geriatrik, lungmedicin och geriatrik

Nyhetsbrev från Palliativt centrum
mars nr 4
Välkommen att ta del av nyheter från den palliativa vården, främst från
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen, men även en
del nationella och internationella nyheter.
Aktuellt från palliativa sektionen
ASIH Mölndal har nu sedan en månad startats upp. Ett femtontal patienter är inskrivna och
verksamheten är i full gång
Utbildningar och konferenser
Den 21 februari genomfördes en föreläsningsdag i Palliativt centrums regi med rubriken ”Att
drabbas av livshotande sjukdom och hur vi närmar oss svåra frågor om döden ”. Vissa delar
av föreläsningsdagen kan ni läsa om i ”Pulsen” 23 februari på Sahlgrenska intranät. Det var
ett 130-tal deltagare som fick lyssna både på vad forskning säger om förhållande till döden i
äldre åldrar (Lotta Saarnio sjuksköterska/doktorand från Karolinska institutet) men även följa
skådespelare Kjell Wilhelmsens väg från att bli drabbad av en livshotande sjukdom, hans
sjukdoms och behandlingstid som pågår än i dag samt hur dagarna idag kan fyllas av både
ångest och utmattning. Förmiddagen avslutades med att Markus Karlsson som tidigare
arbetat som aktivitetskoordinator via ”Ung cancer” på Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
talade om mötet med unga cancersjuka ibland döende patienter.
Eftermiddagen präglades främst av Inger Benkel, kurator och medicine doktor vid Palliativt
centrum. Inger som både forskar och har klinisk verksamhet vid palliativa sektionen talade
om hur vi närmar oss svåra frågor om döden. Detta genom att med både ord, bild och musik
visa på olika tolkningar både i vår verksamhet men även i litteratur och i film hur vi uppfattar
dödsbegreppet.
Dagen avslutades med den alltid lika populäre begravningsentreprenören Gillis Edman som
”på sitt sätt” talade om riter och traditioner i samband med död och begravning.
Palliativt centrum har även tillsammans med Palliativt utvecklingscentrum i Lund stått som
anordnare för kursen ”Det nödvändiga samtalet”. Kursen riktar sig till läkare som kommer i
kontakt med att hålla svåra samtal, s.k. brytpunktsamtal i olika skeden till patienter med
obotliga sjukdomar. Kursen är mycket uppskattad och ny kurs planeras redan till hösten.
Inbjudan genom regionkalendern.
Kommande utbildningar och konferenser.
28 februari och 9 mars anordnar Palliativt centrum föreläsning om existentiell smärta med
Susann Strang som föreläsare. Utbildningseftermiddagarna vänder sig främst till de personer
som arbetar eller verkar i den specialiserade palliativa vården.
Utbildning för ST-läkare i palliativ vård sker 29-30/3 och är i full gång att planeras. För de
som inte har möjlighet att delta denna omgång så finns snart möjlighet att anmäla sig till
hösten. Inbjudan kommer även där i regionkalendern.
Ytterligare utbildningar i palliativ vård planeras under vår och höst och inbjudan kommer.
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
geriatrik, lungmedicin och allergologi
Palliativt centrum
Högsbo sjukhus
Telefon 031-342 55 61
Möjlighet finns även att få, för verksamheter som önskar, utbildning i palliativ vård
riktade direkt till den egna verksamheten. Kontakta Palliativ centrum tel. 031-342 55 61
eller [email protected] för ytterligare planering.
Månadstema
Illamående
Illamående är ett vanligt problem i palliativa vården och inverkar betydligt på patientens
livskvalitet. Orsaken behöver inte alltid vara sjukdomar gastrointestinalt, utan till exempel
30-50 % av alla patienter med hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller neurologisk sjukdom i
slutstadiet drabbas av illamående. När det gäller cancerpatienter i slutstadiet är illamående ett
allvarligt symtom i vissa fall ända upp till 70 % av patienterna visar på illamående (och
kräkning).
Olika patofysiologiska orsaker är vanliga i palliativa skeden och det är därför viktigt att at
detta i beaktande. Exempel på detta kan vara t.ex. förstoppning, ventrikelretention,
subileus/ileus, svampinfektion, ulcus, feber, infektion, smärta, hosta. Det är ju därför viktigt
att ta reda på underliggande orsaker för att kunna behandla. Orsaken kan ju också vara
behandlings-orsakad såsom t.ex. cytostatikabehandling.
Åtgärd och behandling
Först och främst försöka utröna orsak till illamående och behandla orsaken.
Farmakologisk behandling av illamåendet:
Vid kroniskt illamående bör behandlingen inkludera läkemedel med motilitetsstimulerande
effekt. Det som används främst inom palliativ vård är Metoklopramid (t.ex. Primperan).
Haloperidol (Haldol reg. varumärke) är också ett vanligt förekommande läkemedel.
Dessa läkemedel kan ges både peroralt och parenteralt.
I Regionala Cancercentrum i samverkan senaste redigerade vårdprogram om palliativ vård i
livets slutskede (2016) finns ett specifikt kapitel om illamående och kräkningar. Där kan man
läsa om både orsak och behandling, farmakologiskt och komplementärt. Där står också om
vikten av omvårdnadsåtgärder såsom bland annat små men attraktiva matportioner.
Källa:
Peter Strang och Barbro Beck Friis (Red.), Palliativ medicin och vård, 4:e uppl. 2012.
Jean Lugton och Rosemary McIntyre (Ed.) Palliative care: the nursing role 2:a uppl. 2005.
Regionalt cancercentrum i samverkan; Palliativ vård i livets slutskede, s.118-127,
http://www.cancercentrum.se/samverkan/
Forskning och rapporter
Här presenterar vi intressant och aktuell forskning och utgivna rapporter, förslag mottages
gärna.
Boktips
Ovan källtips är utmärkt litteratur att läsa mer om palliativ vård övergripande.
I dagarna har en skrift utkommit om att vi som arbetar med människor ”gör något med dem
vi möter”. Det är Egon Rommedahl, teolog, leg psykoterapeut och handledare som i – ”Att
möta människor- en skrift om samtal (2017) Gothia fortbildning som utvecklar sina tankar
om vad en etisk värdegrund består av och hur den kan ta sig uttryck i vardagens många
relationer. En lättläst skrift som ger inspiration att fundera över självkännedom, relationer
och hur jag skall göra för att få ”ordning i mitt inre rum”
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
geriatrik, lungmedicin och allergologi
Palliativt centrum
Högsbo sjukhus
Telefon 031-342 55 61
Övrigt
Nästa nyhetsbrev informerar vi om utbildningar som varit och som kommer och övrigt
aktuellt inom den palliativa vården. Sprid gärna detta nyhetsbrev och kom gärna med uppslag
om innehåll.
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
geriatrik, lungmedicin och allergologi
Palliativt centrum
Högsbo sjukhus
Telefon 031-342 55 61