DISCIPLINSKI PRAVILNIK - Plavalni klub Olimpija

Na podlagi 17.1. in 29.7. člena, Temeljnega akta športnega društva
OLIMPIJA je skupščina dne
v Ljubljani sprejela:
PLAVALNI KLUB
DISCIPLINSKI PRAVILNIK PLAVALNEGA KLUBA
OLIMPIJA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja disciplinsko odgovornost, določa organe za ugotavljanje disciplinske
odgovornosti ter predpisuje postopek za ugotavljanje te odgovornosti. Uporablja se za
vsa področja, kjer se izvaja društvena aktivnost.
2. člen
Pravilnik se uporablja, kadar nastopijo dogodki in dejanja pri katerih se kršijo Temeljni akt in
drugi akti Športnega društva » PLAVALNI KLUB OLIMPIJA « (v nadaljevanju: PKO), za
kršitve, ki so posredno oziroma neposredno povezane z delovanjem kluba. Uporablja se
tudi, kadar se zaradi nediscipline povzroči moralna ali materialna škoda PKO.
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za vse člane PKO (v nadaljevanju: člani), ne glede na
kraj storitve disciplinske kršitve.
3. člen
Disciplinska komisija (v nadaljevanju: komisija) je disciplinski organ društva, ki vodi
disciplinski postopek ter izreka disciplinske ukrepe članom.
Komisija deluje v senatu, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana. Vse člane komisije, ki
morajo biti polnoletni, izvoli skupščina. Izvoljeni so za dobo štirih let in so po preteku
mandata lahko ponovno izvoljeni.
Člani komisije med seboj izvolijo predsednika komisije za vsak primer posebej.
Komisija je za svoje delo odgovorna skupščini .
Vsak član Disciplinske komisije je lahko predčasno razrešen:
• če to sam zahteva,
• če se ne udeležuje sej in ne opravlja svoje funkcije vestno,
• če mu je bil izrečen ukrep izključitve iz članstva.
1
O predčasni razrešitvi odloča skupščina kluba. Predčasno razrešitev lahko predlaga
katerikoli organ kluba ali najmanj 5 članov kluba. Pisni predlog o predčasni razrešitvi se
poda Upravnemu odboru.
4. člen
Nihče ne more biti odgovoren za kršitev, ki v času storitve ni bila določena kot kršitev.
Član kluba v postopku je odgovoren za kršitve, storjene namenoma ali iz hude malomarnosti.
Isto velja tudi glede povzročene škode.
Disciplinska odgovornost nastane s storitvijo ali opustitvijo dejanja.
5. člen
Član kluba v postopku ima pravico, da se zagovarja sam ali ima zagovornika, ki ga izbere
sam in izbiro pisno potrdi. Zagovornik je lahko vsaka opravilno sposobna polnoletna oseba.
Članu v postopku se ni treba zagovarjati, če tega ne želi.
6. člen
Medsebojni osebni spori, žalitve in obrekovanja, ki ne pomenijo posledic za klub oziroma za
vzdušje v klubu nasploh, se ne smatrajo za disciplinski prestopek.
7. člen
Komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe na I. stopnji, v skladu s tem pravilnikom
in Temeljnim aktom PKO.
Za veljavno izrekanje sklepov oziroma disciplinskih ukrepov morajo biti prisotni vsi trije člani
komisije. Sklepi pa so veljavni, če zanje glasujeta vsaj dva člana.
8. člen
Zoper sklep komisije se lahko član, ki mu je bil izrečen ukrep in predlagatelj pritoži
skupščini, v roku 8 dni.
Skupščina je drugostopenjski organ in njena odločitev je dokončna.
2
II. DISCIPLINSKE KRŠITVE IN PREDPISOVANJE TER IZREKANJE KAZNI
9. člen
Disciplinsko kršitev član kluba stori:
-če s svojim ravnanjem škoduje ugledu kluba;
-če krši pravila temeljnega akta in drugih aktov kluba;
-če povzroči materialno škodo klubu;
-če povzroča v klubu zlonamerne spore in nesoglasja;
-če kako drugače ravna zoper interese kluba;
-če nevestno in lahkomiselno sprejema in izvršuje sprejete zadolžitve in funkcije v klubu;
-če ne izvršuje sklepov organov kluba;
-če ne plača članarine
10. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče
komisija so:
-opomin,
-javni opomin,
-izključitev.
Disciplinski ukrepi sledijo praviloma postopoma, izključitev iz članstva se lahko izreče kot
prvi in zadnji ukrep v primeru, da je član pravnomočno obsojen na zaporno kazen za
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
11. člen
Komisija izbere ukrep po temeljiti presoji vseh znanih dejstev in okoliščin. Pri tem upošteva:
-težo kršitve oziroma spora,
-omogočanje normalnega dela društva,
-nevarnost in škodo, ki je bila povzročena,
-preprečevanje nadaljnjih kršitev in sporov,
-dosedanje obnašanje in morebitne prejšnje kršitve člana.
3
12. člen
Komisija je dolžna voditi evidenco postopkov in izrečenih ukrepov.
Opomin se briše iz evidence člana kluba v primeru, da eno leto po izreku ukrepa član ni bil
obravnavan ponovno na disciplinski komisiji.
13. člen
Ukrep opomin se izreče za lažje kršitve in za tiste hujše kršitve, ki so milejše narave ali pa
se ugotovi, da so obstajale take olajševalne okoliščine, da bo že z opominom dosežen
namen disciplinskega ukrepa.
Izključitev se lahko predpiše za najhujše disciplinske kršitve, izreče pa se lahko tudi za
ponavljajoče disciplinske kršitve v primeru, da član:
-krši dolžnosti, ki so določene s statutom in drugimi akti društva,
-zavestno ravna proti interesom in ugledu društva,
-je pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki škodujejo ugledu društva
- kljub pisnem opominu ne plača članarine.
14. člen
O izključitvi člana iz društva, odloča komisija s pisnim sklepom.
Komisija lahko praviloma izreče izključitev, če je član prejel že javni opomin. V primeru, če
gre za najhujše kršitve, ki onemogočajo normalno delo društva ali imajo negativen
odmev v javnosti, lahko komisija izreče takojšnjo izključitev brez predhodnih ukrepov.
Po izključitvi lahko član v skladu z določbami statuta društva, ponovno pristopi k društvu šele
čez dve leti.
Komisija izreče izključitev tudi v primeru, če član kljub pisnemu opominu, ki mu ga posreduje
upravni odbor društva, ne plača članarine.
III. DISCIPLINSKI POSTOPEK
15. člen
Disciplinski postopek se začne na podlagi pisne prijave oziroma pisne zahteve vsaj enega
člana ali organov društva.
Prijava mora biti naslovljena na komisijo. Če je prijava naslovljena na drug organ
društva, jo ta nemudoma posreduje komisiji.
Prijava mora vsebovati ime in podpis predlagatelja, ime člana, zoper katerega se
4
predlaga uvedba disciplinskega postopka in opis storjene disciplinske kršitve.
Če prijava ni popolna se predlagatelja pozove, da prijavo dopolni, če jo ne dopolni v 8 dneh,
se šteje, da je odstopil od prijave.
16. člen
Komisija pred odločitvijo o sklepu pozove toženega člana, da se izjasni o očitanem prekršku.
Komisija, ki obravnava primer lahko ugotavlja okoliščine prekrška tudi na podlagi pogovorov
s člani, ki so kakorkoli povezani s kršitvijo in na druge načine.
Disciplinski postopek je javen in hiter. Če kršitelj ne pride na zaslišanje oziroma ne poda
pisne izjave, se odločitev lahko sprejme na osnovi zbranih podatkov brez njegove prisotnosti.
17. člen
Disciplinska komisija mora o zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka odločiti v 7 dneh po
pisni prijavi s sklepom:
1. da disciplinskega postopka ne bo začela, če presodi, da ne gre za disciplinski prestopek,
če ni nikakršnih dokazov, da je bila kršitev storjena, če je postopek zastaran ali če je bila
zahteva za uvedbo disciplinskega postopka do konca postopka umaknjena ,
2. da se prične disciplinski postopek.
Zoper sklepa pod točkama 1 in 2 pritožba ni možna.
18. člen
Komisija mora obvezno sklicati ustno obravnavo, ko je iz vsebine prijave razvidna kršitev, na
podlagi katere bi se lahko članu izrekel ukrep izključitve.
O zaslišanju posameznikov ter o morebitni ustni obravnavi, se vodi zapisnik (zapisnik o
razgovoru, zapisnik o ustni obravnavi), ki ga podpišejo vsi člani komisije, zapisnikar
(lahko je član komisije), zaslišani oziroma sodelujoči na ustni obravnavi.
Prvi odstavek tega člena ne velja za disciplinsko kršitev, ko član kljub pisnem opominu ne
plača članarine. Komisija v tem primeru, na podlagi prijave oziroma predloga upravnega
odbora izda sklep o izključitvi člana iz društva.
Obdolžencu mora ostati od prejema vabila na obravnavo do datuma obravnave, najmanj 5
dni za pripravo obrambe.
19. člen
Obravnava se začne s tem, da predsednik Disciplinske komisije prebere zahtevo za uvedbo
disciplinskega postopka. Predsednik Disciplinske komisije zatem pozove člana v postopku,
da poda svoj zagovor. Po končanem zagovoru mu člani komisije lahko postavljajo vprašanja.
5
Če je v postopku več članov, podajo zagovor posamično, s tem da član v postopku, ki se še
ni zagovarjal, ne more prisostvovati zagovoru drugih članov v postopku. Po zagovoru vseh
članov v postopku pa je možno tudi njihovo soočenje.
Disciplinska komisija lahko sejo zapre za javnost. Pravico prisostvovanja na seji imajo vedno
člani v postopku in njihovi zagovorniki, člani Upravnega odbora in člani Nadzornega odbora
kluba. Pritožba zoper sklep Disciplinske komisije, da sejo zapre za javnost, ni mogoča.
20 . člen
Če predsednik disciplinske komisije ugotovi, da je bil član v postopku na obravnavo pravilno
vabljen na naslov, ki ga je prijavil ob včlanitvi, pa svojega izostanka ni opravičil ali opravičilo
ni sprejemljivo, lahko sklene, da se obravnava opravi v njegovi odsotnosti. Praviloma se
obravnava opravi v njegovi odsotnosti, če je izkazano, da se vabljeni dvakrat zaporedoma ni
odzval na vabilo. V postopku se lahko po potrebi zaslišijo morebitne priče ali izvedenci.
21. člen
Na obravnavi se piše zapisnik. Stranke v postopku lahko dajejo pripombe in zahtevajo, da se
določena dejstva vnesejo v zapisnik. Zapisnikarja določi predsednik Disciplinske komisije
izmed članov komisije ali kluba.
Zapisnik podpišejo vsi člani Disciplinske komisije in zapisnikar, ni pa treba, da ga podpišejo
stranke v postopku.
22. člen
Komisija izda sklep na podlagi posvetovanja in glasovanja, ki poteka za zaprtimi vrati
brez navzočnosti javnosti.
Disciplinska komisija razglasi svojo odločitev, s katero lahko:
1. ugotovi odgovornost člana v postopku za storjeno kršitev in mu izreče disciplinski ukrep.
2. ustavi postopek in oprosti člana v postopku, če za disciplinsko kršitev ni odgovoren
3. ustavi postopek , če je zahteva za začetek disciplinskega postopka neutemeljena.
Če komisija ugotovi, da je bila prijava lažna in zlonamerna, začne postopek proti
predlagatelju prijave.
Če komisija izreče ukrep izključitve o odločitvi vedno izda pisno obvestilo-sklep. V ostalih
primerih pa pisni sklep izda samo na zahtevo stranke postopka (predlagatelj in član, zoper
katerega je bil izrečen ukrep).
Pisni sklep o odločitvi mora vsebovati uvod, izrek, obrazložitev in pouk o pravnem
sredstvu.
6
Komisija mora stranki postopka posredovati pisni sklep o odločitvi v roku 15 dneh.
Če se izdaja pisnega sklepa ne zahteva, mora predsednik komisije poučiti osebo, zoper
katero je tekel postopek in predlagatelja o pravnih sredstvih.
IV. PRAVNA SREDSTVA
23. člen
Zoper odločitev komisije v rednem disciplinskem postopku, se sme vložiti pritožba v 8
dneh po vročitvi pisnega obvestila.
V primeru, da komisija samo ustno posreduje odločitev, prične teči 8 dnevni rok za
podajo pritožbe, z dnem , ko je član poučen o odločitvi.
Če predlagatelj in član, zoper katerega je bil izrečen ukrep nista prisotna na .razglasitvi
odločitve disciplinske komisije , se manjkajočo osebo o pravnem sredstvu pouči pisno.
Zoper sklep komisije ima stranka postopka pravico do pritožbe na skupščino kluba, ki
kot drugostopenjski organ dokončno odloči o zadevi.
V skladu z določbami Temeljnega akta, skupščina sprejme odločitev z večino glasov
navzočih članov.
24. člen
Pritožba mora obsegati:
-navedbo odločitve, zoper katero se vlaga,
-pritožbene razloge in obrazložitev,
-podpis.
25. člen
Pritožba se vloži pri komisiji, ki zavrže nepravilno in nepravočasno pritožbo. Predsednik
komisije izroči pravočasno in popolno pritožbo skupščini in člane seznani z ugotovitvami
komisije.
7
V. IZVRŠITEV SANKCIJ
26. člen
Disciplinski ukrep- JAVNI OPOMIN, zoper katerega ni več mogoče vložiti nobeno pravno
sredstvo (pravnomočni) se začasno javno objavijo s polnimi podatki na oglasni deski kluba
ali v kakršnemkoli sporočilu, ki ga društvo pošilja vsem članom oziroma predsednik komisije
seznani člane na skupščini kluba v primeru, da je član, ki mu je bila izrečen ukrep polnoleten,
za mladoletne osebe se ukrep ne objavi. Za objavo teh podatkov v razumnem roku je
odgovoren predsednik Disciplinske komisije.
VI. ZASTARANJE
27. člen
Postopek se ne more uvesti, če je od dneva storitve prekrška do vložitve prijave preteklo več
kot trideset (30) dni -( relativni zastaralni rok). Prav tako se postopek se ne more uvesti, če
je preteklo več kot trideset (30) dni od dneva pravnomočne obsodbe, navedene v 2.
alineji, 2. odstavka, 13. člena tega pravilnika do vložitve prijave.
Disciplinski prekršek zastara, če je od dogodka ali dejanja preteklo več kot šest (6) mesecev
(absolutno zastaranje)
Disciplinski prekršek ne zastara v primeru neplačane članarine.
VII. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina.
8