Svensk författningssamling

Svensk författningssamling
Förordning
om ändring i förordningen (2014:1073) om
producentansvar för förpackningar;
SFS 2017:167
Utkom från trycket
den 7 mars 2017
utfärdad den 23 februari 2017.
Regeringen föreskriver att punkterna 2–6 och 9–12 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till förordningen (2014:1073) om producentansvar
för förpackningar ska ha följande lydelse.
2. Bestämmelserna i 37 § tillämpas första gången i fråga om förpackningar
och varor som är inneslutna i eller skyddas eller presenteras av en förpackning som tillverkas, säljs eller förs in i Sverige efter utgången av mars 2020.
3. Bestämmelserna i 38–42, 49–54, 60 och 61 §§ tillämpas första gången i
fråga om insamlingssystem som avses att drivas efter utgången av mars 2020.
4. Bestämmelserna i 43–48 §§ tillämpas första gången i fråga om ansökningar om tillstånd som skickas in efter utgången av mars 2019.
5. Bestämmelserna i 55–57 §§ tillämpas första gången i fråga om förpackningsavfall som samlas in efter utgången av mars 2020.
6. Bestämmelsen i 58 § tillämpas första gången i fråga om information som
ges efter utgången av mars 2020.
9. Bestämmelserna i 25–27 §§ i den upphävda förordningen gäller dock
fortfarande för förpackningar och varor som är inneslutna i eller skyddas eller
presenteras av en förpackning som tillverkas, säljs eller förs in i Sverige före
utgången av mars 2020.
10. Bestämmelsen i 28 § i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för avfall som har uppstått före utgången av mars 2020.
11. Bestämmelserna i 29 och 30 §§ i den upphävda förordningen gäller
dock fortfarande för förpackningsavfall som har samlats in före utgången av
mars 2020.
12. Bestämmelserna i 31 § i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för uppgifter som avser kalenderåren fram till och med 2019.
Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2017.
På regeringens vägnar
KAROLINA SKOG
Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)
1
Wolters Kluwer
Elanders Sverige AB, 2017