לא רק בטן-גב-אוכל

‫אנטליה‬
‫לארקבטן‪-‬גב‪-‬אוכל‬
‫מפלידודן‬
‫שניאתריםשוניםמרכיביםאתהשםמפלידודן‪.‬‬
‫מפלידודןהעליוניםהםאתרהתיירותהפופולרי‬
‫יותרבאנטליה‪,‬והםנמצאיםכ‪15-‬קילומטר‬
‫צפוניתלעיר‪.‬מיהמפליםנשפכיםמגובהרבאל‬
‫בריכהמוקפתצמחייהעבותה‪.‬ישבמקוםפארק‬
‫מסודר‪,‬ירוקומוצל‪,‬וכדאילהגיעאליועםציוד‬
‫מתאיםלפיקניק‪,‬כמושנוהגיםהמקומיים‪.‬בפארק‬
‫מסומניםשביליהליכהשבהםניתןלצעודבין‬
‫סדרהשלמפליםיפים‪.‬אלתפספסואתהשביל‬
‫המוביללנקודתתצפיתשמאחוריהמפלהגדול‪.‬‬
‫המראההנשקףמשםמרשים‪.‬‬
‫מפלדודןהתחתוןנמצארקשניקילומטרים‬
‫ממזרחלמרכזהעיר‪,‬עלחוףהים‪.‬מרפסת‬
‫תצפיתבמקוםתאפשרלכםלראותאיךנהר‬
‫הדודןנשפךבמפגןמרהיבמגובהשל‪20‬מטר‬
‫אלגליהיםהתיכון‪.‬במקוםישבית‪-‬קפהוגם‬
‫שורתדוכנילכלמיניקניות‪.‬‬
‫אנטליה‪,‬עירהנופשהגדולהבטורקיה‪,‬הוקמה‬
‫בשנת‪159‬לפנה"ס‪,‬והיאממוקמתעלמצוק‬
‫במפרץאנטליה‪,‬סמוךלהריהטארוס‪.‬אזוריהנופש‬
‫שלאנטליהמתחלקיםלשניים‪:‬בלקבמזרחוקמר‬
‫במערב‪.‬‬
‫מרביתהמלונותבאזורמציעיםשפעשלפעילויות‬
‫ימיותואטרקציותאחרות‪,‬אךבמרחקלארב‬
‫מאזוריהנופששבחרתם‪,‬נמצאותאטרקציות‬
‫תיירותיותנוספות‪.‬הצעתנו‪:‬שכרורכבבאחת‬
‫מעשרותהסוכנויותהפזורותבאזורוצאולטיול‬
‫עצמאי‪,‬אוהצטרפולאחדהסיוריםהמאורגנים‬
‫שיוצאיםמהמלונות‪.‬ישמהלראות‪.‬‬
‫לארה†ברוט‬
‫העיראנטליה‬
‫שרווד‬
‫שרווד‬
‫העיראנטליה‬
‫וויא‬
‫ג‪ß‬‬
‫†סלקט†בלק‬
‫‪74‬‬
‫אתהטיולבעיראנטליהכדאילמקדבאזורהעיר‬
‫העתיקההממוקמתישירותמעלהמרינההיפה‬
‫שלהעיר‪.‬אתהרובע‪,‬המכונהקאליצ'י‪,‬מקיפות‬
‫שרידיהןשלשתיחומותעתיקות‪.‬החומה‬
‫הפנימיתמקיפהאתהנמלהעתיק‪,‬והחומה‬
‫החיצוניתמקיפהאתהרובעהעתיק‪.‬רקאחד‬
‫מתוךארבעתהשעריםשלהחומהנותרשלם‪.‬‬
‫זהושעראדריאנוסהעשוישישלבןומעוטר‬
‫בעיטוריםמגולפיםיפיםלהפליא‪.‬‬
‫אפשרלבקרגםבמוזיאוןהארכיאולוגיהגדול‬
‫והמקיףשלאנטליה‪,‬שבושרידיםשנמצאובאזור‬
‫אנטליהמתקופתהאבןועדהתקופההרומית‬
‫המפוארת‪.‬רובאזורהעירהעתיקהמשמשכשוק‬
‫גדולוסואן‪.‬אםתקנומשהו‪,‬אלתשכחולהתמקח‪.‬‬
‫מפלידודן‬
‫אלאניה‬
‫אלאניההיאחציאישמעליומתנוססמצוק‬
‫מרשיםובומצודה‪,‬מצודתקאלה‪,‬שנבנתה‬
‫על‪-‬ידיהסלג'וקיםבמאהה‪.13-‬ניתןלטפס‬
‫אלהמצודהברגל‪,‬במשךכשעה‪,‬אולעשות‬
‫אתהדרךבאוטובוסשללשכתהתיירות‬
‫המקומית‪.‬סמלהשלהעירהואהמגדל‬
‫האדום‪,‬שמהגגשלוישתצפיתפנורמית‬
‫מרשימהביותר‪.‬כדאילהקדישלאלאניהכחצי‬
‫יוםטיול‪,‬שבמהלכוכדאילבקרגםבמערת‬
‫הנטיפיםהמקומית‪.‬אםשבעתםמהיבשה‬
‫תוכלולצאתבשיטקצרמהטיילתאלאחת‬
‫משלושמערותהיםשבאזור‪ .‬‬
‫הריהטאורוס‬
‫רכסהריהטאורוסהמשתרעעליותרמאלף‬
‫ק"מ‪,‬שגובהומגיעעד‪4‬ק"מ‪,‬חולשעלרצועת‬
‫החוף‪.‬המראהמההריםמרהיב‪,‬ותקצרהיריעה‬
‫מלתאראתכל המראותהנפלאיםשרואות‬
‫העינייםבעתטיולבאזור‪:‬מצוקיםגבוהים‪,‬‬
‫קניונים‪,‬אגמים‪,‬צמחייהענפהומגוונת‪,‬כפרים‬
‫קטניםמסורתייםואותנטיים‪,‬ובהםתושבים‬
‫טורקיםמסביריפנים‪.‬כלאחדיכוללמצואאת‬
‫דרךהטיולהחביבהעליובהרים‪.‬ביןאםזה‬
‫ברגל‪,‬ברכיבהעלאופנייםובעיקרבנסיעה‬
‫בג'יפים)אפשרלשכורג'יפבעיר(‪.‬אםאתם‬
‫מעונייניםבטיולמאורגן‪,‬בדקובקלאב‪/‬מלוןשבו‬
‫אתםשוהים‪,‬כירובהמלונותבאנטליהמוציאים‬
‫טיוליג'יפיםבנייוםאלההרים‪.‬‬
‫אתרסיד‬
‫טרמסוס‬
‫העירהעתיקהטרמסוס‪,‬הנמצאתכ‪30-‬‬
‫קילומטרצפונית‪-‬מערביתלאנטליה‪,‬הייתה‬
‫בשיאהבתקופההניהליסטיתוישעדויות‬
‫ליישובהעירכברבשנת‪333‬לפנה"ס‪.‬מומלץ‬
‫להקדישכמהשעותלטיולרגליביןההריסות‬
‫שלהאתרהעתיק‪-‬במקדשים‪,‬בגימנסיון‪,‬‬
‫במערותהקבורה‪.‬אלתפספסואת‬
‫האמפיתאטרוןהמרהיב‪,‬המוקףהריםגבוהים‪,‬‬
‫ואתהנקרופוליס‪,‬גבעההמכוסהבארונות‬
‫קבורהמקושטים‪.‬‬
‫אתרסיד‬
‫חובביהעתיקותמוזמניםלבקרגםבסיד‪,‬אחד‬
‫מאתריהעתיקותהידועיםבטורקיה‪,‬הממוקם‬
‫כ‪75-‬קילומטרמזרחיתלאנטליה‪.‬האתר‬
‫התפרסםבדבריהימיםכמקוםהמפגששל‬
‫המלכהקליאופטרהעםמרקאנטוני‪.‬במקום‪,‬‬
‫עירנופשעםחופיםנפלאים‪.‬אלהעירהעתיקה‬
‫נכנסיםדרךשעראדירומשומר‪,‬שנמצאבין‬
‫החומות‪.‬בתוךהחומותישנןמרחצאותרומיים‬
‫שהפכולמוזיאוןמרהיב‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫פורטובלו‬
‫אמרא†‬
‫ד‬
‫ולצ‪ß‬ה†ויטה‬
‫מפליקורשנלו‬
‫מפליקורשנלו‬
‫‪20‬קילומטרמצפון‪-‬מזרחלאנטליה‪,‬קרוב‬
‫לשדההתעופה‪,‬נמצאעודאחדמפלאי‬
‫הטבעשלהאזור‪,‬שמורתהטבעקורשנלו‬
‫שבהמפליםאדירים‪,‬צמחייהירוקה‪,‬‬
‫בריכותדגיםצבועותטורקיז‪,‬ובעיקרצינה‬
‫נעימהשעולהמןהנחלומרוממתנפשביום‬
‫קיץחם‪.‬‬
‫רובהמבקריםבאתרבוחריםלצפותבמפל‬
‫הגדול‪.‬אחרישתסיימולהתלהבמהמראה‪,‬‬
‫המשיכולאורךהשבילהמרוצף‪,‬חצואת‬
‫הנחלעלגשרוןהעץהצר‪,‬ורדובמורד‬
‫השביל‪.‬שםתמצאולכםפינהנעימהשבה‬
‫תוכלו לשבת‪ ,‬להתרווח‪ ,‬ואפילו לטבול‬
‫באחתהבריכותבמקום‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫פארקקופרלו‬
‫פירושהשםקופרלובטורקיתהואנהרעםגשר‪.‬‬
‫ואכןבפארקקופרלו‪,‬הנמצא‪44‬קילומטרדרומית‬
‫לאנטליה‪,‬זורםנהרהקופרו שאורכו‪14‬ק"מורוחבו‬
‫‪100‬מטר‪.‬מיהנהר‪,‬המגיעיםמהפשרתהשלגים‬
‫בהרי הטאורוסוממעיינותנובעיםהנמצאיםבאזור‪,‬‬
‫שוצפים‪,‬גועשים‪,‬קריריםונעימים‪.‬אפשרלטייל‬
‫במסלוליםרגלייםעלגדותהנהר‪.‬רובמסלוליהטיול‬
‫מתחיליםמהגשרהרומיהעתיק‪,‬שעל‪-‬שמונקרא‬
‫הנהר‪.‬מרביתהמטייליםבאזורמגיעיםלפארקכדי‬
‫לעשותראפטינג‪,‬כדאיגםלכם‪.‬‬
‫פארקקופרלו‬
‫אמרא†ביץ‪ß‬‬
‫לפרטים‪ ‬ולהזמנת‪ ‬חבילות‪ ‬נופש‪ :‬‬
‫ישראייר‪ ‬חו"ל‬
‫טלפון‪03-7954038 ‬או‪*2737‬‬
‫לאכול‬
‫עם‬
‫המדיצ'י‬
‫חתונתהשלקתרינההמשיכהמסורתשלחתונותמפוארותבמשפחת‬
‫מדיצ'י‪,‬ששלטהבטוסקנהיותרמ‪400-‬שנה‪.‬המשפחההייתהפטרונית‬
‫שלאמניםחשוביםבתקופתהרנסנס‪,‬ושלטהבכלתחומיהפוליטיקה‬
‫וחייהדת‪.‬ממשפחהזויצאוגםשלושהאפיפיוריםחשובים‪.‬משפחת‬
‫מדיצ'יהטביעהאתחותמהעלאיטליה‪,‬ובמידהמסוימתחייביםלהאת‬
‫הרנסנסהאיטלקי‪.‬‬
‫המשתאותשלהמדיצ'יפותחיםלנוצוהרלהיסטוריהקצתשונה‪,‬ריחנית‬
‫וטעימה‪,‬אשרמדברתעלהאוכלכנקודתמגעביןתרבויותועלאינטראקציה‬
‫ביןטעמים‪.‬‬
‫מטבחאיטלקי‪-‬צפונידרומי‬
‫כשמדבריםעלאוכלאיטלקיקשהלדברעלמטבחאחידואופייני‪.‬המדינה‬
‫נחלקתל‪20-‬מחוזותשונים‪,‬אשרלכלאחדמהםהיסטוריהותרבות‬
‫משלו‪,‬גםבתחוםהגסטרונומי‪.‬‬
‫בדרוםאיטליה‪,‬למשל‪,‬המטבחהואים‪-‬תיכוניבעיקרו‪,‬ומבוססעל‬
‫שמן‪-‬זית‪,‬עגבניות‪,‬גבינותעיזיםודגה‪.‬מנגד‪,‬בצפוןאיטליהחייםעלחמאה‪,‬‬
‫אורזותירס‪.‬הפסטה‪ ,‬שכל‪-‬כךמזוההעםאיטליה‪,‬היאמוצרלוקאלי‬
‫דרומי‪,‬ומפתיע‪,‬שעדלפניכ‪50-‬שנהכמעטלאאכלואותה‪-‬וגםלא‬
‫פיצה‪-‬בצפוןארץהמגף‪.‬‬
‫דרוםאיטליההיהמאזומעולםאסםהתבואהשלה‪.‬כברבתקופההרומית‬
‫גידלושםאתהחיטהאשרהייתהכבראזבסיסלפסטהטרייה‪.‬הפסטה‬
‫לאהובאהלסיןעל‪-‬ידימרקופולו)ראוציוריקירבפומפייובהרקולאנו‪,‬‬
‫שםנהניםהרומאיםמצלחתאטריותמהבילה(‪.‬הפסטההיבשההיא‪,‬‬
‫כאשרקתרינה‬
‫דימדיצ'י‪,‬בתו‬
‫בתה‪14-‬של‬
‫לורנצודימדיצ'י‪,‬‬
‫דוכסאורבינו‪,‬התחתנהבשנת‪1533‬עםיורש‬
‫העצרהצרפתי‪,‬אנרימאורליאן‪,‬קיבלהאתפניה‬
‫בצרפתחצרמלכותעוינתוחשדנית‪.‬קתרינה‬
‫הייתהנערהנמוכהושמנמונת‪,‬יתומהמאבומאם‪,‬‬
‫שעברהאתשנותילדותהביןחצרושלדודה‬
‫האפיפיורברומא‪,‬וביןהמינזרבפירנצה‪.‬הנערה‬
‫הגיעהבגפהלחצרושלמלךצרפת‪,‬פרנסואה‬
‫הראשון‪,‬אביבעלה‪.‬החתונההפוליטית‪,‬שאותה‬
‫אירגןדודההאפיפיור‪,‬קלמנטהשביעי)ג'וליודי‬
‫מדיצ'י(‪,‬נערכהבקתדרלהשלהעירמרסיי‪,‬תחת‬
‫שרביטושלהאפיפיור‪.‬בחגיגותהנישואים‬
‫שהתקיימובפירנצהובצרפת‪,‬נערכוסעודות‬
‫המוניותלתושביפירנצה‪,‬שבהןהוגשוממיטב‬
‫הבשריםהצלויים‪,‬כבש‪,‬בקר‪,‬בעליכנףשונים‪,‬‬
‫דגיםומינימתוקים‪.‬‬
‫מאתאור‪-‬ליאלדובי‪,‬מדריכהבכירהב"נתור"‬
‫מקבוצתישראייר‪,‬מומחיתלתרבותאיטליה‪,‬‬
‫מתמחהבאוכלאיטלקי‪,‬שפיתבמקצועה‪.‬‬
‫צילום‪Istockphoto.com‬‬
‫‪58‬‬
‫ככלהנראה‪,‬המצאהמוסלמית‪.‬האסלאםייבאאתחיטתהדורוםהקשה‬
‫והמשתמרתלסיציליה‪,‬ומשםהיאנפוצהלכלדרוםאיטליה‪.‬‬
‫מהמילה ‪,Polenta‬בשלדייסתהתירסהאהובהעליושביעמקהפו‬
‫הצפונים‪,‬מגדליהתירס‪.‬‬
‫המדיצ'י‪,‬למשל‪,‬התחילולגדלענביםלייןבטוסקנה‪,‬רקכשהחלהלהגיע‬
‫אספקהסדירהשלחיטהסיציליאניתבעלתאחוזנמוךשלנוזלים‪,‬שהשתמרה‬
‫לזמןארוך‪,‬ובכךשיחררהאתהשדותשלהםלגידוליענביםוזיתים‪.‬‬
‫אםכברמדבריםעלשמותשלמזונותומאכלים‪,‬נצייןשהמטבחשל‬
‫טוסקנהמשמרבטרמינולוגיההרבהמינימאכליםשמשקפיםביקורת‬
‫חברתית‪,‬פחדיםומאוויינפש‪.‬לדוגמה‪,‬פסטהבשם"חונקיהכמרים"‪,‬‬
‫עוגיותנכספותבשם"פטמותהנזירה"‪",‬אשכיהכומר"אולחלופין"עצמות‬
‫המתים"‪,‬ועוד‪.‬‬
‫אםכך‪,‬מדועספגטיברוטבעגבניותופיצהנחשביםבעולםלמטבח‬
‫איטלקי‪,‬בעודשבאיטליההםמזוהיםעםהמטבחהמקומיהדרומי?‬
‫שוב‪,‬מסיבותהיסטוריות‪.‬המהגריםהענייםשעזבואתאיטליהבשנות‬
‫המשברהכלכליהגדולבעולם‪,‬לאהגיעומטוסקנההעשירה‪,‬או‬
‫מלומברדיההמתועשת‪,‬אלאמחבליםדרומייםעניים‪,‬מנאפולי‪,‬מסיציליה‪,‬‬
‫מקלבריהועוד‪.‬המהגריםהביאולעולםהחדש)בדבבדעםהמאפיה(‬
‫אתהמטבחשלהם‪,‬שהיהושעודומטבחאזורי‪-‬מקומי‪,‬שהפךלהיות‬
‫מהשקרויבעולם"מטבחאיטלקי"‪.‬כךגםלגבימנהגיאכילה‪:‬בכל‬
‫מסעדהבעולם‪,‬כשאוכליםספגטימקבליםגםכףכדילגלגלאתהספגטי‬
‫בתוכה‪,‬כמושהנפוליטניםאוכלים‪,‬אבלביתראיטליהמגלגליםאת‬
‫הספגטירקעםהמזלגעלדופןהצלחת‪.‬‬
‫דרךה"מסננת"שלאמריקהאשרקלטהאתהמהגרים‪,‬נחשףהעולם‬
‫ל"מטבחהאיטלקי"בעודשבאיטליההואנחשבלמטבחמצומצםלדרום‬
‫בלבד‪,‬ובקושינצרךמעברלנהרהפו‪.‬‬
‫גםבתחוםהשפהישביטוייםלהבדליםביןהצפוןלדרוםבעולםהמזון‪.‬‬
‫הדרומיםנקראיםבפיהצפונים"טרונה"‪,‬מהמילה‪,Terra‬אדמה‪,‬כלומר‪,‬‬
‫עובדיאדמה‪,‬ואילוהצפוניםנקראיםבבוזעל‪-‬ידיהדרומים‪",‬פולנטונה"‬
‫האוכלכעיסוקחצרוני‬
‫אזמהבעצםאכלוהמדיצ'יערבימיהרנסנס?מעטירקותופירות‪,‬דגנים‪,‬‬
‫חיטהובשר‪,‬בשר‪,‬בשר‪.‬בגללמיעוטהאפשרויותלשימורבשר‪,‬שימשו‬
‫התבליניםלשימורבשראולחלופיןטישטשואתטעמוהמרקיב‪.‬המחסור‬
‫בתבליניםהיקרים‪,‬שאספקתםהייתהתלויהבתיווךמוסלמייקר‪,‬מסובך‬
‫ולאבטוח‪,‬הולידאתהחיפושאחרנתיביםחדשיםלעולםהתבלינים‪.‬‬
‫המטבחהעילישלתקופתהרנסנסהשתמשבתבליניםהיקריםברוחב‬
‫יד‪.‬זוהיהתקופהשבההחלולגדלבדרוםטוסקנהגםאתהתבליןהיקר‬
‫בעולם‪,‬הזעפרן‪.‬הזעפרןהחליףאתהשימושבזהבטהור‪,‬שהיהמקובל‬
‫בעיטורהקדירותשעלועלשולחנותקיסרירומאומשפחותהאצולה‬
‫הפלורנטיניות‪.‬‬
‫המדיצ'יהגישופעמיםרבותאתהמאכליםהצבועיםבצהובהמלכותי‬
‫עלמצעשלעלידפנה‪,‬שהיהאחדמסמליהמשפחה‪.‬המילהדפנה‬
‫באיטלקיתהיאלאורו‪,‬מקורשמושללורנצו‪,‬מהשמותהשכיחיםאצל‬
‫המדיצ'י‪.‬השימושבעלידפנהמחזקגםאתהזיקהלמיתולוגיהשלרומא‬
‫העתיקהוהנכספת‪,‬המאדירהאתכוחהשלהדפנהשהיאירוקת‪-‬עד‬
‫וריחנית‪.‬‬
‫ייתכן‪,‬שבהשפעתהמטבחהערביהחללהופיעבאיטליהמטבחעילי‪,‬‬
‫נבדלבכמויותובמרכיבים‪,‬בנוסףלתבלינים‪.‬האריסטוקרטיההחלה‬
‫להסתייעבשירותיטבחיםמקצועייםולנהלרישוםשלמתכוניםבכתב‪.‬‬
‫באותהעת‪,‬רקלבניאצולהולעשיריםהיומטבחים‪,‬שבהםהחזיקומלאי‬
‫גדולשלמצרכים‪,‬מהששיחרראותםמתלותבסוחריםובמצרכימזון‬
‫מהשוק‪.‬‬
‫העשיריםאםכן‪,‬בילוואכלובבית‪.‬המסעדההמודרניתלאהייתהקיימת‪,‬‬
‫שכןמקורהבתחביבחצרוניאליטיסטישהתרחבב‪200-‬השנההאחרונות‪.‬‬
‫הפונדקיםובתיהמרזחלאשירתואתבניהמעמדותהגבוהים‪,‬אלאאת‬
‫הענייםשלאהיולהםמיםזורמיםוכלימטבחלהכיןאתמזונם‪.‬הבישול‬
‫העניהיהקייםבאופןמוגבלביותר‪,‬עםשליטהמינימליתעלהאש‪.‬הם‬
‫לאיכלולאגורמזון‪,‬וניזונוממטבחיםציבורייםומ"בתיתמחוי"‪,‬שלהעיר‪,‬‬
‫שהיובשליטתהמנזרים‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫חייהפארבארמונותהחדשים‪,‬שצצובפירנצהכמופטריותאחריהגשם‪,‬‬
‫עוררוגםביקורתקשהמצדהממסדהדתי‪.‬במאהה‪16-‬השליטהכומר‬
‫הדומיניקניג'ירולומוסבונרולהבפירנצהשלטוןאימיםודיכוי‪.‬אתחיצי‬
‫ביקורתוהפנהסבונרולהגםכלפיהמדיצ'י‪,‬שמחאתונגדםעדייןהדהדה‬
‫בכיכרהסניוריה‪...":‬לאמספיקלכםלאכולאתהפסטהשלכםמטוגנת‪,‬‬
‫לא!אתםחושביםשצריךלהוסיףלהשום‪.‬כשאתםאוכליםאתהרביולי‬
‫שלכם‪,‬אתםמוכרחיםגםלטגןאותםולכסותאותםבגבינה!"‬
‫אחרישהשליטסגראתבתיהמרזחוהפונדקיםבפירנצה‪,‬העלהעלהמוקד‬
‫בכיכרהסיניוריה‪,‬ב‪,1497-‬חפציםכמומראות‪,‬מוצריקוסמטיקה‪,‬ותמונות‬
‫"תועבה"‪,‬לרבותשלסנדרובוטיצ'לי‪.‬שנהאחר‪-‬כךהועלהסבונרולה‬
‫עלהמוקדבאותומקום‪.‬לוחברונזהבמרכזכיכרהסניוריהמנציחכיום‬
‫אתהמאורע‪.‬‬
‫לפנימותו‪,‬הצליחהנזירהדומיניקנילהשליטחוקיםאשרהגבילואת‬
‫הארוחותהחגיגיותשנערכובעיר‪,‬ל‪40-‬משתתפיםול‪3-‬מנותבלבד‪.‬לא‬
‫בכדייצאקצפושלסבונרולהעללורנצו"המפואר"דימדיצ'י‪,‬אביסבה‬
‫שלקתרינה‪.‬לורנצוציווה‪,‬לרגלחתונתו‪,‬להקיםבעירפירנצה‪,‬בחמישה‬
‫מקומותשונים‪,‬דוכנימזוןענקייםשעליהםהוגשהתקרובתשהוכנה‬
‫מ‪4,000-‬ברווזיםובעליכנף‪200,‬עגליםצעירים‪,‬שפעשלדגה‪,‬שקדים‬
‫מולבניםומרציפן‪.‬כמוכןהוגשויינותמלבזיהוטרביאנו‪,‬יינותלבנים‬
‫האופיינייםלטוסקנה‪.‬החגיגותהתקיימובמשךכמהימים‪,‬גםבארמונות‬
‫הפרטייםשלהמדיצ'י‪,‬שבהםחגגוהאורחיםבכלהחדרים‪,‬כיחדר‪-‬האוכל‬
‫המוכרהיוםלאהיהקייםברנסנס‪.‬הבאיםאכלובכלהחדרים‪,‬ולכןהייתה‬
‫חשיבותגדולהלמגשיםשעליהםהוגשהאוכל‪.‬‬
‫עםהולדתושלילדבמשפחתאצולה‪,‬היומזמיניםציורעגול)טונדו‪-‬דוני(‬
‫עללוחעץעגול‪,‬ששימשגםכמגש‪.‬המשרתים‪,‬שנייםאויותר‪,‬היומניפים‬
‫אתהמגשהמצוירכלפימעלהוהציורהיהנגלהמלמטה‪.‬נושאיהציורהיו‬
‫תמידדתיים‪:‬המשפחההקדושה‪,‬ישוהתינוקוכדומה‪.‬‬
‫העיסוקהנהנתניבאוכלכמסמלזהות‪,‬כמבדילביןהמעמדותוכקשור‬
‫לתרבותהפנאי‪,‬באלידיביטויבאופןמאודמענייןבפועלושלג'ורג'יוואזארי‪.‬‬
‫הארכיטקטוהסופרהחשובבןהמאהה‪,16-‬ג'ורג'יוואזארי‪,‬היההארכיטקט‬
‫הפרטישלמשפחתהמדיצ'י‪.‬הואכתבגםאתאחדהספריםהביוגרפיים‬
‫החשוביםשלתקופתהרנסנס‪,‬שבותיאראתחייהאמניםבניתקופתו‬
‫שאותםהכירושאיתםעבד‪.‬מעברלפועלובתכנוןמבניםחשוביםבעיר‪,‬‬
‫כמומשרדיהמדיצ'י‪,‬כיוםמוזיאוןהאופיצי‪,‬מבנההקורידוריומעלהגשר‬
‫הישןשלפירנצהועוד‪,‬ואזאריאהבלאכולולשתותוליצורגםבמטבח‪.‬‬
‫הואהקיםבפירנצהאת"החברהשלהסירהגדול"‬
‫)‪(La compagia del paiolo‬קבוצהשמנתה‪12‬אמנים‪,‬חלקםציירים‬
‫חשובים)כמואנדראהדלסארטו‪,‬שיצירותיופזורותבכלהעיר(‪,‬חלקם‬
‫משוררים)בנדטווארקי‪,‬פיירצואלה(‪.‬החבריםהיומתכנסיםמעתלעת‬
‫כדילהכיןארוחהספקטקולרית‪,‬שבהכלאחדהיהצריךלהכיןאתהמנה‬
‫המפוארתהיצירתיתביותר‪,‬שנועדהלהמם‪,‬להרשיםולהעתיקאתנשימתם‬
‫שלמשתתפיהבנקטו)המשתה(‪.‬‬
‫מפועלהשלהקבוצהקיימיםאין‪-‬ספורשיריהלללאומלט)אובהמליטה‪,‬‬
‫ביציםמעורבבות‪,‬בלטינית(למלון‪,‬לנקניקוכןתיעודמרתקעלמפגשים‬
‫ססגונייםאלו‪.‬מכיווןשהרנסנסהפלורנטיניניסהלשחזרולהחיותאתימי‬
‫רומאהעתיקהגםבחייהיומיום‪,‬הארוחותהתנהלובהסבהבשללהחדרים‬
‫שבארמון‪,‬תוךכדיצפייהבמופעיריקוד‪,‬שירהומשחק‪.‬‬
‫כשאירופהפגשהאתאמריקה‬
‫נראהשהחייםהיוטובים‪,‬מלוויםבמוזיקה‪,‬בריקודיםובארוחותשחיתות‪.‬אולם‬
‫העולםבמאהה‪16-‬היהפחותטעים‪.‬מוצריםבסיסייםרבים‪,‬שעליהםמתבסס‬
‫המטבחהטוסקני‪,‬לאהיועדייןידועיםבתחילתהמאהה‪,16-‬שכן‪,‬אמריקה‬
‫נתגלתהרקב‪.1492-‬זהלקחעודכמהמאותשנים‪,‬עדשהמזונותהחדשים‬
‫המגיעיםמהעולםהחדשיחדרוויהפכולנכסיצאןברזלשלהמטבחהאיטלקי‪.‬‬
‫העגבנייה‪,‬למשל‪,‬הגיעהלממלכתנפוליהספרדית‪,‬בירתשתיהסיציליות‪,‬רק‬
‫לאחרשאנשיושלהרננדקורטזכבשואתמקסיקובתחילתהמאהה‪,16-‬‬
‫ושמעומהאצטקיםכיה"טומאטל"טעיםואף‪,‬רחמנאליצלן‪,‬מעוררתשוקה‪.‬‬
‫רקלקראתסוףהמאהה‪18-‬החללהופיעבתפריטהאיטלקירוטבהעגבניות‪,‬‬
‫שהיוםקשהלדמייןאתהמטבחשלדרוםאיטליהבלעדיו‪.‬יחדעםזאת‪,‬עד‬
‫למאהה‪19-‬השמיעוהמקורות‪,‬בעיקרהצרפתיים‪,‬קולותשלזעזוע‪":‬חברים‪,‬‬
‫האיטלקיםשמיםרעלבסלט‪,‬הםחותכיםאותוומערבביםאותו‪...‬רעל!!"‬
‫גםסיפורושלתפוחהאדמה‪,‬שממנומכיניםאתהניוקי‪,‬הואסיפורמסעקולינרי‬
‫מרתק‪.‬הואהתחילאתמסעוכשהגיעלאירופהמדרוםאמריקה‪,‬ואזדרך‬
‫איטליה‪,‬צרפת‪,‬אנגליהואירלנד‪,‬הואחוזרשובלאמריקהעםהמהגריםהאירים‪,‬‬
‫אשרמביאיםאתתפוחהאדמהבפעםהראשונהלאמריקההצפוניתבמאה‬
‫ה‪.19-‬כאןהואסייםמסעשל‪300‬שנה‪,‬והשליםמעגלשלםשלנדודים‪.‬‬
‫מענייןבמיוחדהואסיפורושלתרנגולההודו‪.‬אנשיושלהרננדקורטזפגשו‬
‫אתתרנגולההודובאמריקהבשנת‪1520‬בערך‪.‬הואהשתלבבמטבח‬
‫האיטלקיבאופןמוגבלכתחליףלטווסולעופותענק‪,‬אשרהוגשובסעודות‬
‫שלבעליהיכולת‪.‬לעומתזאת‪,‬באימפריההעות'מנית‪,‬בחצרותהסולטנים‪,‬‬
‫קיבלתרנגולההודומקוםמרכזי‪.‬בעזרתהתיווךהטורקיזכהתרנגולההודו‬
‫למעמדמחודשבאירופה‪,‬עדכדיכךשהיוםהואמוכרלנובשפותהאירופיות‬
‫בווריאציותשונותשלהשם‪) Turky‬טורקי(‪,‬אובאיטלקית‪)Tachino‬טקינו(‪.‬‬
‫המטבחהמדיצ'י‪-‬בסיסלמטבח‬
‫הגורמההצרפתי‬
‫קשהלדמייןאתהמשתאותשלהמדיצ'יללאעגבנייהותפוחי‪-‬אדמה‪,‬יתר‬
‫עלכן‪,‬גםללאפלפליםאדומים‪,‬תירס‪,‬בטטות‪,‬דלעת‪,‬מלפפונים‪,‬קישואים‪,‬‬
‫בוטנים‪,‬וללאאבוקדו‪,‬אננסאוטבק‪.‬גםהשעועיתהאמריקאית)שעועית‬
‫לימה(דוחקתאתזוהקיימתבטוסקנה‪,‬והיוםקיימותאין‪-‬ספורגרסאות‬
‫למאכלישעועיתלבנהבמרק‪,‬בתבשיל‪,‬עםלחםועוד‪.‬עדכדיכךחדרה‬
‫השעועיתלמטבחהטוסקני‪,‬שהטוסקניםנקראיםבלגלוגעל‪-‬ידיהאיטלקים‬
‫"אוכליהשעועית"‪.Mangiafagioli-‬‬
‫האפיפיורקלמנטה‪,7-‬הואג'וליודימדיצ'י‪,‬דודהשלקתרינה‪,‬קיבלכמה‬
‫שקיותשלשעועיתלימה‪,‬ונתןאותהבמתנהלקתרינה‪,‬שהגיעהלחצר‬
‫המלכותהצרפתיתעםהשעועיתוגםעםטבחיםוקונדיטורים‪,‬שהביאו‬
‫איתםשקיםמלאיםבחומרי‪-‬גלםלבישול‪,‬אשרלאהכירובצרפת‪,‬שפיגרה‬
‫קולינריתבאותהתקופה‪.‬‬
‫זאת‪,‬כילדרומהשלאיטליההייתהבשניםאלונגישותרבהיותרלמוצרים‬
‫החדשיםאשרהגיעומהעולםהחדש‪,‬שכןהייתהבשליטהספרדית‪.‬גם‬
‫קרבתהשלסיציליהלמורשתהבישולהמוסלמית‪,‬השפיעהעלהיווצרותושל‬
‫מטבחמתוחכםועשיריותרבטכניקותבישול‪,‬במתכוניםובחומרי‪-‬גלם‪.‬‬
‫יחדעםהטבחיםוהאופיםשלקתרינה‪,‬שאהבהלאכולולשתות)"לעיתיםעד‬
‫התפוצצות"‪,‬ריננוהלשונותהרעותבצרפת(‪,‬הגיעולצרפתגםטכניקותבישול‬
‫חדשות‪,‬ביניהןהכנתקרםברולה‪,‬מתכוןשהצרפתיםניכסולעצמם;קרספלה‪:‬‬
‫הבסיסלקרפהצרפתי‪,‬שמןהזית‪,‬רטביםשונים‪,‬בישולברווזבתפוזים‪,‬ועוד‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫קתרינהעשתהמהפכהבחצרהמלכות‪,‬כשהציגהלצרפתיםאתהאכילה‬
‫בהמצאההמהפכנית‪-‬המזלג‪.‬וכך‪,‬כחביבתושלהמלךפרנסואההראשון‪,‬‬
‫שהעריץאתהתרבותוהאמנותהאיטלקית‪,‬הביאהאתהאופנההאיטלקית‬
‫גםלטעם‪.‬האוכל‪,‬גםבצרפת‪,‬הפסיקלהיותלייצורולצריכהבלבד‪,‬אלאהפך‬
‫להיותסמללזהותוסימןתהליךשלהיווצרותטעמיםאניניםבקרבהאליטות‪.‬‬
‫מטבחשלעניים‬
‫זאתהייתההאווירהבפירנצהשלהמאהה‪.16-‬מהנשארמכלזההיום‪:‬מהמטבח‬
‫שלהעשיריםמעטמאוד‪.‬במאהה‪18-‬וה‪19-‬האופנהבפירנצההייתהצרפתית‪,‬‬
‫הןבשלהיותהתקופהקצרהתחתשלטוןצרפתי‪,‬משוםשזהפשוטנחשב‬
‫ל"טעםטוב"‪.‬המטבחהיהצרפתי‪,‬השפההייתהצרפתיתוכןוהגינונים‪.‬‬
‫המתכוניםשלקחהקתרינהדימדיצ'יב‪1533-‬לפריז‪,‬חזרולטוסקנה‬
‫כמתכוניםצרפתייםלכלדבר‪.‬בארוחת"יוםשלישיהשמן")‪,(mardi gras‬‬
‫שסיימהאתהקרנבלשל‪1870-‬בפלאצוקורסיניעלנהרהארנו)שםבילו‬
‫צ'ארלסודיאנהכמהמחופשותיהם(‪,‬התפריטכולונכתבבצרפתית‪,‬הבישול‬
‫היהצרפתי‪,‬שתויינותבורדו‪,‬שאטודאיקםושאטופטרוס‪,‬ואףטיפתשמן‬
‫זיתאוטיפתייןקיאנטילאהכתימהאתרצפתהארמון‪.‬‬
‫כךגםהיוהטבחיםעסוקיםכשהמלךאומברטוהראשוןואשתוהמלכה‬
‫מרגריטה)שעלשמההפיצההמפורסמת(הגיעולפירנצהב‪,1878-‬וחגגו‬
‫בארמוןהישן‪,‬הפלאצווקיו‪.‬המלכההודתהכירקפירנצהמסוגלתלהעלות‬
‫כאלומשתאות‪,‬והכולהיה"א‪-‬לה‪-‬פרנסיז"‪.‬יותרמאוחר‪,‬בשנותה‪30-‬של‬
‫המאהה‪,20-‬עשהמוסוליניניסיונות"לטהר"אתהשפהואתהמטבח‬
‫משרידיהלאומיותהצרפתית‪,‬אבלעדייןבטוסקנהכשרוציםלבקשתפריט‪,‬‬
‫מבקשים ‪,Menu‬וקינוחזה‪Dessert‬וגםהמזנון‪Buffet‬נשאר‪.‬‬
‫האופנההצרפתיתשלהמאהה‪18-‬בפירנצהמחקהאתהמטבחהאליטיסטי‬
‫הטוסקנישלהאצולה‪,‬אבלהמטבחהטוסקניהלא‪-‬אליטיסטישנקרא‬
‫‪",Cucina Povera‬המטבחשלהעניים"‪,‬השתמרעדהיום‪,‬כיהענייםהיו‬
‫האחרוניםשיכלולנהותאחריצוויהאופנה‪.‬‬
‫האוכלהפלורנטיניהמקורי‪,‬כפישהתגבשבראשיתימיהמדיצ'יואחרי‬
‫גילויאמריקה‪,‬נשארנחלתהעניים‪.‬לכן‪,‬למטיילבטוסקנהישאפשרות‬
‫לטעוםמטבחפשוטמאוד‪,‬שמשמראתהעברושמבוססעלחומרי‪-‬גלם‬
‫פשוטים‪,‬אבלאיכותיים‪.‬לדוגמה‪-‬סטייקבקרפלורנטיני‪Bisteca Alla‬‬
‫‪,Fiorentina‬שמתחילבמשקלשלקילוו‪200-‬גרם‪,‬רך‪,‬וללאשוםתיבול‪.‬‬
‫תבשילעגבניותשבושלעםלחםטוסקניללאמלח‪,‬ושזכהלזילוףעדין‬
‫שלשמןזיתטוסקני)‪,(Papa Al Pomodoro‬אופרוסותלחם‪,‬ללאמלח‪,‬‬
‫קלויותבגריל‪,‬עםשמןזיתאיכותי‪,‬ועליהןעגבניותמתובלותבבזיליקום‬
‫)‪,(Bruscheta‬אותבשיללחםסמיך‪,‬ללאמלח‪,‬עםשעועיתלבנהוירקות‬
‫שונים)‪(Ribolita‬עשירומשביע‪.‬‬
‫מדועללאמלח?"האשמים"הםהמדיצ'י‪,‬ששוכביםבמנוחהבקאפלת‬
‫המשפחהבכנסייתסןלורנצו‪,‬לידשוקהמזוןשלסןלורנצובפירנצה‪-‬‬
‫שםתוכלולטעוםאתכלהמעדנים‪-‬שהטילומסעלהאופיםבפירנצה‬
‫שהשתמשובמלחהיקר‪.‬כמחאה‪,‬הפסיקוהאופיםלקנותמלח‪,‬כדילא‬
‫לשלםמס‪.‬כךלפניכ‪400-‬שנה‪,‬וכךעדהיוםהםאופיםאתהלחם‪.‬‬
‫המדיצ'יכבראינםקיימיםיותרמ‪250-‬שנה‪,‬אבלרוחםעדייןמרחפתבכל‬
‫פינהבעיר‪-‬בארמונות‪,‬באמנות‪,‬בפיסול‪,‬בסמליהמשפחהואפילובטעמו‬
‫ובריחושלהמזון‪.‬‬
‫לפרטים‪ ‬ולהזמנת‪ ‬חבילות‪ ‬נופש‪ :‬‬
‫ישראייר‪ ‬חו"ל‬
‫טלפון‪03-7954038 ‬או‪*2737‬‬
‫ברוכיםהבאים‬
‫להארלםהחדשה‬
‫רובעהארלםבניו‪-‬יורקנודע‬
‫במשךעשרותשניםכמרכז‬
‫העסקיםוהתרבותשלהקהילה‬
‫השחורהבניו‪-‬יורק‪,‬אךגם‬
‫כקרקעפורייהלפשעולעוני‪.‬‬
‫אולםבעשורהאחרוןמסתמנת‬
‫פריחהחברתיתוכלכלית‬
‫בהארלם‪,‬והעירהופכתלאחת‬
‫מאטרקציותהתיירותהבולטות‬
‫ביותרבניו‪-‬יורק‪.‬‬
‫השילובשלאוצרותארכיטקטוניים‪,‬אווירה‬
‫תוססת‪,‬מוזיקהמצוינתואוכללנשמה‪,‬כפי‬
‫שנהוגלכנותו‪,‬הנושקיםכולםלנהרהארלם‬
‫)רחוב‪110‬בשדרתסנטניקולאסוהשדרה‬
‫החמישית(‪,‬הפכואתהארלםלאחדמיעדי‬
‫התיירותהפופולרייםביותרבניו‪-‬יורק‪.‬‬
‫העירנוסדהבשנת‪1658‬כיישובחקלאי‪,‬בשם‬
‫ניו‪-‬הארלם‪,‬על‪-‬שםהעירההולנדיתהארלם‪.‬‬
‫במאהה‪18-‬הקימובהאנשיהחברההגבוהה‬
‫שלניו‪-‬יורקחוותואחוזות‪,‬בעיקרבגבעות‬
‫המשקיפותלנהרההאדסון‪,‬ועדהמאהה‪19-‬‬
‫הייתההארלםמילהנרדפתליופיולפאר‪.‬‬
‫התחבורהמהארלםלעירניו‪-‬יורקנעשתה‬
‫בעיקרבספינותקיטור‪,‬הפלגהשארכהכשעה‬
‫וחצי‪,‬אובכרכרותנוסעים‪.‬‬
‫בראשיתהמאהה‪,20-‬הפךהאזורלמבוקש‬
‫מאוד‪,‬ובשנותהעשרים‪,‬הפכההארלםלמקום‬
‫מושבהשלהקהילההשחורההמפורסמת‬
‫ביותרבארה"ב)בעיקרבתקופהשבהחל‬
‫איסורעלמכירתמשקאותאלכוהוליים‬
‫בארה"ב(‪.‬המוזיקה‪,‬האוכל‪,‬מועדוניהלילה‪,‬‬
‫שברובםנאסרהכניסתםשלהשחורים‪,‬משכו‬
‫אליהםאתבניהמעמדהגבוה‪,‬לבניםכולם‪,‬‬
‫אשרלאהיומתחככיםכללעםהאוכלוסייה‬
‫השחורה‪,‬אלמלאבאולשמועהופעותחיות‬
‫שלנגניג'זולקחתחלקבסצינתחייהלילה‬
‫התוססיםשהיונחלתהשלהארלם‪.‬‬
‫בשנותהעשריםבמאהה‪20-‬ראתההארלם‬
‫פריחהספרותית‪,‬אומנותיתומוזיקלית‪,‬והיא‬
‫הייתהעדהלהתעוררותחברתיתשלהקהילה‬
‫האפרו‪-‬אמריקאית‪.‬התנועההתרבותיתהזו‬
‫נודעהכרנסאנסשלהארלם‪,‬והיאהגדירה‬
‫מחדשאתהתרבותואתהמסורתהמיוחדות‬
‫שלהקהילההאפרו‪-‬אמריקאית‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫מהלראותומהלעשות‬
‫"ישכל‪-‬כךהרבהלראותבהארלם"‪,‬כתב‬
‫המשוררהשחורלאנגסוןהיוז‪,‬לפנייותרמ‪70-‬‬
‫שנה‪.‬אמנםלאהכולידברלמבקריםמישראל‪,‬‬
‫אבלגםאםהידעשלכםבהיסטוריה‬
‫האמריקאיתלוקהבחסר‪,‬תוכלוליהנותמביקור‬
‫בהאמילטוןגריננג')‪287‬שדרתקונוונט(‪,‬‬
‫האחוזהשלאלכסנדרהאמילטון‪,‬מאבותיה‬
‫המייסדיםשלארה"בושרהאוצרהראשון‬
‫שלה‪,‬ולהתפעלמהסגנוןהארכיטקטוני‬
‫ומההיסטוריהשלהמקום‪.‬‬
‫שורתהבתיםשלהאמינגוןהייט'ס‪,‬הידועה‬
‫בכינויהשוגרהילס)היותשהחייםבהנתפסו‬
‫כמתוקים(‪,‬מספקתאףהיאענייןרבלמבקרים‪.‬‬
‫גם‪)Striver's row‬שזכתהבכינויהבעקבות‬
‫התיישבותםשלבעליהמקצועותהחופשיים‪,‬‬
‫אשררכשובהבתימגורים(ברחובות‪138‬‬
‫ו‪,139-‬היאאטרקצייתתיירות‪.‬‬
‫מישמבקשלחוותאתחווייתהגוספללתומה‪,‬‬
‫עלוללהתאכזבמהסיורהמאורגן‪,‬שכןהוא‬
‫מקדישרקכעשריםדקותלביקורבכנסייה‪.‬‬
‫בדקומבעודמועדולפניההרשמה‪,‬מהיתוכנית‬
‫הסיורואםהיאמתאימהלכם‪.‬‬
‫היותשהתיירותבהארלםגואהמאודבימי‬
‫ראשון‪,‬ומספרהאוטובוסיםהנכנסיםאליה‬
‫הולךוגדל‪,‬החלוכמהיזמיםמקומיים‪,‬בשיתוף‬
‫עםמקהלתמרכזהגמילהשלהארלם‪,‬לערוך‬
‫סיוריםגםבימירביעי‪.‬האזנהלשירתםשל‪32‬‬
‫חבריהלהקה‪,‬שעברוגמילהמהתמכרויות‬
‫אלוואחרותבעזרתכוחהאמונה‪,‬היאחוויה‬
‫מרטיטהובעלתעוצמה‪.‬‬
‫ג'זבהארלם‬
‫אםהשתתפתםבסיורהגוספלואתםמעוניינים‬
‫לשמועגםמוזיקתג'ז‪,‬ייתכןכיתפיקוהנאהמרובה‬
‫יותראםתערכואתהסיורבאופןעצמאי‪.‬שכן‬
‫הסיורהמודרךשלהג'ז‪,‬אינושונהבהרבהמזה‬
‫שלהגוספל‪,‬וכוללגםהואארוחהבמסעדה‪,‬אלא‬
‫שבמקוםלבקרבכנסייה‪,‬מבקריםבמועדוןג'ז‪.‬‬
‫ביןהאטרקציותהרבותשמציערחוב‪,125‬‬
‫גוספלבכנסיות‬
‫בימיראשון‪,‬כשהכנסיותמלאות‪,‬אפשרלבוא‬
‫ולשמועמוזיקתגוספלאותנטית‪.‬עםהכנסיות‬
‫המפורסמותנמנותהכנסייההאביסינית‪-‬‬
‫בפטיסטית‪,‬בסגנוןגוטי‪.(132 W. 138th St.) ,‬‬
‫כנסייתכנעןהבפטיסטיתהשנייה‬
‫‪10 Rev. John P. Ladson Place Lenox Ave.‬‬
‫‪at 111th St.‬‬
‫ומטרופוליטןבפטיסט)‪(151 W. 128th St‬‬
‫בכלחודשדצמברמתקיימיםבכליוםראשון‪,‬‬
‫ריקודיגוספלבכנסייתבת'להגוספל‬
‫)‪.(2-26 E. 120th St‬‬
‫בכנסיותהללו‪,‬כמוגםבכנסיותאחרות‪,‬‬
‫מתקבליםהמבקריםבקבלתפניםחמהמצד‬
‫אנשיהקהילה‪,‬אשררביםמהםרואיםבתיירות‬
‫המקומית‪,‬הזדמנותלהרחבתאופקיםולעידוד‬
‫סובלנותופלורליזםחברתי‪.‬אולםהםאינם‬
‫אוהביםשמתייחסיםאליהםאואלטקסיהדת‬
‫שלהםכאלאטרקציותתיירותיות‪.‬‬
‫צילום‪Istockphoto.com‬‬
‫חשובלהגיעלבושיםומעונבים‪,‬שכןהתושבים‬
‫המקומייםמקפידיםלהתלבשבמיטבבגדיהם‬
‫בימיראשון‪,‬וחובהלשמורעלשקטבמהלך‬
‫הביקורולהימנעמלדבר‪,‬לצלםאולהסריט‪.‬‬
‫אםאתםרוציםרקטעימהקטנהממוזיקת‬
‫הגוספל‪,‬כחלקמהחוויההכוללתשלהארלם‪,‬‬
‫תוכלולהצטרףלסיורמאורגן‪,‬שייקחאתכם‬
‫לכמהמהרחובותההיסטורייםהיפיםביותר‬
‫שלהארלםוגםלביקורבכנסייהמקומית‪,‬כדי‬
‫לחוותאתכוחהשלמוזיקתהגוספל‪.‬לבסוף‬
‫תסעדובמסעדהמקומית‪,‬המגישה"אוכל‬
‫נשמה"‪,‬כפישנהוגלכנותאתהמטבחהמקומי‪.‬‬
‫הרחובהמרכזישלהארלם‪,‬תמצאואת‬
‫המספרההמיתולוגיתלאריגתצמותבשיער‬
‫שחורואתתיאטרוןהאפולוהמפורסם )‪253‬‬
‫‪.(west 125th st.‬תיאטרוןאפולו‪,‬ששופץ‪,‬הוא‬
‫היכלהמוזיקההשחורהשלהארלם‪,‬ומספק‬
‫במהלמוזיקאיםהגדוליםביותרולכישרונות‬
‫הצעיריםביותרכאחד‪.‬כשנפתחבשנת‪,1913‬‬
‫נועדהתיאטרוןלקהללבןבלבד‪.‬אולםכבר‬
‫בשנותהשלושים‪,‬הפךהאפולולמעוזםשלגדולי‬
‫זמריהג'זשלאותהתקופה‪,‬כמוביליהולידיי‪,‬‬
‫אלהפיצג'רלדודיוקאלינגטון‪.‬מאז‪,‬הופיעובו‬
‫גםקאונטבאסי‪,‬באסיסמית'‪,‬נטקינגקול‪,‬‬
‫ג'יימסבראון‪,‬מארוויןגיי‪,‬סמידיוויסג'וניור‪,‬‬
‫ארית'הפרנקלין‪,‬ועודרביםוטובים‪.‬בתיאטרון‪,‬‬
‫בכליוםרביעי‪,‬בשעה‪7:30‬בערב‪,‬נפתחת‬
‫הבמהלכישרונותצעיריםולחובבנים‪.‬התפרצויות‬
‫מצדהקהללארקשמתקבלותבהבנה‪,‬אלא‬
‫שהןהפכולחלקמסצינתהערב‪.‬ביתרהערבים‬
‫מתקיימותהופעותמוזיקליותאחרות‪.‬‬
‫שנימועדוניג'זנוספיםשזכולתהילהבהארלם‪,‬‬
‫הםג'ימי'סאפ‪-‬טאוןולנוקסלאונג'‪.‬אםאתם‬
‫רוציםלשמועג'זבכנסייה‪,‬ובמחירסמלי‪,‬נסו‬
‫את"ג'זבהארלם"‪,‬בכנסייתמטרופוליטן‬
‫קומיוניטימתודיסט‬
‫‪(1975 Madison Ave. on the northeastern‬‬
‫)‪corner of. 126th St. & Madison Ave‬‬
‫שבהתוכלולראותהופעותג'זביוםראשון‪,‬‬
‫השלישיבכלחודשעדסוףהשנה‪.‬‬
‫)טלפון‪.(212-289-6157:‬‬
‫סיוריםנוספים‬
‫מוזיקהוריקודיהיפ‪-‬הופ‬
‫לאורהצלחתוהאדירהשלגלההיפ‪-‬הופ‪,‬חלק‬
‫מהסיוריםבהארלם‪,‬החלולכלולגםסיורי‬
‫היפ‪-‬הופהמלווייםעל‪-‬ידיכמהממייסדיו‪.‬‬
‫הסיוריםהללו‪,‬שחלקםמתפרשיםגםעל‬
‫יסודותההיפ‪-‬הופשבמנהטןובברונקס‪,‬מציעים‬
‫הופעותחיותוביקורבאתריהיפ‪-‬הופ‪,‬כולל‬
‫אתריהסרטתקליפיםמוזיקליים‪.‬ישנםגם‬
‫סיוריםיקריםיותר‪,‬הכולליםשיעוריםפרטיים‬
‫בריקודההיפ‪-‬הופ‪,‬בשירהוביקורבאולפני‬
‫הקלטות‪,‬שבהםיכוליםהמשתתפיםלראות‬
‫להלןכמהמןהחברות‬
‫המארגנותסיורים‬
‫מודרכיםבהארלם‪:‬‬
‫)‪Harlem, Your Way! (Tel: 212-690-1687‬‬
‫)‪Harlem Spirituals (Tel: 212-391-0900‬‬
‫)‪Harlem Heritage Tours (Tel: 212 280-7888‬‬
‫)‪Harlem Tours (Tel: 845-477-8478‬‬
‫)‪Welcome to Harlem: (Tel: 212-662-7779‬‬
‫)‪Harlem is Home Tours (Tel: 212-658-9160‬‬
‫כיצדנעשיתמוזיקתההיפ‪-‬הופ‪,‬על‪-‬ידימיטב‬
‫אומניההיפ‪-‬הופהפועליםכיום‪.‬‬
‫טיוליםרגליים‬
‫"אלבריאו‪/‬מזרחהארלם"הואסיוררגלי‪,‬ללא‬
‫תשלום‪,‬שמממנתמועצתהתיירותשלמזרח‬
‫הארלם‪.‬הסיורנערךמדישבתבשעה‪3‬‬
‫אחר‪-‬הצהריים‪.‬הואיוצאמהפינההצפון‪-‬‬
‫מזרחיתשלרחוב‪104‬והשדרההחמישית‪.‬הסיור‬
‫כוללכניסהחופשיתלמוזיאוןאלמוזאודהבריאו‬
‫ולמוזיאוןשלהעירניו‪-‬יורק‪.‬להזמנתמקומות‬
‫צלצלולטלפוןמספר‪.917-492-3329‬רוב‬
‫החברותהמתמחותבסיוריםרגלייםבהארלם‬
‫מציעותמגווןרחבשלנושאיםופעילויות‪.‬‬
‫אמנות‬
‫מוזיאוןהסטודיושלהארלם‬
‫)‪(144 west 125th st.‬הואאחדהמוזיאונים‬
‫החשוביםבהארלם‪.‬מוצגיםבופסלים‪,‬תמונות‬
‫וצילומיםהמתמקדיםבעבודותשלאמנים‬
‫אפרו‪-‬אמריקאיםהעוסקיםבמורשתהאפריקנית‪.‬‬
‫תערוכתהצילומיםמציעההצצהלעברהשל‬
‫הארלם‪,‬והפסליםמוצגיםבגינהקטנה‪.‬‬
‫שעותהפעילות‪:‬ימירביעי‪,‬שישיוראשון‪,‬בין‬
‫השעות‪12:00‬בצהרייםועד‪6:00‬בערב‪,‬ימי‬
‫ראשוןביןהשעות‪10:00‬בבוקרועד‪6:00‬בערב‪.‬‬
‫פסטיבלשבועהארלם‬
‫שבועהארלם‪,‬אופסטיבלהג'זוהמוזיקהשל‬
‫הארלם‪,‬הואפסטיבלקיץשנפרסלאורךכל‬
‫חודשאוגוסט‪.‬במסגרתזואפשרלטעוםממגוון‬
‫המאכליםשלהמטבחהמקומי‪,‬לצפותבתצוגות‬
‫אופנהובתערוכותאומנות‪,‬להאזיןלקונצרטים‪,‬‬
‫לסמינרים‪,‬למוזיקה‪,‬להשתתףבמסיבותרחוב‬
‫ולצפותבבדרנירחוב‪,‬בתחרויותספורט‬
‫ובתערוכותמכוניות‪.‬פסטיבלשבועהארלם‬
‫הואאחדמחגיגותהתרבותהגדולותביותר‬
‫בארה"ב‪,‬ופוקדיםאותומיליונימבקריםמדי‬
‫שנה‪.‬‬
‫השנה‪,‬המוטיבהמרכזישלפסטיבל‪2007‬יהיה‬
‫"לגלותאתהארלם"‪,‬כאשראחתמנקודותהשיא‬
‫תהיהפינת"הוליוודבהארלם"‪,‬שבהיצוינוסרטיו‬
‫שלבמאיהקולנועהמהוללספייקלי‪.‬‬
‫במהלךהחודשייערכופסטיבליאמנותובידור‪,‬‬
‫פסטיבליםלילדים‪,‬ומסיבותרחובשיימשכו‬
‫שבועשלם‪.‬ביוםראשון‪,‬ה‪19-‬באוגוסט‪,‬יחגגו‬
‫אתיוםהארלם‪,‬שבמהלכויתקיימוהופעות‬
‫חיותשלזמריםובדרנים‪,‬שיבצעוביןהיתר‬
‫שיריגוספל‪,‬שהם"המוזיקההשורשיתשלנו"‪.‬‬
‫באותויוםתיפתחב‪10.00-‬בבוקרתערוכת‬
‫המכוניותלציבורהרחבבלנוקסטרנסקוב‬
‫אשרב‪,West 135th st.-‬ביןהשדרה‬
‫החמישיתלמלקוםאקסבולברד‪.‬אירועיהיום‬
‫יכללותצוגהשלמכוניותעתיקותוחדשות‬
‫ורכביאספנים‪,‬שיגיעומכלהאזור‪.‬‬
‫כלמהשצריךלדעת‬
‫מרכזהמידעלמבקריםבהארלםמספק‬
‫למעונייניםאתהמידעהחיוניעלהשכונה‬
‫הניו‪-‬יורקיתהתוססת‪,‬ואנשיהצוותיעזרו‬
‫לכםלתכנןהיטבאתביקורכםבהארלם‪.‬‬
‫תוכלולהיעזרבמדריכיתיירים‪,‬ברשימת‬
‫אירועיםמיוחדיםובמפות‪,‬וגםלקבל‬
‫אינפורמציהעלחברותהמתמחותבסיורים‬
‫מודרכיםבהארלם‪.‬‬
‫מרכזהמידעשוכןבבנייןהפלזהשל‬
‫משרדיהממשלברחוב‬
‫‪163 West 125th st. at Adam Clayton‬‬
‫‪Powell Jr. Blvd.‬‬
‫הואפתוחכליוםביןהשעות‪9:00‬בבוקר‬
‫עד‪6:00‬בערב‪,‬ובסופי‪-‬שבועמהשעה‪10:00‬‬
‫בבוקרעד‪6:00‬בערב‪.‬‬
‫ניתןלהגיעאליובתחבורהציבורית‪,‬ברכבות‬
‫‪A, B, C, D‬עד‪125th st.‬ושדרתניקולאס‬
‫)שנירחובותמערבה(‪,‬אוברכבותמספר‪2‬‬
‫ו‪3-‬לרחוב‪125‬ושדרתלנוקס)רחובאחד‬
‫מזרחה(‪.‬כןניתןלבקרבאתרהאינטרנט‬
‫‪.www.harlemonestop.com‬‬
‫לפר‬
‫ישר טים‪ ‬ולה‬
‫ז‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ת‬
‫‪ ‬‬
‫אי‬
‫חבילו‬
‫טלפון יר‪ ‬חו"ל‬
‫ת‪ ‬נופש‪ :‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3 ‬‬
‫‪-79540‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‬
‫א‬
‫ו‬
‫‬
‫‪*2737‬‬
‫תעלתהנסיכים‬
‫הולנד‪-‬לארק‬
‫אמסטרדם‬
‫לפני‪75‬שנה‪,‬בסוףמאי‪,1932‬הסתיימה‬
‫בנייתושלהסכרהענק‪afsluitdijk‬‬
‫)אפסלייטדייק(‪,‬שאורכו‪32‬ק"מ‪.‬הסכרחיבר‬
‫בכבישאתמחוזותצפוןהולנדופריסלנד‪,‬סגר‬
‫אתמהשהיה"היםהדרומי"‪,‬והפךאותולימת‬
‫האייסל)‪.(ijsselmeer‬חלקמימהזונסגר‬
‫ויובשכברלפניכן‪,‬ועלהאדמההחדשההוקם‬
‫מחוזחדששלהולנד‪",‬פלבולנד")‪.(Flevoland‬‬
‫במאיהשנהחגגוההולנדים‪75‬שנהלפרויקט‬
‫אדירזה‪,‬וכןציינושובבגאווה‪,‬ש"האדמה‬
‫שייכתלהם"‪.‬נראה‪,‬שהפרויקטהאדירמבטא‬
‫אתההתמודדותהאדירהשלההולנדיםעם‬
‫האיוםמהים‪,‬ואתרוחושלהעםהזההחי‬
‫בצלהסכנהומתמודדעימה‪.‬‬
‫מבחינתנו‪,‬הסכרהענק‪,‬מבליטגםאת‬
‫העובדהשישראליםרביםהמבקריםבהולנד‬
‫אינםמגליםאתהמחוזותהמרוחקיםמעט‬
‫יותרמהעיראמסטרדם‪,‬והרובמסתפקים‬
‫בביקורבעירבלבד‪.‬‬
‫הולנדהיאארץנוחהמאודלטיולים‪.‬היאאינה‬
‫ענקית‪,‬ולכןהנסיעותבהאינןארוכות‪,‬‬
‫רובהשטוחהוניתןלטיילבהבעזרתאופניים‬
‫)אחריהסתגלותלכאביישבן(אובהליכה‬
‫ברגל‪.‬הולנדהיאארץרב‪-‬גונית‪,‬למרות‬
‫הירוקהעוטףאותנומכלעבר‪.‬הדרום‬
‫)לימבורח(קצתפחותשטוחושונהבאופיו‬
‫מהצפון‪.‬עלחופיהיםהצפוניישאזורידיונות‬
‫יפות‪,‬והצפון)פריסלנדהנ"ל(מלאבאגמים‬
‫שבהםניתןלשחותולשוט‪,‬בחופייםיפים‬
‫ובעיירותציוריותעלחופיהיםוהאגמים‪.‬בנוסף‪,‬‬
‫ישבאזורפארקישעשועיםרבים‪,‬גנים‬
‫לאומיים‪,‬מוזיאונים‪,‬תעלות‪,‬נהרות‪,‬וכןערים‬
‫ועיירותיפותשבהןניתןלהתרשםמהמסורת‬
‫ההולנדית‪.‬המסורתנשמרתבתחומים‬
‫ובמקומותרבים‪,‬ולארקלצורכיתיירות‪.‬ייצור‬
‫גבינותושוקיגבינות‪,‬תעשייתקבקביהעץ‪,‬‬
‫לבושמסורתיבכפרידייגיםישניםועוד‪,‬הם‬
‫לעיתיםעדייןחלקמחייהתושביםהמקומיים‪.‬‬
‫התחבורהמסודרתמאוד‪,‬וניתןלהסתדר‬
‫ברשתהכבישיםהמפותחתללאבעיות‬
‫מיוחדות)גםאםלאשכרתםרכבעם‪.(GPS‬‬
‫רשתהרכבותמפותחתונוחה‪,‬ובכלמקום‬
‫קיימיםמסלוליםמיוחדיםלרוכביאופניים‪.‬על‬
‫פניהמיםהרביםפועלותמעבורותוסירות‬
‫מסוגיםשוניםהמאפשרותלחצותאת‬
‫המכשוליםללאבעיה‪.‬‬
‫כנסייתהמחבואהקתולית‬
‫רובההולנדיםדובריםאנגלית‪,‬והםאנשים‬
‫חביבים‪,‬מסביריפניםוסובלניים‪.‬‬
‫גםבענייןהאוכל‪,‬למרותשהמטבחההולנדי‬
‫אינומפורסםבמיוחד‪,‬ניתןלהסתדרבקלות‪.‬‬
‫ההולנדיםמרביםלאכולצ'יפס)בקשו‬
‫"פטאט"‪,‬לאצ'יפס(טעים)עםרטביםשונים(;‬
‫אלתוותרועלההרינגהמסורתי)אכלולפחות‬
‫דגמלוחאחדביום(;וטעמוגםאתה"פנקוק"‬
‫עם"סטרופ")מעיןרוטבטעים(ואבקתסוכר‪,‬‬
‫שהואגירסתהפנקייקהמקומית‪,‬אואת‬
‫ה"פופטייס"‪,‬מעיןסופגניותקטנותוטעימות‪.‬‬
‫בכלמקוםפזורותמסעדותמסוגיםשונים‪:‬‬
‫איטלקיות‪,‬מזוןמהיר‪,‬ומומלץלנסותפעםגם‬
‫אוכלאינדונזי‪.‬‬
‫היותשרובנובכלזאתמבקריםבעיקר‬
‫באמסטרדםומקדישיםלהחלקנכבדמזמננו‪.‬‬
‫הנהפרטיםעלהעיר‪.‬אמסטרדםאינהעיר‬
‫גדולה‪,‬כמוהרבהכרכיםבאירופה‪,‬והיא‬
‫משדרתאווירהשלרוגעושלסובלנות‪.‬ולמרות‬
‫המוניטיןשיצאולעיר‪,‬בשלהיותהמרכזשל‬
‫תחומים"אסורים"‪,‬כמוזנותוסמים‪,‬אמסטרדם‬
‫היאעיררגועהונעימהלמשפחותעםילדים‪.‬‬
‫מרכזהעירבנוימסביבלמספרתעלות‬
‫מרכזיות‪,‬ובנושאזהשלהתעלותנוכללמצוא‬
‫תחומיענייןרבים‪.‬כברביציאהמאזורתחנת‬
‫הרכבתלכיווןכיכרהדאםתראוספינות‬
‫שמשייטותבתעלותושמציעותסיורמודרך‬
‫כבןשעה‪.‬העיתונותההולנדיתטוענתשזו‬
‫האטרקציהמספראחתשלהעיר‪,‬שאסור‬
‫לוותרעליה‪.‬באותומתחםנמצאתכיכר‬
‫הדאםהמפורסמת‪,‬ומולהארמוןהמלכה‪,‬‬
‫שחזיתודיאפורהומאכזבת‪,‬אךחדריו‬
‫הפנימייםמפואריםהרבהיותר‪.‬באזורגם‬
‫מצטלביםרחובותהקניותהמרכזיים‪,‬אך‬
‫המחיריםבהולנדדייקרים‪.‬מכאןניתןלהגיע‬
‫בהליכהלאארוכהאלביתאנהפרנק‪,‬ובכיוון‬
‫המנוגדלתחנתהרכבת‪,‬לאזורשוק‬
‫הפשפשים‪,‬לבית‪-‬הכנסתהפורטוגזיהמרשים‪,‬‬
‫ובדרךלעבורדרךשוקהפרחיםודרךכיכר‬
‫המטבעות)‪.(munt plein‬‬
‫‪15‬‬
‫בעירפועליםשפעשלמוזיאוניםבתחומים‬
‫שונים‪:‬מוזיאוןהרייךהמציגיצירותשלגדולי‬
‫האמניםההולנדיםובראשםרמברנדט‪,‬מוזיאון‬
‫ואןגוך)ואןחוךבפיההולנדים(המציגיצירות‬
‫שלואןגוךואמניםנוספים‪,‬מוזיאוןלאמנות‬
‫מודרנית"סטיידלייק")שעברכרגעלאתרחלופי‬
‫לידתחנתהרכבתעקבשיפוצים(‪,‬מוזיאון‬
‫להיסטוריהשליהודיאמסטרדם)לארחוק‬
‫מבית‪-‬הכנסתהפורטוגזי(‪,‬גןבוטניגדול‪,‬מוזיאון‬
‫היסטורישלהעיר‪,‬מוזיאוןשעווה)מדאםטוסו‬
‫באזורכיכרהדאם(‪,‬ביתרמברנדט‪,‬ואףמוזיאון‬
‫סקסומוזיאוןמריחואנה‪.‬במבנהשלמבשלת‬
‫הבירההמפורסמת"היינקן"ניתןלקייםסיור‬
‫מודרךהכוללטעימות‪.‬‬
‫חובביקניותשיירתעומהמחיריםהיקרים‬
‫ברחובותהקניות‪,‬יכוליםלנסותאתמזלםבשוקי‬
‫העירובעיקרבשוק"אלברטקוייפ"‪,‬שאליו‬
‫מגיעיםבחשמליתמספר‪,16‬אובשוקהנקרא‬
‫"שוקהפשפשים"‪,‬אםכיהואכוללדוכניםרבים‬
‫שאינםמתאימיםלהגדרהזו‪,‬שונמצאבמרכז‬
‫העיר‪,‬לידכיכרווטרלו‪.‬‬
‫כדילהתרשםמאווירתהעירהתרווחולכםבנחת‬
‫באחדמבתיהקפהשעלהתעלותברובעה"יורדן"‪,‬‬
‫שנמצאלארחוקמביתאנהפרנק‪.‬הישיבהעל‬
‫גדותהתעלהעםכוסבירההולנדיתמשובחת‪,‬‬
‫אוקפהועוגהטעימים‪,‬מאפשרתגםלהירגעוגם‬
‫לצפותבהנאהעלהעובריםושביםהציורייםשל‬
‫העירבכללושלרובעבוהמיזהבמיוחד‪.‬‬
‫אוהביבירהיכוליםלהיכנסלאחדמ"בתיהקפה‬
‫החומים")ברים(הפזוריםבעיר‪.‬בריםאלומכונים‬
‫כךלאחרשספגובמשךמאותשניםאתהעשן‬
‫והניקוטיןשלמבקריהםהרבים‪,‬והםשומרים‬
‫עלקירותיהםהישניםועלאופייםהמיוחד‪,‬‬
‫ומגישיםבעיקרשתייהחריפהומעטאוכל‪.‬‬
‫מישמעונייניםבסיוריותרמעמיקבעיריכולים‬
‫לשוטבאחתהמעבורותהחוצותאתה‪ij-‬‬
‫)חלקשלנהרהאמסטל(אלהאייםששימשו‬
‫בעברכמבדוקיםוכמספנות‪,‬שהפכוהיוםלאזורי‬
‫מגוריםיאפייםהמושכיםתשומת‪-‬לב‬
‫ארכיטקטוניתרבה)המעבורותנמצאותמאחורי‬
‫תחנתהרכבת(‪.‬‬
‫מחוץלאמסטרדם‬
‫אחרישביקרתםבעיר‪,‬מומלץגםלצאתמהעיר‪.‬‬
‫נתמקדבנסיעהלכיווןצפוןשהואפחותמוכר‪.‬‬
‫נתחילבמחוזצפוןהולנד‪-‬וניסעלכיווןהעיר‬
‫זאנדאם‪.‬נגיעבהתאםלשילוטאלאתרטחנות‬
‫הרוחהמפורסםזאנסה‪-‬סחאנס‬
‫‪16‬‬
‫לבושמסורתיבאורק‬
‫)‪(zaanse schans‬שבוניתןלבקר‬
‫בטחנת‪-‬רוחפעילה‪.‬לארחוקמשםנמצאים‬
‫שניכפריםמאודמתוירים‪,‬שהיובעברכפרי‬
‫דייגיםעלהים‪,‬והיוםהםגובליםבאגםשנסגר‪.‬‬
‫מומלץלשוטמהכפרהראשון‪,‬וולנדאם‪,‬אל‬
‫הכפרהשני‪,‬מרקן‪,‬שבוניתןעדייןלראותאת‬
‫מקומייםבלבושמסורתי‪.‬‬
‫משםהמשיכוצפונהאלהעיראלקמאר‪,‬שבה‬
‫מתקיים‪,‬בכליוםשישי‪,‬שוקגבינותמסורתי‪.‬‬
‫מכאןניתןלהמשיךעודצפונה‪,‬לכיווןהעיר‬
‫אנקהאוזן‪,‬שבהמוזיאוןפתוחמיוחד‪-‬מוזיאון‬
‫היםהצפוניהמתארומאפשרלילדיםלחוות‬
‫גםאתצורתהחייםהמסורתיתשלתושבי‬
‫האזורשחיולאורךחוףהיםלפנישהפךלימה‪.‬‬
‫מאנקהאוזןניתןלעבורעםהרכבבמעבורת‬
‫אלצידההשנישלהימה‪,‬אלעיירתהדייגים‬
‫הציוריתוהפחותמתוירת‪,‬אורק)‪,(urk‬ששימשה‬
‫בעברכנמלשליורדי‪-‬ים‪.‬רביםמהםלאשבו‬
‫מןהים‪,‬והםמונצחיםלידפיסלהשלאישה‬
‫המביטהאלהיםומצפהליקיריה‪.‬‬
‫אםאתםעםילדים‪,‬המשיכומכאןקצתדרומה‪,‬‬
‫לאזורשיובשושהיהבעברים)פולדרבפי‬
‫המקומיים(אלפארקהשעשועיםהגדולסיקס‬
‫פלגס)‪.(six flags‬נהניתםבפארקהשעשועים‪,‬‬
‫וישלכםעודכוח‪,‬מכאןתוכלולהמשיךאל‬
‫הדולפינריוםהגדולבעירהארדווייק‪.‬‬
‫לארחוקמאזורזהנמצאתהעיראפלדורן‪,‬‬
‫שבקרבתהנמצאפארקהקופיםשבו‬
‫מסתובביםהקופיםבאופןחופשיבשטחים‬
‫פתוחים‪,‬והמבקריםצופיםבהםמבעדלגדרות‬
‫התוחמותאתאזורהתנועהשלהמבקרים‪.‬גם‬
‫זוחוויהלילדים‪.‬‬
‫מכאן‪,‬מומלץלהמשיךשובצפונהאלמחוז‬
‫פריסלנד‪,‬ששומרבקנאותעלסמליםתרבותיים‬
‫ולאומייםשונים‪.‬רביםמתושביהמחוזדוברים‬
‫שפהמקומיתייחודית)פריזית(ועלשלטי‬
‫היישוביםמופיעיםשמותבשתישפות‪.‬המחוז‪,‬‬
‫שבירתוהיאלווארדן)‪,(Leeuwarden‬ידוע‬
‫באגמיםהרביםהנמצאיםבוובעריםובעיירות‬
‫היסטוריות‪.‬כדאילבקרבעירההיסטוריתסנייק‬
‫)‪,(sneek‬ובאגםשלידה‪,‬בעירהארליגן‬
‫)‪(Harlingen‬עלחוףהים‪,‬ובעיירההינדלופן‬
‫)‪(hideloopen‬עלחוףהים‪,‬ובקרבתאגם‬
‫פלוסן)‪.(flussen‬לחלופיןאפשרלנסועמאגם‬
‫לאגם‪,‬אולשכוראופנייםליומייםולטיילעל‬
‫חופיהאגמיםהנהדרים‪.‬‬
‫אחריהחוויותהאלה‪-‬ניתןלחזורלכיוון‬
‫אמסטרדםעלגביהסכרהענקשצויןבראש‬
‫הכתבה‪,‬אפסלייטדייק‪.‬ישלכםעודקצתזמן‬
‫וגםחשק?‪-‬סעומעטדרומהמאמסטרדם‪,‬אל‬
‫דלפט‪,‬העירההיסטורית‪,‬עטורתהתעלות‬
‫שמפורסמתבזכותהקרמיקההמעוטרתבכחול‪.‬‬
‫משםאתםכברממשקרוביםאלהאג)דן‪,‬האח‬
‫בהולנד(ואלהולנדהמיניאטורית‪,‬מדורודאם‪.‬‬
‫למשפחותעםילדיםכדאילהמשיךעודדרומה‬
‫לכיווןרוטרדם‪,‬דורדרכטוואלוייק)‪(waalwjik‬‬
‫אלפארקהשעשועיםוארץהאגדות‪,‬אפטלינג‪.‬‬
‫נכוןשמזגהאווירעלוללהקשותלפעמיםעל‬
‫הטיול‪,‬אולםההולנדיםנוהגיםלומר‪,‬ש"גשם‬
‫)שיורדבהולנדהרבה(הוארקמים"‪,‬ולכןהוא‬
‫לאצריךלהפריע‪.‬אזבואונאמץמהםאת‬
‫העצההזו‪,‬כיבמיםהםמבינים‪.‬‬
‫לפרטים‪ ‬ולהזמנת‪ ‬חבילות‪ ‬נופש‪ :‬‬
‫ישראייר‪ ‬חו"ל‬
‫טלפון‪03-7954038 ‬או‪*2737‬‬
‫סלובניהוקרואטיה‪,‬מדינותשכנותושונות‪,‬מעניקות‬
‫למטיילחוויהיוצאתדופןבשילובנפלאשלהרים‪,‬‬
‫ים‪,‬עריםונופים‪.‬בירידהמצפוןלדרוםמתחלפים‬
‫היערותבאייםקסומיםוהאווירההמרכזאירופית‬
‫המכובדתמתחלפתבקלילותבלקניתעליזה‪.‬‬
‫מאתעדנהפלס‪,‬מדריכהבכירהבחברת"נתור"‬
‫מקבוצתישראיירומרצהלתיירות‪.‬‬
‫סלובניה‬
‫וקרואטיה‬
‫מהאלפיםהמושלגים‬
‫לאייהיםהאדריאטי‬
‫קרואטיה‪-‬דוברובניק‬
‫שתיהמדינותשלובותזזובזומימיםימימה‪.‬‬
‫עמיהןדומיםבמראהובשפה‪,‬ולהםשורשים‬
‫סלאבייםדומים‪.‬מגווןהאטרקציותשימצא‬
‫המבקרמרהיב‪:‬ערים‪,‬מוזיאונים‪,‬הרים‬
‫מושלגיםונהרותשוצפים‪,‬יערות‪,‬מערות‬
‫נטיפים‪,‬ושרידיםארכיאולוגייםלמכביר‪,‬רבים‬
‫מהםאתריםמוכרזיםעל‪-‬ידי‪.UNESCO‬‬
‫בסלובניההקטנהמתרחבהלבעלרקע‬
‫החוותהמטופחותוכריהדשאהרחבים‪.‬‬
‫הסלובנים‪,‬שזכולעצמאותםלראשונהבשנת‬
‫‪,1991‬אחרייותרמאלףשנותשלטוןאוסטרי‪,‬‬
‫איטלקיו"יוגוסלבי"‪,‬הםעםחרוץשהתברך‬
‫באדמהפורייה‪.‬מורשתהאימפריה‬
‫האוסטרו‪-‬הונגריתניכרתבעירהבירה‬
‫לובליאנהובאדניותהפרחיםבחלונותבתי‬
‫הכפר‪2.‬מיליוןהסלובניםהםבעליהכלכלה‬
‫הפורחתביותרבגושהמזרחילשעבר‪,‬‬
‫והמדינההצטרפהלאיחודהאירופיבשנת‬
‫‪.2005‬‬
‫בקרואטיהנמצאיםהחופיםהנפלאיםשלהים‬
‫האדריאטי‪.‬אלפימפרציםמקשטיםאתרצועת‬
‫החוףהצרהביןההריםלים‪,‬ששמהדלמטיה‪.‬‬
‫יותרמאלףאייםפרוסיםלאורךהחוף‬
‫האדריאטי‪,‬אשרהקרואטיתבומדוברתבצליל‬
‫איטלקי‪,‬והמטבחבומלאוגדושבכלטובהים‪.‬‬
‫לאורךהחוףנפגושעיירותקסומות‪,‬שמייסדיהן‬
‫יוונים‪,‬בוניהןרומאים‪,‬מרחיביהןקרואטים‬
‫ואיטלקיםבניונציה‪.‬עםההתרחקותמהחוף‪,‬‬
‫מתגליםהיערותוההרים‪,‬ובקצההמישורים‬
‫נפרסתלהזאגרב‪,‬עירבירהבורגניתומכובדת‪,‬‬
‫עטורתכיכרות‪,‬פסליםוכנסיות‪.‬‬
‫מסלוליטיולאפשריים‬
‫תכנוןאופטימלישלהטיוליכלולאתהנוף‬
‫האלפיניוהאגמיםבצפון‪,‬מערתנטיפיםאחת‬
‫אושתיים‪,‬הריביירההסלובנית‪,‬ביקורבזאגרב‬
‫ובשמורתהטבעהנפלאהפליטוויצה‪,‬וירידה‬
‫לאורךהחוףהמפורץעדלדוברובניק‪,‬בירת‬
‫היםהאדריאטי‪.‬‬
‫מעבריהגבולהפתוחיםמאפשריםלשלב‬
‫ביקורייוםבאוסטריהובאיטליה‪,‬למישלנים‬
‫בסלובניה‪,‬וביקורבמונטנגרולמישלניםבאזור‬
‫דוברובניק‪.‬ישנןכמהנקודותיציאהאפשריות‬
‫לטיול‪-‬משדותהתעופההבינלאומייםבצד‬
‫הצפוני‪-‬לובליאנה‪,‬זאגרב‪,‬רייקה;ומשדה‬
‫התעופההדרומיבדוברובניק‪,‬בקצהקרואטיה‪.‬‬
‫מסלולהטיולהואלרובמעגלי‪,‬אולםיש‬
‫הבוחריםלנחותולהמריאמשדותתעופה‬
‫שונים‪,‬ולקצראתזמןהנסיעה‪.‬‬
‫בלד‬
‫אתריםלביקור‬
‫בסלובניה‬
‫בלד)‪(Bled‬‬
‫במרחקשעתנסיעהמנמלהתעופהפרוסה‬
‫להשמורתהטבעטריגלב‪,‬ובליבהאגםבלד‬
‫והעיירהבלד‪.‬מוקףהריםמיועריםנחבאלו‬
‫אגםבלדהכחול‪,‬ובליבואיקטןשעליוכנסיית‬
‫המשאלות‪.‬טירתבלדמתנשאתעלהמצוק‬
‫והיאנקודתתצפיתנפלאהבשעתשקיעה‪.‬‬
‫בבלדהקסומהמלונותקטניםוצימריםפזורים‬
‫סביבהאגם‪.‬הבחירהבבלדכמקוםלינההיא‬
‫מצוינת‪,‬בתיהקפהלידהאגםמגישים‬
‫קרמשניטלצליליואלסיםבערבושליום‪,‬‬
‫ובימיםהבאיםניתןלצאתלטיולייוםבאתרי‬
‫סלובניה‪,‬אואףלחצותאתהאלפיםלקרינתיה‬
‫שבאוסטריהאולהריהדולומיטיםשבאיטליה‪.‬‬
‫הפארקהלאומיטריגלאב‬
‫מסביבלבלדמצויהפארקהגדול‪,‬ובורכס‬
‫הטריגלב‪,‬הרשלושהפסגות‪.‬מסלוליהליכה‬
‫רביםממתיניםלמטיילבשמורה‪,‬במרכז‬
‫המידעבבלדישמחולמסורמפותולתת‬
‫הדרכה‪.‬מסלולהליכהמומלץבדרגתקושי‬
‫קלהעדבינוניתהואקניוןווינטגר)‪(Vintgar‬‬
‫שבושוצףנהרראדובנהביןהמצוקיםוהעצים‪,‬‬
‫יוצרבריכותומפלים‪.‬‬
‫כ‪20-‬קילומטרמבלדנפרסאגםבוהיןהגדול‪,‬‬
‫‪5‬ק"מאורכו‪,‬ומסביבומסלוליהליכה‪,‬אתרי‬
‫קמפינגוצימרים‪.‬בחודשיהקיץניתןלעלות‬
‫מהאגםברכבלהסקיעלהרהווגל‪,‬אלףמטר‬
‫מעלהאגם‪.‬‬
‫לובליאנה)‪(Ljubljana‬‬
‫לובליאנה‪,‬עירהבירההחמימהוהנעימה‬
‫באירופה‪,‬יושבתעודמימיהרומאיםעלגדות‬
‫נהרהלובליאנקה‪.‬בין‪270,000‬התושבים‬
‫נכלליםעשרות‪-‬אלפיסטודנטיםאשרמעניקים‬
‫לעירצביוןתוססוחי‪.‬במרכזהעירהעתיקה‪,‬‬
‫למרגלותהמצודה‪,‬פזוריםמסעדות‪,‬פאבים‪,‬‬
‫גלידריותובתי‪-‬קפה‪.‬נקודתהציוןהנוחהביותר‬
‫היאהגשר"המשולש"עלהנהר‪,‬אשרמפריד‬
‫ביןהחלקהימי‪-‬ביניימילחלקהבארוקישל‬
‫העירהעתיקה‪.‬בסמוךלגשרפרוסהשוק‬
‫העירוניובומגווןפירותיער‪,‬דובדבנים‪,‬אוכמניות‬
‫וערמוניםחמים‪.‬בעירסצנתתרבותתוססת‬
‫שבהמוזיאונים‪,‬גלריותהופעותקאמריות‬
‫ומוזיקהקלאסית‪.‬‬
‫מערותהנטיפיםשלאזור‬
‫קארסט‬
‫אזורקארסטידועבמערותהרבותשבו‪,‬ואף‬
‫נתןאתשמולתופעההגיאוגרפיתשלמערות‬
‫גיר‪.‬ביןהסלובניםישנםהרפתקניםרבים‬
‫המבליםסופי‪-‬שבועבחקרהמערות‪,‬בזחילה‪.‬‬
‫שתימערותגדולותמתחרותביניהןעל‬
‫המבקרים‪-‬פוסטוינהושקוציאנסקה‪.‬מערת‬
‫פוסטוינההיאהגדולהיותרוהנוחהיותר‬
‫לביקור‪.‬קרוניותחשמליותמכניסותאת‬
‫המבקריםלמעבההאדמה‪,‬שםנמתחמסלול‬
‫‪31‬‬
‫הליכהנוחביןהזקיפיםוהנטיפיםוהיכלותהגיר‬
‫הגדולים‪.‬מערתשקוציאנסקהמציעהלמבקר‬
‫ההרפתקןמסלולהליכהמאתגר‪,‬וביקורבנהר‬
‫תת‪-‬קרקעיסוערומרהיב‪,‬אולמותונטיפים‪.‬‬
‫ליפיצה)‪(Lipica‬‬
‫בפינההדרומיתשלסלובניהנחבאהכפר‬
‫ליפיצהאשרזהמשמשמאותשניםלגידול‬
‫ולאילוףהסוסיםהלבניםהידועים‪,‬הליפיצנרים‪.‬‬
‫בעתייסודהכפרובית‪-‬הספרלרכיבהעל‪-‬ידי‬
‫הארכידוכסהאוסטריקרל‪,‬בשנת‪,1580‬הובאו‬
‫למקוםסוסיםספרדיים‪,‬ולאחר‪200‬שנהנוספו‬
‫לאורוותסוסיםערבייםאצילים‪,‬וביחדעם‬
‫הסוסיםשלחבלקארסטטיפחוהמגדליםזן‬
‫חדששלסוסים‪,‬הסוסיםהליפיצנרים‪.‬הסוסים‬
‫הלבניםשלליפיצהרועיםבאחוהירוק‪,‬ומופיעים‬
‫במופעמרשיםבהיפודרוםלצליליהוואלסים‬
‫שלשטראוס‪.‬‬
‫הריביירההסלובנית‬
‫מקופרועדפורטורוז'ופיראן‪-‬חופיםחוליים‬
‫ונקייםממתיניםלמבקריםומציעיםשחייה‪,‬‬
‫צלילה‪,‬שיטובטלה‪.‬פורטורוז'‪,‬נמלהשושנים‪,‬‬
‫היאעיירתנופשאמיתית‪,‬מאותיאכטותעוגנות‬
‫בקרבתהחוף‪,‬המסעדותמלאותוחייהלילה‬
‫תוססים‪,‬לרבותבתיהקזינו‪.‬‬
‫פיראןהשקטההיאעירימי‪-‬ביניימיתובהסמטאות‬
‫אבןונמלציורי‪.‬פיראןהייתהבעברהעירנמל‬
‫ונציאנית‪,‬והמבקרבהחשאתהעברהמפואר‬
‫שלהעיר‪.‬אלתוותרועלהליכהבטיילתושתיית‬
‫קפוצ'ינובכיכרהמרכזיתמעלהנמלהישן‪.‬‬
‫לובליאנה‬
‫מאריבור)‪(Maribor‬‬
‫ודרךהייןשלירושלים‬
‫)מחוז ‪(Jerusalem-Ljutomer‬‬
‫בקרבתמשולשהגבולותבצפון‪-‬מזרחהמדינה‪,‬‬
‫בקרבתהונגריהוקרואטיה‪,‬הולכיםומשתפלים‬
‫הריהאלפיםלגבעותנמוכות‪,‬מעוטרותבכרמים‪,‬‬
‫בעציפרי‪,‬בתירסובחמניות‪.‬שפעמימעיינות‪,‬‬
‫ביניהםנהרותהדראווה)‪(Drava‬והמורה)‪(Mura‬‬
‫מרוויםאתהחקלאותהענפה‪.‬בירתהאזורהיא‬
‫העירמאריבור‪,‬השנייהבגודלהבמדינה‪.‬‬
‫תחילתהשלהעירבמצודתמארשבורגשאותה‬
‫בנואציליםאוסטרים‪,‬במטרהלהגןעלהעיר‬
‫מההונגריםהמאיימים‪.‬העירצמחהלמרכז‬
‫מסחרי‪,‬שבולקחוהיהודיםחלקמרכזי‬
‫בימי‪-‬הביניים‪,‬בעיקרבמסחרבעץוביין‬
‫מתוצרתסלובנית‪.‬העירמוקפתהחומותצמחה‬
‫בהתמדהסביבכיכרהעיר‪,‬והסמטאות‬
‫הציוריותמקסימותאתהמבקרגםהיום‪.‬‬
‫מלבדהמוזיאונים‪,‬הכיכרותוהמצודה‪,‬חובה‬
‫לבקרברחובהיהודים)‪,(Zidovska Ulica‬‬
‫מרכזושלהרובעהיהודיבימי‪-‬הביניים‪.‬‬
‫בית‪-‬הכנסת‪,‬בביתמספר‪,4‬נבנהבשנת‪1274‬‬
‫והוסבלכנסייהכ‪200-‬שנהאחר‪-‬כך‪,‬כאשר‬
‫גירשוהאוסטריםאתהיהודיםמתחומי‬
‫השפעתם‪.‬בשנת‪2001‬שופץהמבנהוהפך‬
‫למרכזשלמורשתיהודיסלובניה‪.‬בערבראש‬
‫השנהתשס"ו)‪,(2005‬הגענו‪,‬חבריקבוצת‬
‫נתוריוניטלואני‪,‬וקבענומזוזהבדלת‬
‫בית‪-‬הכנסת‪.‬‬
‫הנוףהכפרימסביבלעירמציעחלופותטיול‬
‫רבות‪,‬כחצישעתנסיעהממערבלמאריבור‬
‫נמצאתפטויהקטנהשקפאהבזמן‪,‬עירעתיקה‬
‫משניצדינהרהדראווה‪,‬וממנהנמשיךלאורמוז'‬
‫)‪(Ormoz‬נקודתהיציאהלדרךהיין‪.‬עשרות‬
‫יקביםקטניםומסעדותמציעיםלמבקריינות‬
‫לבניםואוכלביתי‪.‬‬
‫אתריםלביקור‬
‫בקרואטיה‬
‫זאגרב)‪(Zagreb‬‬
‫איןכמוזאגרבלחוויהעירוניתמרכז‪-‬אירופית‬
‫משובחת‪.‬הפארוההדרשלהקיסרות‬
‫משתקפיםבכיכרותהמלבניותמוקפותעצי‬
‫הערמוניםהגדוליםבלבהעיר‪.‬מעלכיכרבאן‬
‫ילצ'יץ'‪,‬הגיבורהלאומישלקרואטיה‪,‬מתנשאות‬
‫שתיגבעותשעליהןשכנובעברעריםיריבות‪,‬‬
‫גראדץ'וקאפטול‪,‬עירהסוחריםמולעיר‬
‫הכמרים‪.‬שתיאלההןהיוםאזורציורישלבתי‬
‫אצולהנינוחים‪,‬ובמרכזםביתהפרלמנטוכנסיית‬
‫מרקוסהקדוש‪,‬שעלרעפיהסמלהעירוסמל‬
‫המדינה‪.‬‬
‫מגבעתגראדץ'‪,‬מעלהמסעדותההומות‪,‬ניתן‬
‫להשקיףעלהבירה‪,‬ולהעריךאתהאדריכלים‬
‫שתכננואתהשדרותהרחבות‪,‬אתביתהאופרה‬
‫ואתהמבניםהניאו‪-‬קלאסיים‪,‬דוגמתמלון‬
‫אספלנדשבושכנהאגאתהכריסטיושהיה‬
‫חלקמעלילתהרצחבאוריינטאקספרס‪.‬‬
‫ספליט‬
‫חופיההארוכיםשלקרואטיהמשופעיםבערים‬
‫עתיקותשפרחובתקופההרומית‪.‬אולםאין‬
‫באגןהיםהתיכוןעירחיהותוססת‪,‬שליבה‬
‫הרומיחיונושםכעירספליט‪.‬ראשיתהשלהעיר‬
‫בארמוןשבופרשלגמלאותהקיסרדיוקלטיאנוס‪,‬‬
‫ילידדלמטיה‪,‬משכיןהשלוםוהסדרבאימפריה‬
‫הרומית‪.‬הארמוןנבנהכמחנהלגיוןמלבני‪,‬מוקף‬
‫בחומותחזקותשאורכןכ‪200-‬מטרבכלצד‪,‬‬
‫ובומקדשים‪,‬בתימגוריםומאוזוליאוםמרשים‪.‬‬
‫רובםשלאלהעומדיםעלתילם‪,‬במלואם‪,‬‬
‫כמקדשזאוסוהמאוזוליאום‪,‬המרתפים‬
‫התת‪-‬קרקעייםהגדוליםוהספינקסיםשהובאו‬
‫ממצרים‪.‬‬
‫מדוברובניקניתןלשוטאלהאייםהקרובים‪:‬‬
‫קולוצ'פהמיוער‪,‬שבוכרמיזיתיםופרדסים;‬
‫לופודהקטןעמוסהכנסיות;ושיפאן‪,‬שבוחופי‬
‫רחצהסמוייםמןהעין‪.‬‬
‫אולם‪,‬ספליטאינהאתרעתיקות‪.‬בחומותשבנה‬
‫הקיסרנפרצוחלונותלדירותמגורים‪,‬בבתים‬
‫הוונציאנייםשבמרכזהממוקמותמסעדות‪,‬‬
‫ולאורךהחוףנפרסיםבתי‪-‬קפהנינוחים‪.‬ספליט‬
‫היאבירתחבלדלמטיהאשרההשפעה‬
‫האיטלקיתבולאהסתיימהמעולם‪.‬כך‪,‬‬
‫לתושביהקצרונוחיותרלשוטלקניותבאיטליה‪,‬‬
‫מאשרלנסועלזאגרבהרחוקה‪.‬קוויספנות‬
‫סדיריםנוספיםמאפשריםלמבקרלהמשיך‬
‫מספליטלאייהיםהאדריאטיהגדולים‪:‬חבאר‪,‬‬
‫קורצ'ולה‪,‬בראץ'ואחרים‪.‬‬
‫זהומסלולהטיול‪,‬עלקצההמזלג‪,‬בסלובניה‬
‫ובקרואטיה‪.‬קצרההיריעהמלתאראתרים‬
‫קרואטייםנפלאיםכקורצ'ולה‪,‬איהולדתושל‬
‫מרקופולו;חציהאיאיסטריהעלעיירותהדייגים‬
‫השלוותשבו‪,‬שבכולןמונומנטיםרומיים‬
‫מרשימים‪.‬הביקורבסלובניהלאיהיהשלםבלי‬
‫עלייהלפסגתהרורשיץ‪,‬ביקורבעמקנהר‬
‫הסוצ'ההמיוער‪,‬ולגימתשוקוחםבמדרחוב‬
‫בלובליאנה‪.‬‬
‫פנינתהיםהאדריאטי‪,‬ראגוזהבפיהאיטלקים‪,‬‬
‫בוהקתבלובנהעלחציאי‪.‬העירהעתיקה‬
‫מוקפתבחומהאדירה‪,‬עוביהשלושהמטרים‬
‫לפרטים‪ ‬ולהזמנת‪ ‬חבילות‪ ‬נופש‪ :‬‬
‫ישראייר‪ ‬חו"ל‬
‫טלפון‪03-7954038 ‬או‪*2737‬‬
‫דוברובניק‬
‫שמורתהטבעפליטוויצה)‪(Plitvic‬‬
‫פליטוויצההיאאחתמשמורותהטבעהיפות‬
‫בעולם‪,‬והיאמציעהחוויהייחודיתשלהליכה‬
‫בינותאגמים‪,‬מפליםועציאשוח‪.‬מסלולההליכה‬
‫מתפתלבין‪16‬אגמיםהפרוסיםבמדרגותבתוך‬
‫קניוןגירני‪.‬אבןהגירהמומסתהיאשיצרה‪,‬‬
‫בתהליךשלשקיעה‪,‬אתקירותהטרוונטין‬
‫המגדריםאתהאגמים‪.‬נוכחותהטרוונטיןכל‪-‬כך‬
‫מורגשת‪,‬שקרקעיתכלאגםמלאהבענפים‬
‫שנפלוושהתאבנו‪.‬צבעיהםהנפלאיםשל‬
‫האגמיםמשתניםבהתאםלגודלוולעומקושל‬
‫כלאגם‪.‬מסלולהביקורמשלבהליכהוחצייה‬
‫שלהאגםהגדולבשיט‪,‬אלנקודתמנוחהשבה‬
‫מציעותאיכרותמקומיותדבש‪,‬ריבה‪,‬עוגות‬
‫וגבינותתוצרתבית‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫ויותר‪,‬גובההעד‪20‬מטר‪,‬ואורכהשני‬
‫קילומטרים‪.‬משניצידיהעירנמליםומצודות‪,‬‬
‫ובליבהמדרחוב‪.‬בתיהעירבנוייםאבןגיר‪,‬בני‬
‫שלושקומותועטורירעפיםאדומים‪.‬לאורך‬
‫ימי‪-‬הבינייםוהרנסנסהתנהלההעירכרפובליקה‬
‫עצמאית‪,‬שלהציסוחרגדולומפותח‪.‬הסיור‬
‫בעירמתחילבמדרחוב‪,‬ה"סטרדום"‪,‬שבקצהו‬
‫האחדביתהמרקחתהעתיקבאירופה‪,‬מזרקת‬
‫אונפוריוהמרשימה‪,‬לאורכוחנויותומשניצדדיו‬
‫בנויההעירברחובותמקבילים‪.‬‬
‫הכרמיםשלמאריבור‬
‫מסע
בין
אגדות‪-‬‬
‫ממינכן
לשטוטגרט‬
‫"סמוך
ליער
גדול
גר
חוטב
עצים
עני
עם
אשתו
ושני
ילדיו‪"
"...‬היה
היה
בן‪-‬מלך‬
‫שנתקף
בתשוקה
לצאת
לנדודים
בעולם
ולא
לקח
אתו
איש
מלבד
משרת
נאמן‪"...‬‬
‫"היה
היתה
אשה
אשר
היתה
מכשפה
ממש‪)
"...‬מתוך
"האחים
גרים
‪
-‬מעשיות‬
‫האוסף
המלא"
בתרגום
שמעון
לוי‪
,‬בהוצאת
ספרית
הפועלים(‬
‫מאתענת
אברהם‪
,‬מדריכה
בכירה
ב"נתור"
מקבוצת
ישראייר‪
,‬מתמחה
בטיולי
עומק
לגרמניה‪.‬‬
‫ארמון לינדרהוף‬
‫טיולבדרומהובמערבהשלגרמניה‪,‬הואטיול‬
‫בספריאגדות‪-‬הנופיםהנישאיםעלכנפי‬
‫הדמיון‪,‬המתקשריםבדרך‪-‬כללעםאגדות‬
‫אלו‪,‬הופכיםלמציאותלעיניהמטייל‪.‬צריחים‪,‬‬
‫טירותוארמונותצצים‪,‬צומחיםלהםמבעד‬
‫לעצימחטזקופים;אםרקנרחיקמהםמעט‪,‬‬
‫נגיעאלאחוירוקאואלאגםכחולרחב‪-‬ידיים‬
‫וחלק‪,‬עלרקעהאלפיםהגבוהים‪,‬עוטיהכיפות‬
‫הלבנות‪.‬ולאבכדירביםהארמונות‪.‬גרמניה‬
‫הפכהלישותמדיניתאחת‪,‬רקבשנת‪,1871‬‬
‫תחתשלטונושלאוטופון‪-‬ביסמרק‪",‬קנצלר‬
‫הברזל"‪.‬עדאזהיובשטחהגרמנינסיכויות‬
‫עצמאיותרבות‪,‬גדולותוכןזעירות‪.‬‬
‫"הדרך
הרומנטית"‬
‫המחשהלנסיכויותאלוהיא"הדרךהרומנטית"‪,‬‬
‫שנסיעהלאורכה‪-‬ביןוירצבורג)‪(Würzburg‬‬
‫לפיסן)‪-(Füssen‬היאכעיןטיסהמאותשנים‬
‫אחורהבמנהרתזמן‪.‬בטיסהזוישלזכור‬
‫ליהנותגםממטעמיהמקוםומאוצרותאמנות‬
‫ואומנות‪,‬כגוןאלושהותירלנואומןהפיסול‬
‫בעץטילמןרימנשניידר‬
‫)‪.(Tilman Riemenschneider‬אדםרב‪-‬פעלים‬
‫שהיה‪,‬בנוסףלאומנותו‪,‬גםראשהעירשל‬
‫וירצבורג‪.‬במהלךמרדהאיכרים‪,‬בשנת‪,1525‬‬
‫כרתהעירייתוירצבורגשבראשותו‪,‬בריתעם‬
‫צבאהאיכרים;אךאלוהובסועל‪-‬ידיצבאו‬
‫שלהנסיך‪-‬הבישוףמוירצבורג‪,‬וכלחברי‬
‫מועצתהעיר‪,‬ורימנשניידרבראשם‪,‬נאסרו‬
‫ועונובמשךחודשייםבמבצרמארינברג‪.‬‬
‫המבצר)‪(Marienberg‬צופהעלהעירשמנגד‪,‬‬
‫עלנהרהמייןהמתפתלבשצף‪,‬ועלגבעות‬
‫מכוסותבכרמים‪.‬הייןהמקומיעדין‪,‬ומומלץ‬
‫לטעוםממנובאחתהמסעדותשביןחומות‬
‫העיר‪.‬נוסףלנוףקסוםהנשקףמהמבצר‪,‬‬
‫תוכלולבקרגםבמוזיאוןהפרנקוני‪,‬שבותצוגות‬
‫שלהפולקלורהמקומי)לבוש‪,‬כליבית‪,‬חפצי‬
‫אומנות‪,‬ציורופיסול(‪,‬ותצוגהשלרבות‬
‫מעבודותיושלטילמןרימנשניידר‪.‬טיולקצר‬
‫במורדהגבעהוחצייתהגשרהישן‬
‫)‪,(Alte Mainbrücke‬יובילואתכםישירותאל‬
‫תוככיהעירהעתיקה‪.‬‬
‫בקרוברזידנץ)סיוריםמודרכים‪,‬גםבאנגלית(‪,‬‬
‫שאולםהמבואהשלו‪,‬מערכתהמדרגות‬
‫הכפולהוהפרסקושציירהאיטלקיטייפולועל‬
‫תקרתו‪-‬היובאותהעתאחתמפסגותהיצירה‬
‫האמנותית‪.‬בקרוגםבקאפלתהתפילה‬
‫הצמודהלארמוןובגניוהמטופחים‪.‬‬
‫בניגודלאלגנטיותהעירוניתשלוירצבורג‪,‬‬
‫טאוברבישופסהיים)‪(Tauberbischofheim‬‬
‫היאעיירהכפריתשהייתהמקוםמושבםשל‬
‫המושליםמטעמושלהארכיבישוףשלמיינץ‪,‬‬
‫שליטהמקום‪.‬לכן‪,‬הארמוןהמקומיהואכפרי‬
‫וקטן‪,‬העיירהקטנה‪,‬מוקפתבחלקהבשרידי‬
‫חומה‪,‬נהניתמפכפוךמינחלומתעלותמים‬
‫קטנותהעוברותבה‪.‬עיקרהענייןבעיירה‬
‫קטנטונתזוהםהבתיםהעתיקיםשבכיכר‬
‫העיר‪,‬חצי‪-‬אבן‪-‬חצי‪-‬עץ‪,‬שהעתיקשבהם‬
‫מתוארךלתחילתהמאהה‪.14-‬תשומתלב‬
‫מיוחדתהקדישולבית‪-‬המרקחתהעתיק‬
‫"שטרן"‪,‬המשמשבתפקידוכברמאותשנים‪.‬‬
‫מביתהעירייהאדוםהלבניםניתןלהשקיף‬
‫עלהכיכרכולה‪,‬שבהמתקייםשוקצבעוני‬
‫ותוססמדייוםביומו‪.‬‬
‫שבתקרתומפוסלותהחוצהחלקמהדמויות‬
‫המצוירות‪,‬ואשרגניוהנהדריםסדוריםבטוב‬
‫טעםשלאותההתקופה‪.‬הגיעולכיכרהעיירה‬
‫והמשיכורגליתאלהארמון‪.‬הכניסהמודרכת‬
‫בלבד‪,‬וישנםסיוריםבאנגלית‪.‬‬
‫בקרגלינגן)‪(Creglingen‬נעצורכדילהתפעל‬
‫מאחתהיצירותהיפותביותרשלטילמן‬
‫רימנשניידר‪.‬הגיעולכנסייתהרגוטסקירשה‪,‬‬
‫"כנסייתהאדון")‪,(Herrgottskirche‬שבה‬
‫נמצאהאתרהמוקדשלבתולהמריה‪.‬‬
‫בתחתיתו‪,‬פיסלהאומןדיוקןעצמי‪.‬לארחוק‬
‫מהכנסייהישנומוזיאוןקטןשלאצבעונים‪,‬‬
‫שנחמדלבקרגםבו‪,‬אךאלתוותרועלשיטוט‬
‫בסמטאותשלהעיירה‪.‬תמצאובהןשפעשל‬
‫בתי‪-‬עץמענייניםועוד‪.‬אבלבאופןמפתיע‪,‬‬
‫דווקאבעיירהקטנהזוישנומוזיאוןיהודי‬
‫)‪(Badgasse 3‬ובית‪-‬קברותיהודי)מעטמחוץ‬
‫לעיר(‪.‬‬
‫רובע הדייגים באולם‬
‫מסעהקסםנמשךומגיעאלהעיירההמעניינת‬
‫ווייקרסהיים)‪,(Weikersheim‬שהאתרהמרכזי‬
‫בההואהארמוןהמקומי)‪.(Schloss‬הארמון‪,‬‬
‫מתקופתהבארוק‪,‬מיוחדבאולמותיו‪,‬ויותר‬
‫מכול‪,‬באולםהאביריםשלו‪,‬אשרמהפרסקו‬
‫למישהספיקכברלהתמכרליצירתושל‬
‫רימנשניידר‪,‬נמליץלעצורעצירהקצרהנוספת‬
‫בכפרדטוואנג)‪,(Detwang‬לפניההגעהאל‬
‫הדובדבןשבקצפת‪.‬בכנסייההקטנהשבכפר‬
‫מוצגאלתרנוסףשלהאומן‪"-‬הצליבה"‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫הכפרנמצאבמרחקשלקילומטראחד‬
‫מרוטנבורגעצמה‪.‬‬
‫רוטנבורג
על
נהר
טאובר‪.‬פנינהזושל‬
‫הדרךהרומנטיתמוכרתהיטבבעולם‪.‬העיר‬
‫המדיאבליתשמרהעלאופיההארכיטקטוני‬
‫והאורבנימאותשנים‪.‬התושבים‪,‬המתגוררים‬
‫ביןחומותהעירהעתיקה‪,‬מחויביםעל‪-‬פיחוק‬
‫עזרעירונילבצעבדק‪-‬ביתתקופתי‪,‬תחזוקה‬
‫שוטפתשלהמבניםושיפוצםבהתאם‬
‫למאפייניםהעתיקים‪,‬במידתהצורך‪.‬ישנןקרנות‬
‫מיוחדותהמסייעותבתחזוקההיקרה‪.‬והתוצאה‬
‫מרהיבה‪,‬מושכתעיןולב‪.‬סמטאותקטנות‬‫מתפתלותביןבתיםצבעונייםצרי‪-‬חזית‪,‬בעלי‬
‫גמלוניםבסגנוןהבארוק‪.‬למשקיףעלהעיר‬
‫מעלהמגדלשבבנייןהעירייה)במרכזכיכר‬
‫העיר(‪,‬נדמהכיגגותהרעפיםאדומים‪,‬הבתים‬
‫הטובליםבירק‪,‬הנהרשבמורדהגבעהוהעיר‬
‫עלחומותיה‪-‬מונחיםעלכףידוכבתוךקופסת‬
‫שוקולד‪.‬אמנםהטיפוסבמגדלאינופשוט‪,‬אך‬
‫ה"פרס"‪-‬משובבנפש‪.‬‬
‫במהלךמלחמתשלושיםהשנהנכבשההעיר‬
‫הפרוטסטנטיתעל‪-‬ידיהכוחותהקתוליים‪,‬‬
‫ועמדהלהיהרס‪.‬מתוךגחמהרגעיתהכריז‬
‫הגנרלטילי‪,‬מפקדהצבאהכובש‪,‬כיאםיימצא‬
‫חברעירייהאשריוכללשתותבלגימהאחת‬
‫ייןמתוךספלייןמיוחד)שמכיל‪3.25‬ליטרים(‬
‫ימחללעיר‪,‬ולאיהרוסאותה‪.‬חברהעירייה‬‫נוש)‪,(Nusch‬שהיהבעברוגםראשהעיר‪,‬‬
‫הצליחלעמודבמשימה‪,‬והצילאתעירו‪.‬מעמד‬
‫זהמונצחבחזיתושלהבנייןשמימיןלבית‬
‫העירייהבכיכרהעיר)שםגםמשרדהמודיעין‬
‫לתיירים(‪-‬דלתותיושלחלוןקטןנפתחותהחל‬
‫מהשעה‪11:00‬כלשעהעגולהעדהשעה‪,15:00‬‬
‫ומביניהןיוצאותבובות‪,‬המייצגותאתסיפור‬
‫ההצלה‪.‬‬
‫בכנסייתיעקבהקדוש‪,‬הקתדרלההגותית‬
‫הגדולהשלהעיר‪,‬תוכלולמצואפריטאומנות‬
‫נהדרנוסףשלטילמןרימנשניידר‪-‬אלתר‬
‫"הדםהקדוש"‪,‬המתאראתהסעודההאחרונה‪.‬‬
‫לאחרשתשבעומהטיפוסאלמגדלהעירייה‪,‬‬
‫שיטוטבסמטאות‪-‬וביניהן‪",‬סמטתהאדונים"‬
‫היפה‪,‬וטיולעלחומותהעיר‪-‬הרשולעצמכם‬
‫הפסקהשלקפהועוגיות"כדוריהשלג"‬
‫)‪(Schneeballen‬המפורסמותשלהעיר‪.‬‬
‫"דרך
האלפים
הגרמניים"‬
‫בנסיעהדרומהממינכן‪,‬נגיעאלהדרךהמכונה‬
‫"דרךהאלפיםהגרמניים"‪.‬הדרךהעוברת‬
‫למרגלותיהםשלהאלפיםהנישאיםוביניהם‪,‬‬
‫משובצתבאגמים‪,‬בכריאחוירוקיםובכפרים‬
‫טיפוסיים‪.‬מסלולה‪,‬שנעממזרחלמערבלאורך‬
‫‪52‬‬
‫‪52‬‬
‫להקת פולקלור בווארית‬
‫הגבולותעםאוסטריה)במזרחהשלהדרך(‬
‫ועםשווייץ)במערבה(‪,‬מתחילבבוואריה‬
‫ומסתייםביערהשחור‪.‬אחתהדמויות‬
‫המפורסמות‪,‬המתקשרותלבוואריה‪,‬הואהמלך‬
‫לודוויגהשני‪,‬שארמונוהואאחדהמוכרים‬
‫בעולם‪,‬ה"נוישוואנשטיין"‪,‬הלואהואארמונה‬
‫שלסינדרלהשלוולטדיסני‪.‬המלך‪,‬אשרהודח‬
‫מכיסאולאחרשאובחןרפואיתכמשוגע)אבחנה‬
‫העומדתבסתירהלכלכתביווהחלטותיומאותה‬
‫עת(‪,‬בנהשלושהארמונותמפואריםבצד‬
‫תוכניותבנייהנוספות‪,‬קירבאליואמניםואנשי‬
‫רוח)המפורסםשבהםהואוגנר‪,‬שאותוהעריץ(‪,‬‬
‫פיתחתוכניותבריאותממלכתיתוהשכלה‬
‫עממיתלכולם‪-‬אךבתוךכךרוששאתקופת‬
‫המדינה‪,‬לאעסקכמעטבניהולה)פרט‬
‫למהלכיםשנכפועליועל‪-‬ידיממשלתו(‪,‬ובכך‬
‫הביאעלעצמואתקיצו‪.‬‬
‫מבין
האפשרויות
הבלתי‪-‬נדלות
לאורך‬
‫דרך
זו‪
,‬נזכיר
את
העיקריות‪.‬‬
‫העירגרמיש‪-‬פרטנקירכן‬
‫)‪(Garmisch-Partenkirchen‬היא"איחוד‪-‬‬
‫כוחות"שלשתיעיירות‪,‬שנערךלקראת‬
‫אולימפיאדתהחורףשלשנת‪.1936‬מאזידועה‬
‫העירכאחדמאתריספורטהחורףהמבוקשים‬
‫באירופה‪.‬זוהיעירהמחוזשלהאזורהנושא‬
‫אתשמה‪.‬במרכזהשלפרטנקירכןמדרחוב‬
‫תוסס‪,‬אשרהבתיםהמתחמיםאותומצוירים‬
‫בציוריקירצבעוניים‪.‬‬
‫מהעירקללהתמצאולהגיעאלה"גגשל‬
‫אירופה"‪,‬פסגתה"צוגשפיצה")‪,(Zugspieze‬‬
‫שאליהניתןלהגיעברכבל)לאזול(‪.‬ממרומי‬
‫‪2932‬המטרשבפסגתושלההרהגבוהביותר‬
‫בגרמניהניתןלהשקיףסביב‪-‬סביבלמרחק‬
‫רב‪,‬ואפילולחצותאתהגבול‪,‬העוברבפסגה‪,‬‬
‫אלאוסטריה‪.‬‬
‫מהרכבלנשקףהאגםהיפהפהאייבזה‬
‫)‪.(Eibsee‬ישלהצטיידבמעילחםובנעליים‬
‫מתאימות‪.‬‬
‫מכאן‪,‬קצרההדרךאלנוישוואנשטיין‬
‫)‪,(Neuschwanstein‬ארמוןהחלומותשלהמלך‬
‫לודוויגהשני‪.‬הארמוןנבנהבמחציתהשנייה‬
‫שלהמאהה‪,19-‬בסגנוןהרומנטי‪,‬מעוטרכולו‬
‫בדמויותמןהמיתולוגיההגרמנית)גיבורים‪,‬‬
‫המככביםביצירותיושלריכרדוגנר(‪.‬אולפני‬
‫וולטדיסניהפכואתצלליתושלהארמוןללוגו‬
‫שלהם‪,‬כמאהשנהלאחרמותושלהמלך‪.‬ניתן‬
‫לטפסאלהארמוןמהעיירהשוונגאו‬
‫)‪(Schwangau‬בכרכרותסוסים‪,‬באוטובוסים‪,‬‬
‫אוברגל‪.‬ישסיוריםמודרכים‪,‬גםבאנגלית‪.‬‬
‫לינדאו)‪(Lindau‬היפהשוכנתעלשפתאגם‬
‫קונסטנץ‪,‬הידועגםבשםבודנזה)‪,(Bodensee‬‬
‫למרגלותהאלפים‪,‬ולארחוקממפגשהגבולות‬
‫המשולש‪-‬גרמניה‪-‬אוסטריה‪-‬שווייץ‪.‬טיילו‬
‫בנמלהיפה‪,‬שאורבין‪-‬הערבייםמוסיףלועוד‬
‫בעיירתהקיטבונדורף)‪(Bonndorf‬אפשר‬
‫ליהנותמנופשרגילהכוללמסעותאופניים‪,‬‬
‫בריכות‪,‬ספאוכו'‪,‬אךמיטיביהלכתשבינינו‬
‫ימצאואתגררבבקרבתהשלהעיירהלקניון‬
‫הנהרווטאך)‪,(Wutachschlucht‬שלאורכו‬
‫אפשרלטיילבמשךשעות)מוצעיםשלושה‬
‫מסלוליםבדרגותקושישונות‪,‬אךאפשרגם‬
‫לקטועקטעיםקטניםיותר(‪.‬הערוץמציעאת‬
‫המיטבשלהיערהשחור‪-‬נוףצוקיםפראי‬
‫מוקףביער‪,‬צמחייהטבעיתשופעתוהרבה‬
‫מים‪.‬‬
‫לאוהביהשלווהמוצעלטיילמסביבלאגם‬
‫האלפינישלוכזה)‪,(Schluchsee‬שפניוחלקים‬
‫כמעטתמיד‪.‬האגםמציעחופירחצהנעימים‪,‬‬
‫שיטעצמיבסירותמסוגיםשונים‪,‬טיילת‬
‫ומסעדותובתיקפה‪.‬‬
‫שטוטגרט
‪
-‬מראה
כללי‬
‫חןורוך‪,‬ובמדרחוב‪,‬עלבתיוהמעוטרים‪.‬באביב‬
‫ובקיץניתןליהנותבאזורמפירותעונהמובחרים‬
‫דובדבנים‪,‬תפוחי‪-‬עץ‪,‬אגסים‪,‬משמשים‪-‬‬‫נדיבימידותובמתיקותשלאהכרתם‪.‬‬
‫במרסבורג)‪,(Meersburg‬עיירהיפה‬
‫כשלעצמה‪,‬עלועלמעבורתאשרתובילאתכם‬
‫אלהאימיינאו)‪,(Mainau‬שםתוכלולטייל‬
‫בשביליגניוהמטופחים‪,‬העשיריםבסוגיםשונים‬
‫שלפרחים‪,‬עציםושיחים‪.‬ביןהיתרתמצאובו‬
‫פסליענקשלטווס‪,‬ארנבואפרוחים‪,‬עשויים‬
‫כולםמצמחייהפורחת‪.‬אטרקציהנוספתבאי‬
‫הואביתןהפרפרים‪,‬שבתוכושורריםתנאי‬
‫אקליםטרופיים‪.‬פרפריםבהמוניםמתעופפים‬
‫להםבחופשיותביןהאנשיםהמטייליםובין‬
‫הצמחייההטרופיתהשופעת‪.‬‬
‫מערבהמהימה‪,‬מובילהאותנוהדרךאלמפלי‬
‫הריין)‪.(Rheinfall‬נוחלהגיעלתצפיתטובה‬
‫עלהמפליםדווקאמכיווןהעירהשווייצרית‬
‫שפהאוזן)‪.(Schaffhausen‬בשבילהמוביל‬
‫מטהאלהמפליםמוצבשלטעםנתוניםאודות‬
‫כמויותהמים‪,‬גובההמפליםועוד‪.‬תוכלולשוט‬
‫באזורהמפלהגדול‪,‬וגםלטפסאלהצוקהניצב‬
‫במרכזו‪.‬‬
‫בצדהגרמניניצבתטירהעלהמצוק‪,‬המשמשת‬
‫כיוםכמרכזמבקריםובומסעדהוחנותמזכרות‪.‬‬
‫במרחקקילומטריםספוריםממפליהריין‬
‫נמצאתהעיירההשווייצריתהיפהפייה‪,‬‬
‫שטיין‪-‬אם‪-‬ריין)‪.(Stein am Rhein‬הגיעו‬
‫למרכזהעיירה)ישחניוניםמסביב(‪,‬שםתמצאו‬
‫אתבתיהגילדותהמעוטריםמכףרגלועדראש‬
‫בציוריקירמרהיבים‪.‬חוויהמיוחדתהיאלשבת‬
‫באחתמהמסעדותהרוגעות‪,‬הפזורותלאורך‬
‫טיילתהנהר‪,‬ולאכולדגפורלטרי‪,‬היישרמהריין‪.‬‬
‫היער
השחור‬
‫מפליהרייןכמעטנוגעיםביערהשחור‪.‬הנסיעה‬
‫בכבישיםהחוציםאותומחזירהאותנושובאל‬
‫מעשיותהאחיםגרים‪.‬רקכשנוסעיםביער‬
‫מביניםמדועהואקרויכך‪,‬השחור‪.‬העצים‪,‬‬
‫הנטועיםבצפיפותרבה‪,‬מסתיריםזהמפניזה‬
‫אתאורהשמש‪,‬והםגבוהיםמאוד‪.‬בקרקע‬
‫היערגדלהצמחייהשאינהזקוקהלאוררב‪-‬‬
‫בעיקרשרכיםמסוגיםשונים‪,‬שהצלוהלחות‬
‫הרבההופכיםאותםלדשניםולבשרניים‪.‬כעת‪,‬‬
‫דמיינואתהעלווההזהובה‪-‬חומה‪,‬המרפדת‬
‫אתהשביליםבסתיו‪.‬‬
‫ישנםביערותשביליםמסומניםלמטיילים‬
‫ומומלץשלאלסטותמהם‪,‬מחששלאיבוד‬
‫הדרך‪.‬במקומותרביםביערישנןנקודותרענון‬
‫כמיטבהמסורתהמקומית‪-‬שמציעותקנקני‬
‫בירהעטוריםבתלתליםלבנים‪,‬נקניקיות‬
‫לוהטותבמגווןשלגדליםוצבעים‪,‬כריכיציידים‬
‫)פרוסותלחםשחורכבדמרוחבשומןבלבד‪,‬‬
‫אובתוספתפרוסותשלבשרמעושןבנוסח‬
‫מקומי(‪.‬חובהלהצטיידבנעלייםחזקות‪,‬במים‪,‬‬
‫ובמעילניילוןנגדגשם‪.‬‬
‫היערהשחורהואהאזורשמחזיקבמסורת‬
‫ייצורשלשעוניהקוקייההמפורסמים‪.‬אחת‬
‫העיירותב"דרךהשעוניםהגרמנית"היאעיירת‬
‫נופששלווהנוספת‪,‬טיטיזה‪-‬נוישטאט‬
‫)‪,(Titisee-Neustadt‬שעלהאגםטיטיזה‪.‬‬
‫העיירההיאנקודתמוצאטובהלטיוליםבסביבה‬
‫ברגליים‪,‬ברכבאובאגם‪,‬לקנייתשעונים‬‫מקורייםולזלילתעוגת"היערהשחור"‪.‬‬
‫אי‪-‬אפשרלבקרביערהשחורבלילבקרבעיר‬
‫המחוזפרייבורג)‪,(Freiburg‬שהוקמהכעיר‬
‫מסחרחופשיבמאהה‪,12-‬ולכןמוקמהבצומת‬
‫דרכיםמסחריות‪,‬המגיעותמהיםהצפוני‪,‬הים‬
‫התיכוןומתוךהיבשת‪.‬בעיר‪,‬אוניברסיטהותיקה‬
‫)מהמאהה‪,(15-‬קתדרלהגותיתשבנייתה‬
‫החלהעםהקמתהשלהעיר‪,‬וכיכרשוקססגוני‪,‬‬
‫הפעילמדייום‪.‬מסביבלכלאלוישאזורסגור‪,‬‬
‫שהואמדרחובהומהאדם‪,‬חנויותובתי‪-‬קפה‪.‬‬
‫מסעהקסםאלהאגדותהחלבקצההצפוני‬
‫שלהדרךהרומנטית‪-‬בוירצבורג‪,‬נסעדרומה‬
‫לאורכהשלהדרך‪,‬והתחברעםדרךהאלפים‬
‫הגרמניים‪.‬הואהמשיךממזרחלמערב‪,‬לאורך‬
‫הגבולותעםאוסטריהועםשווייץ‪,‬עדשהגיע‬
‫אלהיערהשחור‪.‬המסעממשיךצפונה‪,‬עמוק‬
‫בתוךהיערהשחור‪,‬בואכהעירהמחוזפרייבורג‪.‬‬
‫כדיליישםאתהטיול‪,‬ניתןלהגיעבטיסהאל‬
‫מינכן‪,‬בירתבוואריה‪,‬ולסייםבעירשטוטגרט‪,‬‬
‫בטיסהחזרהלארץ‪.‬‬
‫דרךצלחהוטיולמהנהוטעים‪.‬‬
‫לפרטים‪ ‬ולהזמנת‪ ‬חבילות‪ ‬נופש‪ :‬‬
‫ישראייר‪ ‬חו"ל‬
‫טלפון‪
03-7954038 ‬או
‪*2737‬‬
‫‪55‬‬
With Love for the
Environment
Everyone’s talking these days about global warming and its damage to the
universe. Let’s all do something to help our world.Recently, average temperatures
have risen everywhere on earth. The scientific community claims that human
activity is responsible for most of these increases, since it causes the release
into the atmosphere of large quantities of greenhouse gases and carbon dioxide,
giving rise to a danger that has come to be known as the “hothouse effect.”
Until governments join forces to find a solution to this troublesome problem,
we all need to do what we can as individuals, to help save Mother Earth.
By Galit Edut
117
Photos Istockphoto.com
1
4
Start to Recycle
Limit Air Pollution
More than ever before, recycling is essential. If you do not know
yet, look into which items can be recycled in your community
and where recycling bins and/or centers are located. Bottles,
paper electrical goods that can’t be fixed; batteries too. The
latter contain mercury and when batteries decompose, the
mercury pollutes both the ground and the atmosphere.
Cut down on driving as much as possible. Cars give off greenhouse
gases and other gases as well. Try walking more or start riding
a bike. Keep the trunk of your car as empty as possible. Additional
weight increases gas (petrol) consumption and thus air pollution.
Good driving practices and a well maintained car contribute to
the preservation of the environment. When the correct air pressure
in tires is maintained, gas consumption is lower. Each gallon of
gas that is saved keeps about 10 kilograms of carbon dioxide
from being released into the atmosphere.
Don’t throw away used items automatically before seeing
whether they could be useful to someone else. There are
organization that will be pleased to pick up used clothing, toys,
books and electrical tools and appliances.
Prefer buying goods made of recycled paper. Examples include
toilet paper, notebooks and tissues.
Plastic bags are produced from chemicals that do not
decompose in nature, but break down into microscopic size
particles that accumulate and then penetrate sand and the
sea. In the final analysis they enter the digestive systems of
animals and from there onto our plates. Therefore, try limiting
the quantity of plastic bags that you use. Always prefer cloth
or paper.
2
Generate Less Garbage
Use rags and towels that can be washed, instead of paper towels.
Avoid using disposable plastic cups and plates, which do not
decompose and which are pollutants. Bring your own glass or
ceramic cup to work for your coffee or tea and you won’t have
to drink out of plastic cups.
Think twice before garbaging anything. Maybe someone can
use it; maybe you can transform it into something creative.
3
Conserve on Lighting
Switch over to fluorescent lighting wherever you can. It is
friendlier than incandescent lighting to the environment. Each
replacement of an incandescent bulb with fluorescent lighting,
saves 70 kilograms of carbon dioxide each year from polluting
the atmosphere.
5
Be Intelligent Consumers
Buy goods in economy-size packages. This saves you money; it
also limits the quantity of garbage you’ll have to dispose.
Prefer buying goods that are friendly to the environment – i.e.,
which are energy saving, ozone friendly, made of recycled
materials and result in harm to the rain forests. Buy paints that
are free of noxious ingredients. A number of organizations that
are dedicated to the environment have established programs to
supervise products. Look for their “seal of approval” on goods
you’re considering buying; it’s your guarantee that they’re
environmentally friendly.
6
Protect Trees, Green Spaces
and the Sea
In order to protect the “green lungs” of the world, economize on
your use of paper and paper goods. When writing or printing
drafts – or whenever you can - use both sides of a sheet of paper.
The more trees and plants that are planted, the more air pollution
will drop. So, enjoy your garden and plant, plant, plant!
If you have the space for it, get rid of organic waste matter by
starting a compost heap. Then use the compost to fertilize your
garden and plants without worrying about chemicals and about
causing harm to the ground.
116
7
9
Keep the Air Clean
Share this Information
Lowering the thermostat on your air-conditioners by two
degrees C. in the winter and raising it by two degrees C. in
the summer will prevent one kilogram of carbon dioxide
a year from entering the atmosphere.
Explain to family, friends and acquaintances the importance
of protecting the environment. The more people involved
in protecting the earth, the more will be done and the more
we’ll all benefit.
8
Save Water. Every Drop is
Important
Saving water helps preserve the quality of the environment.
Get a dishwasher, if you don’t have one. On average, it
uses half the amount of water needed to wash dishes by
hand. However, check that the detergent you use is
environmentally friendly.
Drip irrigation to water your garden is better than using a
sprinkler system or garden hose. Water your garden at
night, when it’s cooler, to limit evaporation.
"A most enjoyable shopping experience!"
“The Personal Touch”
A Judaica Gallery by IDEAS
Jerusalem's most unique Judaica and art gallery located
above the “Midrachov”, on the corner of Ben Yehuda
and King George streets.
.
The Personal Touch exclusively features "Made in
Israel" products.
.
Browse through our exquisite collection of challah covers,
ceramic and glassware, sterling silver, fine art & giclee
prints, paper cuts and so much more. We have superb
gift IDEAS for each and every occasion.
.
If we missed you when you came to Israel?
No problem! We are at your service on the internet.
www.thepersonaltouch.co.il
.
Type in your ticket number in the comments section and
receive a special gift with your order.
.
And of course....we accept all major credit cards and are
a recognized VAT refund vendor.
.
Present your ISRAIR ticket stub for a 10% discount
and a 15% discount on Talitot.
Offer valid through June 2008
No double discount.
THE PERSONAL TOUCH
23 Ben-Yehuda St. Jerusalem
Tel: 02-6234877 Fax: 02-6235545
Email: [email protected]
A Heritage
to Remember
Who was this
charismatic man, either
venerated or detested but
never ignored? Critics and supporters
alike described Menachem Begin's
oratorical manner as "fire and brimstone.”
His audiences went wild – with adoration or
abhorrence. Whether you liked or hated his words
and his style, you couldn't remain unmoved by or indifferent
to them. Menachem Begin never missed an opportunity to meet the press
and have his say, yet for the last nine years of his life, Israel's fiery 6th Prime
Minister isolated himself in his Jerusalem apartment, seeing only family and
close friends and refusing all requests for interviews. Find some of the
answers to the riddles at the Menachem Begin Heritage Center in Jerusalem.
by Jonatan Danilowitz / Illustration Shmuel Katz
127
“Within the State
– justice shall be
the supreme
ruler, master over
all rulers.” These
are Begin's
words from an
address in 1948,
and they are
valid in modernday Israel too.
Begin was a man
of infinite justice
and correctness.
To take but one
case in point:
although he had
been sentenced
to eight years in
prison, he was
released from a
Siberian jail as
part of a prisoner
exchange
program because
he was a soldier
in the Polish
army. When he
arrived in Turkish
Palestine in 1942
he refused to join
the underground
Jewish forces
until he could
officially
126
demobilize from Poland’s armed forces. With all the distance from
Poland – physical and emotional – he ethically refused to “desert.”
The focus of the Center is the Begin Museum – a walk through the
history of his life, legacy and deeds. The guided
multimedia tour (English, French, Spanish,
Arabic and Hebrew) lasts about 75 minutes (advance
reservations; 25 shekels per person, 02-5652020). You'll hear short
extracts from his most famous speeches, see clips of his
extraordinary appearances, discover artifacts from his simple and
modest youth and home life and learn about his background,
education, Zionist upbringing and political aspirations. You won't
leave unmoved.
Not all of Menachem Begin's prophesies have turned out to be true.
“There will be no Palestinian State,” he flatly stated. Although it is
still not a reality yet, popular opinion is that a Palestinian State will
be created one of these days. On the other hand, he often quoted
the Bible: “Nation shall not lift up sword against nation; neither
shall they learn war anymore” - which we earnestly hope would
become a self-fulfilling prophesy. (Quoted from his Nobel Peace
Prize acceptance speech, 1978).
Except for the occasional fishing dinghy, don't expect to see any
ships in Tel Aviv harbor: The last vessel docked there in 1965.
Today the port has been transformed into an attractive shopping
and restaurant center, and the only relic of bygone days is the
old cargo crane, recently refurbished, that stands proudly as
a symbol of what once was.
by Jonathan Danilowitz
Tel Aviv
& its Port
Until the mid 1930s, two ports served British Palestine, Jaffa and
Haifa. Jaffa Port, some 4000 years old and according to historians
the oldest continuously-operated port in the world, was the main
entry and exit route for the country for both cargo and passengers.
But time and again the Arab owners and port workers would strike,
and this instability was intolerable for neighboring Tel Aviv. Haifa
was too far away, roads were poor and in any case, they passed
through many Arab villages where trucks were often stoned, hijacked
or worse. The British authorities adamantly refused permission for
Tel Aviv to build its own port, until they realized that with war
looming in Europe, they would need reliable and stable port facilities
to receive arms and supplies. They finally gave Meir Dizengoff, the
mayor of Tel Aviv, the go-ahead.
In 1936, Dizengoff built a wooden jetty, but the very night it was
finished, it was destroyed by heavy seas. The next week the City
began building a steel and concrete structure, and the first ships
docked at the jetty a few months later. The first export through Tel
Aviv was a shipload of Jaffa oranges, with the first case consigned
to Britain's King George VI, a gift from his Jewish subjects in
Palestine.
136
The official harbor, “Zion Gate,” opened in February 1938 and the
first passengers landed that April. The port was replete with
passenger terminals, warehouses, customs halls, jetties and of
course the man-made basin itself – Tel Aviv has no natural harbor.
The heavily silted basin is still there; it is no bigger than an oversized
Olympic swimming pool, but back in 1938 it was the pride of Tel
Aviv. Those same custom halls and warehouses today house a
range of restaurants, cafes and boutiques. Listen for ghosts as you
sip your coffee.
World War II played a major role in the history of the port. Ninetyyear-old Ephraim Baruch, one of the very first port employees and
one of the very last to leave, tells the story: “Although I spoke fluent
Arabic I couldn't get a job in Jerusalem because I was Jewish. I
applied for a port job in Tel Aviv and began working in 1936. In
1940 the port was closed because of the war, and everyone was
fired except for a few key employees. We had established a sea
rescue unit and when an Egyptian vessel en route from Alexandria
to Haifa sank off Ashdod, our unit rescued the sailors and
subsequently salvaged the arms for the British. Also on board, and
also salvaged were buses for the Egged Cooperative, along with
tractors and steel. Only the wheat was ruined.
“The British realized how capable we were and assigned the port
company [Marine Trust Company Ltd – still operating] the task of
building 12 landing barges for the British Navy. Then we had to
build two mine sweepers, and install the engines and mechanical
equipment. We were extremely successful. The port reopened in
1945 and continued operations until 1965, when the modern deepwater port at Ashdod was completed.”
‰ËÒÙ†ÌÈ‚„†¨‰¯˘Î ˙È·ÏÁ ‰„ÚÒÓ
Kosher dairy restaurant, Fish &Pasta
Restaurant Montefiore
Restaurant italien cachère halavi
˙ÂȘÒÚ†˙ÂÁ¯‡
˘È‡†πµ†„Ú†ÌÈ„ÁÂÈÓ†ÌÈÚ¯ȇ
Déjeuners d’affaires et banquets
Ouvert du dimanche au jeudi de 08 :00 à 24 :00
le vendredi de 08 :00 à 15 :00
Ouvert le samedi soir une heure après la
sortie du Sabbat
Bar et cave à vins
Ouvert du dimanche au jeudi de 16 :00 à 23 :00
Ouvert le samedi soir une heure après la sortie du Sabbat
Le Centre de Conférences Konrad Adenauer
Mishkenot Shaananim
Even though Turkish Palestine had been governed by Great Britain
since the end of World War 1, the local currency at the time was still
the Egyptian pound. The astronomical sum of 10,500 pounds was
needed for the first jetty and for subsequent construction. Donors
from abroad and the Anglo-Palestine Bank (precursor of today's
Bank Le'umi) came to the rescue.
Jews were not allowed to work in either Jaffa or Haifa port, and the
fear that Arab workers in the Tel Aviv Port would again disrupt
commerce meant that the first group of professional Jewish port
workers had to be imported. At the time the port in Thessaloniki
(Greece) was manned almost exclusively by Jews, but British policy
severely restricted Jewish immigration to Palestine. Finally a
compromise was reached and a limited number of port workers
from Thessaloniki came to train local Jews in running port operations.
With the establishment of the State of Israel in 1948 and the War
of Independence that followed, Egyptian planes shelled Tel Aviv
and the port, but operations never ceased. Huge quantities of
military equipment flowed through Zion Gate and helped the war
effort. Passenger traffic didn't stop either. Nevertheless, the port
basin was too small and newer, larger vessels docked in Haifa.
Finally, in 1965, operations ended and the port was closed down.
Derelict for years, it has recently been brought back to life and
rejuvenated. If you are flying into Dov Airport as you read this, look
to your right moments before landing, for an aerial view of the port.
It’s no longer “the Gate to Zion,” but the memories linger on.
Menachem Begin was born in Brest-Liovsk, Poland in 1913.
His parents embedded Zionist ideals in their
children, and in 1939 Begin was elected head of Betar, a
revisionist Zionist youth movement founded in 1923 by his mentor
Ze’ev Jabotinsky. The Soviet authorities arrested him in 1940, just
months after he had married Aliza Arnold. The couple arrived in
Palestine in 1942, and the British Authorities never stopped ruing
the day, until they renounced their Palestine Mandate in 1948.
Museum Director Moshe Fuksman is especially proud of the archives
that are part of the Begin Center. There, thousands of
documents, films, audio tapes and artifacts
preserve the history of the man. The archives are
The Begin Library is also a part of the Center, housing a
collection of Begin’s own books and books on or about the man,
his life and political career. To get an idea of the impression he
made, choose books at random and check out the authors’
dedications. We were impressed by Alex Haley's simple dedication
to Begin in the copy of "Roots.” The Native-American ancestral
heritage theme in the book bears a close parallel to Begin's outlook
on life, Zionism and the pursuit of liberty.
open to the public, but only by appointment. Most of the items it
houses are available as computer images as well as in reality.
the revival of Hebrew national independence
…. has no precedence in human history.” He
On Sunday, August 14 1983, Prime Minister Begin addressed an
assembly of the Israel Bonds Organization in the Chagall Hall of
the Knesset (Israel’s parliament). His beloved Aliza had died
a few months before. Although the usual fire and brimstone were
missing, no one suspected that they were listening to his last public
address. For the next nine years he secluded himself in his modest
apartment in Jerusalem. His political party had lost eight Knesset
elections in nearly three decades before he was elected, but he
had never lost sight of his goal, ultimately achieved, to lead a proud
Jewish people in their national homeland.
deeply opposed accepting German reparations or establishing
diplomatic relations with Germany, yet within just months of the
political upheaval of May 1977, when the Likud Party ousted the
Labor Party for the first time since the establishment of the State
of Israel, Begin had invited Egypt’s President Sadat to come to
Jerusalem. The resulting peace treaty, signed in 1979, was the first
ever peace treaty that Israel signed. You can see it at the museum.
The entire Begin Center (www.begincenter.org.il) is
wheelchair accessible. Free parking is available at two nearby sites,
or visitors can choose to arrive by city buses on route 14 or 18.
While you're there, don't miss the adjacent archeological dig, where
the oldest-ever Hebrew documents were discovered – the blessings
of the Priests.
If nothing else, Menachem Begin was controversial. In his May 1948
address to the nation, he said: “There is no doubt that