Arbetsbeskrivning Bedömningsbil SU

Doknr. i Barium
31117
Dokumentserie
su/adm
RUTIN
Arbetsbeskrivning Bedömningsbil SU
Giltigt fr o m
2017-03-06
Version
1
Innehållsansvarig: Robert Höglind, Verksamhetsutvecklar, Verksamhetsledning ambulans (robho1)
Godkänd av: Anna-Karin Juvél Egeland, Verksamhetschef, Verksamhetsledning ambulans (annju)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Ambulans Prehospital Akutsjukvård
Arbetsbeskrivning
Bedömningsbil SU
Introduktion:
Bedömningsenheterna vid Ambulans och Prehospital Akutsjukvård SU är
sjuksköterskebemannade personbilar med syfte att öka tillgängligheten på
ambulanssjukvård och akutambulanser samt hjälpa patienterna till en för individen
lämplig vårdnivå. Enheterna arbetar således primärt med patienter där en initial
bedömning gör gällande att patienten kan vara i behov av alternativ vårdinsats och
inte primärt är i behov av en akutambulans. Enheterna är i första hand inriktade mot
prioriteringsgrupperna 2 och 3 och skall endast i undantagsfall användas på Prio 1
larm.
Utrustning och fordon:
Den medicinska utrustningen är identisk med den utrustning som en akutambulans
har med undantag för bår och viss fixationsutrustning. Sjuksköterskan förfogar över
samma akutläkemedel som finns disponibla i akutambulanserna och har samma
befogenheter och generella direktiv som övrig ambulanspersonal. I nuläget har SU
två bedömningsbilar I aktiv tjänst:
9910: Utgår från Vassen
9920: Utgår från Ruskvädersgatan
Arbetsmetodik:
Personalen som arbetar på bedömningsbilen är erfarna sjuksköterskor med ett
intresse av prehospitalt bedömningsarbete. Personalen på bedömningsbilarna
förutsätts ha ett proaktivt, uppdragssökande arbetssätt baserat på egen
initiativförmåga och således inte endast vänta på uppdrag från SOS utan aktivt och
kontinuerligt själva identifiera egna uppdrag med hjälp av de verktyg de förfogar
över.
Driftsmålet är att beläggningsgraden skall ligga i paritet med verksamheten övriga
enheter. Mätning sker kvartalsvis.
Personal på bedömningsbilen skall:
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 3)
Doknr. i Barium
31117
Giltigt fr.o.m
2017-03-06
RUTIN
Arbetsbeskrivning Bedömningsbil SU


Version
1
Ha kontinuerlig kontakt med SOS för att identifiera lämpliga uppdrag
Aktivt använda väntandelistan i bilens bärbara dator för att identifiera lämpliga
uppdrag
All personal på BB skall ha fullgod kännedom om hur man använder väntandelistan
och datorn i bilen så att dessa verktyg kan nyttjas optimalt.
Sköterskan i bedömningsbilarna kan på eget initiativ kontakta patient via
telefon efter att SOS skickat ut ett uppdrag och efterhöra anamnes och
därefter fatta beslut om vidare åtgärd, som även kan innebära att patienten
hänvisas till exempelvis vårdcentral via telefon.
Bedömningsbilen kommer intermittent att vara involverad i forskningsprojekt och
utifrån detta kan utalarmeringskriterierna komma att variera något över tid, se
nedan för utalarmeringskriterier.
Ensamarbete:
Då personalen I bedömningsenheterna ofta arbetar ensamma är det
mycket viktigt att beakta riskerna vid ensamarbete och då speciellt egen
säkerhet. Personalen på bedömningsenheterna kan alltid neka ett uppdrag
om de anser att omständigheterna är sådana att säkerheten inte kan
upprätthållas. Vid oklarheter förs en dialog med AIB. Det är viktigt att SOS
och ambulanspersonalen har god kännedom om och följer instruktionerna i
Regional Riktlinje 16 ”Rutiner vid hot och våld”. Vid ensamarbete skall
personalens säkerhet alltid beaktas extra noggrant vid utalarmering.
Utalarmeringsrutiner:

Larmas vid prio 2 och 3 utanför sjukvårdsinrättning då initiala
uppgifter indikerar att annat vårdbehov än akutambulans föreligger eller då ett
beslutsunderlag som är tillräckligt för att bedöma vårdbehov inte föreligger.

Även vid fall där HMK/SSK/operatör/dirigent misstänker att
patienten har ett vårdbehov som kan lösas direkt av SSK i bedömningsbilen.

Bedömningen görs av SOS och enheten larmas sedan på
sedvanligt sätt ut av dirigenten.

Om Ambulanssjuksköterskan bedömer att patienten behöver
transporteras till sjukhus med ambulans kontaktar enheten dirigenten och
begär assistans. Ambulanssjuksköterskan bestämmer vilken prioritet
assistansuppdraget ska ha.
Sköterskan på bedömningsbilen har också full rätt, och uppmuntras
att, aktivt hitta egna uppdrag via väntandelistan.

www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 3)
Doknr. i Barium
31117
Giltigt fr.o.m
2017-03-06
Version
1
RUTIN
Arbetsbeskrivning Bedömningsbil SU
Bedömningsbilarna kan även användas till
selekterade Prio 1 uppdrag av följande karaktär:



Som IVPA enhet
Hypoglykemi
Förmodat dödsfall

Som enda utlarmade enhet vid misstanke om brand men där sannolikheten för
personskada bedöms som mycket låg av SOS operator

Vid större händelser där LEA enhet/enheter kan ha behov av förstärkt
prehospital sjukvårdsledning
Observera att sköterskan i bedömningsbilarna på eget initiativ kan kontakta
patient via telefon efter att SOS skickat ut ett uppdrag och efterhöra anamnes
och därefter fatta beslut om vidare åtgärd, som även kan innebära att
patienten hänvisas till exempelvis vårdcentral, via telefon och ärendet
avslutas. Detta skall ske i dialog med SOS.
Bedömningsenhetens bedömning kan inte heller överprövas av annan
ambulanspersonal eller SOS operatör.
PPR (prehospital Psykiatrisk Resurs)
Bedömningssköterska i 9910 har, mellan 17 – 02 mån – lörd, en specialistutbildad
psykiatrisjuksköterska med sig. Enheten arbetar utefter samma kriterier som ovan
men skall av SOS styras mot patienter med psykisk ohälsa eller akut psykiatriska
tillstånd. Enheten skall rapportera in till SOS och verifiera att 9910 går som PPRenhet.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 3)