Beskrivning av utbildningen DOVH

Utbildningens uppbyggnad
Programmet består av fyra kurser, varav två omfattar 30 hp och två 15 hp. Samtliga
kurser är på avancerad nivå. ”Speciallärarutbildning med specialisering mot dövhet
och hörselskada 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.”
Höstterminen 2017-Vårterminen 2018
Kurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap, 30 hp. Kursen är indelad i tre
delkurser:
Delkurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap, 7,5 hp
examineras dels genom en muntligt och skriftligt presenterad
gruppuppgift och dels genom en individuell skriftlig examination.
Delkurs 2: Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp
examineras genom en individuell skriftlig examination.
Delkurs 3: Lärande och utveckling i pedagogiska lärmiljöer, 15
hp examineras dels genom en muntligt och skriftligt presenterad
gruppuppgift och dels genom en individuell skriftlig examination.
Höstterminen 2018 och vårterminen 2019
Kurs 2: Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot
dövhet eller hörselskada, 30 hp. Kursen är indelad i tre delkurser:
Delkurs 1: Medicinska, tekniska och psykosociala aspekter, 7,5
hp examineras dels genom en muntligt och skriftligt presenterad
gruppuppgift och dels genom en individuell skriftlig examination.
Delkurs 2: Didaktiska villkor, 15hp examineras dels genom en
muntligt och skriftligt presenterad gruppuppgift och dels genom en
individuell skriftlig examination.
Delkurs 3: Bedömning av och för kunskapsutveckling, 7,5hp
examineras dels genom en muntligt och skriftligt presenterad
gruppuppgift och dels genom en individuell skriftlig examination.
Höstterminen 2019
Kurs 3: Vetenskapsteori och forskningsmetod samt ämnesfördjupning, 15
hp. Kursen är indelad i två delkurser:
Delkurs 1: Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp examineras genom
en individuell skriftlig uppgift.
Delkurs 2: Fördjupad bedömning, 7,5 hp examineras genom en
skriftlig gruppexamination samt en individuell muntlig uppgift.
Kurs 4: Självständigt arbete, 15 hp examineras genom utförande av ett skriftligt
självständigt arbete (examensarbete) på avancerad nivå, vilket framläggs vid ett
öppet seminarium, samt opponering på annan students självständiga arbete.
För att om möjligt säkerställa retentionen kommer deltagarna att under hela
utbildningen erbjudas särskilt stöd i akademiskt skrivande och läsande.
Det särskilda stödet ges kontinuerligt både på gruppnivå och individuellt.
Stödet relaterar till kritiska aspekter inom de olika kurserna och har funktionen att
ge studenterna förutsättningar att uppfylla de avsedda kriterierna för universitetsstudier på avancerad nivå.
Kursutvärdering
I slutet av varje kurs kommer deltagarna att få kursvärderingsenkäter att svara på
via survey & report. Utöver de skriftliga kursvärderingarna genomförs muntliga
utvärderingstillfällen för kontinuerlig uppföljning. Kursvärderingarna innehåller
bl.a. frågor kring de olika uppnådda förmågor i relation till kursens förväntade
studieresultat/mål som studenten ska nå efter genomgången kurs enligt kursplanen.
Sedan tillkommer frågor kring kursinnehåll (föreläsningar, seminarier, litteratur,
fältstudierna, handledningen från kurslärarna, examinationsuppgifterna). Det ställs
även frågor om deltagarnas egna arbetsinsatser under kursen samt vilka kunskaper
deltagarna anser sig ha mest nytta av i nuvarande arbete.
Efter genomgången utbildning görs en sammanställning av enkäterna för alla fyra
kurserna, samt en särskild enkät som konstrueras med syfte till att utvärdera
utbildningen i sin helhet.
Studievägledning
Alla deltagare kommer att erbjudas studievägledning under hela utbildningen.
1. När deltagarna har fått sina antagningsbesked kommer institutionen att
skicka ut skriftlig information som innehåller följande:
a) Ett välkomstbrev med hänvisning till kontaktpersoner som deltagarna
kan vända sig till vid frågor samt en inbjudan till en introduktionsdag,
b) Utbildningens upplägg samt schema
c) Information om valideringsarbetet och tillgodoräknande t.ex. hur man
går till väga för att ansöka om validering och/eller tillgodoräknande,
vad som ska bifogas.
d) Information om den individuella studieplanen.
2. Under introduktionsdagen kommer deltagarna att få utförlig och fördjupad
information om utbildningen och dess krav samt om valideringsförfarandet.
Deltagarna har dessutom möjlighet att få studievägledning.
3. När valideringsarbetet börjar kan möten bokas för enskilda
vägledningssamtal där deltagaren ges möjlighet att reflektera över de olika
val och möjligheter inom utbildningen som rör valideringen.
4. För varje enskild deltagare utformas en individuell studieplan. Arbetet med
detta beräknas pågå fram till v.45 då samtliga individuella studieplaner ska
vara färdigställda.
5. Under terminen kommer studenterna att få gruppvägledning för att stärka
gruppens samhörighet samt lyfta frågor kring studieteknik, gruppdynamik,
och opponerings feedback.
Former för validering
Alla deltagare kommer att erbjudas möjlighet till validering av tidigare studier och
yrkeserfarenheter som ska kunna leda till tillgodoräknande. Deltagarna ges
information om valideringsarbetet (se studievägledning) efter det att de erhållit
antagningsbeskedet.
Tidigare studier/poänggivande kurser kommer att tillgodoräknas förutsatt att dessa
bedöms motsvara i tillräcklig omfattning hela eller delar av kurser inom
utbildningen. Deltagaren ska i samband med ansökan lämna in kopior av kursbevis,
studieintyg eller motsvarande där det framgår vilket lärosäte deltagaren läst på,
datum, nivå, poängomfattning och betyg. Dessutom ska kursplan med
litteraturförteckning, och i förekommande fall uppsatsarbete, för de kurser som
avses bifogas.
Om valideringen avser yrkeserfarenhet eller ej poänggivande kurser ska en utförlig
redovisning av teoretiska och dokumenterade kunskaper samt färdigheter som till
exempelvis dokumenterad läromedelsutveckling bifogas. Om möjligt ska denna
utförliga redovisning styrkas med dokumentation eller andra handlingar som
beskriver deltagarens kompetens. Detta kompletteras efter beslut med eventuellt
prov.
En analys av de inlämnade dokumenten ska leda till en samlad bedömning och
ligga till grund för eventuellt tillgodoräknande. Lärosätets beslut om
tillgodoräknande inom Lärarlyftet II går inte att överklaga. Deltagarna kommer att
ha tillgång till studievägledning i samband med valideringen.
Kontaktpersoner
Aino Collmar Fröding Studievägledare [email protected]
Tel: 08-12 07 60 09