ningar som inte dragits av i beskattningen 2017

12A UTREDNING AV AVSKRIVNINGAR SOM INTE DRAGITS AV
I BESKATTNINGEN 2017
Töm blanketten
Den skattskyldiges namn
FO-nummer
Räkenskapsperiod (ddmmåååå‒ddmmåååå)
Skatteår
för vilket
avskrivning
inte har
dragits av
Avskrivning som inte dragits av vid beskattningen (överavskrivning)
I början av skatteåret
euro
c
Använts under skatteåret Vid skatteårets utgång1)
euro
c
euro
30161
Grupp av anläggningstillgångar vars
avskrivning inte har dragits av i
beskattningen
Oavdraget sammanlagt vid skatteårets ingång
Använts under skatteåret sammanlagt
880
Oavdraget sammanlagt vid skatteårets utgång
1)
879
Ange i den här kolumnen beloppet av avskrivning som inte dragits av vid beskattningen (hyllavskrivning) vid skatteårets utgång.
Också den hyllavskrivning som uppstått under skatteåret räknas med i beloppet i denna kolumn.
VEROH 3016r 1.2017
Skriv ut blanketten
c