Västra_Ek redovisning 2016

Ekonomiskredovisningförår2016VästraFrilansklubben
Resultatrapport
Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
BidragSpårin
Julkonf2015avgift
69080
27778
0
450
Summa
97308
Utgifter
Styrelsearvode
Spårin
ArovdeombudFrilansriksårsmöte
Socialaavgifterpåarvoden
socavgSpårin
Summaarvoden
Frilansdagen
Frilansdagenlokalen
Frukostmöten/Afterwork
Litteraturhuset
webb
Styrelsemöten
Årsmötet
Revision
Bankkostnader
Bidragtillarvodesguiden
Kontorsmaterialochtrycksaker
Programvaror
Övrigakostnader
FörsenatarvodeförföreläsningFrilansdagen2015
Summa
43892
-2300
8000
15647
-722
64517
18493
12750
0
1000
1067
1534,25
1425,2
0
1062
0
248
2563
587,7
8625
49355,15
Total
113872,15
Åretsresultat
-16564,15
Fotnot:Resultatetberortillvissdelpåattenpost8625avserarvodeförföreläsning
somgjordes2015ochalltsåbordebelastadetåret.
Attantaletstyrelsetimmarärfleränvadsombudgeteratsberorblandannatpåatt
detvarmycketarbeteisambandmedStampensrekonstruktionsamtatthela
styrelsenvardelaktigifrilansdagensamtattviharhaftöverlämningtillnykassör.
Spårin
Intäkter
Bidrag
40000
Summa
40000
Utgifter
Arvoden11,5timmar3022
Summa
3022
Resultat
36978