Arbetsbeskrivning operationssjuksköterska Operation 3

Doknr. i Barium
31121
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2017-03-06
Version
1
RUTIN
Arbetsbeskrivning operationssjuksköterska Operation 3
Sahlgrenska
Innehållsansvarig: Maria Blecher, Vårdenhetschef bitr, Operation 3 Sahlgrenska (marho49)
Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef, Verksamhetsledning thorax (helre3)
Denna rutin gäller för: Operation 3 Sahlgrenska
Arbetsbeskrivning
06.45-07.00
 Rapport/avlösning av nattpersonal.
 Rapportera till PPA eventuella förändringar och sjukfrånvaro.
07.00-07.30
Salsarbete:
(Är man inte salsplacerad 07.00 görs ev. uppdukning och förberedelse åt kollega som börjar 07.30.)
 Ta in vagn med galler/containrar och övrigt material som levererats från sterilcentralen på
aktuell sal. Påsen som vagnen varit täckt med dras upp och viks ihop.
Onsdagar används akutsågen från akutvagnen.
 Plocka extrainstrument och annan utrustning från sterilförrådet till patienten enligt PM/Rutin
för aktuellt ingrepp.
 Ge klartecken till undersköterskor och anestesisjuksköterska om det går bra att
operationsbordet körs in på salen eller om överflyttning skall ske i sänghallen. Tomt
renbäddat operationsbord kan köras in på salen under pågående uppdukning och warmtouch
får kopplas.
 Duka upp allt material till operationen samt CVK-inläggning tillsammans med undersköterska.
 När instrumenten är övertäckta kan sängen köras in. I annat fall flyttas patienten över i
sänghallen (b-fall flyttas alltid över i sänghall).
 Kontrollera att det är den planerade patienten som är inlagd i Operätt.
 Instrumentkontrollera i Operätt.
07.30
Morgonsamling och därefter fika om tid finns.
Före operation:
 Ansvara för perioperativ omvårdnad enligt PM för aktuellt ingrepp.
 Funktionskontrollera medicinteknisk utrustning och dokumentera i Operätt.
 Kontrollera att patientens identitet är styrkt och att hen är duschad, rakad och ev
sidomarkerad.
 I samarbete med teamet delas ansvaret för uppläggning av patienten enligt PM.
 Dokumentera i Melior, mallen Operation Omvårdnad öppnas i samråd med
anestesisjuksköterskan.
Under operation:
 Sterilklä patient och kirurger.
 Instrumentera och assistera under operation.
 Sticksågen skickas ner till sterilcentralen direkt efter användning, tillsammans med en separat
packlista.
 Allt material som använts under operation sparas för att kontrolleras av den op.ssk som
signerar i Operätt.
 Kontrollräkna instrument, material och dukar mm som tagits upp under operationen i god tid
innan såret sluts.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 3)
Doknr. i Barium
31121
Giltigt fr.o.m
2017-03-06
Version
1
RUTIN
Arbetsbeskrivning operationssjuksköterska Operation 3
Sahlgrenska
Efter avslutad operation:
 Alla vätskor sugs upp i slasksugen.
 Utför den slutgiltiga kontrollen av dukarna genom att fästa kontroll-lapparna på Bag-Itpåsarna och jämföra nummer.
 Kontrollera att alla apparatnummer på använda apparater är dokumenterade i Operätt.
 Kontrollera att dyrt material och operationskoder är införda i Operätt.
 Signera interopbilden i Operätt. Säkerställ att dokumentationen gäller den patient som
opererats på salen. Kontrollera att alla extra-instrument är med.
 Vid ev. kvarlämnat material i patienten dokumenteras detta i Melior enl. PM på salen.
Dokumentera endast det som görs (lägger till eller tar bort). Signera med datum, klockslag.
 Dokumentera omvårdnaden i Melior.
 Kontrollera märkning av dränage och elektroder.
 Var i mån om tid behjälplig vid överflyttning av patient till säng.
 Sätt in batch-listan i patientens journal, bakom flik 4.
 Använda galler stoppas i påsar och placeras på vagnen som ska skickas ner till
sterilcentralen. Ev. använda extrainstrument placeras i en särskild disk-korg som finns på
vagnen.
 Vik ihop packlistan med streckkoder och placera under en av gallerkorgarna.
 Vid ev. fel på instrumenten så skriv en kommentar på interopbilden i Operätt och skriv ut en
sådan packlista också och skicka med ner till sterilteknik.
 Rulla ner den genomskinliga plasten och täck vagnen. Kör ner vagnen till hallen utanför
apparatförrådet och ring till transport och meddela att det finns en vagn att hämta. Markera att
det är ringt genom att rita ett kryss på plasten.
 Var behjälplig vid transport till TIVA om behov finnes.
 Ta hand om eventuella preparat och odlingar. Odlingar skall lämnas till baktlab / C-lab
snarast möjligt.
 Städning och iordningställande av sal inför ny patient.
 Lunch 11.45 alt. 12.45
 Återgå till salen efter lunch eller till annat arbete, patientuppföljning eller förkovring.
9.00-18.00
 Tillsammans med PPA kontrollera vilka galler som ska beställas upp från sterilen till B-fallen.
 Ev. beställa vagnar via webmodulen i Tedoc.
 Samla ihop sågarna som använts på salarna och placera dom på en vagn som skickas ner till
sterilcentralen.
 Avlös pass på sal för fika.
 Kontrollera att preparat och odlingar inte är kvarlämnade i dragskåp och kylskåp. Alla odlingar
skall lämnas direkt till c-lab även nattetid.
 Ta fram galler/containrar, extrainstrument och annan utrustning till B-fall.
 Instrumentera vid ett B-fall.
 Lunchrast i samråd med PPA för bästa möjliga kontinuitet.
 Avlösa de som slutar tidigt och 16.00-turen senast 15.30.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 3)
Doknr. i Barium
31121
Giltigt fr.o.m
2017-03-06
Version
1
RUTIN
Arbetsbeskrivning operationssjuksköterska Operation 3
Sahlgrenska
11.00-20.00
11.45-21.15
 Lunchavlösningar och rast i samråd med PPA.
 Fortlöpande salsarbete.
 Avlös de som slutar för dagen.
 Ta över ansvar för telefonen och svara på ringningar i korridoren.
 Salsplacera morgondagens patienter och personal på tavlan.
 Vid uppkommen akut personalbrist ring in personal.
 Ta hand om inkomna faxade remisser på kvällar och helger. Kontakta primärjour för
ställningstagande.
 Fredagar: Kontrollräkna extra-instrument.
 Söndagar: När programmet är prioriterat av bakjouren faxas det till TIVA, samt berörda
avdelningar.
21.00-07.00
 Avlös kvällspersonal.
 Fortsätt med arbete från dagen som inte slutförts.
 Iordningställ salar på operationssidan, som inte är signerade (se påfyllnadslista).
 Kontrollera att akutsalen är iordningställd.
 Ta hand om återlämnat material i slussen.
 All personal hjälps åt med det fortlöpande arbetet tills det är klart.
 På morgonen spritas operationssalarna (plana ytor och oplampor).
 Ta bort alla lösa laddningssladdar.
 Ställ oplampor i utgångsläge.
Granskare/arbetsgrupp
Maria Blecher, Vårdgruppschef Operation 3 Sahlgrenska
Karin Franssohn, Sektionsledare Operation 3 Sahlgrenska
Ingrid Hellqvist, Teknik- och inköpssamordnare Operation 3 Sahlgrenska
Barbro Carlström, Operationssjuksköterska Operation 3 Sahlgrenska
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 3)