Parkering för ett rikare stadsliv

Samråd om gatuparkering
i Ramshäll och del av Vimanshäll
Bakgrund
– Förtätning av bostäder i Majelden
– Utbyggnad av Universitetssjukhuset
– Nytt boendeparkeringsområde,
Hejdegården 1 okt
– Synpunkter från boende om parkering
• Arbetsplatsparkering på gatan
• Parkering långtidsuppställning
• Hindrar framkomlighet, utfart fastigheter, driftoch underhåll
3
Syfte
1. Öka tillgängligheten
2. Erbjuda en bra
parkeringsform för
boende och besökande i
området
3. Förbättra möjligheten
till städning, snöröjning
mm på gatorna
4. Bättre boendemiljö med
minskad söktrafik
4
Genomfört samråd hösten 2015
Ramshäll och del av Vimanshäll
• Totalt inkom 24 st yttranden
- Flerbostadshus och fastigheter som saknar möjlighet till
parkering på tomtmark, önskar parkering på gatan för
boende
- Boende i Vimanshäll är oroliga för nyetableringen i
Majelden. Boende i Majelden kan komma att parkera
gratis på de gamla bostadsgatorna. Innebär mer
söktrafik och framkomlighetsproblem.
- Boende önskar fler parkeringsförbud där gatorna är
trånga och framkomlighetsproblem finns vid utfarter
- Boende önskar tidsreglering dygnet runt och
avgiftsparkering
Nytt förslag
• Införa boendeparkering samt besöksparkring mot
avgift (liknande Hejdegården) på gatorna
• Enligt ”Parkering för ett rikare stadsliv” antagen av
SBN 2012-02-15 § 38 bör nya
boendeparkeringsområden införas innanför Y-ring i
Linköping.
Vad innebär boendeparkering?
• Boendeparkering
- För dig som är folkbokförd inom Ramshäll eller Norra
Vimanshäll och äger eller nyttjar ett fordon för privat bruk
- Kostnad 370 kr/mån
- Parkera upp till 7 dygn
- Parkeringsförbud vid servicedagar 1 okt – 30 apr
• Besöksparkering
- Parkering tillåten mot avgift alla dagar
- Kl 08-22: 7 kr/tim, kl 22-08: 1 kr/tim
- Parkeringsförbud vid servicedagar 1 okt – 30 apr
Tidplan för genomförande
- Samråd/info februari 2016
- Beslut Samhällsbyggnadsnämnden i april 2016
- Ikraftträdande onsdagen den 1 juni 2016
Samråd
Möjlighet att komma in med synpunkter på förslagen finns till och
med den 26 februari 2016 via e-post eller per brev.
E-post: [email protected]
Adress: Linköpings kommun, Trafiknämnden, Drottninggatan 45,
581 81 Linköping
Märk brevet ” Parkeringsregler i Ramshäll och Vimanshäll”
Tack för visat intresse!
Geografiska utskottet Berga
Thomas Bystedt
Anna Steiner Ekström
Teknik- och samhällsbyggnadskontoret
Anna Wallroth
Johan Fällström
Ingela Andersson