Svensk författningssamling

Svensk författningssamling
Förordning
om ändring i avfallsförordningen (2011:927);
SFS 2017:169
Utkom från trycket
den 7 mars 2017
utfärdad den 23 februari 2017.
Regeringen föreskriver i fråga om avfallsförordningen (2011:927) att
punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen
(2014:1076) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.
2. Bestämmelserna i 24 a–24 d §§ tillämpas första gången för förpackningsavfall och returpapper som uppkommer efter utgången av mars 2020.
Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2017.
På regeringens vägnar
KAROLINA SKOG
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)
1
Wolters Kluwer
Elanders Sverige AB, 2017