt eller med vetskap om att de ska användas för terroristbrott eller för brott med
anknytning till terroristgrupper eller terroristverksamhet.
Direktivet kommer även att komplettera befintlig lagstiftning om rättigheter för terrorismens offer. Det omfattar en lista över
tjänster som ska tillgodose offrens särskilda behov, såsom rätten att få omedelbar tillgång till professionellt medicinskt och
psykosocialt stöd eller att få juridisk eller praktisk rådgivning och hjälp med skadeståndsanspråk. Mekanismerna för nödinsatser
omedelbart efter en attack kommer också att förstärkas.
Vad händer nu?
Genom rådets slutliga antagande avslutas lagstiftningsförfarandet.
Så snart de nya reglerna har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning
har medlemsstaterna 18 månader på sig att införliva dem i nationell lagstiftning.
Storbritannien och Irland är inte bundna av direktivet men kan ändå välja att anta samma regler. Danmark har valt att inte ansluta
sig till detta direktiv.
Direktivet om bekämpande av terrorism
Åtgärder med anledning av problemet med utländska terroriststridande och den senaste tidens terroristattacker i Europa
EU:s kamp mot terrorism
Press office - General Secretariat of the Council
Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319
[email protected] - www.consilium.europa.eu/press