החגרה הטגהלת של רוס קרן הגזשתלטגת לעגגרי הרשויות המקומיות כעייט

‫החגרה הטגהלת של‬
‫רוס‬
‫קרן הגזשתלטגת לעגגרי‬
‫הרשויות המקומיות כעייט‬
‫לץחות כפפייס לעש ‪ 4‬ו ‪30.09.20‬‬
‫יזחגרץז‬
‫קרן‬
‫רזגזשתלמגת‬
‫המנהלת‬
‫לעגגרי‬
‫ש ל רגפ‬
‫יזרשגעת‬
‫המקגמעת‬
‫ג ע י י מ‬
‫דוה דירקטוריון של ההגרה המנהלת‬
‫דוהות כספיים ליום ‪ 30‬גספטמבר ‪2014‬‬
‫רוייה הדירקטוריון‬
‫‪ tvohft‬ג?ג)‪0‬הלת של רגם‬
‫פרן ץזוזשוגלמוונ לעובדי וזרשויגת וזגו‪\0‬מעת נע״מ‬
‫דוח ה ד י ר ק ט ו ר י ו ן‬
‫תוכו עניינים‬
‫‪5‬‬
‫א‪ .‬מ א פ י י נ י ם כ ל ל י י ם ש ל ה ח ב ר ה ה מ נ ה ל ת‬
‫‪ .1‬מצב עסקי ה ח ב ר ה המנהלת ושינויים מ ה ו ת י י ם‬
‫‪8‬‬
‫ג‪ .‬נתונים ת מ צ י ת י י ם ב ד ב י ק ר ן ה ה ש ת ל מ ו ת ה מ נ ו ה ל ת ע״י ה ח ב ר ה‬
‫ד‪ .‬נ ו ש א י ם מ ה ו ת י י ם א ל י ה ם ה פ נ ה רואה ה ח ש ב ו ן בחוות ד ע ת ו‬
‫‪13‬‬
‫ה‪ .‬פ ר ט י ם על ה נ ה ל ת ה ח ב ר ה ה מ נ ה ל ת‬
‫ו‪ .‬ב ק ר ו ת ו נ ה ל י ם לגבי הגילוי‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫דוח הדירקטוריון העוסק בתיאור החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות‬
‫המקומיות בע״מ )להלן‪ :‬״החברה״ ו‪/‬או ״החברה המנהלת״( ו‪/‬או קופת הגמל ״רום קרן‬
‫ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות״ על שלושת מסלוליה‬
‫)להלן‪ :‬״הקופה״ ו‪/‬או ״קופת‬
‫הגמל״ ו‪/‬או ״קרן ההשתלמות״ או ״הקרן״ או ״המסלולים״‪ ,‬או ״מסלולי ההשקעה״( שבניהול‬
‫החברה‪ ,‬התפתחותן ותחום פעילותן כולל גם מידע צופה פני עתיד‪ .‬מידע צופה פני עתיד הינו מידע‬
‫בלתי וודאי לגבי העתיד‪ ,‬המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה במועד הדוח וכולל היערכות של‬
‫החברה ו‪/‬או הקופה או כוונות שלהן נכון למועד הדוח‪ .‬התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן‬
‫מהותי מן התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה‪ .‬להסרת ספק‪ ,‬מובהר כי התיאור המובא‬
‫בדוח זה ביחס לחברה ו‪/‬או לקופה שבניהולה‪ ,‬הינו תיאור תמציתי לצורכי דוח זה בלבד‪ ,‬כי אין בו‬
‫כדי ליצור כל התחייבות כלפי עמיתי הקופה או צד שלישי כלשהו‪ ,‬וכי התנאים המחייבים את‬
‫החברה ו‪/‬או את הקופה הם רק אלו המפורטים בתקנוני החברה ו‪/‬או הקופה ובהתקשרויות‬
‫רלוונטיות שבוצעו על ידי החברה‪.‬‬
‫־‪-4‬‬
‫וזחברוז המגגזלת של רופ‬
‫הרן וזתשתלטות לעובדי הרשויות המסוטיות בע״מ‬
‫א‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫מאפימיפ‬
‫נללייפ‬
‫של‬
‫המנהלת‬
‫החגרה‬
‫ודאגי כללי‬
‫‪.‬‬
‫החברה הינה החברה המנהלת של הקופה‪ .‬החברה בבעלות מרכז השלטון המקומי בישראל‬
‫והסתדרות המעו״ף)לשעבר הסתדרות הפקידים()להלן‪ :‬״הסתדרות המעדיף״(‪.‬‬
‫החברה מנהלת קופת גמל ענפית ־ קרן השתלמות לשכירים אשר החברות בה מוגבלת לעובדי‬
‫הרשויות המקומיות בישראל וגופי הסמך שלהן‪ ,‬לרבות נותני שירותים מוניציפאליים כגון‪:‬‬
‫איגודי ערים‪ ,‬איגודי ערים לכיבוי אש‪ ,‬איגודי ערים לאיכות הסביבה‪ ,‬חברות ועמותות‬
‫עירוניות‪ ,‬ועדות תכנון ובניה‪ ,‬תאגידי מים וביוב מתנ״סים ועוד וזאת בהתאם להוראות‬
‫תקנון הקופה‪ .‬הקופה מנוהלת בנאמנות ע״י החברה החל מחודש אוגוסט ‪ .2007‬עד למועד זה‬
‫התנהלה הקופה והחברה תחת ״קופה תאגידית״ אחת )קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות‬
‫המקומיות בע״מ( ללא הפרדה בין הקופה לחברה המנהלת אותה‪ .‬נכון לשנת הדוח‪ ,‬מפעילה‬
‫החברה שלושה מסלולי חסכון‪:‬‬
‫א‪ .‬רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי)להלן‪ :‬״קלאסי״(‪.‬‬
‫ב‪ .‬רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רביד אג״ח )להלן‪ :‬״רביד‬
‫אג״ח״(‪.‬‬
‫ג‪ .‬רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול ספיר מנייתי )להלן‪ :‬״ספיר‬
‫מנייתי״(‪.‬‬
‫חשבונות עמיתי הקופה מתופעלים באמצעות בנק הפועלים בע״מ‪ .‬חברת פסגות ניירות ערך‬
‫בע״מ )להלן‪ :‬״פסגות״( וחברת אי‪.‬בי‪.‬אי ‪ -‬אמבן ניהול השקעות בע״מ )להלן‪ :‬״‪IBI‬״(‪,‬‬
‫מנהלים את השקעות הקופה )מסלול קלאסי מפוצל בין פסגות ל ‪ ,IBI‬מסלול ״רביד אג״ח״‬
‫מנוהל ע״י פסגות ומסלול ״ספיר מנייתי״ מנוהל ע״י‬
‫‪ .(IBI‬תיאום ההשקעות בין מנהלי‬
‫ההשקעות מבוצע ע״י מתאם ההשקעות ובתיאום עם ״פועלים סהר״ אשר מעניק שירותי‬
‫קסטודיאן לקרן‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫וזחגרה וזטלוזלת של דוס‬
‫הר) ההשתלמות לעוגדי הרשויות הטהגטיות גע״ט‬
‫מסלולי השמעה‪:‬‬
‫החברה המנהלה מפעילה האמור שלושה מסלולי השלזעה ברללזמו‪:‬‬
‫״מלאסי״ ־ כספי החוסכים במסלול זה מושקעים על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות‬
‫ובהתאם למדיניות הדירקטוריון בכל נכס המותר להשקעה‪ ,‬בארץ ובחו״ל‪ ,‬על פי ההסדר‬
‫החוקי ולרבות באג״ח של ממשלת ישראל‪ ,‬אג״ח קונצרניות‪ ,‬פיקדונות בבנקים‪ ,‬במניות‪,‬‬
‫כנגזרות של מניות‪ ,‬אג״ח להמרה‪ ,‬הלוואות‪ ,‬מקרקעין ובהשקעות אחרות המותרות על פי‬
‫ההסדר החוקי‪.‬‬
‫״רביד אג״ח״ ‪ -‬במסלול זה שיעור המניות לא יעלה על ‪ 25%‬מכלל נכסי המסלול ושיעור‬
‫האג״ח לא יפחת מ־‪ 0/50°‬מכלל נכסי המסלול‪ .‬כספי החוסכים במסלול זה יושקעו על פי‬
‫שיקול דעתה של ועדת ההשקעות בכל נכס המותר להשקעה‪ ,‬בארץ ובחו׳׳ל‪ ,‬על פי ההסדר‬
‫החוקי ולרבות באג״ח של ממשלת ישראל‪ ,‬אג״ח קונצרניות מדורגות‪ ,‬פיקדונות בבנקים‪,‬‬
‫במניות‪ ,‬כנגזרות של מניות‪ ,‬אג״ח להמרה‪ ,‬הלוואות‪ ,‬מקרקעין ובהשקעות אחרות המותרות‬
‫על פי ההסדר החוקי‪ .‬נכון לסוף הרבעון השלישי כ ־ ‪ 85%‬מנכסי המסלול מושקעים באג״ח‬
‫ממשלתי סחיר ויתרת הנכסים מושקעים בין היתר בפיקדונות לזמן קצר‪ ,‬הלוואות‪ ,‬מניות‬
‫ובאג״ח קונצרני סחיר‪.‬‬
‫״ספיר מנייתי״ ‪ -‬במסלול זה שיעור המניות לא יפחת מ־‪ 50%‬מכלל נכסי המסלול‪ .‬כספי‬
‫החוסכים במסלול זה יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות בכל נכס המותר‬
‫להשקעה‪ ,‬בארץ ובחו״ל‪ ,‬על פי ההסדר החוקי ולרבות באג״ח של ממשלת ישראל‪ ,‬אג״ח‬
‫קונצרניות‪ ,‬פיקדונות בבנקים‪ ,‬במניות‪ ,‬כנגזרות של מניות‪ ,‬אג״ח להמרה‪ ,‬הלוואות‪,‬‬
‫מקרקעין ובהשקעות אחרות המותרות על פי ההסדר החוקי‪ .‬נכון לסוף הרבעון השלישי כ ־‬
‫‪ 92%‬מנכסי המסלול מושקעים במניות ותעודות סל שמחקות מדדי מניות ויתרת הנכסים‬
‫י‬
‫‪.2‬‬
‫כוללים מזומנים‪ ,‬שווי מזומנים‪ ,‬חוזים עתידיים ואג״ח ממשלתיות‪.‬‬
‫פירוט געלי וזמניות‬
‫מספר המניות וסוג‬
‫אחוז בזבומת הצבעה‬
‫בעל המניות‬
‫מרכז השלטון המקומי בישראל‬
‫‪ 1‬מניה יסוד א׳‬
‫‪50%‬‬
‫הסתדרות המעו״ף‬
‫‪ 1‬מניה יסוד ב׳‬
‫‪50%‬‬
‫‪100%‬‬
‫־‪-6‬‬
‫ההגרה המנהלת ש ל רום‬
‫‪0‬רו ההשתלמות לעוברי הרשויות המםומיות גע״מ‬
‫הון המניות הרשום של החברה עומד על סך של ‪ 5.00‬ש״ח לפי החלוקה הבאה‪:‬‬
‫מניות רגילות ־ ‪ 49,998‬מניות רגילות ע״נ ‪ 0.0001‬שקל חדש כ״א‪ .‬מניות אלו לא הוקצו‬
‫בפועל‪.‬‬
‫מניית יסור אי‪ -‬מניה אחת ע״נ ‪ 0.0001‬שקל חדש‪ .‬מניה זו מוחזקת על ידי מרכז‬
‫השלטון המקומי‬
‫בישראל ומקנה לבעליה את הזכויות הבאות‪ :‬לקבל הודעות‬
‫ולהשתתף באספות החברה ולהצביע ב ה ן להפעיל ‪ 50%‬מכלל כוח ההצבעה באספות‬
‫;‬
‫הכלליות של בעלי המניות ב ח ב ר ה למנות ולפטר את מחצית מחברי הדירקטוריון‬
‫;‬
‫;‬
‫למנות את יו״ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫מניית יסוד בי‪ -‬מניה אחת ע״נ ‪ 0.0001‬שקל חדש‪ .‬מניה זו מוחזקת על ידי‬
‫הסתדרות המעו״ף ומקנה לבעליה את הזכויות הבאות‪ :‬לקבל הודעות ולהשתתף‬
‫באספות החברה ולהצביע בהן; להפעיל ‪ 50%‬מכלל כוח ההצבעה באספות הכלליות‬
‫של בעלי המניות ב ח ב ר ה למנות ולפטר את מחצית מחברי הדירקטוריון למנות‬
‫;‬
‫;‬
‫מנהל כללי לחברה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מועד הפמת וזחגרוז‬
‫החברה הוקמה ביום ‪.1.6.1980‬‬
‫‪a‬‬
‫פוגי האישוריפ שגיתגו לסופות המנוהלות ע״י וזחגרוז‬
‫מסלולי החיסכון ש ל הקופה אושרו כקרן השתלמות על ידי הממונה על אגף שוק ההון‪,‬‬
‫ביטוח וחיסכון במשרד האוצר‪ .‬תוקף האישור המו עד ‪.31.12.2014‬‬
‫הממונה על שוק ההון‪ ,‬ביטוח וחיסכון אישר לקופה שלושה מסלולי חסכון כדלקמן‪:‬‬
‫« א‪ .‬רום קלאסי ־ מספר אישור המסלול הוא ‪.408‬‬
‫ב‪ .‬רום רביד אג״ח ‪ -‬מספר אישור המסלול הוא ‪.1257‬‬
‫ג‪ .‬רום ספיר מנייתי ‪ -‬מספר אישור המסלול הוא ‪.1258‬‬
‫״רום קלאסי״ )‪ (408‬פועל כמסלול הכללי של הקופה מאז הקמתה‪ .‬״רום רביד אג״ח״ )‪(1257‬‬
‫החל לראשונה לפעול במהלך חודש אפריל ‪ 2008‬ומסלול ״רום ספיר מנייתי״ )‪ (1258‬החל‬
‫לראשונה לפעול בשלהי חודש דצמבר ‪.2008‬‬
‫‪ ..5‬שעוייפ גמממכי וזימור גתסופת הרוח‬
‫לא חלו שינויים בתקנון הקופה או במסמכי ההתאגדות של החברה בתקופת הדו״ח‪.‬‬
‫‪-7-‬‬
‫החברה המנהלת של רופ‬
‫םרו ההשתלמות לעוגדי הרשויות המהומיות גע״מ‬
‫ג‪.‬‬
‫מ ? ג עמקי‬
‫ה ח ג ר ה ה מ נ ה ל ת ושינוייפ מ ה ו ת י י פ ב ת ק ו פ ת ה ר ו ח‬
‫ו< מ‪3‬ג ע<זפי ההגרה המנהלתי תוצאות הפעילות ומסגרות המימון‬
‫החברה מנהלת את פעילות הקופה המנוהלת על ידה ללא מטרות רווח‪ .‬בהתאם לרישיונה‪,‬‬
‫החברה המנהלת גובה דמי ניהול מעמיתי הקופה בהתאם להוצאותיה בפועל אותם הוציאה‬
‫לניהול הקופה‪ .‬סך הוצאות החברה בתקופה ‪ ,01-09/2014‬עמדו על סך של ‪ 8,999‬אלפי ש״ח‪,‬‬
‫לעומת סך של ‪ 8,156‬אלפי ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת סך של ‪ 10,828‬אלפי ש״ח‬
‫בתקופה ינואר עד דצמבר ‪ .2013‬עוד יצוין כי לחברה המנהלת‪ ,‬בהיותה נטולת הון עצמי‪ ,‬אין‬
‫השקעות פיננסיות משל עצמה‪ ,‬למעט החזקה באג׳׳ח ממשלתיות מוחזקות למסחר כנגד‬
‫התחייבויות לטווח ארוך)בגין סיום יחסי עובד מעביד(‪.‬‬
‫מסלול‬
‫שתגור ‪ w‬גיוןו׳ל ‪ tmwstD‬ממזיעו‬
‫‪01-12/2013 01-09/2013 61-09/2014‬‬
‫‪0.33%‬‬
‫רב*ד אגי־׳ח‬
‫מפיר ממימי‬
‫‪032%‬‬
‫‪032%‬‬
‫‪031%‬‬
‫‪031%‬‬
‫‪039%‬‬
‫‪031%‬‬
‫‪039%‬‬
‫יודגש כי דמי הניהול הנגבים מהעמיתים ה ע ם לפי הוצאות החברה המנהלת בפועל‪.‬‬
‫‪ .2‬התפתחות התגרה המנהלת והתפתחויות שחלו גתפופת הרוה ולאחריה‪:‬‬
‫‪ .2.1‬אומדו בדבר חובות מעסיקים‪ -‬ליום ‪ 30‬בספטמבר ‪ 2014‬חוב המעסיקים לקופה נאמד ע״י‬
‫החברה המנהלת בסך של כ ‪ 9.7‬מיליוני ש״ח )כולל ריבית חשב כחוק(‪ .‬החברה מבצעת‬
‫פעולות בהתאם לנדרש בהוראות הדין לגביית החובות באמצעות נקיטת אמצעים‬
‫משפטיים ואחרים‪.‬‬
‫‪ .2.2‬הלוואות לעמיתים ‪ -‬החל מראשית אפריל ‪ 2013‬החברה החלה להעניק בפועל הלוואות‬
‫לעמיתיה מנכסי קרן ההשתלמות‪ .‬הריבית בגין ההלוואות עומדת על שיעור שנתי של‬
‫פריים פחות ‪ .0.5%‬נכון ליום ‪ 30.09.14‬החברה מנהלת ‪ 1,197‬הלוואות פעילות בסך מהוון‬
‫של כ ־ ‪21‬מלש״ח‪.‬‬
‫‪ .2.3‬שכירות ־ החברה התקשרה בהסכם שכירות משרדים )חליפיים למקום מושבה הקודם(‬
‫החל מיום ‪ 01.01.2014‬לתקופה ש ל ‪ 74‬חודשים עם אופציה להארכה‪ .‬ביום ‪29.08.2013‬‬
‫החברה התקשרה עם ״החברה המנהלת של מינהל ‪ -‬קרן השתלמות לפקידים עובדי‬
‫המינהל והשירותים בע״מ״ שהנה צד קשור לקופה‪ ,‬כשוכר משנה בנכס‪ .‬ההתקשרות‬
‫נעשתה בהתאם לנהלים הרלוונטיים‪.‬‬
‫‪8-‬־‬
‫החגרה המוהלת ש ל ריפ‬
‫פרו ההשתלמות לעוגדי הרשויות המהומיות כע״מ‬
‫‪ .2.4‬גביה ממעסיקים ־ החברה התקשרה עם משרד עו״ד ששון ושות׳ למתן שירותי גבייה‬
‫ממעסיקים במיקור חוץ‪ .‬בנוסף נשלחו מכתבים למעסיקים בדרישה לא לקזז כספים‬
‫באופן חד צדדי מחשבונות העמיתים‪.‬‬
‫‪ .2.5‬ביקורת מטעם משרד האוצר ‪ -‬במהלד שנת ‪ 2014‬החל תהליך של ביקורת מטעם משרד‬
‫האוצר על מערך ההשקעות בקרן‪.‬‬
‫‪.3‬׳ היראות רגולציה מהותיות אשר פורממו גתסופת הריח‬
‫וגהתאפ להוראת אגף‬
‫שוק ההון גיטוח וחיסכון המשרד האו‪3‬זר מיוס ‪ 3‬ו ‪ 5.5.10‬ומיופ ‪ 3‬ו ‪ 6.2.20‬ו‬
‫ג ר ג ר סי‪3‬ור‬
‫הדוחות הכגזפייפ‪ ,‬גזגץרה זו כוללת רס את הוראות הדין הסופיות שלהן השלכה מהותית‬
‫גיותר על הדוחות הכפפייפ ש ל החגרה!‬
‫‪ .3.1‬חוזר גופים מוסדיים ‪ 2014-9-1‬בדבר ניהול סיכונים בגופים מוסריים )‪ : (14.01.14‬בחוזר‬
‫זה מפורט פרק ‪) 10‬בחלק ‪ 1‬של שער ‪ (5‬בעניין ניהול סיכונים‪ ,‬אשר יתווסף לחוזר‬
‫המאוחד‪ .‬פרק זה מסדיר את פעילות מנהל הסיכונים בגופים מוסדיים‪ .‬הפרק מאמץ את‬
‫רוב הוראות חוזר גמל ‪ 2009-2-3‬מערך ניהול ובקרת סיבונים בחברות מנהלות של קופות‬
‫גמל‪ ,‬אשר מבוטל מיום התחילה של פרק זה‪ 1 ,‬באפריל ‪.2014‬‬
‫‪ .3.2‬החוזר המאוחד ‪ -‬רואה חשבון מבקר‪ ,‬שער ‪ ,5‬חלק ‪ ,1‬פרק ‪ :(31.03.14) 7‬פרק זה מסדיר‬
‫את פעילות רואה החשבון המבקר בגופים מוסדיים‪ .‬בפרק שולבו רוב הוראות חוזר גופים‬
‫מוסדיים ‪ 2009-9-5‬הוראות לעניין רואה חשבון מבקר של גוף מוסדי‪ .‬יום התחילה של‬
‫פרק זה הינו ‪ 1‬במאי ‪.2014‬‬
‫‪ .3.3‬החוזר המאוחד ‪ -‬ביקורת פנימית‪ ,‬שער ‪ ,5‬חלק ‪ ,1‬פרק ‪ : (31.03.14) 8‬פרק זה מסדיר את‬
‫פעילות המבקר הפנימי ומערך הביקורת הפנימית בגופים מוסדיים‪ .‬בפרק שולבו רוב‬
‫הוראות חוזר גופים מוסדיים ‪ 2007-9-14‬מערך‬
‫הביקורת הפנימית בגוף‬
‫מוסדי‪ .‬יום‬
‫התחילה של פרק זה הינו ‪ 1‬באפריל ‪.2014‬‬
‫‪ .3.4‬החוזר המאוחד ‪ -‬הוראות לקופת גמל שאינה קופת ביטוח או קרן פנסיה‪ ,‬שער ‪ ,6‬חלק ‪7‬‬
‫)‪ :(31.03.14‬חלק זה קובע הוראות לקופות גמל )שאינן קרנות פנסיה או קופות ביטוח(‬
‫בנושאים שונים‪ ,‬בין היתר פתיחה וניהול חשבונות עמיתים‪ ,‬דוחות והודעות לעמיתים‬
‫וכדומה‪ .‬בחלק זה שולבו כמעט במלואם חוזרים רבים אשר חלו על קופות גמל וכן בוטלו‬
‫חוזרים אחרים‪ .‬יום התחילה של חלק זה הינו ‪ 1‬באפריל ‪.2014‬‬
‫‪ .3.5‬חוזר גופים מוסדיים ‪ 2014-9-2‬בדבר מדיניות תגמול בגופים מוסדיים )‪:(10.4.2014‬‬
‫החוזר קובע הוראות לעניין גיבוש מדיניות תגמול של נושאי משרה‪ ,‬בעלי תפקיד מרכזי‬
‫ועובדים אחרים בגופים מוסדיים‪ ,‬ומניעת תמריצים שיעודדו נטילת סיכונים שאינם‬
‫עקביים עם יעדיו ארוכי הטווח של גוף מוסדי‪ ,‬עם מדיניות ניהול הסיכונים שלו‪ ,‬ועם‬
‫הצורך בניהול מושכל של כספי חוסכים באמצעותו‪ .‬החוזר כולל הוראות לעניין מינוי‬
‫וועדת תגמול‪ ,‬קביעת מדיניות תגמול‪ ,‬הסדרת הסכמי תגמול )קיימים וחדשים(‪ ,‬אישור‬
‫תנאי תגמול‪ ,‬הסדרת הסכמי תגמול נושאי משרה במיקור חוץ‪ ,‬פרסום מדיניות תגמול‪.‬‬
‫‪-9-‬‬
‫החברה המוהלת של רום‬
‫הרו ההשתלטות לעובדי הרשויות המפונויות בע״מ‬
‫החוזר נכנס לתוקף ביום ‪) 1.4.14‬לגבי הסכמי תגמול שאושרו לפני ‪ 25.12.13‬־ יותאמו‬
‫להוראות החוזר זה עד ליום ‪ .31.12.16‬לגבי הסכמי תגמול שאושרו בין יום ‪ 25.12.13‬לבין‬
‫יום הפרסום של החוזר ‪ -‬יכללו תנאי המאפשר את התאמתם להוראות חוזר זה עד ליום‬
‫‪ ,31.12.14‬ויותאמו עד למועד האמור(‪.‬‬
‫‪ .3.6‬חתר גופים מוסדיים ‪ 2014-9-12‬ברבר רוח שנתי ורוח רבעוני לעמיתים ומבוטחים בגוף‬
‫מוסדי)‪ : (23.7.14‬החוזר קובע מתכונת דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים‪ ,‬מרחיב את חובת‬
‫הגילוי המוטלת על גופים מוסדיים ומפשט את המידע המוצג בו‪ .‬לחוזר מצורפת מתכונת‬
‫הדיווח לעמיתים‪ .‬בהתאם לחוזר על הקופה לשלוח לעמיתיה דוח שנתי מקוצר ודוח שנתי‬
‫מפורט והכל בהתאם למתכונת ולכללים שנקבעו בחוזר‪ .‬תחילת החוזר בדוח השנתי‬
‫לעמית בגין שנת ‪ ,2014‬למעט מתכונת הדוח השנתי המפורט ‪ -‬אשר ישלח החל מהדוח‬
‫השנתי בגין שנת ‪ .2015‬מתכונת אישור המס והצהרת הון המצורפים לדוח השנתי המקוצר‬
‫־ החל מהדיווח בגין שנת ‪.2015‬‬
‫‪ .3.7‬חוזר גופים מוסדיים ‪ 2014-9-11‬בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים‬
‫הרבעוניים של חברות מנהלות בהתאם לתקני הדיווח הבינלאומיים)‪: ( I F R S )(18.6.14‬‬
‫החוזר קובע הוראות הנוגעות למבנה הגילוי הנדרש בהתאם לתקינה בינלאומית בדוחות‬
‫כספיים רבעוניים של חברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה‪ .‬תחילתן של הוראות‬
‫חוזר זה החל מהדוחות הכספיים לתקופה המסתיימת ביום ‪ 30‬ביוני ‪.2014‬‬
‫‪ .3.8‬חוזר גופים מוסדיים ‪ 2014-9-10‬בדבר עדכון מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים של‬
‫חברות מנהלות בהתאם לתקני הדיווח הבינלאומיים)‪ : ( I F R S )(18.6.14‬החוזר מעדכן‬
‫את מבנה הגילוי בדוחות השנתיים של חברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה‪.‬‬
‫תחילתן של הוראות החוזר ‪ -‬החל מהדוחות הכספיים לשנת ‪.2014‬‬
‫‪ .3.9‬חוזר גופים מוסדיים ‪ 2014-9-8‬בדבר תיקון הוראות החוזר המאוחד־ ניהול נכסי‬
‫השקעה )הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות( )‪ :(10.6.14‬ביום ‪ 1.4.14‬נכנסו לתוקף‬
‫תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות(‬
‫)תיקון מס׳ ‪ ,(2‬התשע״ד־‪) 2014‬להלן ‪ -‬תיקון לתקנות(‪ .‬במסגרת התיקון לתקנות הותרה‬
‫הוצאה בעד השקעה ש ל קופת גמל בתעודות ס ל בישראל לפי מדדים שעליהם יורה‬
‫הממונה על שוק ההון ובתנאים שיורה‪ ,‬ובלבד שמנפיק התעודה אינו צד קשור לחברה‬
‫המנהלת של קופת הגמל)תקנה ‪)(5)(2)3‬ב( לתקנות(‪ .‬מטרתו של החוזר היא לתקן את פרק‬
‫‪) 4‬״ניהול נכסי השקעה״( לחלק ‪ 2‬לשער ‪ 5‬של החוזר המאוחד ולקבוע באילו מדדים‬
‫ותנאים תותר ההוצאה כאמור‪ .‬קביעה זו נועדה להסיר חסמים בתחומים או בענפים‬
‫שבהם אין עדיין לגופים המוסדיים מומחיות מספקת‪ ,‬כמו במדדי מניות של חברות‬
‫בינוניות וקטנות וענפי פעילות ייחודיים‪ .‬הממונה על שוק ההון יבחן את רשימת המדדים‬
‫ואת התנאים אחת לתקופה בהתאם להתפתחויות בשוק ההון ובקרב הגופים המוסדיים‪.‬‬
‫‪ 3.11‬חוזר גופים מוסדיים ‪ 2014-9-12‬בדבר דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ומבוטחים‬
‫בגוף מוסדי)‪ : (23.7.2014‬החוזר קובע מתכונת דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים‪ ,‬מרחיב‬
‫־‪-10‬‬
‫החגרה המנהלת של רום‬
‫הרן ההשתלטות לעוגדי ה י ש ר ו ת הטהוטיות גע״ט‬
‫א ת חובת הגילוי המוטלת על גופים מוסדיים ומפשט את המידע המוצג בו‪ .‬לחוזר‬
‫מצורפת מתכונת הדיווח לעמיתים‪ .‬בהתאם לחוזר על הקופה לשלוח לעמיתיה דוח‬
‫שנתי מקוצר ודוח שנתי מפורט והכל בהתאם למתכונת ולכללים שנקבעו בחוזר‪.‬‬
‫תחילת החוזר ־ בדוח השנתי לעמית בגין שנת ‪ ,2014‬למעט מתכונת הדוח השנתי‬
‫המפורט ‪ -‬א ש ר ישלח החל מהדוח השנתי בגין שנת ‪ .2015‬מתכונת אישור המס‬
‫והצהרת הון המצורפים לדוח השנתי המקוצר ‪ -‬החל מהדיווח בגין שנת ‪.2015‬‬
‫‪ 3.12‬חוזר גופים מוסריים ‪ 2014-2-3‬ברבר משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר עם‬
‫יתרה נמוכה )‪ :(12.8.2014‬החוזר מסדיר משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר שלא‬
‫מינה מוטבים ושבחשבונו יתרה נמוכה )עד ‪ 5,000‬ש״ח( וזאת ללא דרישת המצאת צו‬
‫ירושה או צו קיום צוואה‪ .‬תחילתו של הוראות החוזר מיום פרסומו)‪.(12.8.14‬‬
‫‪ 3.13‬חוזר גופים מוסריים ‪ 2014-10-1‬ברבר הסכמים למתן שירותים)‪ : (18.8.2014‬החוזר‬
‫נועד להתמודד עם מצבים בהם הבנק משמש הן כיועץ פנסיוני והן כמתפעל של גוף‬
‫מוסדי‪ ,‬כאשר עשוי להתעורר חשש שמניעים זרים ישפיעו על שיקול דעתו של היועץ‬
‫הפנסיוני במסגרת הליך הייעוץ הפנסיוני‪ .‬בחוזר החדש הוראות לגבי‪ :‬הגבלות לעניין‬
‫הסכמי תפעול )לשם שמירת עקרון העדר הזיקה בין היועץ הפנסיוני ליצרן המוצר‬
‫הפנסיוני(‪ ,‬תמורה מקסימלית שנתית בגין הסכם‪ ,‬מניעת הטיה של הייעוץ וגילוי נאות‪,‬‬
‫הפרדה פרסונאלית וגבית תשלום בשל הפצה‪ .‬תחילתו של החוזר יחול מיום פרסומו‪.‬‬
‫‪ 3.14‬חוזר גופים מוסריים ‪ 2014-9-13‬ברבר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק‬
‫החיסכון הפנסיוני)‪ :(17.9.2014‬החוזר קובע מבנה של ״רשומה אחודה״‪ ,‬אשר תשמש‬
‫את הגופים המוסדיים‪ ,‬בעלי הרישיון וצרכני מידע נוספים בתחום החיסכון הפנסיוני‪,‬‬
‫במסגרת הפעולות העסקיות השונות המתבצעות ביניהם תוך הבטחת העקרונות‬
‫הבאים‪ :‬קבלת מידע והעברתו באופן שלם‪ ,‬מדויק‪ ,‬מהימן וזמין‪ ,‬הניתן לשליפה ואחזור‬
‫במהירות ובאפקטיביות לצורך עמידה בהוראות הדין והסדרת המבנה והתוכן של פרטי‬
‫המידע והנתונים המועברים בין יצרני המידע וצרכניו השונים בתחום החיסכון‬
‫הפנסיוני‪ .‬בנוסף‪ ,‬החוזר קובע א ת הנסיבות שבהתקיימותן יהא בעל רישיון ו‪/‬או גוף‬
‫מוסדי מחויב להעביר את המידע הנדרש‪ ,‬ביחס לכל ממשק וממשק‪ .‬תחילתו של החוזר‬
‫ביום ‪ 1‬בינואר ‪2015‬‬
‫חקיקה‬
‫‪ .1‬תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות(‬
‫)תיקון(‪ ,‬התשע׳יד‪ 2014-‬מיום ‪ : 01.01.14‬תקנות אלו מתקנות את תקנות הפיקוח על שירותים‬
‫פיננסיים )קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות‪ ,‬התשס״ח‪ 2008-‬ומאריכות את‬
‫תוקף הוראת השעה הקבועה בהן עד ליום ‪.31.03.2014‬‬
‫‪2‬‬
‫תיקון תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל ביצוע‬
‫עסקאות( )תיקון מס׳ ‪ ,(2‬תשע׳׳ר‪ :2014-‬פורסם ביום ‪ 31.3.14‬ונכנס לתוקף ביום ‪.1.4.14‬‬
‫הוראת השעה הוארכה עד ליום ‪ .31.12.17‬במסגרת התיקון לתקנות הוגדרו הוצאות ישירות‬
‫‪11-‬‬
‫החברה הטנהלת של רופ‬
‫פרן ההשתלטות לעובדי הרשויות הטפוטיות בע*ט‬
‫ועמלת ניהול חיצוני‪ .‬הותרה הוצאה בעד השקעה של קופת גמל בתעודות סל בישראל לפי‬
‫מדדים שעליהם יורה הממונה על שוק ההון ובתנאים שיורה‪ ,‬ובלבד שמנפיק התעודה אינו צד‬
‫קשור לחברה המנהלת של קופת הגמל‪.‬‬
‫‪ .3‬תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()תשלומים לקופת גמל(‪ ,‬תשע׳יר‪2014-‬‬
‫)‪ : (16.7.2014‬התקנות מפרטות א ת אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל‪ ,‬את הפרטים שעל‬
‫‪ .‬מעביד למסור לקופה בגין המועד להפקדת התשלום‪ ,‬את הפרטים לגבי הפקדה ואת הפרטים‬
‫בנוגע לכל עובד שבעדו הופקדו תשלומים‪ .‬התקנות מפרטות גם את הפרטים שעל מעביד‬
‫למסור בעת הפסקת הפקדת תשלומים‪ ,‬וכן את החובה של הקופה בשליחת הודעה לעובד על‬
‫הפסקה בתשלום‪ .‬כמו כן נקבעו הוראות לעניין היזון חוזר באמצעות קובץ נתונים ממוכן‬
‫ובמבנה אחיד כפי שיורה הממונה‪ .‬ביום ‪ 5.11.14‬פורסם התיקון לתקנות הפיקוח על שירותים‬
‫פיננסיים )קופות גמל()תשלומים לקופת גמל( מיום ‪ 29.10.14‬הדוחה את כניסת התקנות ליום‬
‫‪.1.1.2016‬‬
‫‪-12-‬‬
‫החביוז הטוהלת ש ל ריפ‬
‫סרו ההשתלטות לעובדי הישגיות הטהוטיות בע*ט‬
‫ג‪.‬‬
‫)תמי‪ 0‬תט^תייפ גרגר סמ חחשתלמות חמגוחלת ע«י חחגרח‬
‫מספר חשבונות עמיתים‬
‫ליונ*‬
‫‪30.09.14‬‬
‫ל»־ו«‬
‫‪30.09.13‬‬
‫‪31.12.15‬‬
‫‪naws‬‬
‫‪> law‬המ»ל‪1‬ל‬
‫קלא«י‬
‫‪52,65-0‬‬
‫‪Sl 568‬‬
‫‪&2.512‬‬
‫‪1‬ך‪.‬םי ‪»t‬״‪tv‬‬
‫?אמר ‪0‬נ»ונ*‬
‫‪3,091‬‬
‫‪4S-3‬‬
‫‪3,298‬‬
‫‪477‬‬
‫‪3,254‬‬
‫§‪4§-‬‬
‫‪86,224‬‬
‫‪85,343‬‬
‫‪86,246‬‬
‫{‬
‫מספד עמיתים לפי ‪T rt‬‬
‫‪/r‬‬
‫‪30.09‬‬
‫ל*י‪0‬‬
‫‪3O.0f.13‬‬
‫ליוה‬
‫‪31.12.13‬‬
‫»‪ w‬מ&«לול‬
‫קלאזסי‬
‫‪81,210‬‬
‫‪79,9*6‬‬
‫‪80,951‬‬
‫רביו* ‪tmH‬‬
‫?*פיר ‪w ^ p‬‬
‫‪3,017‬‬
‫‪473‬‬
‫‪3,219‬‬
‫‪4*9‬‬
‫‪3,173‬‬
‫‪474‬‬
‫‪84,300‬‬
‫‪83,674‬‬
‫‪8%6#3‬‬
‫הימף נכסי המופה נטו המנוהלים על ידי החכרה המנהלת‬
‫גידול ‪/‬‬
‫ש ם הםסלגל‬
‫מיקף‬
‫נכסים ל*‪ &1‬נכסים למט )קיס<‪ 0‬כיו נכסים למם‬
‫‪30*09.14‬‬
‫‪31.12.13‬‬
‫‪30.09.13‬‬
‫גמלש״י* הנןקכ*לומ‬
‫במלש״יו‬
‫רום קל*‪2‬סי*‬
‫‪2,794‬‬
‫‪2,588‬‬
‫‪7.96%‬‬
‫‪2,663‬‬
‫רום יביד״‬
‫‪159‬‬
‫‪168‬‬
‫‪5.36%‬־‬
‫‪168‬‬
‫רום ס&יד*‬
‫‪13‬‬
‫‪12‬‬
‫‪8.33%‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2,966‬‬
‫‪2,768‬‬
‫‪7M%‬‬
‫‪2,^43‬‬
‫סמ״כ‬
‫* הנתונים מעוגלים‬
‫‪13-‬׳‬
‫החברה המנהלת ש ל דוס‬
‫הר) ההשתלמות לעובדי הרשויות המ&ומיות בע״מ‬
‫תשואות מצטברת ברוטו‬
‫‪1‬‬‫‪1.‬‬
‫התפתחויות בהפל‪1‬דות למופות ובתשלומים לעמיתים‬
‫‪;? tin‬ל«&*‬
‫‪3OJ09.13 3OJ09.14‬‬
‫‪30.09.14‬‬
‫אטנ״י*‬
‫‪30JD9.13‬‬
‫י*« הגיר‬
‫‪30.09.14‬‬
‫‪30J09.13‬‬
‫* מ ״ * מהל ולי יוה•‬
‫‪30.09.13 30.09.14‬‬
‫‪340,515‬‬
‫‪9,820‬‬
‫‪33%S15‬‬
‫‪£26‬‬
‫‪13,844‬‬
‫‪2,853‬‬
‫‪15,521‬‬
‫‪1,231‬‬
‫‪1,422‬‬
‫‪1,705‬‬
‫‪1,471‬‬
‫‪1,454‬‬
‫‪355,801‬‬
‫‪14,378‬‬
‫‪347,007‬‬
‫‪14,311‬‬
‫‪350,331‬‬
‫‪339,641‬‬
‫‪16,717‬‬
‫‪18,752‬‬
‫‪3,127‬‬
‫‪2,92S‬‬
‫‪311,179‬‬
‫‪361,31s‬‬
‫)‪(297,199‬‬
‫)‪(58,405‬‬
‫]‪(305,494‬‬
‫]‪(50,906‬‬
‫)‪(13,577‬‬
‫)‪(12,838‬‬
‫‪{16,4661‬‬
‫‪(11/16‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(757‬‬
‫)‪e 304‬‬
‫!‪C5S7‬‬
‫)‪a,848‬‬
‫}‪{322,541) {311,533‬‬
‫) ‪ , S 4 7‬נ )‪73‬‬
‫‪Hh^ftl‬‬
‫)‪(355,604‬‬
‫)‪(356,400‬‬
‫)‪(26,418‬‬
‫)‪{28,676‬‬
‫)‪(3,061‬‬
‫)‪(1,435‬‬
‫)‪(3&S,0«0‬‬
‫)‪{387,511‬‬
‫‪JW‬״‪ S‬צ^יימ»יי‬
‫)‪0,269‬‬
‫)‪(16,7Sf‬‬
‫)‪(9,698‬‬
‫)‪(9,924‬‬
‫‪490‬‬
‫>‪g4,901‬‬
‫)‪<26,193‬‬
‫ח׳פקיות‬
‫‪9‬‬
‫‪t‬‬
‫_‪6#‬‬
‫הקשר ביו יתרות חשבונות העמיתים לביו ההשמעות‬
‫שיעור הכספים הניתנים למשיכה מיידית מחסכונות העמיתים‪:‬‬
‫מסלול‬
‫&‪3QJ&9J‬‬
‫‪60.88%‬‬
‫‪58.27%‬‬
‫רום רביד אג״ח ‪77.41%‬‬
‫רום ספיר מנייתי ‪58.72%‬‬
‫‪76.79%‬‬
‫‪56.80%‬‬
‫רום ק ל ^ ס י‬
‫לא היו שינויים מהותיים בנזילות המסלולים‪ .‬ליום המאזן הקופה השקיעה באפיקים‬
‫סחירים ונזילים בשיעור של כ ‪ 90%‬מנכסי הקופה במסלול קלאסי‪ .‬שיעור הנזילות‬
‫במסלולים ״רביד״ ו ״ספיר״ עמד על כ ‪ .100%‬הנהלת החברה מעריכה כי הקופה מחזיקה‬
‫‪14-‬־‬
‫החברה הטוהלת ש ל רופ‬
‫הרו ההשתלטות לעובדי הרשויות הטהוטיות בע״ט‬
‫מספיק נכסים נזילים על מנת לענות לצרכי המשיכות וההעברות בה בהסתמד על הביקושים‬
‫שהיו בשנה האחרונה‪.‬‬
‫ך‪ | .‬הסגר לנושאים שאליהס הפנה הרואה החשמן המגקר של החכרה‬
‫המנהלת את תשומת הלג גחוות דעתו על הרוחות הכספים‬
‫בחוות דעתו על הדוחות הכספיים לא הפנה הרואה החשבון המבקר של החברה את תשומת‬
‫הלב לעניינים מיוחדים המצריכים הסבר נפרד‪.‬‬
‫ה‪ .‬פרטיפ ע ל וזגהלונ וזחגרה המנוזלת‬
‫‪ .1‬שינוייפ גהרגג חגרי הרירפטוריוו וההנהלה הגגירה גתסופת הדוח וער‬
‫מוער פרסופ הרוח‬
‫‪ .1‬ביום ‪ 6.02.14‬מונה מר רונן אחרוני כחבר ועדת השקעות במקומו של מר תמיר פלג‪.‬‬
‫‪ .2‬ביום ‪ 27.03.14‬תמה כהונתנו של מר ניסים גוזלן כדירקטור‪.‬‬
‫‪ .3‬ביום ‪ 29.04.14‬מונה מר אלון שריד כמנהל סיכונים בחברה‪ .‬מינויו אושר ע״י אגף שוק ההון‬
‫במשרד האוצר‪.‬‬
‫‪ .4‬ביום ‪ 29.05.14‬מונה מ ר שלמה דולברג כדירקטור בחברה‪ ,‬מטעם מרכז השלטון המקומי‪.‬‬
‫מינויו אושר ע״י אגף שוק ההון במשרד האוצר‪.‬‬
‫‪ .2‬רואה חשגון מגפר של החגרה המנהלת‬
‫הוגן‪ ,‬גינזבורג‪ ,‬יודלביץ ושות׳‪ ,‬רואי־חשבון‬
‫רח׳ יגאל אלון ‪ ,57‬ת״א ‪67891‬‬
‫רו״ח אחראי על תיק החברה ‪ -‬אפרת רביב חלפון‪.‬‬
‫‪-15-‬‬
‫החברה המנהלת של רוס‬
‫סרו ההשתלמות לעובדי הרשויות המהומיות בע״מ‬
‫גקרגמ‬
‫מ ה ל י פ לגגי הגילוי‬
‫‪ 1‬מ מ ת ו נ ה ל י ם לג‪1‬י הגילוי‪:‬‬
‫הנהלת החברה‪ ,‬בשיתוף עם המנכ ל ומנהל הכספים של הגוף המוסדי‪ ,‬העריכו לתום‬
‫?‬
‫התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף‬
‫המוסדי‪ .‬על בסיס הערכה זו‪ ,‬מנכ״ל הגוף המוסדי ומנהל הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו‬
‫הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי הנן אפקטיביות על מנת לרשום‪ ,‬לעבד‪,‬‬
‫לסכם ולדווח על המידע שהגוף המוסדי נדרש לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדין‬
‫והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון‪ ,‬ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו‪.‬‬
‫בסרת‬
‫פנימית על דיווח פספי‪:‬‬
‫במהלד הרבעון המסתיים ביום ‪ 30.09.14‬לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הגוף‬
‫המוסדי על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי‪ ,‬או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי‪ ,‬על‬
‫הבקרה הפנימית של הגוף המוסדי על דיווח כספי‪.‬‬
‫‪-16-‬‬
‫ההגרה ץזמגהלת של רופ‬
‫פדו ההשתלמות לעוגדי הרשויות המפומיומ גע״מ‬
‫הצהרה)‪(certification‬‬
‫‪IBM‬‬
‫קרן ה ה ש ת ל מ ו ת‬
‫לעובדי הרשויות המקומיות‬
‫אני‪ ,‬גיל בר‪-‬טל‪ .‬מצהיר כי‪:‬‬
‫‪ . 1‬סקרתי א ת הדוח הרבעוני‬
‫המקומיות בעיימ״ )להלן‪:‬‬
‫״הדוח״(‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫של״החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות‬
‫׳החברה המנהלת״( לרבעון שהסתיים ביום ‪) 30.09.14‬להלן‪:‬‬
‫בהתבסס ע ל ידיעתי‪ ,‬הדוח איננו כולל כ ל מצג לא נכון ש ל עובדה מהותית ולא ח ס ר בו מצג‬
‫ש ל עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו‪ ,‬לאור הנסיבות בהן נכללו אותם‬
‫מצגים‪ ,‬לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח‪.‬‬
‫‪ .3‬בהתבסס ע ל ידיעתי‪ ,‬הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים‬
‫באופן נאות‪ ,‬מ כ ל הבחינות המהותיות‪ ,‬א ת המצב הכספי‪ ,‬תוצאות הפעולות‪ ,‬השינויים‬
‫בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה המנהלת למועדים ולתקופות המכוסים בדוח‪.‬‬
‫‪ .4‬אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם ש ל‬
‫בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי שלהחברה המנהלת וכן‪-‬‬
‫)א( קבענו בקרות ונהלים כאלה‪ ,‬או גרמנו לקביעתם ת ח ת פיקוחנו ש ל בקרות ונהלים‬
‫כאלה‪ ,‬המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס ?‪/1‬ברה המנהלת‪ ,‬מובא לידיעתנו‬
‫ע ל ידי אחרים בחברה המנהלת‪ ,‬בפרט במהלד תקופת ההכנה ש ל הדוח;‬
‫)ב( קבענו בקרה פנימית ע ל דיווח כספי‪ ,‬או פיקחנו ע ל קביעת בקרה פנימית ע ל דיווח‬
‫כספי‪ ,‬המיועדת לספק מידה סבירה ש ל ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכד‬
‫שהדוחות הכספיים ערוכים ב ה ת א ם לתקני דיווח בינלאומיים )‪ (1FRS‬ולהוראות‬
‫הממונה על שוק ההון;‬
‫)ג( הערכנו א ת האפקטיביות ש ל הבקרות והנהלים לגבי הגילוי שלהחבה המנהלת והצגנו‬
‫א ת מסקנותינו לגבי האפקטיביות ש ל הבקרות והנהלים לגבי הגילוי‪ ,‬לתום התקופה‬
‫המכוסה בדוח ב ה ת ב ס ס ע ל ה ע ר כ ת נ ו וכן־‬
‫)ד( גילינו בדוח כ ל שינוי בבקרה הפנימית ש ל החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע‬
‫ברבעון זה ש ה ש פ י ע באופן מהותי‪ ,‬או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי‪ ,‬על הבקרה‬
‫הפנימית שלהחברה המנהלת על דיווח כספי‪ .‬וכן־‬
‫;‬
‫;‬
‫‪ :5‬אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר‪,‬‬
‫לדירקטוריון ולוועדת הביקורת ש ל הדירקטוריון ש ל החברה המנהלת‪ ,‬ב ה ת ב ס ס על‬
‫הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי‪:‬‬
‫)א( א ת כ ל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה ש ל‬
‫הבקרה הפנימית ע ל דיווח כספי‪ ,‬א ש ר סביר שצפויים לפגןע ביכולתה ש ל החברה‬
‫המנהלת לרשום‪ ,‬לעבד‪ ,‬לסכם ולדווח על מידע כ ס פ י וכן־‬
‫)ב( כ ל תרמית‪ ,‬בין מהותית ובין שאינה מהותית‪ ,‬בה מעורבת ההנהלה או מעורבים‬
‫עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על‬
‫דיווח כספי‪.‬‬
‫;‬
‫אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כ ל אדם אחר‪ ,‬על פי כל דין‪.‬‬
‫‪27/11/2014‬‬
‫־‪-15‬‬
‫ההגרה המנהלת של רופ‬
‫קרן ההשתלמות לעוגדי הרשויות המפומיות גע״מ‬
‫‪•SB‬‬
‫‪M‬‬
‫הצהלה)‪(certification‬‬
‫קרן ה ה ש ת ל מ ו ת‬
‫לו&בדי הרשוי‪1‬ת המקומיות‬
‫אני‪ .‬דורוו ארגו ב‪ .‬מצהיר כי‪:‬‬
‫‪ . 1‬סקרתי א ת הדוח הרבעוני‬
‫המקומיות בע»מ» )להלן‪:‬‬
‫״הדוח״(‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪mmmM M‬‬
‫של״החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות‬
‫׳החברה המנהלת ׳{ לרבעון שהסתיים ביום ‪) 30.09.14‬להלן‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫בהתבסס ע ל ידיעתי‪ ,‬הדוח איננו כולל כ ל מצג לא נכון ש ל עובדה מהותית ולא חסר בו מצג‬
‫ש ל עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו‪ ,‬לאור הנסיבות בהן נכללו אותם‬
‫מצגים‪ ,‬לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח‪.‬‬
‫‪ .3‬בהתבסס ע ל ידיעתי‪ ,‬הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים‬
‫באופן נאות‪ ,‬מ כ ל הבחינות המהותיות‪ ,‬א ת המצב הכספי‪ ,‬תוצאות הפעולות‪ ,‬השינויים‬
‫בהון העצמי ותזרימי המזומנים ש ל החברה המנהלת למועדים ולתקופות המכוסים בדוח‪.‬‬
‫‪ .4‬אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של‬
‫בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי שלהחברה המנהלת וכן‪-‬‬
‫) א ( קבענו בקרות ונהלים כאלה‪ ,‬או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו ש ל בקרות ונהלים‬
‫כאלה‪ ,‬המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס <‪±‬וברה המנהלת‪ ,‬מובא‬
‫לידיעתנו על ידי אחרים בחברה המנהלת‪ ,‬בפרט במהלד תקופת ההכנה ש ל הדוח;‬
‫) ב ( קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי‪ ,‬או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח‬
‫כספי‪ ,‬המיועדת לספק מידה סבירה ש ל ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי‬
‫ולכד שהדוחות הכספיים ערוכים ב ה ת א ם לתקני דיווח בינלאומיים )‪(IFRS‬‬
‫ולהוראות הממונה על שוק ההון‪-,‬‬
‫;‬
‫) ג ( הערכנו א ת האפקטיביות ש ל הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ש ל החבה המנהלת‬
‫והצגנו א ת מסקנותינו לגבי האפקטיביות ש ל הבקרות והנהלים לגבי הגילוי‪,‬‬
‫לתום ה ת ק ו פ ה המכוסה בדוח בהתבסס ע ל ה ע ר כ ת נ ו וכן־‬
‫הפנימית)\להחברה המנהלת על דיווח כספי שאירע‬
‫) ד ( גילינו בדוח כ ל שינוי בבקרה‬
‫ברבעון זה ש ה ש פ י ע באופן מהותי‪ ,‬או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי‪ ,‬על‬
‫הבקרה הפנימית שלהחברה המנהלת על דיווח כספי‪ .‬וכן־‬
‫;‬
‫‪ .5‬אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר‪,‬‬
‫לדירקטוריןן ולוועדת הביקורת ש ל הדירקטוריון ש ל החברה המנהלת‪ ,‬ב ה ת ב ס ס על‬
‫הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי‪:‬‬
‫) א ( א ת כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה ש ל‬
‫הבקרה הפנימית ע ל דיווח כספי‪ ,‬א ש ר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה ^להחברה‬
‫המנהלת לרשום‪ ,‬לעבד‪ ,‬לסכם ולדווח על מידע כספי < וכן‪-‬‬
‫) ב ( כ ל תרמית‪ ,‬בין מהותית ובין שאינה מהותית‪ ,‬ב ה מעורבת ההנהלה או מעורבים‬
‫הפנימית)\להחברה המנהלת‬
‫עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה‬
‫ע ל דיווח כספי‪.‬‬
‫אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל א ד ם אחר‪ ,‬על פי כל דין‪.‬‬
‫\‪r‬‬
‫‪27/11/2014‬‬
‫דורון ארגו ב‪ ,‬מ‪/‬הל הכספי ם‬
‫־‪-16‬‬
‫החברה המנהלת של דום מרו ההשתלמות לעובדי‬
‫הרשויות הממומיות בע״מ‬
‫דוחות כספיים‬
‫ליום ‪! 30‬ספטמגר ‪2014‬‬
‫החברה המנהלת של דום מדו ההשתלמות לעובדי הרשויות הממומיות בע״מ‬
‫דוחות כספיים ליום ‪ ! 30‬ס פ ט מ ב ר ‪2014‬‬
‫תופו הענינים‬
‫עמוד‬
‫דוח רואי החשבון המבקרים‬
‫דוחות על המצב הכספי‬
‫דוחות על הרווח הכולל‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5-12‬‬
‫הוגן‪ ,‬גינזבווג‪ ,‬יודלביץ ושות‬
‫ח‬
‫א‬
‫ש‬
‫‪HOGEN, GINZBUR6, JUDELEWICZ 4 CO.‬‬
‫‪ACCOUNTANTS‬‬
‫ב‬
‫‪PUBLIC‬‬
‫‪ROLY HOGEN, C P A , L.L.M., M.B.A.‬‬
‫‪JACOB GIN2BURG, C P A , L.L.M., M.B.A.‬‬
‫‪AVI JUDELEWICZ, C P A‬‬
‫‪GIL ZACHARIA, C.P.A., L.L.M.‬‬
‫‪ HALFON, CPA., M.B.A.‬־ ‪EFRAT RAVIV‬‬
‫רול׳ הוגן‪ ,‬רו״ח‪ ,‬מ ו ס מ ך ב מ ש פ ם י ם ‪ ,‬מ ו ס מ ך ב מ י נ ה ל ע ס ק י ם‬
‫י ע ק ב ג י נ ז ב ו ו ג ‪ ,‬רו״ח‪ ,‬מ ו ס מ ך ב מ ש פ ס י ם ‪ ,‬מ ו ס מ ך ב מ י נ ה ל ע ס ק י ם‬
‫א ב ׳ יודלביץ‪ ,‬רו״ח‬
‫גיל ז כ ר י ה ׳ ‪ ,‬רו״רו‪ ,‬מ ו ס מ ך ב מ ש פ ם י ם‬
‫א פ ר ת ר ב י ב ‪ -‬ח ל פ ו ן ‪ ,‬רו״ח‪ ,‬מ ו ס מ ך ב מ י נ ה ל ע ס ק י ם‬
‫‪CERTIFIED‬‬
‫‪leading e d g e alliance‬‬
‫לכבוד‬
‫הדירקטוריון של ההכרה המנהלת ש ל דום קרן ההשתלמות‬
‫לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ‬
‫תל ‪ -‬אביב‬
‫הנדון‪ :‬סקירת דוהות כספיים ביניים בלתי מבוקרים‬
‫לתקופה של תשעה ושלושה הודשים שהסתיימו ביום ‪ 30‬בספטמבר ‪2014‬‬
‫מבוא‬
‫סקרנו את המידע הכספי המצורף של החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות‬
‫המקומיות בע״מ )להלן ‪ -‬״החברה״(‪ ,‬הכולל את תמצית הדוח על המצב הכספי ביניים ליום ‪30‬‬
‫בספטמבר ‪ 2014‬ואת הדוחות התמציתיים על רווח והפסד‪ ,‬לתקופה של תשעה ושלושה חודשים‬
‫שהסתיימו באותו תאריד‪ .‬הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי‬
‫לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי ‪ IAS 34‬״דיווח כספי לתקופות ביניים״‪.‬‬
‫אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו‪.‬‬
‫היסף‬
‫ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה ‪ 1‬של לשכת רואי חשבון בישראל ״סקירה של מידע‬
‫כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות ״‪ .‬סקירה של מידע כספי‬
‫לתקופות ביניים מורכבת מבירורים‪ ,‬בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים‬
‫והחשבונאיים‪ ,‬ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים‪ .‬סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה‬
‫ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכד‪ ,‬אינה מאפשרת‬
‫לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת‪.‬‬
‫בהתאם לכד‪ ,‬אין אנו מביעים חוות דעת של ביקורת‪.‬‬
‫מסקנה‬
‫בהתבסס על סקירתנו ‪,‬לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הליל אינו‬
‫״דיווח כספי‬
‫ערוד‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי ‪IAS 34‬‬
‫לתקופות ביניים״‪ ,‬בהתאם להנחיות האוצר‪ ,‬אגף שוק ההון ביטוח וחסכון ובהתאם לתקנות מס‬
‫הכנסה)כללים לאישור ולניהול קופות גמל(‪ ,‬התשכ״ד‪.1964-‬‬
‫רואי חשבון‬
‫תל‪-‬אביב‪ 27 ,‬בנובמבר‪2014 ,‬‬
‫ה כסלו‪ ,‬תשע״ה‬
‫‪,‬‬
‫‪JERUSALEM‬‬
‫ירושלים‬
‫תל‪-‬אביב‬
‫‪2000‬‬
‫‪ n o‬אשדר‬
‫ל ‪ 77‬יגאל אלון ‪5 7‬‬
‫תל‪-‬אביב‪6789116,‬‬
‫‪BUILDING‬‬
‫רח' כנפי‬
‫פקס‬
‫ד‪/‬״אל‪:‬‬
‫נשרים‪68‬‬
‫ירושלים‪9546457,‬‬
‫ת‪.‬ד‪6109101,9139.‬‬
‫טל‪03-6367800.‬‬
‫‪03-6367810‬‬
‫‪TEL-AVIV‬‬
‫‪9143002,43133.T.n‬‬
‫טל‪02-6529999.‬‬
‫‪D/7D‬‬
‫‪02-6529494‬‬
‫‪ST.‬‬
‫‪9546457‬‬
‫‪91430021‬‬
‫‪ZIP‬‬
‫‪ZIP‬‬
‫‪6789116‬‬
‫‪JERUSALEM,‬‬
‫‪972-2-6529999‬‬
‫‪972-2-6529494‬‬
‫‪ESHDAR‬‬
‫‪ALONST.‬‬
‫‪6 8 KANFEINESHARIM‬‬
‫‪BOX 43133,‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪P.O.‬‬
‫‪TEL.‬‬
‫‪FAX‬‬
‫‪E-mail: [email protected]ga.co.il / [email protected] / [email protected] / [email protected] /[email protected]‬‬
‫‪6109101‬‬
‫‪ZIP‬‬
‫‪57YIGAL‬‬
‫‪TEL-AVIV,‬‬
‫‪P. O. BOX 9139, ZIP‬‬
‫‪972-3-6367800‬‬
‫‪972-3-6367810‬‬
‫‪www.hgj.co.il‬‬
‫‪TEL‬‬
‫‪FAX‬‬
‫ה ח ב ר ה המנהלת של רום קרן ה ה ש ת ל מ ו ת לעובדי הרשויות המקומיות בע׳׳מ‬
‫דוחות על המצב הכספי‬
‫ליום ‪ 30‬בספטמבר‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫בלתי מבוקר‬
‫ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר‬
‫‪2013‬‬
‫מבוקר‬
‫אלפי ש׳׳ח‬
‫באור‬
‫נכסים‬
‫‪743‬‬
‫‪384‬‬
‫‪575‬‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫‪4‬‬
‫‪369‬‬
‫‪668‬‬
‫‪585‬‬
‫השקעות פיננסיות‬
‫‪5‬‬
‫‪573‬‬
‫‪593‬‬
‫‪589‬‬
‫‪759‬‬
‫‪898‬‬
‫‪339‬‬
‫רכוש קבוע‪ ,‬נטו‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫סד כל הנכסים‬
‫‪2,444‬‬
‫‪2,543‬‬
‫‪2,088‬‬
‫התחייבויות והוו‪:‬‬
‫התחייבויות‪:‬‬
‫התחייבויות בשל הטבות לעובדים‪ ,‬נטו‬
‫‪7‬‬
‫‪300‬‬
‫‪353‬‬
‫‪337‬‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫‪6‬‬
‫‪2,144‬‬
‫‪2,190‬‬
‫‪1,751‬‬
‫סד כל ההתחייבויות‬
‫‪2,444‬‬
‫‪2,543‬‬
‫‪2,088‬‬
‫סד כל ההון וההתחייבויות‬
‫‪2,444‬‬
‫‪2,543‬‬
‫‪2,088‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ 27‬בנובמבר ‪2014‬‬
‫תאריך אישור‬
‫הדוחות הכספיים‬
‫החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע׳ימ‬
‫דוחות על הרווה הכולל‬
‫לתקופה של ‪ 3‬חודשים‬
‫שהסתיימה ביום‬
‫‪ 30‬בספטמבר‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫לתקופה של ‪ 9‬חודשים‬
‫שהסתיימה ביום‬
‫‪ 30‬בספטמבר‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2013‬‬
‫מבוקר‬
‫בלתי מבוקר‬
‫אלפי שי׳ח‬
‫באור‬
‫הכנסות‬
‫הכנסות מ ד מ י ניהול‬
‫מקרן ההשתלמות‬
‫רווחים)הפסדים(‬
‫מ ה ש ק ע ו ת ‪ ,‬נטו‬
‫והכנסות מימון‬
‫‪8‬‬
‫‪8,994‬‬
‫‪8,142‬‬
‫‪3,167‬‬
‫‪2,610‬‬
‫‪10,811‬‬
‫‪5‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪17‬‬
‫‪8,999‬‬
‫‪8,156‬‬
‫‪3,169‬‬
‫‪2,615‬‬
‫‪10,828‬‬
‫הנהלה וכלליות‬
‫‪8,990‬‬
‫‪8,149‬‬
‫‪3,166‬‬
‫‪2,613‬‬
‫‪10,818‬‬
‫הוצאות מימון‬
‫) ע מ ל ו ת נ י ה ו ל חשבון(‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪10‬‬
‫סד כל ההוצאות‬
‫‪8,999‬‬
‫‪8,156‬‬
‫‪3,169‬‬
‫‪2,615‬‬
‫‪10,828‬‬
‫רווח)הפסד( לתקופה‬
‫‪-‬‬
‫־‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫־‬
‫הוצאות‬
‫הבאורים המצורפים מהווים ח ל ק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫ההברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע׳ימ‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באוד ‪ -1‬כ ל ל י‬
‫א‪.‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫ה ח ב ר ה המנהלת ש ל ״רום״ ק ר ן ה ה ש ת ל מ ו ת לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ)להלן‪ :‬״החברה״(‬
‫מנהלת א ת קופת הגמל רום ק ר ן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות ע ל מסלוליה השונים)להלן‪:‬‬
‫״ ה ק ו פ ה ״ ( כ ה ג ד ר ת ה ב ח ו ק ה פ י ק ו ח ע ל ש י ר ו ת י ם פ י נ נ ס י י ם ) ק ו פ ו ת גמל(‪ ,‬ה ת ש ס ״ א ־ ‪) 2 0 0 5‬להלן‪ :‬״ ח ו ק‬
‫ק ו פ ו ת הגמל״(‪.‬‬
‫ה ח ב ר ה נ ו ס ד ה ב י ו ם ‪ ,1.6.1980‬כ ח ב ר ה פ ר ט י ת מ ו ג ב ל ת ב מ נ י ו ת ‪ ,‬ו א ו ש ר ה כ ק ר ן ה ש ת ל מ ו ת ל ש כ י ר י ם ‪.‬‬
‫הקופה הינה ״קופת ג מ ל ענפית״ כהגדרתה בחוק קופות הגמל המנהלת א ת כספי קרן ההשתלמות ש ל‬
‫ח ל ק נכבד מעובדי הרשויות המקומיות בישראל‪ ,‬בגופי ה ס מ ך ש ל ה ם לרבות נותני שירותים מוניציפאליים‬
‫כגון‪ :‬א י ג ו ד י ע ר י ם ‪ ,‬א י ג ו ד י ע ר י ם ל כ י ב ו י א ש ‪ ,‬א י ג ו ד י ע ר י ם ל א י כ ו ת ה ס ב י ב ה ‪ ,‬ח ב ר ו ת ו ע מ ו ת ו ת ע י ר ו נ י ו ת ‪,‬‬
‫ו ע ד ו ת ת כ נ ו ן ובניה‪ ,‬ת א ג י ד י מ י ם ו ב י ו ב מ ת נ ״ ס י ם ועוד‪.‬‬
‫ב ה ת א ם ל ה ו ר א ו ת ח ו ק ק ו פ ו ת ג מ ל ב ו צ ע ב י ו ם ‪ 31.7.07‬הליד ה א ר ג ו ן מ ח ד ש ) ״ ר ה ‪ -‬א ו ר ג נ י ז צ י ה ״ ( ש ל‬
‫החברה‪ .‬ע ד להליך ה ר ה אורגניזציה הייתה ה ח ב ר ה קופת ג מ ל תאגידית ה מ כ י ל ה יחדיו ג ם א ת הקופה וגם‬
‫א ת החברה‪.‬‬
‫במסגרת הליך הארגון מ ח ד ש נרשמו נכסי קופת הגמל ע ל ש ם ה ח ב ר ה המנהלת בנאמנות לטובת עמיתי‬
‫קופת הגמל‪ .‬בנוסף‪ ,‬ה ח ב ר ה ה מ נ ה ל ת נטלה ע ל ע צ מ ה א ת כ ל ההתחייבויות ש ל הקופה ה ת א ג י ד י ת ) ה ח ב ר ה‬
‫ט ר ם ה ר ה אורגניזציה( כ ל פ י ע מ י ת י ה ק ו פ ה ו צ ד ד י ם ש ל י ש י י ם כ ו ל ל א ת ה ה ת ח י י ב ו ת ל ס י ו ם י ח ס י ע ו ב ד‬
‫מ ע ב י ד בגין ע ו ב ד י ה ‪.‬‬
‫במסגרת ה״רה־אורגניזציה״‪ ,‬נערך תקנון ח ד ש לקופת הגמל ותוקן תקנון הקופה לתקנון ה ח ב ר ה‬
‫ה מ נ ה ל ת ‪ .‬ה ת ק נ ו נ י ם א ו ש ר ו ע ״ י מ ש ר ד ה א ו צ ר ו ת ק נ ו ן ה ח ב ר ה ה מ נ ה ל ת א ו ש ר ע ל י ד י ר ש ם ה ח ב ר ו ת ‪ .‬יצוין‪,‬‬
‫כי ב מ ס ג ר ת השינוי המבני ה ש ת נ ה ש מ ה ש ל החברה‪ ,‬אולם‪ ,‬מ ס פ ר ה ־ ״ח‪.‬פ״ ל א השתנה‪.‬‬
‫ס ה ״ כ נ כ ס י ם ה מ נ ו ה ל י ם ב נ א מ נ ו ת ל ט ו ב ת ע מ י ת י ק ו פ ת ה ג מ ל ה ס ת כ מ ו נכון ל י ו ם ‪ 30.9.2014‬ב ס ך ש ל‬
‫כ ‪ 2,966,426 -‬א ל פ י ש״ח)‪ 30.9.2013‬כ ‪ 2,769,3»7 -‬א ל פ י ש״ח(‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫דמי ניהול‬
‫הקופה ה י א קופת ג מ ל ענפית כהגדרתה בחוק קופות ג מ ל הגובה ד מ י ניהול לפי הוצאותיה בפועל‬
‫ופעילותה איננה ל מ ט ר ו ת רווח‪ .‬היות וכך‪ ,‬ה ח ב ר ה גובה מ ה ק ו פ ה ד מ י ניהול ע ״ פ הוצאותיה בפועל ובכפוף‬
‫ל ה ו ר א ו ת כ ל דין‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בדוחות כספיים א ל ו ל א ניתן מידע ע ל הדוחות בשינויים בהון העצמי ודוחות ע ל תזרימי המזומנים‪,‬‬
‫בהעדר משמעות למידע זה‪ ,‬ב ש ל אופיה השונה ש ל ה ח ב ר ה ש ה ע ם ל א למטרות רווח ו כ ל הכנסותיה‬
‫והוצאותיה נזקפות לחשבונות העמיתים בקופה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הגדרות‪:‬‬
‫בדוחות כספיים אלה‪:‬‬
‫‪ .1‬החברה ‪ -‬ה ח ב ר ה ה מ נ ה ל ת ש ל ר ו ם ק ר ן ה ה ש ת ל מ ו ת ל ע ו ב ד י ה ר ש ו י ו ת ה מ ק ו מ י ו ת ב ע ״ מ ‪.‬‬
‫קופת‬
‫הגמל רום קרן‬
‫ההשתלמות לעובדי הרשויות‬
‫‪.2‬‬
‫י‬
‫הקופה ‪-‬‬
‫מסלולים(‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בעלי עניין ‪ -‬כ מ ש מ ע ו ת ם ב ח ו ק נ י י ר ו ת ע ר ך ‪ ,‬ה ת ש כ ״ ח ‪.1968‬‬
‫‪.4‬‬
‫צדדים קשורים ־ כ מ ש מ ע ו ת ם ב ת ק נ ו ת מ ס ה כ נ ס ה ‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫מדד ‪ -‬מ ד ד ה מ ח י ר י ם ל צ ר כ ן ש מ פ ר ס מ ת ה ל ש כ ה ה מ ר כ ז י ת ל ס ט ט י ס ט י ק ה ‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אגף שוק ההון ־ א ג ף ש ו ק ה ה ו ן ‪ ,‬ב י ט ו ח ו ח י ס כ ו ן ש ב מ ש ר ד ה א ו צ ר ‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫חוק קופות הגמל ־ ח ו ק ה פ י ק ו ח ע ל ש י ר ו ת י ם פ י נ נ ס י י ם ) ק ו פ ו ת גמל( ‪ -‬ה ת ש ס ״ ה ‪.2005 ,‬‬
‫‪5‬‬
‫המקומיות )הכוללת ש ל ו ש ה‬
‫ההברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בעי׳מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪ -1‬כללי)המשד(‬
‫‪ .8‬תקנות מס הכנסה ‪ -‬תקנות מס הכנסה)כללים לאישור ולניהול קופות גמל( ־ תשכ״ד ־ ‪.1964‬‬
‫‪ .9‬תקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן‪ - (IFRS -‬תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הועדה לתקני‬
‫חשבונאות בינלאומיים )‪ (IASB‬והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים )‪ (IFRS‬ותקני חשבונאות‬
‫בינלאומיים )‪ (IAS‬לרבות פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על ידי הועדה לפרשנויות של דיווח כספי‬
‫בינלאומי)‪ (IFRIC‬או פרשנויות שנקבעו על ידי הועדה המתמדת לפרשנויות )‪ ,(SIC‬בהתאמה‪.‬‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית‬
‫בסיס הצגת הדוחות הכספיים‬
‫א‪.‬‬
‫הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים‬
‫הדוחות הכספיים הוכנו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן‪ :‬״‪IFRS‬״( ) ‪-‬זאת‬
‫למעט עתודה לסיום יחסי עובד מעביד ורכוש קבוע בהעדר מהותיות(‪ ,‬ובהתאם להנחיות הממונה על שוק‬
‫ההון ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מטבע פעילות ומטבע הצגה‬
‫הדוחות הכספיים מוצגים בש״ח‪ ,‬שהינו מטבע הפעילות של החברה‪ ,‬ומעוגלים לאלף הקרוב‪.‬‬
‫השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בסיס המדידה‬
‫הדוחות הכספיים מוצגים באלפי שקלים חדשים ובערכים נומינליים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫שימוש באומדנים ושיקול דעת‬
‫בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל ־ ‪ ,IFRS‬נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות‪,‬‬
‫אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות‪ ,‬הכנסות‬
‫והוצאות‪ .‬יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה‪.‬‬
‫בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה‪ ,‬נדרשה הנהלת‬
‫החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית‪ .‬בשיקול דעתה בקביעת‬
‫האומדנים‪ ,‬מתבססת הנהלת החברה על עובדות שונות‪ ,‬גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם‬
‫לנסיבות המתאימות לכל אומדן‪.‬‬
‫האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף‪ .‬שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה‬
‫שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת‪.‬‬
‫הדוחות הכספיים הוכנו על בסיס תקני דיווח כספי בינלאומיים וההבהרות להם)להלן‪ :‬״תקני ‪IFRS‬״(‬
‫אשר פורסמו ונכנסו לתוקף או הניתנים לאימוץ מוקדם במועד הדיווח השנתי ושעל בסיסם נקבעה‬
‫המדיניות החשבונאית של החברה‪ ,‬וכן בהתאם להנחיות הממונה‪) .‬ראה גם סעיף י׳ להלן(‪.‬‬
‫החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2009‬החברה מיישמת את ‪ ,IAS 1‬הצגת דוחות כספיים‪ ,‬מתוקן)להלן ‪ :‬״התקן״(‪.‬‬
‫התקן מאפשר להציג דוח יחיד על רווח כולל)דוח משולב של רווח והפסד ורווח כולל אחר( או הצגה‬
‫בשני דוחות ־ דוח רווח והפסד ודוח נפרד על רווח הכולל‪ .‬החברה בחרה להציג דוח משולב על רווח כולל‪.‬‬
‫החברה אינה מציגה דוח על השינויים בהון וזאת משום שעל פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים‬
‫)קופות גמל( התשס״ה ‪ ,2005 -‬לא נדרשת החברה להון עצמי מאחר ומנהלת קופת גמל ענפית ואינה‬
‫נוטלת סיכון פיננסי אשר עלול לסכן את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה לעמיתים בהעדר הון עצמי‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫רכוש קבוע‬
‫מוצג בעלותו בניכוי פחת שנצבר לתאריד המאזן‪.‬‬
‫הפחת חושב בשיטת הקו הישר בשיעורים שנתיים שווים לפי אורך חייהם המשוער של הנכסים‪.‬‬
‫בהעדר מהותיות‪ ,‬הרכוש הקבוע נטו מוצג לפי עלות היסטורית ולא לפי שווי הוגן‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ההכרה בהכנסות והוצאות‬
‫‪6‬‬
‫החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע׳ימ‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית)המשד(‬
‫הכנסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן‪ ,‬צפוי שההטבות הכלכליות‬
‫הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן‬
‫מהימן‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫התחייבויות בשל הטבות לעובדים‬
‫בחברה קיימות מספר תוכניות הטבה לאחר העסקה‪ .‬התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות‬
‫לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות הפקדה מוגדרות וכן כתוכניות הטבה מוגדרות‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫הטבות לעובדים לזמו קצר‬
‫הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות‪ ,‬ימי חופשה‪ ,‬הבראה והפקדות לביטוח לאומי ומוכרות‬
‫כהוצאות עם מתן השירותים‪ .‬התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים‪ ,‬מוכרת כאשר‬
‫לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד‬
‫בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫הטבות לאחר פרישה‬
‫לחברה תוכניות להפקדה מוגדרת‪ ,‬הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת נרשמות כהוצאה בעת ההפקדה‬
‫לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בספרים‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫גילוי לתקני ‪ IFRS‬חדשים בתקופה שלפני יישומם‬
‫‪) IAS 19‬מתולזו( ־ הטבות לעובדים‬
‫בהתאם לתיקון ל‪ ,IAS 19-‬קבוצת הטבות אחרות לזמן ארוך תכלול גם הטבות לעובדים שהזכאות להן‬
‫מתהווה בזמן קצר אך מועד ניצולן הצפוי מתרחש לאחר שנה מתום התקופה המזכה בהטבה‪ ,‬כגון הטבות‬
‫בגין ימי חופשה ומחלה צוברות הצפוי כי ינוצלו בתקופה שלאחר שנה מתאריך המאזן‪ .‬לפיכך הטבות אלה‬
‫יחייבו מעתה הכרה בדוחות הכספיים לפי חישוב אקטוארי בהתחשב בשכר עתידי והיוון לערך נוכחי‪.‬‬
‫התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר‪ .2009 ,‬יישום מוקדם‬
‫אפשרי‪.‬‬
‫להערכת החברה‪ ,‬לתקן המתוקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה‪.‬‬
‫באור ‪ - 3‬מגזרי פעילות‬
‫החברה פועלת במגזר קרנות ההשתלמות בלבד‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקוממת בעי׳מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪ - 4‬חייבים ויתרות חובה‬
‫ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר‬
‫ליום ‪ 30‬בספטמבר‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2013‬‬
‫מבוקר‬
‫בלתי מבוקר‬
‫אלפי ש ״ ח‬
‫רום־ קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות ‪ -‬צד קשור‬
‫‪-‬‬
‫‪242‬‬
‫הוצאות מראש‬
‫‪369‬‬
‫‪364‬‬
‫החברה המנהלת של מינהל ־ קרן השתלמות לפקידים עובדי‬
‫המינהל והשרותים בע״מ )צד קשור(‬
‫חייבים אחרים‬
‫־‬
‫‪578‬‬
‫‪60‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪369‬‬
‫‪668‬‬
‫‪585‬‬
‫באור ‪ - 5‬השקעות פיננסיות‬
‫ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר‬
‫ליום ‪ 30‬בספטמבר‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2013‬‬
‫מבוקר‬
‫בלתי מבוקר‬
‫אלפי שי׳ח‬
‫אגרות חוב ממשלתיות ־ מוחזקות למסחר *‬
‫‪593‬‬
‫‪573‬‬
‫‪589‬‬
‫* מוצגות בשווי הוגן דרך הדוח על הרווח הכולל‬
‫באור ‪ - 6‬זכאים ויתרות זכות‬
‫ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר‬
‫ליום ‪ 30‬בספטמבר‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2013‬‬
‫מבוקר‬
‫בלתי מבוקר‬
‫אלפי ש׳׳ח‬
‫•‬
‫‪127‬‬
‫רום‪ -‬קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות ‪ -‬צד קשור‬
‫‪136‬‬
‫־‬
‫החברה המנהלת של מינהל ־ קרן השתלמות לפקידים עובדי‬
‫המינהל והשרותים בע״מ)צד קשור(‬
‫‪24‬‬
‫עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת‬
‫‪116‬‬
‫־‬
‫‪118‬‬
‫‪4‬‬
‫הוצאות לשלם‬
‫‪797‬‬
‫‪330‬‬
‫‪271‬‬
‫ספקים ונותני שרותים‬
‫‪780‬‬
‫‪762‬‬
‫‪987‬‬
‫מוסדות ורשויות ממשלתיות‬
‫‪120‬‬
‫‪816‬‬
‫‪164‬‬
‫קופות גמל וקרנות פנסיה‬
‫‪46‬‬
‫‪44‬‬
‫‪47‬‬
‫הפרשה לחופשה‬
‫‪125‬‬
‫‪120‬‬
‫‪130‬‬
‫‪2,144‬‬
‫‪2,190‬‬
‫‪1,751‬‬
‫‪21‬‬
‫החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪ - 7‬התחייבויות בשל הטבות לעובדים‪ ,‬גטו‬
‫הטבות לאחר סיום העסקה‬
‫דיני ה ע ב ו ד ה וחוק פיצויי פיטורין ב י ש ר א ל מחייבים א ת ה ח ב ר ה ל ש ל ם פיצויים לעובד ב ע ת פיטורין א ו פ ר י ש ה א ו‬
‫ל ב צ ע ה פ ק ד ו ת ש ו ט פ ו ת ב ת ו כ נ י ת ה פ ק ד ה מ ו ג ד ר ת ‪ ,‬ל פ י ס ע י ף ‪ 14‬ל ח ו ק פ י צ ו י י פ י ט ו ר י ן כ מ ת ו א ר ל ה ל ן ‪ .‬ה ת ח י י ב ו י ו ת‬
‫החברה ב ש ל כך מטופלות כהטבות לאחר סיום העסקה‪.‬‬
‫חישוב התחייבות החברה ב ש ל הטבות לעובדים מ ת ב צ ע ע ל פ י הסכם העסקה בתוקף ומבוסס ע ל משכורת העובד‬
‫א ש ר ‪ ,‬לדעת ההנהלה‪ ,‬יוצרת א ת הזכות ל ק ב ל ת הפיצויים‪.‬‬
‫ה ה ט ב ו ת לעובדים ל א ח ר סיום ה ע ס ק ה ‪ ,‬ממומנות‪ ,‬ב ד ר ך כלל‪ ,‬ע ל ידי ה פ ק ד ו ת ה מ ס ו ו ג ו ת כתוכנית ה ט ב ה מ ו ג ד ר ת‬
‫א ו כתוכנית הפקדה מוגדרת כמפורט להלן‪:‬‬
‫תוכניות הפסדה מוגדרת‬
‫ל ג ב י ח ל ק מ ת ש ל ו מ י ה פ י צ ו י י ם ‪ ,‬ח ל י ם ת נ א י ס ע י ף ‪ 14‬ל ח ו ק פ י צ ו י י פ י ט ו ר י ן ‪ ,‬ה ת ש כ ״ ג ־ ‪ , 1 9 6 3‬ע ל ‪ -‬פ י ו ה פ ק ד ו ת י ה‬
‫השוטפות ש ל ה ח ב ר ה בקרנות פנסיה ו‪/‬או בפוליסות בחברות ביטוח‪ ,‬פוטרות א ו ת ה מ כ ל התחייבות נוספת‬
‫ל ע ו ב ד י ם ‪ ,‬ב ג י נ ם ה ו פ ק ד ו ה ס כ ו מ י ם כ א מ ו ר לעיל‪ .‬ה פ ק ד ו ת א ל ו ו כ ן ה פ ק ד ו ת בגין ת ג מ ו ל י ם מ ה ו ו ת ת ו כ נ י ו ת ה פ ק ד ה‬
‫מוגדרת‪.‬‬
‫תוכנית הטבה מוגדרת‬
‫ה ח ל ק ש ל ת ש ל ו מ י ה פ י צ ו י י ם ש א י נ ו מ כ ו ס ה ע ל י ד י ה פ ק ד ו ת ב ת ו כ נ י ו ת ה פ ק ד ה מ ו ג ד ר ת ‪ ,‬כ א מ ו ר ל ע י ל ‪ ,‬מ ט ו פ ל ע ל ידי‬
‫ה ח ב ר ה כ ת ו כ נ י ת ה ט ב ה מ ו ג ד ר ת ל פ י ה נ ר ש מ ת ה ת ח י י ב ו ת בגין ה ט ב ו ת ע ו ב ד י ם ו ב ג י נ ה ה ח ב ר ה מ פ ק י ד ה ס כ ו מ י ם‬
‫בקופות ובפוליסות ביטוח מתאימות‪.‬‬
‫ב ה ע ד ר מ ה ו ת י ו ת ה ת ח י י ב ו ת ז ו ש ה י נ ה בגין ס י ו ם י ח ס י ע ו ב ד ‪ -‬מ ע ב י ד א י נ ה מ ו צ ג ת ל פ י ש י ט ת ש ו ו י א ק ט ו א ר י ‪.‬‬
‫באור ‪ - 8‬הכנסות מדמי ניהול מקרו ההשתלמות‬
‫ש י ע ו ר ד מ י ה נ י ה ו ל ש ה ח ב ר ה ר ש א י ת ל ג ב ו ת מ ע מ י ת י ה ק ו פ ה ע ל פ י ד י ן ה י נ ו ‪ .2%‬ה ק ו פ ה ה י נ ה ק ו פ ת ג מ ל ע נ פ י ת‬
‫ולפיכך ה ח ב ר ה ג ו ב ה מ ה ק ו פ ה ד מ י ניהול ע ל פ י הוצאותיה‪ ,‬ובכפוף ל ש י ע ו ר ה מ ר ב י ע ל פ י ה ו ר א ו ת כ ל דין‪ .‬שיעור‬
‫ד מ י הניהול הינו א ח י ד ל כ ל חשבונות העמיתים‪.‬‬
‫באור ‪ 9‬־ הוו מניות‬
‫ה ו ן ה מ נ י ו ת ה ר ש ו ם ש ל ה ח ב ר ה ע ו מ ד ע ל ס ך ש ל ‪ 5.00‬ש ״ ח ל פ י ה ח ל ו ק ה ה ב א ה‬
‫‪ 30‬בספטמבר ‪ 2014‬ו‪2013 -‬‬
‫רשום‬
‫מונפק ונפרע‬
‫מספר המניות‬
‫מ נ י ו ת י ס ו ד ב נ ו ת ‪ 0.0001‬ש ״ ח ע‪.‬נ‪ .‬כ״א‬
‫‪2‬‬
‫מ נ י ו ת ר ג י ל ו ת ב נ ו ת ‪ 0.0001‬ש ״ ח ע‪.‬נ‪ .‬כ ״ א‬
‫‪49,998‬‬
‫‪9‬‬
‫ההברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע׳׳מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪ -10‬מסים על הכנסה‬
‫א‪ .‬החברה נישומה בהתאם לפקודת מס הכנסה וסיווגה הינו מלכ״ר‪.‬‬
‫ב‪ .‬החברה הינה מלכ״ר לעניין מס ערך מוסף‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע״מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪ -11‬התחייבויות תלויות‬
‫א‪ .‬בהתאם להוראות חוק הגנת השכר התשי״ח ‪ ,1958 -‬תקנות מס הכנסה)כללים לאישור וניהול קופות גמל(‪,‬‬
‫תשכ׳יד ‪ 1964 -‬ותקנות נוספות מכוח החוק‪ ,‬מוטלת על החברה החובה לגבות ובמידת הצורך לתבוע‪ ,‬חובות‬
‫של מעסיקים אשר הצטברו בגין אי־ ביצוע ההפרשות המחויבות עבור עובדיהם העמיתים בקופת הגמל‪.‬‬
‫החברה פועלת כנדרש בחוק ובתקנות לעניין גביית חובות מעסיקים בפיגור‪ ,‬בין השאר באמצעות יועציה‬
‫המשפטיים‪.‬‬
‫ב‪ .‬ביום ‪ 2.9.2013‬הגישה עמיתה של הקופה כתב תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת כנגד החברה )פייה‬
‫‪ 2152-09-13‬מ‪.‬ע‪ .‬נ׳ החברה המנהלת של רום(‪ .‬בתביעה טענה העמיתה כי היא הצטרפה לקרן ביום‬
‫‪1.4.97‬‬
‫ואילו עתה גילתה כי מועד זכאותה בקרן נרשם רק מיום ‪ ,25.1.99‬לפיכד היא עתרה לקבלת פסק דין הצהרתי‬
‫ולפיו היא תהיה זכאית לקבל מהקרן בהגיע מועד הפדיון את ההפרשים שבין יום ‪ 1.4.97‬ליום ‪ ,25.1.99‬בסך‬
‫של ‪ 25,270‬ש״ח‪ .‬החברה הגישה ביום ‪ 16.7.14‬את כתב הגנתה וכן בקשה לסילוק על הסף‪ .‬לא ניתן להעריך‬
‫בשלב זה את תוצאות ההליך‪.‬‬
‫ג‪ .‬ביום ‪ 17.2.2014‬הגישה החברה כתב תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד עמית לשעבר משה‬
‫ליפשיץ )ק״ג ‪ 34176-02-14‬החברה המנהלת של רום נ׳ משה ליפשיץ(‪ .‬בתביעה עתרה החברה לקבלת סכומי‬
‫כסף שקיבל העמית ביתר תשלומים המוערכים על ידי החברה בסך משוערך של ‪ 63,462‬ש״ח‪ .‬הנתבע הגיש‬
‫כתב הגנה ובקשה לסילוק על הסף של התביעה והחברה הגישה את תגובתה לבקשת הסילוק‪ .‬לא ניתן להעריך‬
‫בשלב זה את תוצאות ההליך‪.‬‬
‫ד‪ .‬ביום ‪ 22.6.2014‬הגישה החברה טען ביניים לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה כנגד עמיתה וכנגד מי‬
‫שהעסיקה אותה ‪ -‬המועצה המקומית פרדס חנה‪-‬כרכור )ק״ג ‪ 41911-06-14‬החברה המנהלת של רום נ׳‬
‫גואטה ואחי( על מנת שיכריע בזכויות הצדדים בכספי העמיתה המוחזקים אצל החברה על שם העמיתה‪.‬‬
‫העמיתךז ביקשה מהחברה לשחרר את הכספים ואילו המועצה התנגדה לכך וטענה כי על החברה להשיב את‬
‫הכספים למועצה לאור הפקדות כפולות שביצעה המועצה עבור העמיתה‪ .‬בדיון שהתקיים ביום ‪3.11.2014‬‬
‫קבע בית הדין כי על המועצה להמציא אסמכתאות לביצוע התשלומים בתוך ‪ 30‬יום‪ .‬לא ניתן להעריך בשלב‬
‫זה את תוצאות ההליך‪.‬‬
‫ד‪ .‬החברה הגישה ומגישה באופן שוטף תביעות משפטיות כנגד אלה מהרשויות המקומיות אשר מפגרות‬
‫בתשלומים ומנהלת הליכים לגביית החובות‪ .‬מרבית התביעות מסתיימות בפשרה המקבלת תוקף של פסק דין‪.‬‬
‫ה‪ .‬נוכח הקשיים הכלכליים בהם נמצאות מספר רשויות החברה נאלצת לעיתים לנקוט כנגד רשויות בהליכי לשם‬
‫גביית חובן‪ ,‬חובות אשר נגבים לעיתים במסגרת תיקי איחוד שפותחות הרשויות בלשכות ההוצאה לפועל‬
‫ובמסגרת הסדרי נושים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע׳׳מ‬
‫באורים לדוחות הבספיים‬
‫באור ‪ -12‬התקשרויות מיוחדות‬
‫א‪.‬‬
‫ה ח ב ר ה ח ת מ ה ב ח ו ד ש י ו נ י ‪ 2008‬ע ם ב נ ק ה פ ו ע ל י ם ב ע ״ מ ע ל ה ס כ ם ל ה ע נ ק ת ש ר ו ת י ת פ ע ו ל ו נ י ה ו ל ח ש ב ו נ ו ת‬
‫ל ע מ י ת י ה ק ו פ ה ש ב נ י ה ו ל ה ח ב ר ה ‪ .‬ל פ י ה ו ר א ו ת ה ה ס כ ם בגין ש י ר ו ת י ת פ ע ו ל ו נ י ה ו ל ח ש ב ו נ ו ת כ א מ ו ר ב ה ס כ ם ‪,‬‬
‫ת ש ל ם ה ח ב ר ה ל ב נ ק ה פ ו ע ל י ם ב ע ״ מ ד מ י ת פ ע ו ל ב ש י ע ו ר ש נ ת י ש ל ‪ 0.1%‬מ ס ך ה נ כ ס י ם ה מ נ ו ה ל י ם ב ק ו פ ה ‪.‬‬
‫הגבייה מבוצעת מידי חודש בחודשו‪.‬‬
‫ה ח ל ב י ו ם ‪ 1‬ב י נ ו א ר ‪ 2014 ,‬ה ח ב ר ה מ ש ל מ ת ל ב נ ק ה פ ו ע ל י ם ב ע ״ מ ד מ י ת פ ע ו ל ב ש י ע ו ר ש נ ת י ש ל ‪ 0.065%‬מ ס ך‬
‫הנכסים המנוהלים בקופה ב ה ת א ם ל ה ס כ ם מעודכן‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ה ח ב ר ה ח ת מ ה ב ח ו ד ש א פ ר י ל ‪ 2008‬ה ס כ ם ע ם פ ס ג ו ת נ י י ר ו ת ע ר ך ב ע ״ מ ל ק ב ל ת ש י ר ו ת י נ י ה ו ל ה ש ק ע ו ת ש ל‬
‫נ כ ס י ה ק ו פ ה ‪ .‬ב ה ת א ם ל ע ד כ ו ן ה ס כ ם ש נ ח ת ם ‪ ,‬ה ח ב ר ה מ ש ל מ ת ד מ י נ י ה ו ל בגין ש י ר ו ת י נ י ה ו ל ה ה ש ק ע ו ת‬
‫ב ש י ע ו ר ש ל ‪ 0.035%‬ב ח י ש ו ב ש נ ת י ‪ ,‬מ י ת ר ת ה נ כ ס י ם ה מ נ ו ה ל י ם ב ק ו פ ה ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כ פ ו ע ל י ו צ א ש ל י י ש ו ם ה ח ל ט ה ש ה ת ק ב ל ה ב ע ב ר ל פ י צ ו ל ת י ק ה ה ש ק ע ו ת ‪ ,‬ה ת ק ש ר ה ה ח ב ר ה ע ם ‪) IBI‬טרם‬
‫פיצול תיק ההשקעות( ב ה ס כ ם לניהול השקעות‪ .‬ב ה ס כ ם נקבעו באופן מפורט התנאים במסגרתם תתנהל‬
‫פ ע י ל ו ת ה ה ש ק ע ו ת ה מ ב ו צ ע ת ע ל י ד י ׳‪IBI‬׳‪ ,‬ו ה ת מ ו ר ה ש ת ש ו ל ם ב ע ב ו ר פ ע י ל ו ת זו‪ .‬ד מ י ה נ י ה ו ל ה ש נ ת י י ם‬
‫ב ה ס כ ם נ ק ב ע ו ל כ ד י ‪ 0.035%‬מ ה נ כ ס י ם ה מ נ ו ה ל י ם ‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה ס כ ם להחזקת המשרדים ביחד ע ם החברה המנהלת ש ל מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל‬
‫והשירותים בע״מ‬
‫‪ -‬ב י ו ם ‪ 16.8.2009‬ח ת מ ה ה ח ב ר ה ה ס כ ם ע ל ח ל ו ק ת ה ו צ א ו ת מ ש ו ת פ ו ת ע ם מ י נ ה ל ב ג י ן‬
‫ה ו צ א ו ת ה ח ז ק ת ה מ ש ר ד י ם ה מ ש ו ת פ י ם ‪ .‬ת ו ק פ ו ש ל ה ס כ ם ז ה ה ו א ל כ ל ת ק ו פ ת השכירות‪ ,‬היינו מ ח ו ד ש‬
‫‪ 02/2008‬ו ה ו א ה ו א ר ך א ו ט ו מ ט י ת ב מ ה ל ך ה ש נ י ם ע ד ת ו ם ת ק ו פ ת ה ש כ י ר ו ת ה ח ד ש ה כ מ פ ו ר ט ל ה ל ן ‪.‬‬
‫ה ח ב ר ה ה ת ק ש ר ה ב ה ס כ ם ש כ י ר ו ת מ ש ר ד י ם ) ח ל י פ י י ם ל מ ק ו ם מ ו ש ב ה ה ק ו ד ם ( ה ח ל מ י ו ם ‪ 1.1.2014‬ל ת ק ו פ ה‬
‫ש ל ‪ 74‬ח ו ד ש י ם ע ם א ו פ צ י ה ל ה א ר כ ה ‪.‬‬
‫ב י ו ם ‪ 29.08.2013‬ה ח ב ר ה ה ת ק ש ר ה ע ם ״ ה ח ב ר ה ה מ נ ה ל ת ש ל‬
‫מינהל ‪ -‬קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים בע״מ״ שהנה צ ד קשור לקופה‪ ,‬כשוכר משנה‬
‫בנכס‪ .‬ה ה ת ק ש ר ו ת נ ע ש ת ה ב ה ת א ם לנהלים הרלוונטיים‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ה ס כ ם ל ה ע נ ק ת ש י ר ו ת י מ ש מ ו ר ת )קסטודיאן( ע ם ח ב ר ת ״ פ ו ע ל י ם ס ה ר ״ ‪ :‬ה ח ל מ ר א ש י ת מ א י ‪ 2012‬ה ו ע ב ר ו‬
‫שירותי המשמורת מבנק הפועלים א ל חברת ״פועלים סהר״‪.‬‬
‫‪12‬‬