Informationsbroschyr till SCAs aktieägare om förslaget till utdelning

Pressmeddelande
Stockholm, 6 mars 2017
Informationsbroschyr till SCAs aktieägare om
förslaget till utdelning av SCA Hygiene AB
I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att kunna
föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade
bolag; ett för hygienverksamheten och ett för skogsindustriverksamheten. Den 23
februari 2017 beslutade SCAs styrelse att föreslå SCAs årsstämma den 5 april
2017 att besluta om att genom utdelning, utöver kontantutdelning på 6,00 SEK per
aktie, dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget SCA Hygiene AB till
aktieägarna i SCA. Närmare information till SCAs aktieägare avseende förslaget
till utdelning av SCA Hygiene AB, i form av en informationsbroschyr, publiceras
idag på bolagets hemsida www.sca.com och kommer inom kort distribueras till
samtliga aktieägare.
SCA grundades 1929 som ett skogsindustribolag med verksamhet i Sverige. Under åren
har bolaget expanderat till andra verksamhetsområden (produktion av pappersprodukter,
personliga hygienprodukter, mjukpapper för konsumenter, mjukpapper för storförbrukare
och förpackningar) samt expanderat geografiskt. SCA har utvecklats till att idag vara ett
ledande globalt hygien- och skogsindustribolag, där hygienverksamheten svarade för
cirka 86 procent och skogsindustriverksamheten för cirka 14 procent av koncernens
nettoomsättning 2016.
I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att kunna föreslå
årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA-koncernen i två noterade bolag; ett för
hygienverksamheten och ett för skogsindustriverksamheten. En uppdelning av
koncernen och utdelning samt notering av aktierna i det dotterbolag som idag bedriver
hygienverksamheten bedöms öka fokus, kundnytta, utvecklingsmöjligheter samt
möjligheten för respektive bolag att framgångsrikt kunna realisera sina strategier under
ledning av separata, engagerade ledningsgrupper, skilda styrelser och med oberoende
tillgång till kapital. Detta bedöms långsiktigt öka värdet för SCAs aktieägare. Dessutom
har synergierna mellan verksamheterna minskat över tid och är idag begränsade. En
utvärdering har gjorts av olika metoder och strukturella alternativ för att genomföra en
fullständig uppdelning av de båda verksamheterna i två självständiga bolag.
Mot denna bakgrund har SCAs styrelse föreslagit att SCAs årsstämma den 5 april 2017
fattar beslut om att genom utdelning, utöver kontantutdelning på 6,00 SEK per aktie, dela
ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget SCA Hygiene AB till aktieägarna i SCA.
Bolaget planerar att verkställa utdelningsbeslutet vid lämplig tidpunkt efter att beslut
fattats av årsstämman och noteringsprocessen är slutförd, dock senast under andra
halvåret 2017. Efter utdelningen kommer den tidigare SCA-koncernen att vara uppdelad
i två från varandra fristående noterade bolag. Det ena kommer att vara ett ledande
globalt hygien- och hälsobolag som inkluderar SCAs nuvarande affärsområden
Personliga hygienprodukter och Mjukpapper. Det andra kommer att vara ett effektivt och
välinvesterat skogsindustribolag som inkluderar all skogsmark som idag ägs av SCAkoncernen och den skogsindustriella verksamheten.
Finansiell information för SCA Hygiene AB (”Hygien”) i sammandrag
Tabellerna nedan visar utvald finansiell information för Hygien för räkenskapsåren 2014–
2016. Den utvalda finansiella informationen baseras på den årsredovisning som har
upprättats för SCA Hygiene AB för 2016, vilken kommer att offentliggöras den 10 mars
2017. Koncernredovisningen har upprättas i enlighet med IFRS såsom de antagits av
EU, RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner” och årsredovisningslagen.
Balansräkning i sammandrag efter omallokering av nettolåneskuld
För att möjliggöra extern kreditrating av Hygien inför överföringen av lån och obligationer
från SCA exklusive Hygien till Hygien under fjärde kvartalet 2016 beslutades en
fördelning av SCA koncernens nettolåneskuld mellan företagen per den 30 september
2016. Motsvarande fördelning baserat på SCA-koncernens nettolåneskuld per 31
december 2016 om totalt 35 361 MSEK innebär en fördelning om 30 361 MSEK till
Hygien och 5 000 MSEK till SCAs skogsindustriverksamhet. Avgörande vid fördelningen
har varit att ge båda företagen starka balansräkningar. Vidare har beslutats att SCAs
föreslagna kontantutdelning om 6,00 SEK per aktie i april 2017 kommer finansieras av
Hygien och således öka Hygiens nettoskuld med 4 214 MSEK. Effekten av SCAs
föreslagna utdelning har ej inkluderats i balansräkningen i sammandrag nedan som
visar beslutad skuldfördelning om den skett per den 31 december 2016.
Finansiell information för SCA exklusive SCA Hygiene AB (”Hygien”)
i sammandrag
Nedanstående tabeller redovisar utvald finansiell information för räkenskapsåret 2016 för
SCA, Hygien samt SCA exklusive Hygien som utgör den kvarvarande verksamheten
(SCAs skogsindustriverksamhet) i SCA efter utdelningen. Utgångspunkten för den
utvalda finansiella informationen är dels SCAs årsredovisning för 2016, dels den
årsredovisning som upprättats för SCA Hygiene AB för 2016 vilka kommer att publiceras
den 10 mars 2017. SCA exklusive Hygien utgörs av differensen av SCAs och Hygiens
finansiella information justerat för interna transaktioner och mellanhavanden.
Justeringarna beskrivs mer i detalj i fotnoter nedan.
Från och med första kvartalets rapport 2017 avser SCA att redovisa hela sin verksamhet
som Skogsindustriprodukter och Hygien i enlighet med IFRS 5, ”Anläggningstillgångar
som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter”.
Informationen i tabellerna som presenteras nedan är inte finansiella rapporter i enlighet
med IFRS såsom de antagits av EU och är således inte nödvändigtvis jämförbar med
likartade beräkningar i andra bolag och har vissa begränsningar som analysverktyg.
Balansräkning i sammandrag efter omallokering av nettolåneskuld
För att möjliggöra extern kreditrating av Hygien inför överföringen av lån och obligationer
från SCA exklusive Hygien till Hygien under fjärde kvartalet 2016 beslutades en
fördelning av SCA-koncernens nettolåneskuld mellan företagen per den 30 september
2016. Motsvarande fördelning baserat på SCA-koncernens nettolåneskuld per 31
december 2016 om totalt 35 361 MSEK innebär en fördelning om 30 361 MSEK till
Hygien och 5 000 MSEK till SCAs skogsindustriverksamhet. Avgörande vid fördelningen
har varit att ge båda företagen starka balansräkningar. Vidare har beslutats att SCAs
föreslagna kontantutdelning om 6,00 SEK per aktie i april 2017 kommer finansieras av
Hygien och således öka Hygiens nettoskuld med 4 214 MSEK. Effekten av SCAs
föreslagna utdelning har ej inkluderats i balansräkningarna i sammandrag nedan som
visar beslutad skuldfördelning om den skett per den 31 december 2016.
SCA HYGIENE AB (HYGIEN)
SCAs SKOGSINDUSTRIVERKSAMHET
______________________________________________________________________________
För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30
SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara
personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under
många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som
exempelvis Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Som Europas största privata
skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring 46 000 medarbetare.
Omsättningen 2016 var cirka 117 miljarder kronor (12,4 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt
huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ Stockholm. Mer information på www.sca.com