Saker att tänka på för att hämtningen ska fungera

Sid 1(2)
Saker att tänka på för att hämtningen ska fungera
Vägen fram till din fastighet
Farbar väg innebär väg som…
• har en fri höjd på minst 3,65 meter.
• har en köryta på minst 3 meter med minst 0,25 m hinderfritt på båda sidor om vägen.
• har en godkänd vändmöjlighet.
• körytor ska klara en total vikt på 18 ton.
Vid hämtningsplatsen ska dessutom yta finnas som...
• har en frihöjd om minst 5 meter.
• har en fri bredd på minst 4,5 meter.
• har en fri längd på minst 14 meter.
Eventuella grenar ska kapas och tas bort om de hindrar framkomligheten enligt ovanstående.
Vintertid ska framfartsvägen och vändplatsen vara plogad och sandad.
Avstånd från slambil till slambrunn och sluten tank
Avståndsavgift tas ut när det är längre än 20 meter mellan uppställningsplats för slambilen och slambrunn/tank.
Varför?
Bilarna som hämtar avfall och slam är stora och väger väldigt mycket. Skulle man köra ett sånt fordon på en väg
som inte är farbar är risken stor att vägen, bilen eller båda får skador.
Beskrivning av godkänd vändmöjlighet
Återvändsgator ska i första hand ha en vändplan. Vändplanen ska ha en vändyta på 18 meter i diameter och
utanför vändytan ska finnas en hinderfri remsa om ca 1,5 meter.
Vänding kan också ske i en T-korsning eller annan korsning om:
• korsningen ligger på en väg med lite trafik.
• det är bra sikt på vändningsplatsen.
• daghem, skola, bostadsområden etc. där många barn vistas inte ligger i närheten av korsningen.
• att gångstigar och/eller cykelvägar inte ansluter vägen vid vändningsplatsen.
• säkerheten inte riskeras på annat sätt.
Bedömning av vändmöjlighet vid tveksamma fall görs av MittSverige Vatten & Avfall i varje enskilt fall.
Varför måste det vara en vändplan?
Återvändsgator måste ha en vändplan eftersom det inte är tillåtet att backa med en sop- eller slambil. Varje år
sker backningsolyckor med sopbilar för att sikten bakåt är mycket begränsad. Backning är bara tillåten runt ett
hörn och till en lastbrygga.
Tunnans vikt, fyllnadsgrad och placering
Tunnan får inte fyllas mer än den lätt kan stängas. Den maximala vikten för säck och latrinbehållare är 15
kg. Skjut- och dragmotståndet får högst vara 300 N (30 kg) vid igångsättning och 200 N (20 kg) vid rullning.
Ytterligare föreskrifter finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:1 om belastningsergonomi).
Sid 2(2)
Behållare ska placeras:
• på hårdgjord yta. Eventuell gångtransportväg ska följa anvisning nedan.
• på ett och samma ställe året om.
• i anslutning till farbar väg. Avståndsavgift tas ut på ett avstånd mellan 2 och 50 meter.
• med baksidan där draghandtaget sitter vänt mot vägen, så nära sopbilens stoppställe som möjligt.
• i lä, för att minska risken att sopkärlet välter.
Container ska stå utomhus vid hämtningstillfället.
När ett sopkärl inte är tillgängligt
Soptunna, slambrunn och tank anses tillgänglig när den står på avsedd plats och hinder inte finns för att nå fram.
Hinder kan till exempel vara:
• en släpvagn som står i vägen.
• att kärlet är vält.
• lock till slambrunn som är övertäckt med jord.
• för tunga behållare och lock.
• parkerade bilar.
• avstängd gata.
Varför?
Tunnorna behöver stå nära sopbilens stoppställe för att tömningen ska vara enkel och säker för chauffören.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter är utformade för att minimera arbetsskador för chauffören då sophämtning är
ett mycket slitsamt arbete.
Utformande av lock till brunn
En avgift tas ut om betonglocket på brunnen är större än 90 cm i diameter. Enligt arbetsmiljöverket får de inte
väga mer än 30 kilo.
Varför?
Arbetsmiljöverkets föreskrifter är utformade för att minimera arbetsskador för chauffören då sophämtning är
ett mycket slitsamt arbete.
MittSverige Vatten & Avfall Stuvarvägen 17, Box 189, SE-851 03 Sundsvall | +46 (0)60 19 20 60 | [email protected] | www.msva.se | org.nr: 556661-8756