2017-03-26 ÅRSMÖTE Dagordning

ÅRSMÖTE 2017
VÄSTERGÅRDENS VÄGFÖRENING
DAGORDNING 2017-03-26
1. Val av ordförande för mötet.
2. Fastställande av dagordning.
3. Kallelsens godkännande.
4. Val av två justeringsmän.
5. Styrelseberättelse för det gångna året.
6. Revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Inkomna ärenden och motioner.
8. Granskning av styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under
året.
9. Beslut om arvoden till nästkommande års styrelse och revisioner.
10. Granskning av styrelsens förslag till årsavgift.
11. Val av styrelseordförande, 1 år.
12. Val av styrelseledamöter, 2 år.
13. Val av styrelsesuppleanter, 1 år.
14. Val av revisorer, 1 år.
15. Förslag på valberedning, samt val.
16. Övrig information från styrelsen i samband med årsstämman.
17. Plats och tid för årsmötesprotokollets tillgänglighet
18. Övriga frågor.
Väl mött!