נספח ד` טופס דיווח לקבלן איסוף מבתי עסק פרטי קבלן האיסוף : : מספר חברה/עו

‫נספח ד'‬
‫טופס דיווח לקבלן איסוף מבתי עסק‬
‫פרטי קבלן האיסוף ‪:‬‬
‫שם ‪:‬‬
‫מספר חברה‪/‬עוסק ‪:‬‬
‫תקופת הדיווח ‪:‬‬
‫מחודש‪:‬‬
‫שנה ‪:‬‬
‫עד חודש ‪:‬‬
‫שנה‪:‬‬
‫סה"כ איסוף מבתי עסק‬
‫משקל פסולת‬
‫אריזות קרטון‬
‫)ק"ג(‬
‫משקל פסולת‬
‫אריזות מתכת‬
‫)ק"ג(‬
‫משקל פסולת‬
‫אריזות‬
‫פלסטיק )ק"ג(‬
‫משקל פסולת‬
‫אריזות עץ‬
‫)ק"ג(‬
‫פרטי המדווח ‪:‬‬
‫שם פרטי ‪:‬‬
‫תאריך דיווח ‪:‬‬
‫שם משפחה ‪:‬‬
‫חתימת המדווח ‪:‬‬
‫תפקיד ‪:‬‬
‫חותמת קבלן האיסוף ‪:‬‬
‫אישור רואה חשבון )על הדיווח השנתי(‬
‫דו"ח זה נבדק ואומת ע"י ‪:‬‬
‫שם רו"ח ‪:‬‬
‫מספר רישיון ‪:‬‬
‫כתובת ‪:‬‬
‫חתימה וחותמת ‪:‬‬
‫)‪(7125388 30/11/14 17:41 R: 3‬‬
‫משקל פסולת‬
‫אריזות אחר‬
‫)ק"ג(‬
‫נספח ה'‬
‫טופס דיווח לקבלן איסוף מבתי עסק על פסולת אריזות שהועברה למחזור‬
‫פרטי קבלן האיסוף ‪:‬‬
‫מספר חברה‪/‬עוסק ‪:‬‬
‫שם ‪:‬‬
‫תקופת הדיווח ‪:‬‬
‫מחודש‪:‬‬
‫שנה ‪:‬‬
‫עד חודש ‪:‬‬
‫שנה‪:‬‬
‫סה"כ פסולת שהועברה למיחזור‬
‫שם מפעל‬
‫המיחזור‬
‫ח‪.‬פ‪ .‬מפעל‬
‫המיחזור‬
‫משקל‬
‫פסולת‬
‫אריזות‬
‫קרטון‬
‫)ק"ג(‬
‫משקל‬
‫פסולת‬
‫אריזות‬
‫מתכת‬
‫)ק"ג(‬
‫משקל פסולת‬
‫אריזות פלסטיק‬
‫)ק"ג(‬
‫‪HDPE‬‬
‫‪LDPE‬‬
‫‪PP‬‬
‫‪PS‬‬
‫אחר‬
‫סה"כ ‪:‬‬
‫פרטי המדווח )מפעל המיחזור( ‪:‬‬
‫שם פרטי ‪:‬‬
‫תאריך דיווח ‪:‬‬
‫שם משפחה ‪:‬‬
‫חתימת המדווח ‪:‬‬
‫תפקיד ‪:‬‬
‫חותמת קבלן האיסוף ‪:‬‬
‫אישור רואה חשבון )על הדיווח השנתי(‬
‫דו"ח זה נבדק ואומת ע"י ‪:‬‬
‫שם רו"ח ‪:‬‬
‫מספר רישיון ‪:‬‬
‫כתובת ‪:‬‬
‫חתימה וחותמת ‪:‬‬
‫)‪(7125388 30/11/14 17:42 R: 4‬‬
‫משקל‬
‫משקל‬
‫פסולת‬
‫פסולת‬
‫אריזות‬
‫אריזות עץ‬
‫אחר )ק"ג(‬
‫)ק"ג(‬
‫נספח ו'‬
‫טופס דיווח לקבלן איסוף מבתי עסק על פסולת אריזות שיוצאה לשם מחזור‪/‬הושבה‬
‫לאנרגיה‪/‬טופלה אחרת )באישור תמיר בלבד(‬
‫פרטי קבלן האיסוף ‪:‬‬
‫מספר חברה‪/‬עוסק ‪:‬‬
‫שם ‪:‬‬
‫תקופת הדיווח ‪:‬‬
‫מחודש‪:‬‬
‫שנה ‪:‬‬
‫עד חודש ‪:‬‬
‫שנה‪:‬‬
‫סה"כ פסולת אריזות שיוצאה לשם מיחזור‬
‫שם מפעל ארץ‬
‫המיחזור הייצוא‬
‫משקל‬
‫פסולת‬
‫אריזות‬
‫קרטון‬
‫)ק"ג(‬
‫משקל‬
‫פסולת‬
‫אריזות‬
‫מתכת‬
‫)ק"ג(‬
‫משקל‬
‫פסולת‬
‫אריזות‬
‫פלסטיק‬
‫)ק"ג(‬
‫משקל‬
‫פסולת‬
‫אריזות‬
‫עץ )ק"ג(‬
‫משקל‬
‫פסולת‬
‫אריזות‬
‫אחר‬
‫)ק"ג(‬
‫סה"כ ‪:‬‬
‫סה"כ פסולת אריזות שהושבה לאנרגיה‬
‫משקל‬
‫כתובת‬
‫ח‪.‬פ‪.‬‬
‫שם‬
‫פסולת‬
‫מפעל‬
‫מפעל‬
‫מפעל‬
‫ההשבה ההשבה ההשבה אריזות‬
‫קרטון‬
‫)ק"ג(‬
‫סה"כ ‪:‬‬
‫)‪(7125388 30/11/14 17:42 R: 3‬‬
‫משקל‬
‫פסולת‬
‫אריזות‬
‫מתכת‬
‫)ק"ג(‬
‫משקל‬
‫משקל‬
‫פסולת פסולת‬
‫אריזות אריזות‬
‫פלסטיק עץ‬
‫)ק"ג(‬
‫)ק"ג(‬
‫משקל‬
‫פסולת‬
‫אריזות‬
‫אחר‬
‫)ק"ג(‬
‫סה"כ פסולת אריזות שטופלה אחרת‬
‫משקל משקל‬
‫משקל משקל משקל‬
‫ח‪.‬פ‪/.‬מס' כתובת‬
‫שם‬
‫סוג‬
‫החברה‪ /‬פסולת פסולת פסולת פסולת פסולת‬
‫הטיפול החברה‪/‬עוסק עוסק‬
‫אריזות אריזות אריזות אריזות אריזות‬
‫עוסק‬
‫מורשה‬
‫שנעשה אליהם‬
‫אחר‬
‫אליהם קרטון מתכת פלסטיק עץ‬
‫אליהם‬
‫בפסולת הועברה‬
‫)ק"ג( )ק"ג(‬
‫הועברה הועברה )ק"ג( )ק"ג( )ק"ג(‬
‫האריזות פסולת‬
‫פסולת‬
‫פסולת‬
‫האריזות‬
‫האריזות האריזות‬
‫סה"כ‬
‫פרטי המדווח ‪:‬‬
‫שם פרטי ‪:‬‬
‫תאריך דיווח ‪:‬‬
‫שם משפחה ‪:‬‬
‫חתימת המדווח ‪:‬‬
‫תפקיד ‪:‬‬
‫חותמת קבלן האיסוף ‪:‬‬
‫אישור רואה חשבון )על הדיווח השנתי(‬
‫דו"ח זה נבדק ואומת ע"י ‪:‬‬
‫שם רו"ח ‪:‬‬
‫מספר רישיון ‪:‬‬
‫כתובת ‪:‬‬
‫חתימה וחותמת ‪:‬‬
‫‪-2-‬‬
‫)‪(7125388 R: 3 P: 2‬‬