European Commission

BILAGA: Fem scenarier som ger en inblick i hur unionen kan se ut 2025
Den positiva reformagendan fortsätter att
ge konkreta resultat.
Sammanhållningen inom EU-27 bibehålls.
Fortsätta som förut
EU-27 satsar på sin positiva
reformagenda
EU är fortfarande enigt men kan ställas inför
prövningar vid större skiljaktigheter.
Klyftan mellan löften och resultat kommer
endast att gradvis minska om det finns en
gemensam avsikt att uppnå resultat
tillsammans.
Beslutsfattandet kan vara enklare att förstå.
Enbart den inre
marknaden
EU-27 är oeniga om fler
insatser på en rad olika
politikområden som inte gäller
centrala aspekter av den inre
marknaden.
Det blir svårare att ta itu med frågor som
berör mer än ett medlemsland, och därför
ökar klyftan mellan förväntningar och
resultat när det gäller gemensamma
utmaningar.
Medborgarnas rättigheter som garanteras
enligt unionsrätten kan bli begränsade med
tiden.
Sammanhållningen inom EU-27 bibehålls
samtidigt som möjligheten till närmare
samarbete finns för dem som vill göra mer.
De som vill ha mer gör
mer
EU-27 fortsätter som vanligt
men låter de medlemsländer
som
så
vill
göra
mer
tillsammans
på
specifika
områden
Klyftan mellan förväntningar och resultat
minskar i de länder som väljer att göra mer.
Frågor kan uppstå om öppenhet och
ansvarsskyldighet
inom
de
olika
beslutsfattande skikten.
Medborgarnas rättigheter som garanteras
enligt unionsrätten skiljer sig åt beroende på
var människor bor.
EU-medborgarna anser att EU endast agerar
där det verkligen finns ett mervärde.
Göra mindre men göra
det effektivare
EU-27 satsar på att göra mer
och göra det snabbare inom
utvalda områden, och gör
inget där det inte medför
något mervärde.
Göra mycket mer
tillsammans
Medlemsländerna bestämmer
sig för att göra mycket mer
tillsammans
på
alla
politikområden
En tydligare inriktning på resurserna och
uppmärksamhet på ett antal utvalda
områden bidrar till att EU-27 kan agera
snabbare
EU har till en början svårt att komma
överens om vilka områden man bör
prioritera.
Många fler och snabbare beslut fattas på
EU-nivå.
Medborgarna har fler rättigheter enligt EUlagstiftningen.
Det finns dock risk för att de delar av
samhället som anser att EU inte har någon
legitimitet eller har tagit över för mycket
makt från de nationella myndigheterna
känner sig utanför.