6570/17 mh/np 1 DRI 1. Den 16 december 2015 förelade

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 27 februari 2017
(OR. fr)
6570/17
Interinstitutionellt ärende:
2015/0307 (COD)
CODEC 245
FRONT 91
VISA 75
SIRIS 35
COMIX 144
I/A-PUNKTSNOT
från:
Rådets generalsekretariat
till:
Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet
Ärende:
Utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
förordning (EU) 2016/399 vad gäller stärkandet av kontroller mot relevanta
databaser vid de yttre gränserna
- Antagande av lagstiftningsakten (L + U)
1.
Den 16 december 2015 förelade kommissionen rådet sitt förslag 1, som grundar sig på
artikel 77.2 b i EUF-fördraget 234.
2.
Europaparlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen om kommissionens förslag
den 16 februari 2017. Resultatet av Europaparlamentets omröstning motsvarar institutionernas
kompromissöverenskommelse och bör därför kunna godtas av rådet 5.
1
2
3
4
5
Dok. 15397/15.
I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning deltar Danmark inte
i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark.
I enlighet med rådets beslut 2000/365/EG deltar Förenade kungariket inte i antagandet av
denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Förenade kungariket.
I enlighet med rådets beslut 2002/192/EG deltar Irland inte i antagandet av denna förordning,
som inte är bindande för eller tillämplig på Irland.
Dok. 6342/17.
6570/17
mh/np
DRI
1
SV
3.
Coreper uppmanas därför att bekräfta överenskommelsen och att föreslå att rådet
–
som en A-punkt på dagordningen vid ett kommande möte godkänner
Europaparlamentets ståndpunkt så som den återges i dokument PE-CONS 55/16,
–
beslutar att till protokollet från detta möte ta uttalandena i addendumet till denna not.
Om rådet godkänner Europaparlamentets ståndpunkt är lagstiftningsakten antagen.
När lagstiftningsakten har undertecknats av Europaparlamentets och rådets ordförande
kommer den att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
6570/17
mh/np
DRI
2
SV