7067/17 /ss 1 DG F 2B Omröstningsresultatet för lagstiftningsakten

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 7 mars 2017
(OR. en)
7067/17
Interinstitutionellt ärende:
2015/0307 (COD)
VOTE 8
INF 35
PUBLIC 11
CODEC 334
NOT
Ärende:
−
Omröstningsresultat
−
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning
(EU) 2016/399 vad gäller stärkandet av kontroller mot relevanta
databaser vid de yttre gränserna (första behandlingen)
− Antagande av lagstiftningsakten
3526:e mötet i EUROPEISKA UNIONENS RÅD
(allmänna frågor)
Bryssel den 7 mars 2017
Omröstningsresultatet för lagstiftningsakten bifogas denna not.
Referensdokument:
6570/1/17 REV 1
6570/17 ADD 1
+ ADD 1 COR 1
PE-CONS 55/16
godkänt av Coreper II den 2 mars 2017
Uttalanden och/eller röstmotiveringar finns på rådets webbplats:
Insyn och tillgång till handlingar
7067/17
/ss
DG F 2B
1
SV
7067/17
/ss
DG F 2B
2
SV