Förlossningsepidural - spinal

RUTIN
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2017-03-06
25844
1 (4)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Operationsenhet 1
2017-02-22
2019-02-22
2
Fastställarens funktion
Gäller inom
Verksamhetschef
Anestesiklinik
Förlossningsepidural/spinal
Sammanfattning
Dokumentet beskriver indikation, förberedelser, ansvar och provtagning vid
förlossningsepidural/spinal.
Innehållsförteckning
Sammanfattning ........................................................................................... 1
Förutsättningar ............................................................................................. 1
Indikation ................................................................................................. 1
Kontraindikation ....................................................................................... 2
Genomförande ............................................................................................. 2
Provtagning.............................................................................................. 2
Ansvarsfördelning .................................................................................... 2
Vid önskemål om EDA/spinal ................................................................... 2
Förberedelser .......................................................................................... 3
Uppföljning ................................................................................................... 3
Kontroller/övervakning ............................................................................. 3
Barnet ................................................................................................. 3
Utvärdering .............................................................................................. 3
Åtgärder vid eventuell komplikation .......................................................... 3
Blodtrycksfall ....................................................................................... 3
Ropivacain (Narop®)/sufentanil (Sufenta®) blandning i EDA ..................... 4
Förlossningsspinal............................................................................... 4
Dokumentinformation ................................................................................... 4
Länkförteckning ............................................................................................ 4
Förutsättningar
Indikation



Dokumentbenämning
Förlossningsepidural - spinal
Patient som önskar smärtlindring
Obstetriska tillstånd där smärtlindring är av godo
Obesitas, en tidigt etablerad, välfungerande EDA förbättrar
omhändertagandet vid ev behov av akut obstetrisk kirurgi
RUTIN
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2017-03-06
25844
2 (4)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Operationsenhet 1
2017-02-22
2019-02-22
2
Fastställarens funktion
Gäller inom
Verksamhetschef
Anestesiklinik
Kontraindikation




Uttalad koagulationspåverkan, högdos antikoagulantiabehandling
Infektion vid instickstället
Hypovolemi
Patient som motsätter sig blockad
Genomförande
Provtagning
TPK, APTT, PK (ev fibrinogen) skall kontrolleras enligt
 Lätt preeklampsi prover < 6 timmar om TPK > 100
 Svår preeklampsi prover < 2 timmar
 IUFD prover < 4 timmar om ej ablatio placenta
För bedömning av dessa prover var god se rutin preeklampsi [1] alt SFAI:s
riktlinjer [2]
Ansvarsfördelning
Vid normalt förlossningsförlopp kan ansvarig obstetriker delegera ordination
av ryggbedövning till ansvarig barnmorska. Vid obstetriska komplikationer
skall ansvarig obstetriker bedöma patienten. Ansvarig anestesiolog gör sedan
sin sedvanliga anestesiologiska bedömning. Då anestesiologen bär
huvudansvaret för ryggbedövningen kan hen välja att avstå från
ryggbedövning om detta anses olämplig. Sedan bedövningen är lagd har
obstetriker, barnmorska och anestesiolog gemensamt ansvar för patienten.
Vid önskemål om EDA/spinal
Patientansvarig barnmorska ringer anestesiolog. Dagtid kontaktas den
anestesiolog på Op1 som bär förlossningssökaren sök nr 7001. Jourtid
kontaktas jourhavande anestesiolog på telefon nr 3113.
Information skall då ges om:
 Patienten är förstföderska, omföderska, öppningsgrad och förlopp
 Ev sjukdomar
 Kommunikationssvårigheter
Tiden från begäran om ryggbedövning till utförande bör inte överstiga
30 minuter dagtid och 60 minuter jourtid.
Dokumentbenämning
Förlossningsepidural - spinal
RUTIN
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2017-03-06
25844
3 (4)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Operationsenhet 1
2017-02-22
2019-02-22
2
Fastställarens funktion
Gäller inom
Verksamhetschef
Anestesiklinik
Förberedelser






Patienten skall ha nål
Blodtryck skall vara kontrollerat
Läkemedel och material framplockat
Efedrin och R-Ac skall finnas tillgängligt på salen
Atropin och naloxon skall finnas lätt tillgängligt på avdelningen
Barnmorskan blandar ropivacain (Narop)-sufentanil (Sufenta) enligt för
avdelningen gällande rutin
Uppföljning
Kontroller/övervakning






Blodtryck kontrolleras var 5:e minut i 30 minuter efter första dos och
därefter 1 gång/timme
Andningsfrekvens och vakenhetsgrad 1 gång/timme
VAS 1 gång/timme
Motorik 1 gång/timme
Övervakning fortsätter till 2 timmar efter senast givna dos.
Blåsfunktion kontrolleras t.o.m. 10 timmar efter förlossningen
Barnet
Allmäntillstånd och vakenhetsgrad kontrolleras t.o.m. 2 timmar efter senast
givna dos.
Utvärdering
Bör göras efter 60 minuter
 Är patienten adekvat smärtlindrad?
 Är blockaden liksidig?
 Motorblockad?
Om inte adekvat smärtlindrad ska ansvarig anestesiolog kontaktas.
Utvärdering extra viktig hos obesa patienter inför ev akut obstetrisk anestesi.
Glöm inte överväga obstetrisk komplikation hos patient som är svåra att
smärtlindra.
Åtgärder vid eventuell komplikation
Blodtrycksfall
 Lägg patienten i vänster sidoläge
 Infusion Ringer-Acetat
 Efedrin 5-10 mg (spätt till 5 mg/ml)
 Kontakta anestesiolog
Dokumentbenämning
Förlossningsepidural - spinal
RUTIN
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2017-03-06
25844
4 (4)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Operationsenhet 1
2017-02-22
2019-02-22
2
Fastställarens funktion
Gäller inom
Verksamhetschef
Anestesiklinik
Sänkt medvetandegrad och/eller andningsdepression om Sufenta i
ryggbedövning


Ge naloxon 0.4 mg/ml 0.25-0.5 ml (0.1-0.2 mg) iv
Kontakta anestesiolog
Ropivacain (Narop®)/sufentanil (Sufenta®) blandning i EDA
Ger mindre motorblockad och patienten kan, under uppsikt, mobiliseras. Om
maxdos sufentanil (Sufenta®) (100 µg/24 timmar) uppnåtts och fortsatt behov
av epiduralbedövning finns övergår man till annat lokalanestetikum t.ex.
bupivacain (Marcain®) 2.5 mg/ml eller ropivacain (Narop®) 2 mg/ml.
Förlossningsspinal
Till omföderskor som väntas få en relativt kort förlossning där EDA inte är
aktuellt.
Ge:
 Bupivacain (Marcain Tung) 5 mg/ml 0,25 ml
och
 Sufentanil (Sufenta) 5 µg/ml (OBS styrka på Sufenta) 1,0 ml.
Kontraindikationer och kontroller såsom vid EDA.
Dokumentinformation
För innehållet svarar
Hannah Larfrenz, överläkare, anestesikliniken, SÄS
Fastställt av
Ann-Christin Snygg, verksamhetschef, anestesikliniken, SÄS
Nyckelord
förlossningsepidural, eda, spinal, smärtlindring
Länkförteckning
1. Preeklampsi och hypertoni i samband med graviditet. Södra Älvsborgs
Sjukhus, verksamhetschef, Kvinnokliniken, 2014-03-10
2. Svensk förening för anestesi och intensivvårds (SFAI) riktlinjer om
Preeklampsi. GI/130930, 2013-09-30
Dokumentbenämning
Förlossningsepidural - spinal