Hämta PDF - Analyst Group

1
2
1
1
Independent Equity Analysis
Analytiker: Fredrik Östlind
Rubrik
Rubrik
Rubrik
Teknisk analytiker: Jesper Carlsson
Rubrik
2017-03-06
1
Rubrik
1
1
Rubrik
2
1
1
2
Rubrik
Rubrik
Skapa egen bull&bearmall:
Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in
dinegna tabell
Futura storlekz 9.
JLT Mobile Computers
Nikan flytta varje figur var för sig.
PART COVERAGE ANALYSIS
Omrubriken inte passar under
figuren kan manflytta denhur manvill.
Skriv text
Skriv text
Skriv text
Skriv text
Skriv text
Skriv text
Skriv text
Skriv text
Skriv text
Skriv text
Introduktion
12
1
1
2
Värdedrivare
1
2 2
Historisk lönsamhet
Låg kostnadsbas som andel av omsättningen ger
god skalbarhet. För helåret 2016 växte JLT
Mobile Computers EBITDA-resultat med 291.7 % i
jämförelse med föregående år, samtidigt som
omsättningstillväxten uppgick till 56.5 %. Den
förbättrade EBITDA-marginalen bedöms hänförlig
till lägre personalkostnader som andel av
omsättningen. För 2017 och 2018 prognostiseras
EBITDA-tillväxten till 15.3 % respektive 14.9 %
mot bakgrund av fortsatt förbättrade EBITDAmarginaler.
Verksamhet i USA bidrar till tillväxten. Efter att
bolaget via ett inkråmsförvärv bildat ett nytt
dotterbolag i USA under december 2014, har JLT
fått stor utväxling från verksamheten i USA under
2016. Bolaget bedömer efterfrågan som fortsatt
stark och har under 2016 fördubblat sin
produktionskapacitet, vilket ger goda indikationer
inför framtiden.
Större andel supportavtal ger återkommande
intäkter. Vid nyförsäljning av produkter har
bolagets kunder möjlighet att ingå i support- och
tjänsteavtal. I takt med att allt fler produkter säljs
bedöms sålda supportavtal ge en mer stabil
intäktsbas med tillhörande högre marginaler på
sikt.
Högt insiderägande och stabil ägarbild. I
styrelsen sitter idag grundaren och storägaren Jan
Olofsson, med 29 % av aktierna. Bolagets näst
största ägare, Axis-grundaren och investeraren
Martin Gren äger 7.9 % av aktierna, efter att köpt
in sig under 2015.
1 2
2
Ledning & Styrelse
Risk
ANALYTIKER
Fredrik Östlind
Jesper Carlsson
[email protected]
AGEquityResearch AB
Riddargatan 35
11457Stockholm
www.analystgroup.se
Adress
Hemsida
JLT MOBILE COMPUTERS
Aktiekurs
7.10
v.52högsta /lägsta
8.25 /1.95
Antal aktier
27902000
Börsvärde (MSEK)
198.1
Nettoskuld (MSEK)
-28
EV(MSEK)
170.1
Sektor
Informationsteknik
Lista /kortnamn
FirstNorthStockholm/JLT
Nästa rapport
2017-05-11
UTVECKLING
1månad
15,45%
3månader
47,3%
1år
186,29%
YTD
46,09%
HUVUDÄGARE
Jan Olof Olofsson
29%
Martin Gren
7.9%
Avanza Pension
7.8%
Nordnet Pensionsförsäkring
4.6%
Jerry Fredriksson
2.5%
LEDNING
CEO
Per Holmberg
Styrelseordförande
Ulf Ahlén
OMSÄTTNING OCH EBITDA-MARGINAL
160
15%
140
120
10%
100
80
60
5%
40
20
0
Värdedrivare
Verksamhet i USA
bidrar till tillväxten.
Fördubblad produktionskapacitet
under 2016 tyder på god
efterfrågan
2015A
2016A
Omsättning
2017E
2018E
0%
EBITDA-marginal
Större andel supportavtal ger
återkommande intäkter
Ersättningscykel utgör underliggande marknadstillväxt
Var vänlig tadelav våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten
Låga fasta kostnader som andel
av omsättningen ger
förbättrade marginaler
2
Innehåll
Investeringsidé
Värdering
VD-intervju
SWOT-analys och betyg
Teknisk analys
Appendix
Disclamer
4
5
6
7
8
9
10
Förtydligande av rating
Analyst Groups ”bull and bear”-system syftar till att kort illustrera hur vi ser på utsikterna för ett bolag att lyckas
i framtiden. Här så vägs både historiska faktorer och händelser som ligger i framtiden in. Skalan går från bear 5,
vilket är det sämsta betyget, till bull 5, vilket är det bästa. Där bear 5 innebär att det är mycket lite som talar för
att ett bolag ska lyckas inom det området i framtiden, baserat på historisk data och hur detta förhåller sig till
framtiden. Och bull 5 innebär således att det är väldigt mycket som talar för att ett bolag ska lyckas i framtiden,
baserat på dess historik.
Bolagsbeskrivning
JLT Mobile Computers tillverkar och säljer stryktåliga, mobila datorer för tung
industri. Genom att utveckla produkter med god prestanda och tillförlitlighet
riktar bolaget in sig på premiumsegmentet av marknaden. Bolagets kunder är
verksamma inom logistik och lager, transport, gruvdrift, jord- och skogsbruk,
försvar och entreprenad. Efter ett inkråmsförvärv under december 2014 har
bolaget kontor i Sverige och i USA, med global försäljning via
samarbetspartners.
Var vänlig tadelav våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten
3
Investeringsidé
EBITDA-tillväxt 2016 om 291.7 % tyder på god
skalbarhet. Under 2016 presterade JLT en EBITDAtillväxt på 291.7 % samtidigt som omsättningstillväxten
ökade med 56.5 %. Den främsta anledningen till
marginalförbättringen
är
hänförlig
till
lägre
personalkostnader som andel av omsättningen, som
sjunker med 5.5 procentenheter i jämförelse mot 2015.
Mot bakgrund av att stora delar av bolagets försäljning
sker via partners bedöms personalkostnaderna förbli
relativt låga som andel av omsättningen, vilket bidrar till
förbättrade marginaler framgent.
2014A 2015A 2016A 2017E 2018E
Bruttomarginal
36.0 %
44.6 %
43.2 %
44.0 %
44.0 %
Personalkostnader i % av
oms.
15.5 %
26.8 %
21.3 %
20.7 %
20.2 %
EBITDA-marginal
8.9 %
4.4 %
11.1 %
12.3 %
12.9 %
Vinstmarginal
6.1 %
2.5 %
8.4 %
8.9 %
9.2 %
Verksamheten i USA en viktig faktor inför framtida
tillväxt. 2016 var ett år med hög tillväxt för JLT, drivet
av ett flertal faktorer. Under 2016 var bolagets
verksamhet i USA särskilt viktig med flera vunna avtal.
En stororder om 9 MSEK för bolagets nylanserade
produkt JLT1214P står ut som en särskilt viktig
referensorder.
Enligt marknadsanalysföretaget VDC Research stod
amerikaregionen för omkring 70 % av världsmarknaden
för ruggade datorer under 2015, med en prognostiserad
marknadstillväxt som överstiger andra regioner. Sedan
december 2014 har JLT ett eget dotterbolag i USA med
direkt anknytning till återförsäljare och slutkunder,
något som ger goda förutsättningar för bolaget att
fortsätta växa inom regionen.
Under 2016 har bolaget fördubblat sin produktionskapacitet i USA (såväl som i Sverige) med hänvisning till
ökad efterfrågan. Ökad produktionskapacitet, i
kombination med en orderingång som ökade med 33.2
% under Q4 2016 i jämförelse med Q4 2015, ger goda
indikationer för fortsatt hög efterfrågan.
Supportavtal väntas ge högre marginaler och en mer
stabil intäktsbas på sikt. Vid nyförsäljning har bolagets
kunder möjlighet att teckna supportavtal, något som
bedöms bidra till högre bruttomarginaler på sikt.
Eftersom supportavtalen löper mellan 3-5 år, ger detta
intäkter över avtalets livslängd. Med en historik av
ojämna kvartal med varierande intäkter, kan JLT med en
högre andel supportavtal stabilisera sin intäktsmodell
framgent.
I VD-intervju (sida 6) framkommer att marknaden i USA
historiskt sett haft en större acceptans för supportavtal, men
att större efterfrågan för supportavtal synes i Europa på
senare tid.
Marknadstillväxt driven av ersättningscykel. Efter
finanskrisen 2008-2009 har många kunder väntat med att
investera i ny utrustning som ett sätt att sänka kostnader.
Dessa kunder behöver nu upp-gradera sina produkter vilket
skapat en ersättnings-cykel som JLT bedöms kunna fortsätta
kapitalisera på under 2017 och 2018. Genom ett
intensifierat fokus på premiumprodukter, kan bolaget
konkurrera genom att erbjuda datorer med lång brukstid,
vilket varit en viktig faktor för omsättningstillväxten 2016.
Stark finansiell ställning med nettokassa om 28 MSEK. JLT
har under en lång tid varit fritt från ränte-bärande skulder
och avslutar 2016 med en nettokassa om 28 MSEK.
Soliditeten uppgår till 69 %. Mot bakgrund av detta delar
bolaget ut 0.15 kr per aktie för 2016, vilket ger en
direktavkastning om 2.1 %. På beräknat resultat för 2017
och 2018 estimeras direkt-avkastningen uppgå till 2.8 %
respektive 3.3 %, givet höjda utdelningsandelar.
Utdelningen bedöms ut-hållig mot bakgrund av bolagets
starka finansiella position. Bolaget har som utdelningspolicy
att utdelningen ska uppgå till mellan 30 – 50 % av vinsten
efter skatt.
2016A
2017E
2018E
0.15
0.19
0.24
Utdelningsandel
39.1 %
45.0 %
50.0 %
Direktavkastning
2.1 %
2.7 %
3.4 %
Utdelning per aktie
Högt insiderägande och stabil ägarbild. VD Per Holmberg
har lett JLT sedan 2009, och äger idag 2.2 % av aktierna. JLT
har en god ägarbild där bland annat Axis-grundaren och
investeraren Martin Gren står som bolagets näst största
ägare, med 7.9 % av aktierna. Bolagets största ägare och
tillika grundare Jan Olofsson sitter i styrelsen och äger 29 %
av aktierna.
Hög exponering mot USD och volatil efterfrågan bland
specifika kundsegment utgör största riskerna. Med en stor
del av bolagets försäljning i USA, miss-gynnas bolaget av en
svag dollar. 2016 präglades av en stark dollar gentemot den
svenska kronan, vilket gynnade bolagets försäljning och
bruttomarginal, framförallt under Q4. Givet motsatta
förhållanden, kan bruttomarginalen och omsättningen
påverkas negativt. För att kompensera för förändringarna i
valutan gör bolaget en del av sina inköp i USD, vilket över
tid beräknas minska valutapåverkan.
JLT har en historik med ojämna kvartal där intäkterna kan
variera kraftigt. Givet att ett visst kundsegments efterfrågan
sjunker till följd av branschspecifika orsaker, kan bolagets
intäkter falla drastiskt. På sikt väntas detta vägas upp till
viss del av att support-avtalen utgör en större andel av
intäkterna.
Var vänlig tadelav våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten
4
4
Värdering
Multipelvärdering
Scenarioanalys
På prognostiserat resultat för 2017 och 2018 värderas
JLT idag till EV/EBITDA 11.1 respektive 9.6. Detta
motsvarar en premie mot bolagets treårssnitt, som uppgår till ett EV/EBITDA om 10.0. Eftersom bolaget under
2016 uppnått ett starkt resultat både vad gäller tillväxt
och marginal, anses premien motiverad.
Nedan presenteras tre scenarion, bull, bear och base case,
varav base case anses mest troligt. Målmultiplarna nedan
motiveras utifrån bolagets framgångsrika 2016 och med
hänsyn till bolagets historiska värdering.
I base case estimeras en omsättningstillväxt på 4 %
respektive 10 % för 2017 och 2018. Omsättningstillväxten
är satt med hänsyn till svårare jämförelsekvartal, samtidigt
som ersättningscykeln för ruggade datorer väntas fortsätta,
där verksamheten i USA ger fortsatt goda resultat.
Nedanstående nyckeltal är beräknade på försiktiga
antaganden kring omsättningstillväxt, men med fortsatt
höga marginaler. Antaganden kring omsättningstillväxten som beräknas till 4 % 2017, baseras bland
annat på en svagare dollar under inledningen av 2017
samt svårare jämförelsekvartal än under 2016.
Marginalerna bedöms alltjämt fortsatt goda givet låga
personalkostnader som andel av omsättningen.
Multipel Estimat 2018E, MSEK Multipelintervall
Sett till bolagets konkurrenter är dessa generellt mer
diversifierade över olika produktsegment och kundtyper. Följaktligen har de undersökta bolagen stora
differenser sinsemellan rörande såväl tillväxt som
marginaler. Mot bakgrund av detta är det svårt att dra
några slutsatser till vilka multiplar JLT bör handlas till
sett till konkurrenter.
2016A
2017E
2018E
EV/S
1.3
1.3
1.2
EV/EBITDA
12.1
10.5
9.1
EV/EBIT
13.1
11.3
9.9
P/E
18.5
16.9
14.8
PEG
0.04
1.69
1.06
11.0- 13.0
21%- 43%
EBIT
17.2
12.0- 14.0
21%- 41%
P/E
EPS
0.48
17.0- 19.0
15%- 28%
Modellen ser till bolaget i dess nuvarande form. Givet
att bolaget fortsatt utnyttjar sina skalfördelar, kan EBITmarginalen på sikt likväl bli högre. Samtidigt har JLT
sedan finanskrisen kunnat utnyttja en god konjunkturell
trend. Se sensitivity analysis nedan för hur motiverat
värde per aktie förändras mot olika EBIT-marginaler och
WACC.
% Terminal
1 growth
2.0 % Börskurs, SEK
7.10
11.0- 13.0
46%- 73%
EV/EBIT
EBIT
21.1
12.0- 14.0
49%- 74%
P/E
EPS
0.59
17.0- 19.0
41%- 58%
Uppsida
EV/EBITDA EBITDA
14.2
11.0- 13.0
-8%- 9%
EV/EBIT
EBIT
12.7
12.0- 14.0
-10%- 5%
P/E
EPS
0.36
17.0- 19.0
-14%- -5%
Kommentar
Baserat på redovisad kassaflödesmodell och multipelvärdering kan ytterligare uppsida i aktien vara motiverat.
Dock borde en investerare ta i beaktande den senaste tidens
kursuppgång.
Antaganden kassaflödesvärdering
9.9
22.6
Multipel Estimat 2018E, MSEK Multipelintervall
För perioden 2017-2019 beräknas en genomsnittlig
omsättningstillväxt på 7 % med en EBIT-marginal om
11.8 %. För perioden 2020-2024 beräknas omsättningstillväxten till 4 %, med en EBIT-marginal om 10 %.
WACC
Uppsida
EV/EBITDA EBITDA
I bear case estimeras en genomsnittlig omsättningstillväxt
till och med 2018 om -2 % till följd av en lägre efterfrågan
där ersättningscykelns intensitet avtar, produktlanseringar
misslyckas och tappade marknadsandelar inom det övre
segmentet.
Värderingen baseras på en WACC om 7.0 %. Eftersom
bolaget är skuldfritt representerar given WACC endast
cost of equity. Riskpremien är satt till 8.3 %, vilken
består av marknadens generella riskpremie samt en
storlekspremie.
10.0 % Potentiell uppsida
18.7
EV/EBIT
I bull case estimeras en genomsnittlig omsättningstillväxt
till och med 2018 om 12.5 % till följd av fortsatt framgång i
USA, lyckade produktlanseringar och tagna marknadsdelar
inom det övre segmentet.
Kassaflödesvärdering
EBIT-Marginal
EV/EBITDA EBITDA
Multipel Estimat 2018E, MSEK Multipelintervall
Motiverat värde per aktie,
7.0 % SEK
Uppsida
Under 2016 har bolaget skördat stora framgångar med
viktiga orders. Tillkommer fler avtal likt den order som
uppgick till 9 MSEK under 2016, eller om andra faktorer som
påverkar bolaget skulle förändras i något avseende, kan
anledning finnas att revidera angivna prognoser.
39.7 %
SENSITIVITY ANALYSIS
Weighted average cost of capital
1
EBIT-margin
1
248,7
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10 %
11 %
8%
610.2
403.4
300.2
238.6
197.6
168.5
146.8
129.9
9%
615.6
408.4
305.0
243.1
201.9
172.6
150.6
133.6
10 %
621.0
413.5
309.8
247.7
206.2
176.6
154.5
137.2
11 %
626.4
418.6
314.6
252.2
210.5
180.7
158.3
140.9
12 %
631.7
423.7
319.4
256.7
214.8
184.8
162.2
144.5
13 %
637.1
428.8
324.2
261.3
219.1
188.9
166.0
148.2
Var vänlig tadelav våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten
5
VD-intervju
2017-02-24
VD Per Holmberg har varit VD för JLT sedan 2009, efter
att varit verksam i Sillicon Valley i 16 år. Han kommer
närmast från en tjänst som marknadschef för Xilinc Inc,
världens största leverantör av programmerbara
logikkretsar.
Hur planerar ni ersätta dessa produkter?
Under 2016 ökade ni era intäkter med 56.5 %, samtidigt
som EBITDA-tillväxten uppgick till drygt 290 %, kan du
kommentera skalbarheten i er affärsmodell?
Du nämner gruv- och energisektorn som en marknad med
potential, vad har du fått för indikationer därifrån?
- Först och främst kan vi konstatera att det har gått
väldigt bra under 2016. Vi har idag en organisation på
ungefär 14-15 stycken i Sverige och 13 stycken i USA,
vilket ger en förhållandevis liten organisation i relation
till omsättning. Vi har lagt ut stora delar av vår
distribution och produktion hos partners. Genom att
lägga ut produktionen har vi en rörlig kostnad baserad
på volym, och låga fasta kostnader. Detta ger
följaktligen en god skalbarhet, och med de volymer vi
ser 2016 går täckningsbidraget i princip ned till sista
raden.
- Likt andra sektorer har gruv- och energisektorn legat lågt
med nyinvesteringar sedan finanskrisen, och än mer sedan
att olje- och råvarupriser gått ned kraftigt. Kunder inom
dessa segment har, likt det vi sett hos kunder inom andra
segment, ett uppdämt behov av att uppdatera sin
utrustning.
- Under 2017 kommer vi investera mer, framförallt inom
sälj och produktion. Man ska komma ihåg att vår affär är
lite ”bumpig”, även om vi breddar oss med fler
återförsäljare och marknader, så kan kvartalen bli lite
varierande. Däremot när man ser till den underliggande
marknaden ser det bra ut.
I takt med att ni ökar omsättningen tillkommer även
support- och tjänsteavtal. Kan du kommentera den
eftermarknad som tillkommer av er nyförsäljning, och
hur påverkar den er bruttomarginal?
- Vi har idag ett erbjudande som innebär att vid
nyförsäljning har kunden en möjlighet att även teckna
ett tjänste- och supportavtal under tre till fem år. Vi
började med våra supporteravtal först i USA, och ser
generellt en större acceptans för supportavtalen i USA.
Nu börjar vi även se en efterfrågan på supportavtalen i
Europa. I år (läs: 2017) planerar vi att fortsätta trycka på
våra
supporteravtal,
vilket
kommer
utöka
eftermarknaden över tid. Detta är positivt då vi har bra
marginaler på supporteravtalen.
- En annan aspekt med supporteravtalen är att de långa
kontraktstiderna ger en stabilitet i vår intäktsmodell. Ju
fler serviceavtal vi får på plats, ju mindre kommer vår
omsättning variera.
Flera komponenter tycks bidragit till er tillväxt 2016.
Utväxling av förvärvet i USA, ersättningscykeln av gamla
produkter och lyckad produktlansering av JLT1214P
nämns1 som positiva aspekter i era kvartalsrapporter.
Under 2016 fördubblar ni er produktionskapacitet och
har en stark orderingång under ert fjärde kvartal. Hur ser
du på tillväxtutsikterna inför 2017?
- Vi är väldigt försiktiga med att ge prognoser.
1
Långsiktigt
däremot, är målet att ha en kontinuerlig
tillväxt, och i den underliggande affären ser vi en god
tillväxt. Samtidigt ska sägas att 2016 var ett bra år, och
det ska mycket till att prestera ett likadant år igen, sett
till den tillväxten som levereras.
- Ser vi över en 3-årsperiod har tillväxten varit god.
Utsikterna är goda, jag tror att ersättningscykeln kommer
fortgå. Jag tror och hoppas på att gruv- och
energisektorn ska återhämtas under 2016. Vi har även
två produkter
som går ”end of life” under det första
1
kvartalet 2017, och dessa måste då ersättas under året.
- Den ena produkten kommer inte direkt ersättas, utan har
lite andra egenskaper, medan den andra produkten kommer
ersättas på sikt.
Hur ser du på er verksamhet i USA och dess framtid?
- 2015 var en period av investeringar i USA rörande
förvärvet, och vi fokuserade mycket på att bygga varumärket
JLT. Under 2016 får vi god utväxling av det arbete som
lades ned under 2015, något jag hoppas ska fortsätta även
under 2017. Samtidigt ser vi idag en viss Trump-effekt med
påföljande osäkerhet och skjutande ordrar, något som dock
inte ska ses som förlorade affärer utan just skjutande ordrar.
JLT har en stark finansiell ställning med nettokassa om 28
MSEK. Hur ser ni på er finansiella situation och vad vill ni
använda er kassa till?
- Förutom nettokassan är vi dessutom även fria från
långfristiga skulder. Efter 2016 dubblar vi vår utdelning.
Förvärv är inget vi har uteslutit, men är inget vi aktivt går
efter just nu. Om vi ska förvärva, så är det något som
kompletterar våra produkter och vår verksamhet.
- Självklart ger vår finansiella ställning en dämpande effekt
vid ett sämre kvartal, men samtidigt behöver vi inte ha en
nettokassa om 28 MSEK.
Samtidigt som den svenska kronan varit svag har den
amerikanska dollarn gått åt motsatt riktning under 2016.
Hur stor påverkan har valutakursen på ert resultat?
- Den amerikanska marknaden utgör en stor del av vår
försäljning, nästan hälften. Hälften av det vi säljer säljs då
givetvis i USD. För att kompensera för valutaförändringar,
köper vi en stor del av våra komponenter i USD.
Produktionen sker fortfarande i Sverige, men inköpen görs i
stor utsträckning i USD. Tanken är att detta ska balansera
förändringar i valutakursen.
- När dollarn går upp så fort som den gör under Q4, finns en
viss förskjutning. Om vi gör inköp av komponenter under ett
kvartal till en viss kurs, för att sedan sälja under nästa
kvartal till en högre dollarkurs, sker en effekt momentärt.
Detsamma gäller givetvis det motsatta förhållandet.
Över ett helår bör således valutaförändringarnas effekt vara
begränsad?
- Det låter som en bra bedömning.
1
Var vänlig tadelav våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten
6
2
SWOT-analys
Svagheter
Styrkor
av
§ Fullutnyttjat skatteavdrag väntas slå på
kassaflödet under 2018.
§ Fler sålda supportavtal väntas ge mer
förutsägbara intäkter i kombination med
högre marginaler.
§ Optionsprogram om en miljon aktier, med
förfall i juni 2018, leder till utspädningen av
aktier.
§ Stark finansiell ställning med nettokassa om
28 MSEK.
§ Flertalet insiderförsäljningar av aktier från
CFO Stefan Käck med närstående, samt
styrelseledamot Ola Blomberg noteras under
2016.
§ Lägre
kostnadsbas
som
omsättningen ger skalbarhet.
andel
§ Verksamheten i USA väntas gå fortsatt starkt.
Möjligheter
Hot
§ Ersättningscykel av gamla produkter ger en
underliggande marknadstillväxt.
§ Mognande marknad kan leda till prispress.
§ Återhämtning i gruv- och energisektorn
utgör potentiell trigger inför 2017 och 2018.
§ Försämrade branschutsikter bland JLT:s
huvudsegment kan innebär en lägre
orderingång.
§ Fortsatt goda utsikter i USA kan bidra till
bolagets omsättning.
§ Hög exponering mot USD och EUR kan leda
till försämrade intäkter vid starkare SEK.
Betyg
Värdedrivare
Efter ett framgångsrikt 2016 har JLT visat skalbarhet i sin affärsmodell. En lyckosam USAsatsning med tillhörande omsättningstillväxt talar för en fortsatt god utveckling framgent.
På sikt väntas en högre andel supportavtal bidra till bättre marginaler.
Historisk
Lönsamhet
Samtidigt som bolaget påvisat en stigande marginaltrend under 2016, har resultaten
varierat med åren. Via försäljning över hela världen, är bolaget diversifierat geografiskt.
Omsättningen kan variera kraftigt på grund av större enskilda order från kvartal till
kvartal.
Risk
På grund av en stark kursuppgång under 2016 till följd av bolagets starka prestationer,
bedöms bolaget vara rimligt värderat mot dagens aktiekurs. Bolaget är fritt från
räntebärande skulder, och med en nettokassa om 28 MSEK har bolaget en stark finansiell
ställning.
Ledning &
Styrelse
Med grundaren och storägaren fortfarande aktiv inom bolaget och en erfaren näst största
ägare i Martin Gren, bedöms ägarbilden god. VD Per Holmberg innehar drygt 2.2 % av
bolagets antal aktier. Med gedigen bakgrund, bedöms ledning och styrelse utgöra ett gott
fundament.
2
1
2
2
Sammanfattning
JLT är ett bolag med god operativ hävstång givet rätt konjunkturella förutsättningar. Givet
en markant uppvärdering på senare tid, bedöms dagens värdering rimlig med begränsad
uppsida.
1
Var vänlig tadelav våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten
7
Teknisk analys
”JLT Mobile Computers bryter upp ur den långsiktiga trenden”
JLT Mobile Computers handlades i en positiv trend under 2016 vilket även fortsatt in på 2017.
Aktien har under februari brutit upp ur den långsiktiga trenden och testar i skrivande stund det
tidigare trendtaket som stöd för att hitta nya köpare.
MA20 har tidigare varit en bra indikator för att se när köpare hittar tillbaka till aktien och det har
även visat sig senaste veckan då det bildats kraftiga svansar vid det glidande medelvärdet.
Säljsignal återfinns i MACD efter en lång period där MACD legat över signallinjen. Säljsignalen
antyder att MA20 och trendtaket återigen behöver testas innan den positiva trenden kan fortsätta.
Historiskt har det visat sig att säljsignaler i MACD snarare lett till att aktien gått in i kortare
konsolideringsfaser vilket därmed även är att vänta denna gång.
RSI har ett värde på 59,1 och aktien kan därmed anses överköpt. Aktien har dock under en längre
period handlats över ett RSI-värde på 50 vilket gör att aktien i relativa termer inte bedöms vara
alltför överköpt, utan snarare gynnas av gott momentum.
Stödnivåer återfinns närmast på 7,0 SEK vid trendtaket och därefter kring 6,0 SEK. De
motståndsnivåer som kan uttydas är den senaste toppen kring 8,0 SEK och därefter 9,0 SEK samt
10,0 SEK som visat sig vara tuffa motståndsnivåer sedan en lång tid tillbaka. Stop-loss bör ske när
trendtaket bryts och kan därmed placeras under trendtaket kring 6,5 SEK.
Aktuellkurs
Ø 7,10SEK
RSI(14)
Ø 59,1
TradingRange
Ø 7,0/8,0SEK
Stöd/Motstånd
Ø 7,0/8,0SEK
Stoploss
Ø 6,5SEK
Teknisksynkortsikt
Ø Positiv
Teknisksynlångsikt
Ø Positiv
Med tanke på det kraftiga underliggande momentumet som återfinns i aktien i kombination med
den starka riskaptit som föreligger hos investerare i det börsklimat som råder har AG en tekniskt
positiv syn på aktien såväl på kort som lång sikt. På kort sikt förväntas aktien handlas i en
konsolideringsfas medan AG tror att aktien på lång sikt kommer fortsätta sin positiva trend och
sätta nya högsta nivåer.
Analytiker: Jesper Carlsson
Var vänlig tadelav våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten
8
Appendix
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Omsättning
MSEK
111,8
106,9
78,1
108,6
125,1
68,8
60,5
71,7
81,1
126,9
Bruttoresultat
MSEK
28,6
27,2
18,0
21,8
26,1
18,8
19,4
25,7
36,2
54,8
Rörelseresultat
MSEK
10,3
3,2
-8,8
-7,1
1,7
-2,8
1,2
6,0
2,8
13,0
Resultatföreskatt
MSEK
10,8
2,4
-8,7
-7,7
1,1
-3,2
1,1
6,2
2,6
10,7
Resultathänförligtaktieägare
MSEK
7,6
2,4
-7,1
-7,0
1,1
-3,1
0,9
4,4
1,9
10,7
Vinst/aktie
SEK
0,3
0,1
-0,3
-0,3
0,0
-0,1
0,0
0,2
0,1
0,4
Antalaktier
Milj
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,9
Utdelning
SEK
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,2
Immateriellatillgångar
MSEK
6,9
9,4
5,5
0,4
1,1
0,6
0,0
2,8
3,0
4,6
Materiellatillgångar
MSEK
0,0
0,0
1,7
2,0
1,4
1,2
0,6
1,1
1,3
1,0
Finansiellatillgångar
MSEK
3,2
4,3
6,3
7,0
7,0
6,9
6,3
4,2
3,1
0,9
Summaanläggningstillgångar
MSEK
10,1
13,7
13,5
9,4
9,5
8,7
6,9
8,1
7,4
6,5
Kassa/bank
MSEK
14,7
3,5
0,9
0,4
3,5
8,4
5,6
20,2
17,6
28,0
Summaomsättningstillgångar
MSEK
58,3
51,0
41,5
53,5
46,6
33,8
35,2
41,7
45,7
57,2
Summatillgångar
MSEK
68,4
64,7
54,9
62,9
56,1
42,5
42,1
49,8
53,2
63,6
Summaegetkapital
MSEK
50,4
46,0
38,8
32,0
33,1
29,7
30,3
33,3
33,3
43,7
Långfristigaskulder
MSEK
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Kortfristigaskulder
MSEK
18,0
18,6
16,1
30,9
23,0
12,7
11,8
16,4
19,9
19,9
Summaegetkapital
MSEK
68,4
64,7
54,9
62,9
56,1
42,4
42,1
49,8
53,2
63,6
Nettoskuld
MSEK
-14,7
-3,5
-0,9
5,2
-3,5
-9,2
-5,6
-20,5
-17,6
-28,0
Kassaflöpandeverksamhet
MSEK
10,0
-2,3
-2,1
-5,2
13,8
5,3
-2,8
17,2
0,5
11,0
Kassaf investeringsverksamhet
MSEK
-6,0
-0,5
-0,6
-1,1
-1,2
-0,4
0,0
-1,2
-1,2
-0,5
Kassaf finansieringsverksamhet
MSEK
-6,7
-8,4
0,1
5,8
-9,5
0,0
0,0
-1,4
-1,9
-0,2
Åretskassaflöde
MSEK
-2,8
-11,2
-2,6
-0,5
3,1
4,9
-2,8
14,6
-2,6
10,4
Frittkassaflöde
MSEK
4,0
-2,8
-2,7
-6,3
12,6
4,9
-2,8
16,0
-0,7
10,5
Var vänlig tadelav våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten
9
Disclaimer
Ansvarsbegränsning
Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i
informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är
baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig
garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss
osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta
innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas
självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera
redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt
konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller
skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.
Intressekonflikter och opartiskhet
För att säkerställa Analyst Groups oberoende har Analyst Group inrättat interna regler för analytiker, utöver detta så
har alla analytiker undertecknat avtal i vilket de är skyldiga att redovisa alla eventuella intressekonflikter.
Dessa har utformats för att säkerställa att KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/958 av den 9
mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller tekniska
standarder för tillsyn för de tekniska villkoren för en objektiv presentation av investeringsrekommendationer eller
annan information som rekommenderar eller föreslår en investeringsstrategi och för uppgivande av särskilda
intressen och intressekonflikter efterlevs.
För fullständiga regler för våra analytiker se: www.analystgroup.se/ansvarsbegransning
Bull and Bear- Rekommendationer
Rekommendationerna i form av bull alternativt bear syftar till att förmedla en övergripande bild av Analyst Groups
åsikt. Rekommendationerna är utarbetade genom noggranna processer bestående av kvalitativ research och
övervägning samt diskussion med andra kvalificerade analytiker.
Definition Bull
Bull är en metafor för en positivt inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för
en positiv framtidsutveckling för bolaget.
Definition Bear
Bear är en metafor för en pessimistisk inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar
för en negativ framtidsutveckling för bolaget.
Övrigt
AG har inte mottagit betalning eller annan ersättning för att göra analysen.
Analytiker äger inte aktier i bolaget.
AG eller närstående till AG äger inte aktier i Bolaget.
Analysen har ingen planerad uppdatering.
Upphovsrätt
Denna analys är upphovsrättsskyddad enligt lag och är AG Equity Research AB egendom (© AG Equity Research AB
2014-2017). Delning, spridning eller motsvarande till en tredje part är tillåtet under förutsättning att analysen delas i
oförändrad form.
Var vänlig tadelav våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten
10