Förslag till ändring stadgarnas paragraf §10

§10 Nuvarande formulering:
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare,
skattmästare, samt ytterligare högst sex ledamöter.
Styrelsens ledamöter väljs för en mandattid på två år på ordinarie möte efter
förslag från en vid föreningsmöte tillsatt valberedning. Ordförande, vice
ordförande, sekreterare och högst tre ledamöter väljs varje udda år och
skattmästare och högst tre ledamöter varje jämt år för tiden tom ordinarie
möte två år därefter.
§10 Förslag ny formulering:
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare,
skattmästare, samt ytterligare högst sex ledamöter. En av dessa ledamöter
utses av styrelsen för ST-läkare i Psykiatri, STP, och skall i SPF-styrelsen
verka som representant för ST-läkare i psykiatri.
Styrelsens ledamöter väljs för en mandattid på två år på ordinarie möte efter
förslag från en vid föreningsmöte tillsatt valberedning. Ordförande, vice
ordförande, sekreterare och högst tre ledamöter väljs varje udda år och
skattmästare och högst tre ledamöter varje jämt år för tiden tom ordinarie
möte två år därefter.