Nyhetsbrev från Palliativt centrum oktober 2016 nr 1

Nyhetsbrev från Palliativt centrum
oktober 2016 nr 1
Välkommen att ta del av nyheter från den palliativa vården, främst från
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen, men även en
del nationella och internationella nyheter.
Aktuellt från palliativa sektionen
För alla som inte riktigt har hängt med i svängarna kommer här en kort presentation av
Palliativa sektionen på SU.
Sektionen bildades 2011 och bestod initialt av Läkarenheten för avancerad sjukvård i hemmet
(ASIH), Palliativt centrum samt Palliativa enheten, avdelning 604. Organisatoriskt finns den
under verksamhetsområde Geriatrik – Lungmedicin – Allergologi (GLA).
ASIH fungerar i samverkan med Göteborgs stad som ansvarar för sjuksköterskor,
fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Verksamheten finns i fyra områden i Göteborg: Väster,
Hisingen, Centrum och Nordost. Läkarenheten ansvarar också för de tre hospicen i Göteborg
samt har en egen jourlinje och finns tillgänglig dygnet runt, veckans alla dagar. Inom enheten
ryms också kuratorer och dietist som arbetar ut mot ASIH.
Palliativt centrum arbetar på olika sätt med utveckling av den palliativa vården, såväl inom
sektionen som utåt mot SU och kommunal hälso- och sjukvård i Göteborg, Partille, Mölndal,
Öckerö och Härryda.
Palliativa enheten, avdelning 604 har för närvarande 16 slutenvårdsplatser för svårt sjuka
patienter i behov av symtomlindring, optimering och planering. Avdelningen är en så kallad
åtgärdsavdelning med en aktiv palliativ vård för att på olika sätt förbättra patienternas
livskvalitet.
Nytt inom sektionen från 2016 är att ett tvärprofessionellt konsultteam inrättats som arbetar
med att förstärka den palliativa vården på SU:s olika avdelningar genom bland annat
medverkan i ronder samt bedömningar av patienter, för att stärka upp vården och personalen
kring patienten.
Förutom besök på avdelningen finns möjlighet att kontakta läkare, sjuksköterska eller kurator
per telefon under kontorstid för rådgivning angående olika frågor. Denna möjlighet att även
distriktsläkare och personal på särskilda boenden samt i hemsjukvård och hemtjänst.
I mars i år startade en Palliativ dagvård för patienter som önskar och behöver fysiska och
psykosociala aktiviteter. Dit är patienterna välkomna efter en egenremiss eller remiss från
kontaktsjuksköterska eller motsvarande. Dagvården bemannas av sjuksköterska,
undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och kurator.
Den palliativa sektionen är samlad på Högsbo sjukhus
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
geriatrik, lungmedicin och allergologi
Palliativt centrum
Högsbo sjukhus
Telefon 031-342 55 61
Utbildningar och konferenser
Den 1 – 2 november ger Palliativt centrum sin årligt återkommande grundutbildning i
palliativ vård på Sahlgrenska. Denna vänder sig till all personal, oavsett vårdform, som möter
palliativa patienter. Utbildningen utgår från de så kallade Hörnstenarna inom palliativ vård:
Symtombehandling, Teamarbete, Närståendestöd och Kommunikation.
För ST-läkare ordnas regelbundet en kurs i Palliativ medicin som uppfyller Socialstyrelsens
b5-mål. Nästa kurs är 29 – 30 mars 2017. Mer information och anmälningsmöjlighet i
Regionkalendern.
I maj 2017 anordnas för 15:e gången en internationell konferens i Palliativ vård i European
Association for Palliative Care (EAPC) regi. Denna gång är konferensen i Madrid.
Läs mer på hemsidan: http://www.eapc-2017.org/
Månadstema
Här kommer att presenteras ett Månadstema med anknytning till palliativ vård. Temat för
oktober är Munhälsa och munvård.
En studie har visat att cancerpatienter i ett palliativt skede i hög utsträckning besväras av
muntorrhet. I den aktuella undersökningen skattades detta besvär oftare än något annat
symtom. Det finns väl all anledning att tro att även patienter med andra diagnoser än cancer
också lider av detta.
Alla som någon gång har snarkat vet att mycket in- och utandningsluft passerar genom
munhålan när man andas igenom den. Och att luft i rörelse är uttorkande. Man vaknar med en
känsla av strävhet i munnen och det känns som om munslemhinnan är ett par storlekar för
liten. Alla som dessutom har delat rum med en snarkare vet att denna torra mun inte luktar
gott.
Patienter i ett palliativt skede, i synnerhet det sena skedet, andas nästan alltid genom munnen.
Det är då inte svårt att föreställa sig vilken obehaglig känsla patienten sannolikt erfar. De
närstående som kanske sitter vid sidan kan också komma att uppleva det hela obehagligt på
grund av den odör som muntorrheten medför. Så istället för att sitta riktigt nära eller rent av
krypa upp i sängen till en älskad morförälder eller partner, kan den närstående komma att
sitta på avstånd och kanske rentav med bortvänt ansikte.
Men självklart finns det sätt att undvika detta, vilket man förstås måste göra. Munhålan och
tänderna bör noggrant rengöras två gånger per dag. Till tänderna används mjuk tandborste
och låglöddrande tandkräm med mild smak. Det finns tandborstar som borstar hela tanden
samtidigt vilket underlättar betydligt.
Munslemhinnan rengörs noggrant, lämpligen med en skumgummi-pinne med vanligt vatten.
Fukta munslemhinnan med vatten, mineralvatten, isbitar, mungel eller olja i spray eller på
pinne, flera gånger i timmen.
Finns blåsor eller sår i munnen gör dessa troligen ont varför man behöver lindra. Man kan då
använda Xylocain viskös eller Andolex som bedövar lokalt. Om patienten inte kan medverka
med att skölja munnen kan man applicera med hjälp av kompress eller motsvarande.
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
geriatrik, lungmedicin och allergologi
Palliativt centrum
Högsbo sjukhus
Telefon 031-342 55 61
Har intorkat slem bildat krustor på slemhinnan kan dessa lösas upp genom att man
omväxlande baddar med Bisolvon (0,8 mg/ml) och vatten till krustan kan avlägsnas.
Avslutningsvis ska läpparna smörjas med läppbalsam.
Sedan kan närstående utan vidare vara nära och kanske ge den sjuke en puss på
munnen.
Forskning och rapporter
Här kommer vi från och med nästa nyhetsbrev att tipsa om nyligen utkomna och intressanta
artiklar, avhandlingar och rapporter.
Boktips
I början av oktober släpptes en ny lärobok i Palliativ vård: ur ett tvärprofessionellt perspektiv
Fokus i denna bok är det tvärprofessionella teamarbetet inom palliativ vård. Författarna går
igenom den palliativa vårdens fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommunikation, teamarbete
och närståendestöd. Syftet är att bidra till kunskap och stöd för personal som arbetar med
patienter i palliativt skede, från tidig till sen fas och oavsett om det är på sjukhus, i hemmet,
inom kommunernas särskilda boenden eller på specifika palliativa enheter.
Bokens innehåll levandegörs med hjälp av en autentisk fallbeskrivning, en patient och hennes
familj som läsarna får följa under tiden de får vård av det palliativa teamet. I boken finns
dessutom ett kapitel om etiska konflikter och dilemman som kan uppstå i den palliativa
vården.
Palliativ vård ur ett tvärprofessionellt perspektiv vänder sig till alla professioner inom
palliativ vård och tar därför ett brett grepp om innehållet i palliativ vård utifrån de olika
dimensioner som vården omfattar. Boken är tänkt för universitetsutbildningar inom sjukvård
samt för specifika yrkesutbildningar inom vård och omsorg.
Några av författarna i boken återfinns inom den Palliativa sektionen.
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
geriatrik, lungmedicin och allergologi
Palliativt centrum
Högsbo sjukhus
Telefon 031-342 55 61