7048/17 rr/ab 1 DG C 2A För delegationerna bifogas rådets

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 7 mars 2017
(OR. en)
7048/17
COVEME 4
LÄGESRAPPORT
från:
av den:
till:
Rådets generalsekretariat
7 mars 2017
Delegationerna
Föreg. dok. nr:
Komm. dok. nr:
6548/17 COVEME 3
5675/17 + ADD 1, 5676/17 + ADD 1
Ärende:
Rådets slutsatser om samarbets- och kontrollmekanismen
För delegationerna bifogas rådets slutsatser om samarbets- och kontrollmekanismen som antogs av
rådet (allmänna frågor) den 7 mars 2017.
7048/17
rr/ab
DG C 2A
1
SV
BILAGA
Rådets slutsatser om samarbets- och kontrollmekanismen
1.
Rådet, som bekräftar sina tidigare slutsatser, välkomnar kommissionens rapporter om de
framsteg som uppnåtts i Bulgarien och Rumänien inom ramen för samarbets- och
kontrollmekanismen. I detta sammanhang uppskattar rådet att Bulgarien och Rumänien har ett
fortsatt gott samarbete med kommissionen och med de övriga medlemsstaterna inom ramen
för mekanismen. Rådet lovordar kommissionen för dess arbete, vilket omfattar en
övergripande bedömning av de framsteg som uppnåtts sedan Bulgariens och Rumäniens
anslutning till EU 2007, och stöder den välavvägda och objektiva analysen.
2.
Rådet uppmanar Bulgarien och Rumänien att följa de viktiga rekommendationerna i
kommissionens rapporter, vilket skulle leda till att enskilda riktmärken preliminärt avslutas,
utom om utvecklingen i länderna innebär en tydlig tillbakagång. Förutsatt att alla riktmärken
uppfylls på ett oåterkalleligt sätt kommer mekanismen därefter att avslutas. Rådet erinrar om
att hur snabbt processen går enbart beror på hur fort Bulgarien och Rumänien kan uppfylla
riktmärkena.
3.
Rådet upprepar att det står fast vid EU:s värderingar och principer. Ett verkningsfullt
genomförande av reformer med inriktning på hållbara, övertygande och kontrollerbara resultat
förblir av avgörande betydelse för att man ska kunna säkerställa att alla medborgare kan
gynnas fullt ut av de möjligheter som ett medlemskap i unionen medför. Med beaktande av de
senaste tio årens reformer i Bulgarien och Rumänien understryker rådet att framstegen måste
vara oåterkalleliga för att man på ett tillfredsställande sätt ska kunna uppfylla respektive
riktmärken och uppnå slutmålen. I detta sammanhang upprepar rådet bestämt att det krävs ett
brett och entydigt politiskt stöd för reformer och ett verkningsfullt genomförande av
rekommendationerna.
7048/17
BILAGA
rr/ab
DG C 2A
2
SV
4.
Rådet är medvetet om att vissa uppmuntrande steg har tagits för att uppfylla de sex
riktmärkena för Bulgarien, även om de övergripande framstegen i Bulgarien snabbt måste
påskyndas. Den positiva lagstiftningsutvecklingen när det gäller reformen av rättsväsendet är
betydande, och avsevärda framsteg har gjorts i kampen mot den organiserade brottsligheten.
Det är alltjämt viktigt att man säkerställer fortsatt genomförande av viktiga övergripande
reformstrategier för reformen av rättsväsendet och för kampen mot korruption, åstadkommer
övertygande resultat och övervakar ytterligare konkreta resultat.
Med utgångspunkt i de framsteg som redan uppnåtts förordar rådet ett beslutsamt
påskyndande av de nödvändiga insatserna så att samtliga rekommendationer från
kommissionen i rapporten följs helt. Samtidigt som rådet välkomnar regeringens politiska
åtagande att genomföra reformer måste den övergripande politiska föresatsen befästas och
förstärkas så att alla dessa rekommendationer följs helt, och rådet ser fram emot konkreta steg
och påtagliga, oåterkalleliga framsteg inför kommissionens nästa rapport.
5.
Som nämnts fastställer kommissionen i sin bedömning de viktiga återstående stegen för att
man ska kunna säkerställa att mekanismens mål uppfylls helt. När det gäller den rättsliga
reformen bör särskilda ansträngningar göras för att säkerställa öppna val till det framtida
Högsta rättsrådet, åstadkomma resultat i form av öppna och meritbaserade utnämningar till
höga befattningar inom rättsväsendet, däribland den kommande utnämningen av en ny
ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen, förbättra den rättsliga inspektionsenhetens
funktionssätt, ytterligare förbättra åklagarmyndighetens verksamhet och förstärka den rättsliga
ramen för åtal mot korruption på hög nivå och allvarlig organiserad brottslighet. Fortsatt
reform av rättsväsendet för att förbättra professionalismen, ansvarsutkrävandet och
effektiviteten i enlighet med kommissionens rekommendationer är viktigt.
7048/17
BILAGA
rr/ab
DG C 2A
3
SV
Kampen mot korruption, särskilt på hög nivå, måste intensifieras, och åtgärderna måste vara
underbyggda genom uppvisande av goda resultat. Att anta ny lagstiftning om
korruptionsbekämpning, inbegripet att inrätta en effektiv korruptionsbekämpningsmyndighet,
bör förbli en viktig prioritering bland de åtgärder som ska vidtas. Förvaltningslagen bör
reformeras, framför allt för att säkerställa att interninspektionerna stärks. För att åstadkomma
resultat i form av lagakraftvunna fällande domar och verkställighet av dessa på
korruptionsbekämpningsområdet bör Bulgarien ta itu med de brister som finns och inrätta
former för offentlig redovisning av redan gjorda framsteg (utredningar, åtal, fällande domar
och verkställighet) i ärenden på hög nivå som rör offentlig förvaltning. Det krävs också
ytterligare åtgärder för att stärka förebyggande insatser och bekämpa korruption på lokal nivå,
även inom området offentlig upphandling. När det gäller kampen mot den organiserade
brottsligheten bör Bulgarien befästa framstegen för att säkerställa resultat i form av
lagakraftvunna fällande domar och verkställighet av domar. Ett säkerställande av att behöriga
organ och myndigheter inom området är oberoende och kan arbeta på ett effektivt sätt bör
bidra till detta mål.
6.
Rådet välkomnar den allmänna trenden med betydande framsteg som Rumänien har uppvisat
de senaste åren, i riktning mot ett uppfyllande av landets fyra riktmärken inom ramen för
mekanismen. De åtgärder som de viktigaste rättsliga och integritetsansvariga institutionerna
har vidtagit mot korruption på hög nivå har fortsatt med imponerande kraft.
Professionalismen inom det rumänska rättsväsendet som helhet har fortsatt att öka. Samtidigt
följer rådet nära den senaste, mycket oroväckande utvecklingen och upprepar att reformerna
måste vara hållbara och oåterkalleliga om riktmärkena ska uppfyllas på ett tillfredsställande
sätt.
För Rumäniens del identifieras i kommissionens bedömning ett mycket begränsat antal
återstående viktiga steg för att se till att mekanismens mål uppfylls fullt ut. Rådet upprepar
vikten av ett brett och entydigt politiskt engagemang för reformerna bland alla offentliga
institutioner och politiska aktörer. Detta är särskilt viktigt för kampen mot korruption på alla
nivåer, respekten för rättsväsendets oberoende och andra integritetsfrågor som lyfts fram i
rapporten. På grundval av de betydande framsteg som redan har uppnåtts uppmanar rådet
Rumänien att inrikta sina ansträngningar på att ytterligare befästa framstegen, undvika att gå
bakåt och bibehålla den positiva dynamiken genom att ta itu med alla rekommendationer som
kommissionen ger i sin rapport. På så sätt kan man visa att reformerna är oåterkalleliga och
hållbara, vilket kan leda till att de individuella riktmärkena inom ramen för mekanismen
preliminärt uppnås inom en nära framtid.
7048/17
BILAGA
rr/ab
DG C 2A
4
SV
7.
Rumänien bör ytterligare befästa framstegen för att säkerställa en solid respekt för och ett
gediget försvar av rättsväsendets oberoende. Här ingår att man inför ett robust och oberoende
system för utnämning av högt uppsatta åklagare och att man antar en uppförandekod för
parlamentsledamöter med tydliga bestämmelser om ömsesidig respekt mellan institutionerna
och därmed säkerställer respekt för rättsväsendets oberoende. Åtgärder bör vidtas för att
fortsätta att befästa öppenhet och ansvarsutkrävande hos Högsta rättsrådet inom ramen för
reformprocessen. Reformerna av rättsväsendet bör slutföras, i synnerhet vad gäller civillagen
och strafflagen, med beaktande av behovet av förutsägbarhet, full insyn och inkluderande
samråd. Domstolsavgöranden, inklusive de som bekräftar domar i integritetsärenden, bör utan
dröjsmål tillämpas och genomföras av alla institutioner och instanser. Regelverket för
integritetsfrågor måste stärkas och befästas för att säkerställa att det blir hållbart på lång sikt.
Ytterligare ansträngningar för att förebygga och bekämpa korruption, bland annat genom
effektiva och avskräckande insatser på alla nivåer och inom alla institutioner, fortsätter att
vara högprioriterade för att visa att framstegen befästs. De imponerande resultat som
uppvisats av det nationella direktoratet för korruptionsbekämpning och Högsta
kassationsdomstolen bör understödjas. Lagändringar som försvagar eller minskar
möjligheterna att beivra korruption och som kan äventyra kampen mot korruption bör
undvikas, liksom alla åtgärder som kan leda till problem när det gäller oberoende och
effektivitet för det nationella direktoratet för korruptionsbekämpning. Att anta objektiva
kriterier för beslut om och motiveringar av hävd immunitet för parlamentsledamöter eller
ministrar är också en prioriterad fråga. Det korruptionsförebyggande arbetet på alla nivåer
behöver stärkas och vara tydligt fastställt såsom en grundläggande skyldighet i den offentliga
förvaltningen, och ett korrekt och skyndsamt genomförande av den nya strategin mot
korruption kan bidra till att detta möjliggörs. Den nationella byrån som ska förvalta
beslagtagna tillgångar bör fungera fullt ut och på ett effektivt sätt för att förbättra resultatet av
förverkandet och förvaltningen av tillgångar som härrör från brottslig verksamhet.
7048/17
BILAGA
rr/ab
DG C 2A
5
SV
8.
Rådet upprepar att samarbets- och kontrollmekanismen fortsätter att bidra till framsteg. Den
utgör fortfarande ett lämpligt verktyg för att bistå Rumänien och Bulgarien i deras respektive
reforminsatser, så att var och en av dem uppnår konkreta och varaktiga resultat, vilket krävs
för att på ett tillfredsställande sätt uppnå mekanismens mål. Rådet upprepar att det även
fortsättningsvis är berett att stödja Bulgariens och Rumäniens ansträngningar på detta område
genom EU-stöd och bilateralt stöd. Mekanismen kommer att kvarstå till dess att de båda
medlemsstaterna har uppnått förväntade resultat inom denna ram, och rådet ger sitt stöd till
detta. Fram till dess uppmanar rådet kommissionen att fortsätta att rapportera och ser fram
mot dess kommande rapporter om Bulgarien och Rumänien som planeras komma senare
under året. Rådet välkomnar kommissionens avsikt att fortsätta att nära följa situationen i
Bulgarien och Rumänien och att regelbundet informera rådet.
7048/17
BILAGA
rr/ab
DG C 2A
6
SV