לביצוע עבודות עפר ושיקום נופי. מכרז מס` 132/2015

‫שיקום מחצבות השיש מצפה רמון‪.‬‬
‫מכרז לביצוע עבודות עפר שיקום נופי ‪.‬‬
‫מכרז מס' ‪2315102/‬‬
‫הקרן לשיקום מחצבות (להלן – "הקרן")‪ ,‬מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות עפר ושיקום נופי‪,‬‬
‫במסגרת שיקום מחצבות שיש מצפה רמון‪ ,‬במצפה רמון‪ ,‬ממערב לכביש ‪.40‬‬
‫הקרן מבקשת לשקם ‪ 3‬מחצבות סמוכות זו לזו‪( ,‬המחצבות‪ ,‬שיקראו גם "האיזורים" תוגדרנה‪:‬‬
‫"האיזור המערבי"; "האיזור המרכזי"; האיזור המזרחי")‪.‬‬
‫עבודות השיקום תבוצענה בכל מחצבה בנפרד‪ ,‬הכל כמפורט במסגרת מסמכי מכרז זה על‬
‫נספחיו‪.‬‬
‫כל מציע נדרש לכלול בהצעתו הצעה כספית נפרדת לכל אחד משלוש האיזורים‪ .‬הצעה אשר לא‬
‫תכלול התייחסות לאחד או יותר מהאיזורים ‪ -‬תפסל ולא תדון‪.‬‬
‫זכות הסירוב הראשון העומדת לחוצב האחרון בכל מחצבה‪ ,‬מוקנית בכל מחצבה לבעל זכות שונה‬
‫ונפרד‪.‬‬
‫מודגש כי‪ ,‬לכל אחד מבין בעלי הזכויות כאמור לעיל‪ ,‬עומדת זכות‪ -‬סירוב‪-‬ראשון‪ ,‬לביצוע העבודה‬
‫באיזור בגינו מסורה לו זכות הסירוב‪ ,‬וזאת במחיר ההצעה הזוכה במכרז זה בהתייחס לאיזור‬
‫כאמור‪ ,‬ובלבד שהודיע על מימוש זכותו זו בתוך ‪( 60‬שישים) ימים מיום קבלת הודעה מהקרן על‬
‫בחירת הצעה זוכה‪ ,‬והכל בהתאם לזכויותיו על פי דין‪.‬‬
‫מומשה זכות הסירוב הראשון בגין מי מהאיזורים כולם או חלקם – יהיה המציע הזוכה במכרז‬
‫זה‪ ,‬זכאי לתשלום של ‪ 1.95%‬מסכום ההצעה הזוכה‪ ,‬כפי שהוגשה בטופס ההצעה נספח ג' למכרז‬
‫זה וכפי שאושרה על ידי ועדת המכרזים בגין האיזור אשר לגביו מומשה זכות הסירוב ובגינו‬
‫בלבד‪ ,‬וזאת כהשתתפות קבועה ומוסכמת מראש בכל הוצאותיו בקשר עם השתתפותו במכרז‬
‫בקשר עם אותו האיזור‪ .‬למעט תשלום זה‪ ,‬לא יהיה המציע הזוכה זכאי לתשלום ו‪/‬או החזר ו‪/‬או‬
‫פיצוי כלשהו ובעצם הגשת הצעתו במכרז זה‪ ,‬רואים אותו כי שוויתר על כל טענה ו‪/‬או תביעה בגין‬
‫מימוש זכות הסירוב הראשון‪ .‬מודגש כי‪ ,‬ככל שתמומש זכות סירוב בגין יותר מאזור אחד‪ ,‬יהיה‬
‫המציע הזוכה זכאי‪ ,‬בהתאם למפורט לעיל‪ ,‬לתשלום של ‪ 1.95%‬בגין כל אחד מהאיזורים שהזכות‬
‫בגינם מומשה כאמור‪ .‬מאידך מובהר כי‪ ,‬לא יהיה במימוש זכות הסירוב הראשון בגין איזור אחד‬
‫או יותר כדי לפתור את המציע הזוכה מחובותיו לבצע את העבודות באיזור או האיזורים הנותרים‬
‫לפי העניין וגם לא לשנות מהם‪.‬‬
‫תאור העבודה‪ :‬מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות עפר ושיקום נופי‪.‬‬
‫תקופת ההתקשרות המוצעת‪ 270 :‬ימים קלנדריים מיום צו התחלת העבודה ‪ ,‬לביצוע ‪3‬‬
‫המחצבות ‪.‬‬
‫באם מומשה זכות הסירוב תקופת ההתקשרות המוצעת לכל מחצבה בנפרד ‪ 90‬ימים‬
‫קלנדרים מיום צו התחלת עבודה בגין אותה מחצבה‪.‬‬
‫רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬המציע הינו קבלן‪-‬רשום בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות‬
‫תשכ"ט – ‪ 1969‬והוא בעל סיווג‪ 100 :‬ג' ‪ 3‬לפחות‪ .‬כמו כן‪ ,‬המציע עומד בדרישות‬
‫הוראות התקנות‪ ,‬הצווים והכללים שעל פי החוק האמור‪.‬‬
‫ב‪ .‬המצאת ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההצעה בסך של ‪ 450,000‬ש"ח לכל‬
‫אחת מהמחצבות (ארבע מאות וחמישים אלף) ‪ .‬בנוסח המדויק המצורף כנספח‬
‫למסמכי המכרז‪.‬‬
‫דהיינו ‪ 3‬ערבויות נפרדות בסך ‪ ₪ 450,000‬כל אחת ובסך הכל על סכום מצטבר‬
‫של ‪. ₪ 1,350,000‬‬
‫ג‪ .‬המציע או גורם מוסמך מטעמו השתתף בסיור הקבלנים‪ ,‬אשר פרטיו מופיעים‬
‫בסעיף ‪ 7‬למודעה זו‪ ,‬באותו החלק המתייחס למחצבת השיש‪.‬‬
‫ד‪ .‬קיומם של אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות‬
‫ותשלום חובות מס)‪ ,‬התשל"ו ‪( – 1976‬אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס‬
‫חשבונות)‪.‬‬
‫מידע כללי‪:‬‬
‫‪ .1‬אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה ויתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז‪.‬‬
‫ניתן לעיין במסמכי המכרז בתיאום מראש‪ ,‬במשרדי מנהל המכרזים של הקרן‪-‬‬
‫חברת ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ‪ ,‬רח' בית הדפוס ‪ 22‬גבעת שאול‬
‫ירושלים‪ .‬טלפון‪ 02-6541735 :‬אלון עמר (להלן – "משרדי חברת ניסים שוקר")‪.‬‬
‫‪ .2‬ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של ‪( ₪ 1,/00‬אשר לא יוחזרו בכל‬
‫מקרה) במשרדי חברת ניסים שוקר‪ ,‬בימים א'‪ -‬ה' בין השעות ‪8:30-16:00‬‬
‫בתאום טלפוני מראש בטלפון‪01-5/7243/ :‬‬
‫לחלופין‪ ,‬ניתן לרכוש את מסמכי המכרז בסיור הקבלנים‪.‬‬
‫‪ .3‬המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה הוא ביום ‪ 3.3.2/‬בשעה ‪.21:00‬‬
‫‪ .4‬את ההצעות יש להגיש ולהכניס לתוך תיבת המכרזים של הקרן‪ ,‬הנמצאת במשרדי‬
‫הקרן בקריית הממשלה‪ ,‬מגדל היובל ‪,‬רחוב מנחם בגין ‪ 125‬תל אביב‪ ,‬קומה ‪ ,25‬לא‬
‫יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות‪.‬‬
‫‪ .5‬הקרן שומרת לעצמה את הזכות לבטל פרקים שלמים של עבודות ו‪/‬או הספקת ציוד‬
‫וחומרים‪ ,‬כמו‪-‬כן להגדיל או להפחית כמויות בפרקים אחרים ללא שינוי במחירי‬
‫היחידה אשר הוצעו ע"י המציע הזוכה‪ ,‬ובלבד שערך כל השינויים לא יעלה על ‪50%‬‬
‫מסכום ההצעה‪ .‬למען הסר הספק‪ ,‬תקופת ההתקשרות הכללית תשאר בת ‪ 270‬יום‬
‫גם עם יערכו השינויים כאמור לעיל‪.‬‬
‫ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר‪ ,‬או כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫‪ .6‬סיור קבלנים יתקיים ביום ‪ 24.1.2/‬בשעה ‪ 20:00‬באתר מחצבת השיש מצפה רמון‬
‫‪ ,‬נקודת היציאה לסיור תהיה ברחבת החניה שליד תחנת הדלק (של חברת דלק )‬
‫בכביש הכניסה למצפה רמון‪( .‬לתיאום הגעה אלון עמר‪.)0/0-666555/ :‬‬
‫הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות‬
‫במסמכי המכרז המלאים עצמם הן המחייבות‪ .‬בכל מקרה של סתירה ו‪5‬או שוני בין‬
‫האמור בהודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז ‪ ,‬מסמכי המכרז הם המחייבים‪.‬‬
‫* מודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של הקרן בכתובת‪:‬‬
‫‪www.kasham.org.il‬‬