Predstavitev dela EIP - Šola za mir - EIP Slovenija

KDO SMO?
Šola za mir je nevladno, neprofitno in
humanitarno združenje vseh tistih, ki se
zavzemajo za učenje človekovih pravic
in vzgojo za mir. Člani Šole za mir smo
prepričani, da šola obstaja zato, da služi
človeštvu in da je njena prvenstvena
naloga vzgoja za mir v duhu človekovih
pravic.
NAŠA VIZIJA JE…
šolski sistem, ki ne bo temeljil na principu
tekmovalnosti in s tem poraza, marveč
bo promoviral ideje enakosti, tolerance
in miru.
MOTO VSEH ŠOL ZA MIR SO
UNIVERZALNI PRINCIPI DRŽAVLJANSKE
VZGOJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Šola obstaja zato, da služi človeštvu.
Šola promovira vzajemno razumevanje vseh otrok sveta.
Šola uči spoštovanje do življenja in do človeških bitij.
Šola uči strpnosti in sprejemanja odnosov in obnašanj, ki so
drugačni od naših lastnih.
Šola razvija občutek vzajemne odgovornosti - večja materialna
odgovornost prinaša tudi večjo odgovornost do drugih in do
planeta.
Šola uči otroke, kako premagati egoizem. Pomaga jim
razumeti, da človeštvo lahko napreduje le z naporom vsakega
posameznika in aktivnim sodelovanjem vseh.
NAŠA ŽELJA JE…
seznanjati učitelje in vzgojitelje v
formalnem in neformalnem
izobraževalnem sistemu z najnovejšimi
svetovnimi in domačimi dogajanji na
področju učenja človekovih pravic in
vzgoje za mir, jim pomagati in svetovati
pri njihovi strokovni rasti in razvoju.
ŠOLA ZA MIR DELUJE KOT
članica Svetovnega združenja šol za mir
EIP International (l'Association
mondiale pour l' Ecole Instrument de
Paix), najstarejše svetovne nevladne
organizacije za učenje človekovih pravic
in organizacije z velikim ugledom ter
posvetovalnim statusom pri Visokem
komisarju ZN za človekove pravice
(OHCHR), Unescu in Svetu Evrope.
Spletna stran EIP
International
http://www.eip-cifedhop.org
v francoščini, angleščini in španščini
naslovna stran angleške verzije:
Na mednarodnem vladnem
nivoju EIP deluje tako, da:
•
•
•
•
•
•
evalvira izobraževalne sisteme in omogoča procese
opazovanja, poizvedovanja in poročanja o udejanjanju in/ali
kršitvah mednarodnih standardov izobraževalnih pravic;
naslavlja prošnje na odgovorne oblasti v državah in jih spodbuja
k vključevanju učenja človekovih pravic in vzgoje za mir v
njihove izobraževalne programe;
vzpostavlja kontakte z vladami, da bi dobila zagotovila o
spoštovanju njihove lastne zavezanosti učenju človekovih pravic
in vzgoji za mir;
vzpostavlja in servisira mrežo za zaščito ogroženih učiteljev;
ohranja svojo prisotnost v medvladnih organizacijah, še posebej
v UNESCU in Komiteju za otrokove pravice (Committee on the
Rights of the Child) pri OZN;
organizira konference in seminarje.
V SLOVENIJI…
je Šola za mir organizirana v obliki
strokovnega društva pedagoških
delavcev - prostovoljcev, ki si
prizadevajo za uresničitev univerzalnih
načel državljanske vzgoje v Sloveniji.
Nimamo zaposlenih, niti pisarne. Vse
delo se opravlja prostovoljno.
FINANCIRANJE
EIP Slovenija - Šola za mir je neprofitna
organizacija, katere delovanje je v celoti
odvisno od individualnih prispevkov in
donacij.
S članstvom v Šoli za mir lahko kot
posameznik ali organizacija pokažete
svojo solidarnost z našimi cilji in nam
pomagate doseči le-te!
SPLETNA STRAN ŠOLE ZA MIR
http://www.eip-ass.si
DEJAVNOSTI ŠOLE ZA MIR
so usmerjene v aktivno osveščanje šol, oblasti
in širše javnosti o pomembnosti učenja
človekovih pravic in vzgoje za mir, v
organiziranje in izvajanje strokovnih
seminarjev ter posvetov za učitelje in
strokovnjake s področja učenja človekovih
pravic in vzgoje za mir, projektno delo,
mreženje ter izdajanje strokovne literature s
tega področja.
STROKOVNE PUBLIKACIJE
• SO NA VOLJO V
SLOVENSKEM IN
ANGLEŠKEM
JEZIKU;
• SO
BREZPLAČNE;
• SO TUDI V
ELEKTRONSKI
OBLIKI PDF NA
SPLETNI STRANI
ŠOLE ZA MIR.
IZOBRAŽEVANJE
1.
2.
3.
4.
5.
DELAVNICE ZA UČITELJE IN
UČENCE
IZOBRAŽEVANJE ČLANOV
SODELOVANJE NA
MEDNARODNIH SEMINARJIH
IN POSVETIH
ORGANIZACIJA
MEDNARODNIH
SEMINARJEV
TRENING NACIONALNIH
TRENERJEV ZA UČP –
PROGRAM SVETA EVROPE
“KOMPAS”
VIRTUALNA KNJIŽNICA
ZA UČP
prost dostop do
preko 10.000
knjižničnih enot
literature in
dokumentov s
področja UČP;
povezave z
organizacijami,
projekti in drugimi
knjižnicami
človekovih pravic
doma in po svetu.
PROJEKTI
NA NACIONALNI RAVNI:
¾ MOJE PRAVICE (osnovne šole)
¾ DEMOKRACIJA V ŠOLI (srednje šole)
¾ KOMPAS (neformalno izobraževanje
mladih)
¾ CENTER ZA DRŽAVLJANSKO VZGOJO
(vseživljensko učenje, promocija UČP)
Projekt promocije in učenja otrokovih
pravic ponuja:
¾ INOVATIVNI DIDAKTIČNI MATERIAL
(PRIPOMOČEK ZA UČITELJE)
¾ MATERIAL ZA UČENCE (KREDITNE KARTICE
OTROKOVIH PRAVIC)
¾ SPLETNO STRAN Z METODIČNIMI NASVETI
IN PRIMERI DOBRE PRAKSE
¾ MESEČNO POŠTO ŠOLAM
¾ DELAVNICE SOLE ZA MIR IN PROJEKTNIH
PARTNERJEV
SPLETNA STRAN
http://www.eip-ass.si/mojepravice
Inovativnost projekta:
™ ready-to-use material za
učitelje,
™ za uporabo ni potrebno
predznanje ali praksa
UČP,
™ sodeluje lahko razred,
krožek ali cela šola,
™ vsak mesec obravnavana
ena pravica iz KOP,
™ učitelj lahko izbere
aktivnosti, ki so primerne
učencem in okolju,
™ on-line strokovna
podpora učiteljem,
™ avtentični učni materiali,
™ projekt izvaja koalicija
devetih vladnih in
nevladnih organizacij, ki
so strokovni partnerji
Šoli za mir (varuh
človekovih pravic v RS,
ZRSŠ, AIS, UNESCO
ASP mreža šol, PIC…).
Primer didaktične kartice
za učenje otrokovih pravic:
Členi KOP in metodika:
REZULTATI V PRVEM
LETU PROJEKTA:
™ Sodelovalo je 87 osnovnih in srednjih šol iz vse Slovenije –
skupaj smo dosegli 1200 učiteljev in preko 50000 otrok ter
njihovih staršev.
™ Na projektni spletni strani je ob veliki količini s strani strokovnih
partnerjev ponujenega informativnega ter didaktičnega materiala
nastala prva slovenska didaktična zbirka primerov dobre prakse
in rezultatov preverjanja poznavanja in spoštovanja otrokovih
pravic na šolah.
™ Partnerske organizacije smo v enem letu izvedle preko 50
brezplačnih delavnic za otroke in 37 predavanj za strokovne
aktive učiteljev in učiteljske zbore. Nekatere šole v projektu je
obiskal tudi varuh človekovih pravic.
™ 30 šol je izpolnilo vse zahtevane kriterije in so za šolsko leto
2003/04 dobile naziv »otrokovim pravicam prijazna šola«.
¾ JE PROJEKT UČENJA ZA AKTIVNO
DEMOKRATIČNO DRŽAVLJANSTVO
¾ PRVENSTVENO JE NAMENJEN
ŠOLSKIM DIJAŠKIM SKUPNOSTIM
¾ NA VOLJO JE PRIROČNIK ZA DELO
V ŠDS, IZVAJAMO PA TUDI
IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE ZA
MENTORJE IN DIJAKE
SPLETNA STRAN PROJEKTA:
http://www.eip-ass.si/demokracijavšoli
CENTER ZA
DRŽAVLJANSKO VZGOJO
¾ je namenjen vseživljenskemu učenju in
vzgoji za demokratično državljanstvo in
človekove pravice;
¾ njegova naloga je promocija UČP,
organizacija javnih prireditev,
izobraževalna dejavnost ter povezovanje z
univerzami (npr. dodiplomsko
izobraževanje učiteljev);
¾ projekt ima podporo Visokega komisarja
ZN za človekove pravice. Sofinancira ga
Veleposlaništvo kraljevine Nizozemske v
RS.
Šola za mir je nosilec nacionalne
licence Sveta Evrope za prevod
in izdajo priročnika za učenje
mladih o človekovih pravicah
»KOMPAS«. Priročnik bo izšel
januarja 2004. Izdali ga bomo
skupaj z DZS d.d.
Šola za mir bo sočasno ponudila
izobraževalne aktivnosti po
programu “KOMPAS” in on-line
izobraževanje nacionalnih
trenerjev za mlade.
MEDNARODNI PROJEKT
Regional European HRE
Trainings
Prvi petdnevni tovrstni strokovni seminar je bil
organiziran februarja 2003 v Mariboru v
sodelovanju s Svetom Evrope (EDC Project) in
Mirovnim inštitutom.
Oktobra 2004 smo uspešno izvedli že drugi
tovrstni seminar, ponovno s Svetom Evrope in
tokrat s partnerjem Zavodom RS za šolstvo.
Druge mednarodne
aktivnosti
Šola za mir redno opravlja monitoring učenja
človekovih in otrokovih pravic v našem
izobraževalnem sistemu in o tem poroča
OZN in Svetu Evrope.
Aktivno sodelujemo v mrežah HREA, EIP,
EPLO in v SE European Network-u, ki smo
ga ustvarili sami.
Smo člani NGO Group for CRC in posredujemo
informacije o otrokovih pravicah slovenskim
NVO-jem.