Västra_Budget 2017 - Västra Frilansklubben

BudgetVästraFrilansklubben2017
Intäkter
Medemsavgifter
(Vidårsskiftethadevi261medlemmar)
(Medlemsavgiftoförädrad22kr/mån)
65000
Utgifter
Styrelsearvoden
25000
ArovdeombudFrilansriksårsmöte
8000
Socavgifter
10368,6
Summaarovden
43368,6
(Budgetenärbaseradpåattvibehållerstyrelsearvodepå200kr/tim
samtattviinför8timmarskarens).
Frilansdagen/annanstoraktivitet
Frukostmöten/AW
Julkonf
Litteraturhuset
Bankkostnader
Bokföringsprogram
Webb
Styrelsemöte
Årsmötet
Övrigakostnader
Summaövrigakostander
Totalt
7500
5000
0
1000
1000
1200
1100
2500
1500
20800
64168,6