Samrådsdokument boendeparkering Östra

Samråd om gatuparkering i
Östra Valla
Nya boendeparkeringsområden
•Enligt ”Parkering för ett
rikare stadsliv” antagen av
SBN 2012-02-15 § 38 bör nya
boendeparkeringsområden
införas innanför Y-ring i
Linköping.
•Förslag
boendeparkeringsområden
och servicedagar
Etapp 1
Etapp 2
Etapp 3
Etapp 4
3
Hejdegården
Ramshäll och
Norra Vimanshäll
Tannefors och Råberga
Gottfridsberg och
Östra Valla
Syfte
1. Öka tillgängligheten
2. Erbjuda en bra
parkeringsform för boende
och besökande i området
3. Förbättra möjligheten till
städning, snöröjning mm på
gatorna
4. Bättre boendemiljö med
minskad söktrafik
5. Minskad miljöpåverkan.
Boendeparkering gör det
enklare att lämna bilen
hemma hela dygnet.
5
Det leder till att blir det
lättare att välja cykel eller
kollektivtrafik till de dagliga
resorna.
Lägre andel biltrafik
Inriktning i ”Översiktsplan för staden Linköping” antagen av
kommunfullmäktige juni 2010. Aktiva åtgärder vidtas för att öka
kollektivtrafikens och gång- och cykeltrafikens andelar av resandet
inom staden med syfte att begränsa utsläppen av växthusgaser och
trängseln på stadens gator.
Synpunkter från
boende om parkering
• Arbetsplatsparkering på gatan
• Parkering långtidsuppställning
• Hindrar framkomlighet, utfart fastigheter, driftoch underhåll
7
Fördelar för boende
1.
Möjlighet till att parkera fordon under en längre period (upp
till 7 dygn)
2. Lättare att hitta en ledig parkeringsplats. Färre som använder
gatan som arbetsplatsparkering och allmän gratisparkering.
8
Vad innebär boendeparkering?
• Boendeparkering
- För dig som är folkbokförd inom Östra Valla samt äger
eller nyttjar ett fordon för privat bruk
- Kostnad 370 kr/mån
- Parkera upp till 7 dygn
- Parkeringsförbud vid servicedagar 1 okt – 30 apr
• Besöksparkering
- Parkering tillåten mot avgift alla dagar
- Kl 08-22: 5 kr/tim, kl 22-08: 1 kr/tim
- Parkeringsförbud vid servicedagar 1 okt – 30 apr
Exempel vägmärken
Tidplan för genomförande
- Samråd/info mars 2017
- Beslut Samhällsbyggnadsnämnden i juni 2017
- Ikraftträdande onsdagen den 1 november 2017
Samråd
Möjlighet att komma in med synpunkter på förslagen finns till och
med den 30 mars 2017 via e-post eller per brev.
E-post: [email protected]
Adress: Linköpings kommun, Trafiknämnden, Drottninggatan 45,
581 81 Linköping
Märk brevet ” Parkeringsregler i Östra Valla”
Tack för visat intresse!
Geografiska utskottet – Centrala Linköping
Claes Almén
Rutger Starwing
Teknik- och samhällsbyggnadskontoret
Anna Wallroth
Johan Fällström