Katalog nagrajenih inovacij leta - GZS Zbornica osrednjeslovenske

PRIZNANJA za inovacije za leto 2012
v osrednjeslovenski REGIJI
Ljubljana, 20. maj 2013
2
uvodne besede
Zbornik nagrajenih inovacij za leto 2012 Osrednjeslovenske regije
Uredniški odbor: Marta Turk, Andrej Kerin, Igor Vrhovec
Založila in izdala:
GZS Zbornica osrednjeslovenske regije, Ljubljana
Za založbo: Marta Turk
Priložnostna izdaja ob podelitvi nagrad 20. maja 2013
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
Gospodarsko razstavišče Ljubljana
“Sedem kilometrov za nami je krajših kot eden pred nami.”
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
uvodne besede
INOVATIVNOST JE “IN”
V času, ko lahko svojo podjetniško poslovno zamisel, zapisano v samo 140 črkah s pomočjo mobilne aplikacije
oblikujete v poslovni načrt (Elevatr) in tako v enem dnevu generirate stotine »instant inovativnih rešitev«, je vprašanje, ali se boste lotili razvoja ideje do inovacije na klasičen način, s svojim znanjem, pisalom, računalnikom,
preskušanjem, preverjanjem in sanjarjenjem, že skoraj luksuz.
Inovativnost je vsepovsod vroča tema. Z vprašanjem povečanja inovativnosti se ukvarjajo evropske in svetovne
strategije. Posamezne države EU na različne načine spodbujajo inovativnost v podjetjih in pri posameznikih v
družbi. Govorimo o inovativnosti in razmahu socialnih podjetij. Tudi podjetniki vseh velikosti se ukvarjajo z vprašanjem, ali so dovolj inovativni in kreativni, ali se zmorejo odzivati inovativno in kreativno, pa dovolj profitabilno
na tržne potrebe? Skratka, kako iz majhnega podjetja narediti srednje veliko, uspešno podjetje, ki bo lahko
delovalo na mednarodnem trgu.
Tisti, ki želijo izboljšati svoje inovacijske potenciale, imajo tudi pri nas kar nekaj možnosti, da se oprejo na podporno okolje. V podjetniško mnogo bolj naprednih okoljih se ukvarjajo predvsem s problemom, kako ugotoviti,
kakšne inovacijske kapacitete vaše podjetje sploh ima in kako jih še bolj razviti, da bodo bolj konkkurenčni, ne
glede na to, ali gre za malo, srednje ali veliko podjetje. Od tega je namreč odvisno, kakšno razvojno orodje je
najprimernejše za vašo organizacijo. Takšna orodja že uporabljajo tudi slovenski svetovalci pri delu s posameznimi podjetji, posebej še v takoimenovanih inovacijskih šolah, ki jih vse pogosteje srečujemo tudi pri nas. Na
letošnjem forumu o inovativnem projektnem managementu bo predstavljenih nekaj takšnih metod (npr. KNOW
US), ki so eksperimentalno na razpolago podjetjem iz pohištvene industrije, gradbeništva, prometa in turizma.
Okolje je spodbudno, strokovnjaki so na razpolago, pripravljeni aktivno sodelovati pri analiziranju inovacijskih
potencialov in prestrukturiranju poslovne inovacijske strategije. A naša podjetja si v vsakodnevni borbi za preživetje in financiranje tekočega poslovanja le stežka vzamejo čas za razvoj novih storitev ali izdelkov. Zato je
dnevno umiranje, zdaj predvsem malih podjetij, zaskrbljujoče in potrebuje posebno obravnavo.
V letih 2009 do 2012 je bilo na JAPTI-jev razpis prijavljenih okoli 600 inovacij, od tega 421 proizvodov, 130 storitvenih inovacij in 46 poslovnih modelov. Velika podjetja so prispevala 58 inovacij, mala in srednja podjetja pa
300, od tega je bilo le 38 prijaviteljic žensk.
Na razpis GZS Zbornice osrednjeslovenske regije se je v zadnjih desetih letih prijavilo skupaj 166 inovacij, od
tega je bilo prijavljenih 80 novih izdelkov, 24 inovacij s področja rešitev IT, 20 novih storitev, 36 tehnoloških ali
procesnih inovacij, dve blagovni znamki in dva modela.
Inovativnost kot lastnost podjetij in razvoj novosti, ki se komercilano udejanijo in prispevajo k dodani vrednosti,
poleg spodbudnega okolja (svetovalcev in mentorjev) potrebuje tudi primerna finančna sredstva za tisti najpomembnejši del inovacijskega procesa, ki bo pripeljal do uresničitve novega izdelka ali storitve na tržišču. Če
sledimo kritikam inovatorjev, je teh finančnih možnosti najmanj.
Še nekaj let nazaj smo prav na dogodku IZZIVI GOSPODARSKEGA RAZVOJA govorili o pobudi, da bi oblikovali
poseben sklad za patentno zaščito, s katerim bi si lahko mali inovatorji zagotovili financiranje tega postopka,
kar je ostalo samo pri predlogih in pobožnih željah. Po drugi strani tudi Ameriški patentni urad opozarja, da široka patentna zaščita, kakršno si lahko privoščijo le velike korporacije, škoduje in onemogoča podjetja ne glede
na vellikost. Še posebej hud pritisk je to na mala podjetja, saj patentna zaščita povečuje stroške poslovanja in
tudi omejuje on-line trgovino. Mala podjetja morajo tako sprejeti povečanje stroškov na račun spremenjene
tehnologije, ki je patentno zaščitena, ali pa morajo zanjo plačevati patentno pristojbino.
V takih razmerah velja biti še bolj prilagodljiv, inovativen, kreativen. Predvsem se je treba zavedati, da en sam
ne more uspeti. Podjetniški timi, razvojni timi, sodelovanje in kresanje idej, to je zagotovilo za napredek in uspeh.
Podjetnice in podjetniki, tudi na dogodku IZZIVI GOSPODARSKEGA RAZVOJA je priložnost, da se najdete, povežete in začnete razvijati in inovirati ...
Čestitamo vsem letošnjim inovatorjem. Želimo vam še veliko dobrih zamisli in znanja ter okolja, ki vam bo omogočilo, da boste te zamisli tudi uresničili. Tudi z našo pomočjo.
Predsednica UO
GZS Zbornice osrednjeslovenske
regije Ljubljana
Marta Turk
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
3
4
uvodne besede
Poročilo komisije
Letošnja Komisija za ocenitev inovacij GZS Zbornice osrednje slovenske regije je letos v nekoliko prenovljeni sestavi: dr. Peter Butala, dr. Slavko Dolinšek, Erika Drobnič, dr. Irena Hreljac, Karl Kuzman, dr.
Franka Piskar in mag. Andrej Kerin.
Oblikovana je bila tako, da ima ob predstavnikih univerze in gospodarstva še predstavnico društva
inovatorjev, predstavnico Urada za intelektualno lastnino RS, in specialistko za inovacije na področju
storitvene dejavnosti. Člani hkrati predstavljajo različne panoge, iz katerih izhajajo, resnici na ljubo
pa je letos nekoliko močnejše zastopstvo strojne stroke, kajti praviloma se na tem področju inovacije
prijavljajo pogosteje. Kako smo presodili, bodo lahko ocenili predlagatelji glede na svoja pričakovanja in širše občinstvo, lahko pa trdim, da smo se trudili, da bi bili čim bolj objektivni in bi hkrati sprejemali
odločitve brez preglasovanja.
Vloge na razpis ne prihajajo kar same od sebe, ampak so odziv podjetij na nenehno ozaveščanjae
in dejavnost vodstva zbornice. K temi svoj delež prispeva Mreža za inovativnost, ki je bila ustanovljena na pobudo vodstva GZS - Zbornice osrednjeslovenske regije Ljubljana oziroma njene predsednice gospe Marte Turk, ki deluje že šesto leto. Cilji mreže so spodbujanje in razvijanje inovativnosti ter
uvajanje inovacij na vseh področjih: od tipično tehničnih do različnih storitvenih dejavnosti ter tistih,
ki so naravnane na dobrobit družbe kot celote, in jih ne gre meriti zgolj z dobičkom.
Mreža zagotovlja podporo inovativnim podjetjem in razvojnim skupinam v podjetjih ter vsem svojim
zainteresiranim članom. Vsa leta svojo dejavnostjo širi prek meja osrednjeslovenske regije pa tudi
prek državne meje, saj zapiranje v svoj vrtiček nikomur ne koristi. Nasprotno pa povezovanje omogoča prenos znanj in izkušenj in mnogokrat merjenje uspehov v samem svetovnem vrhu.
Težko bi našteli vse oblike delovanja: od inovativnih zajtrkov s strokovnjaki in funkcionarji na republiški
ravni prek radijskih oddaj in stikov s tujino vse do vsakoletnega osrednjega dogodka na Gospodarskem razstavišču IZZIVI GOSPODARSKEGA RAZVOJA, kjer ne gre le za svečano podelitev priznanj inovatorjem ampak tudi za tradicionalno razstavo dosežkov, različne forume, posvete, bogato izmenjavo izkušenj in za zanimivosti, kjer vsak udeleženec razstave ali obiskovalec dogodka najde nekaj
zase. Letos poteka osrednji dogodek v soorganizaciji GZS ZOR in Slovenskega združenja za projektni
management, kar se odraža v letošnjem sloganu inovativni projektni management.
Letos je komisija prejela pravočasno skladno z razpisnimi pogoji v roku 19 predlogov inovacij, med
njimi tudi enega, ki je bil oddan pravočasno na Petrolu, v roke komisije pa je prispel, dan kasneje
kot drugi, oddani na pošti ali dostavljeni osebno. Račun je bil dokaz o nesporni pravočasni oddaji.
Število inovacij je sicer nekaj manjše kot v preteklem letu, kakovost predlogov pa kar visoka.
Gleda na dopolnjena navodila za pripravo vlog so vlagatelji temeljito obdelali posamezne točke
in je bilo zato potrebnih po oceni komisije manj dopolnitev kot v preteklem letu. V enem primeru
pa je komisija zahtevala tudi pogovor s predlagatelji zaradi pojasnitve nekaterih odprtih vprašanj,
vezanih na naravo panoge, v kateri nastopa predlagatelj. Izkazalo se je, da je bil pogovor koristen
in je pripomogel k objektivni oceni komisije.
Kakovost pripravljenih vlog se iz leta v leto izboljšuje, verjetno prav zaradi delovanja Mreže za inovativnost in morda tudi zaradi načelnosti in doslednosti ocenjevalne komisije.
Po prejemu dopolnitev v zahtevanem roku sedmih dni se je komisija ponovno sestala, ugotovila,
da so dopolnitve ustrezne in zato pričela z ocenjevanjem po načelu, da je vsak član na skupni seji
samostojno ocenil vse prispele vloge. Zaradi zagotavljanja zaupnosti se je komisija odločila tudi
letos, da lahko vsak ocenjevalec ocenjuje vloge le v prostoru zbornice. Odnašanje materiala izven
teh prostorov pa ni bilo dovoljeno.
Člani komisije so vse prijavljene inovacije podrobno proučili in pripravili vsak svoj predlog ocene.
Po končanem prvem krogu ocenjevanja je strokovna služba vnesla podatke v skupno tabelo, ki so
jo prejeli ocenjevalci na seji drugega kroga, katerega cilj je bil odprava morebitnih neskladnih razumevanj navedb posameznikov, ki so praviloma svoje ocene ob prvotno spregledanih dejstvih in
argumentih večine prilagodili. V končni fazi se je izkazalo, da so bile razlike v večini zanemarljive in
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
uvodne besede
so vse ocene odraz dokaj enotnega pogleda vseh ocenjevalcev.
V primeru enega predloga se je član odpovedal ocenjevanja ker ima poslovne stike s predlagateljem, kar je ves čas samoumevno ravnanje v okviru naše komisije.
Komisija je soglasno podelila dve diplomi za sodelovanje, tri bronasta priznanja, devet srebrnih in
pet zlatih priznanj.
Vsem dobitnikom priznanj in diplom iskreno čestitamo z željo, da se s svojimi novimi dosežki predstavijo spet naslednje leto
V Ljubljani, 20. 5. 2013 Predsednik Komisije
mag. Andrej Kerin
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
5
6
uvodne besede
PREDSTAVITEV inovacij
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
ZLATO PRIZNANJE
Vstavki za pranje medicinskih inštrumentov za pomivalni stroj
WD200
Racks for reprocessing of medical instruments for Washer- Disinfector
WD200
Inovatorja: Samo Petrič, Jan Jenko
Predlagatelj: Belimed, pomivalni sistemi d.o.o.
Taborska cesta 38E, 1290 Grosuplje
T: (01) 7866-000
E: [email protected]; S: www.belimed.si
Opis inovacije
Skupina Belimed AG je lansirala na trg popolnoma nov termodezinfektor WD200 skupaj s pripadajočimi vstavki
za medicinske inštrumente, ki so razviti posebej za ta stroj. Termodezinfektor je bil razvit v sestrskem podjetju
v Švici, celotna paleta medicinskih vstavkov in transportnih vozičkov pa je razvita v Sloveniji, v Belimed d.o.o.
Pri razvoju celotne palete medicinskih vstavkov in transportnih vozičkov je bila posvečena posebna pozornost
osnovnemu konceptu vstavkov, ki omogoča visoko produktivnost, fleksibilnost in ekonomičnost. Vstavki so
100% prilagojeni specifičnim lastnostim termodezinfektorja, saj termodezinfektor šele skupaj z ustreznim
vstavkom tvori uporabno enoto za našega kupca. Poseben poudarek je bila posvečen izbiri inovativnih rešitev,
ki prinašajo kar največje koristi za uporabnika ob začrtani višini proizvodnih stroškov za posamezni vstavek.
Paleta medicinskih vstavkov obsega:
• 1-etažni vstavek, 2-etažni vstavek, 3-etažni vstavek, 4-etažni vstavek, 5-etažni vstavek, 6-etažni vstavek
• Vstavek za mikro-kirurške inštrumente (MIC)
• Vstavek za anestezijski material (AN)
• Vstavek za pranje OP čevljev
• Vstavek za kontejnerje
• Vstavek za pipete
• Vstavek šobni za različno steklovino
• Vstavek šobni za poljubno konfiguracijo
Transportni voziček
Bistvena prednost belimedovih vstavkov pred konkurenčnimi vstavki je sledeča:
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
7
ZLATO PRIZNANJE
20% večja kapaciteta pomivanja pri vstavkih za inštrumente (Belimed 12 standardnih DIN košar, konkurenca
10 standardnih DIN košar)
pri 2-6 etažnih vstavkih je uporabljen patentiran ECO sistem razvoda vode, ki zagotavlja perfektne rezultate
pomivanja, manjšo porabo vode za 8%, detergentov za 8%, energije za 8%, zagotavlja krajši cikel reprocesiranja
pri MIC vstavkih ter šobnih vstavkih je uporabljen unikaten spoj šobe z vzmetjo. Šobe se lahko montirajo in
demontirajo brez uporabe kakršnega koli orodja, kar pomeni izredno veliko fleksibilnost za uporabnika
Description
Belimed AG Group has launched a new washer-disinfector WD200 together with a wide range of different racks, that are used for washing different medical instruments. While the washer-disinfector was
developed in our sisters company in Switzerland, all the racks and transport carts were developed in
Belimed d.o.o., Slovenia. Special attention in the development of all the racks and transport carts, was
dedicated to the basic rack concept design, which provides high productivity, flexibility and economy. All
the racks are 100% adjusted to the specific properties of a washer-disinfector.
Washer-disinfector, together with specific rack, forms a usable unit for our customer. Due to the pre
planned production costs, we made special emphasis to the variety of innovative solutions, that bring
as much benefits for our customers as possible.
Wide range of racks covers:
•
1- Level rack, 2- Level rack, 3- Level rack, 4- Level rack, 5- Level rack, 6- Level rack
•
Micro-surgical material (MIS) rack
•
Anesthesia (AN) material rack
•
Rack for washing OR shoes
•
Container rack
•
Rack for washing different pipetts
•
Jet-spray rack for washing different glassware
•
Customers choice jet-spray rack
•
Transport cart
Our main advantage over the competitve racks are:
• 20% larger capacity of washing medical instruments with level racks (Belimed 12 standard DIN baskets over competitive 10)
• ECO patent pipline system is used in 2-6 level racks, which provides a perfect washing results by reducing water consumption, detergents and energy for 8%. With ECO system we have also shortened
the reprocessing cycle
• Unique joint of jet-spray nozzle with spring is used in MIS (micro surgical instruments) and jet-spray
racks. All the jet-spray nozzles can be mounted or dismounted from the rack without any tools. This
joint provides flexibility for our customers
8
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
ZLATO PRIZNANJE
MECODES – Rešitev za kolaborativni dizajn v mehatroniki
MECODES – Mechatronic Collaboration Design Solution
Inovatorja: Zlatko Šimunec, Reni Banov
Predlagatelj: CADCAM LAB, podjetje za računalništvo, projektiranje design, proizvodnjo, zastopstvo in inženiring d.o.o.
Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
T: 01/4267333 F: 01/2518036
E: [email protected]
S: www.cadcamlab.si
Opis inovacije
Večina sodobnih izdelkov je sestavljena iz elektronskih in mehanskih sistemov. Zato je mehatronika pomemben
del procesa razvoja zahtevnih izdelkov. Tradicionalni razvoj elektronskega ali mehanskega sistema je imel lastne
konstrukcijske metode, specifične za posamezno industrijsko panogo. Ločeni so bili tudi sistemi za hrambo
podatkov in drugi interni procesi, kar je omejevalo skupno delo pri razvoju izdelka. MECODES briše meje med
posameznimi inženirskimi skupinami in unificira razvojni proces. MECODES je razvit na arhitekturi, ki omogoča
elektromehanski dizajn s CAD orodji renomiranih proizvajalcev, kot so ECAD orodja Altium Designer, Mentor
Graphics EE in PADS ter Cadence v kombinaciji z MCAD orodji CATIA V5 in Solidworks. MECODES je sestavljen
iz dveh ozko povezanih sistemov, ki sta nujna za uspešno sodelovanje pri razvoju mehatronskih izdelkov. Prvi
je informacijski repozitorij, ki predstavlja osnovni podatkovni sistem za shranjevanje različnih informacij za
potrebe sodelovanja. Drugega sestavljajo aplikacije na strani odjemalca, ki so integrirane v matična ECAD in
MCAD orodja, ter zagotavljajo uporabo resursov iz repozitorija in izmenjavo podatkov. Uporaba MECODESa
prinaša višjo produktivnost in zmanjšanje trajanja razvoja novega izdelka, s tem pa tudi krajši čas do prihoda
izdelka na trg, kakovostnejši dizajn, zmanjšanje števila razvojnih ciklov in posledično nižje stroške razvoja izdelka
ter povečuje kreativnost in inovativnost v toku procesa razvoja novega izdelka.
Description
Today most of products are built from electronic and mechanic systems. This makes mechatronics an
important step in process of complex product development. Traditionally electronic or mechanic system
development has own methods which are specific for concrete industrial branch. The systems for data
storage and internal processes are specific what limits collaborative work during the product development. The MECODES removes borders between engineering disciplines and makes development process
unified. The MECODES is built on architecture which enables electromechanical design within CAD tools
from reputable vendors like ECAD tools Altium Designer, Mentor Graphics EE and PADS in combination
with MCAD tools CATIA V5 and Solidworks. The MECODES contains two closely related systems which are
necessary for successful development of mechatronic
products. First is information repository which is basis
database system for collaboration information storage. Second part are client applications integrated
to hosting ECAD and MCAD tools which are used for
repository information retrieval and data exchange.
Application of the MECODES results in more productivity and less development time for new products,
shorter time to market, increased design quality and
reduced number of development cycles, which finally
results in lower product development costs and increased innovation and creativity within the process
of new product development.
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
9
ZLATO PRIZNANJE
Premaz z dolgotrajnim sproščanjem dišav - Spektra Fresh & Easy
Interior wall paint with long-lasting fragrance release – HELIOS SPEKTRA Fresh&Easy
Inovatorji: mag.Cirila Colnar Mikeln, dr.Bogdan Znoj, mag.Aljoša Vrhunec, Dejan Štefanec,
Jurij Pušlar
Predlagatelj: HELIOS Tovarna barv, lakov, in umetnih smol Količevo d.o.o.
Količevo 2, 1230 Domžale,
T: (01) 722 40 00, F: (01) 722 43 50
E: [email protected]; S: www.helios-group.eu/slo
Opis inovacije
Notranja zidna barva HELIOS SPEKTRA Fresh&Easy je inovativna novost v segmentu barv in lakov. Vsebuje
mikroinkapsulirano dišavo z vonjem po jasminu, ki se daljši čas sprošča v prostor in ga bogati s svežim vonjem.
S posebno tehnologijo mikroinkapsulacije dišave je doseženo kontrolirano in počasno sproščanje dišave skozi
membrano, kar omogoča ohranjanje dišave v prostoru tudi potem, ko se barva že posuši. Poleg te glavne
lastnosti je notranja zidna barva HELIOS SPEKTRA Fresh&Easy izjemno pokrivna , tako da je potreben en
sam nanos, film odlikuje visoka paroprepustnost, kar omogoča dobro in hitro izmenjavo pare skozi stene in
je po sestavi zdravju in okolju prijazna. Barva je enostavna za nanašanje in primerna za vse vrste mineralnih
in že prebarvanih zidnih površin.
Premaz je bil razvit na osnovi ideje, da z vgradnjo dišave presežemo za notranje zidne barve običajne atribute
kot so dobra pokrivnost, visoka izdatnost, enostavno nanašanje ter zdravju in okolju prijazen proizvod. Vgrajevanje dišav v notranje zidne barve je v nekaterih področjih zelo običajno. Vendar se te dišave izredno hitro
sproščajo in jih potem, ko se premaz posuši, več ne zaznamo. Zato smo želeli doseči upočasnjeno sproščanje
dišave tudi potem, ko se barva že posuši. Mikrocaps d.o.o. je na osnovi naše ideje razvil kapsulo, skozi katero
relativno zelo hlapna snov počasi prehaja iz barvnega filma v prostor.
Premaz smo v letu 2012 lansirali na tržišče . Predstavljeni premaz je bil nagrajen s pečatom Produkt leta
2013. Za pridobitev le-tega pa se ocenjujejo 3 kriteriji: privlačnost, inovativnost in zadovoljstvo pri uporabi.
Notranja zidna barva HELIOS SPEKTRA Fresh&Easy izpolnjuje vse tri navedene kriterije.
Description
Interior wall paint HELIOS SPEKTRA Fresh&Easy represents
an innovation in the segment of paints and lacquers. It contains microincapsulated fragrance with the jasmine odour,
which is being released into the room for a longer period.
With special microincapsulation technology of the fragrance
through the capsula membrane a controlled and slow release
of fragrance is achieved. So a fresh odour is maintained
in the room also long after the paint film has been dried.
Besides this most important property, interior wall paint HELIOS SPEKTRA Fresh&Easy has excellent hiding power and
very low consumption. The film is water vapour permeable
and enables very quick water vapour exchange through the
walls. The composition of the paint is health and environment
friendly. It is easy to apply and suitable for the painting of all
kinds of mineral and already painted wall surfaces.
10
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
ZLATO PRIZNANJE
The paint development was based on the idea to upgrade with fragrance incorporation the usual expected
properties of the wall paint. Fragrance incorporation into the wall paint is already known, but the fragrance is released from the film immediately after the film is dry. So we wanted to achieve slow release
of the fragrance from the film. Based on this idea MikroCaps developed the capsula through which the
fragrance is slowly releasing from the paint film for a longer period.
After all the tests we launced the paint on the market in 2012. The presented paint was also rewarded
with the sign Product of the year 2013. For this reward the products are evaluated according to three
criteria: attractiveness, innovativeness and satisfaction when used. Interior wall paint HELIOS SPEKTRA
Fresh&Easy meets all three criteria.
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
11
ZLATO PRIZNANJE
Odkritje in razvoj učinkovitega, selektivnega in okolju prijaznega
katalitskega sistema na osnovi bazični CuCo3/ligand za ß-boriliranje organskih molekul v vodnem mediju in njegova uporaba v
asimetrični sintezi sitagliptina, učinkovine za zdravljenje sladkorne
bolezni tipa II
Basic Copper(II)Carbonate/Ligand as a new efficient, selective and
»green« catalytic system for ß-borylation of organic compounds on
water: application to the asymmetric synthesis of antidiabetic agent
sitagliptin
Inovatorja: dr. Gaj Stavber, dr.Zdenko Časar
Predlagatelj: LEK farmacevtska družba d.d. Razvojni center Slovenija
Verovškova 57, 1526 Ljubljana
T: (01) 580 21 11, F: (01) 568 35 17,
E: [email protected];[email protected];darja [email protected]
S: www.novartis.com; www.sandoz.com,www.lek.si
Opis inovacije
Lekovi raziskovalci so odkrili in razvili enostaven, učinkovit, ekonomičen in predvsem okolju bolj prijazen katalitski sistem za b-boriliranje (reakcije uvedbe borovega atoma v molekule) širokega nabora organskih molekul.
Katalitski sistem vključuje uporabo enostavnega in lahko dostopnega bazičnega bakrovega(II) karbonata =
[Cu2(OH)2CO3] (molekula opravlja dve nalogi hkrati: je kovinski katalizator reakcijskega sistema in bazični aktivator ob enem), ki v prisotnosti ustreznih ligandov (fosfinski, aminski ali celo bioligandi) omogoča učinkovito
b-boriliranje organskih molekul v najbolj dostopnem, ekonomičnem in okolju prijaznem mediju, vodi. Katalitski
sistem je bistveno bolj enostaven kot doslej znani katalitski sistemi za b-boriliranje, saj so Lekovi znanstveniki
katalitski sistem zelo uspešno poenostavili in pocenili iz Cu(I) halid / ligand / tert-butoksid alkalijskih kovin /
metanol / organsko topilo (do sedaj znano) na bazični CuCO3 / ligand / voda ter ga tudi uporabili na širokem naboru organskih molekul. S tem odkritjem in razvojem, raziskovalci odpirajo nov pogled in smernice
k bolj »zelenim« in trajnostnim metodologijam v organski kemiji, posebno na področju boriliranja organskih
komponent. Ključna in visoka vrednost inovacije je v tem, da so kot prvi na svetu odkrili katalitski sistem za
asimetrično b-boriliranje organskih molekul v vodnem mediju. Tovrstno tehnologijo so uspešno in učinkovito
uporabili pri ključnem sinteznem koraku za pripravo optično aktivne stranske verige sitagliptina, učinkovine
za zdravljenje sladkorne bolezni tipa II, ki nosi status ene izmed najbolj prodajanih molekul na farmacevtskem
trgu. Inovacijo so uspešno zaščitili z dvema mednarodnima patentnima prijavama, izsledke pa nato predstavili
širši znanstvenoraziskovalni skupnosti z objavo v znanstveni publikaciji Applied Organomettalic Chemistry,
ugledni mednarodni znanstveni reviji s področja uporabne kemije.
Description
The researchers from Lek have discovered and developed a simple, efficient, economical and above
all a more environmentally friendly catalytic system for b-borylation of a wide range of organic compounds. The catalytic system involves the use of a simple and easily available basic copper(II) carbonate
= [Cu2(OH)2CO3] (molecule performs two tasks simultaneously: metal catalyst and basic activator all in
one) which in the presence of suitable ligands (phosphines, amines, or even bioligands) enable efficient
b-borylation of organic molecules in pure water as the most abundant, economical and environmentally
friendly reaction medium. The catalytic system is significantly more simple and economical than known
catalytic systems for b-borylation reaction, so that the catalytic system has been simplified from Cu(I)
halide / ligand / alkali metal tert-butoxide / methanol / organic solvent to only basic CuCO3 / ligand
/ water. The discovery opens and shows a new perspective and guidance to “greener” and more sus-
12
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
ZLATO PRIZNANJE
tainable methodologies in organic chemistry, especially on the field of borylation of organic molecules.
High value of the invention is based on development of the catalytic asymmetric b-borylation of organic
compounds in/on water, what was presented for the first time. The asymmetric technology has been
successfully applied in the key step of the formal synthesis of optically active side chain of sitagliptin, the
active pharmaceutical ingredient for the treatment of type II diabetes melitus, which carries the status
of pharmaceutical blockbuster. Innovation has been protected in two international patent applications
and the results were also published in distinguished scientific journal Applied Organometallic Chemistry.
Sheme in slike inovacije:
Shema 1. Inovativni katalitski sistem
na osnovi bazičnega CuCO3/ligand za
b-boriliranje (reakcija uvedbe borovega atoma na ciljno b-mesto) širokega
nabora organskih molekul v vodnem
mediju.
Shema 2. Uporaba razvitega katalitskega sistema pri asimetričnem
b-boriliranju stranske verige sitagliptina-učinkovine za zdravljenje sladkorne
bolezni tipa II.
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
13
ZLATO PRIZNANJE
Inteligentni sistem razsvetljave REFLECTA IntelSens
Intelligent Industrial Lighting System REFLECTA IntelSens. REFLECTA IntelSens
Inovatorja: Hine Alex Vrtačnik, mag. Aljoša Huber
Predlagatelj: SVETLOBA, podjetje za projektiranje in izdelavo industrijskih svetil,
d.o.o.
IOC Zapolje III/12, 1370 Logatec
M: 041-408 529, 041-631 572
E: [email protected] S: www.reflectapower.com
Opis inovacije
Veliki prihranki električne energije industrijske razsvetljave tam, kjer to do sedaj ni bilo mogoče?
DA, z inteligentnim sistemom industrijske razsvetljave REFLECTA IntelSens REFLECTA IntelSens je brezžična
različica inteligentnega sistema razsvetljave REFLECTA, ki krmili posamezne svetilke na podlagi brezžičnega
industrijskega protokola komunikacije ZigBee. Svetilke so opremljene s senzorjem dnevne svetlobe in prisotnosti, kar omogočena formiranje poljubnih fleksibilnih skupin svetilk, ki spremljajo gibanja objektov in ljudi
na tleh. Bistvena prednost je v brezhibnem delovanju tudi na višinah nad 15 metri in modularni sestavi, kar
omogoča popolno prilagoditev potrebam uporabnika. Omogočeno je tudi zatemnjevanje in osvetljevanje glede
na prisotnost dnevne svetlobe v prostoru za vsako skupino svetilk posebej. Posebna značilnost tega sistema je
Izjemno hitro reagiranje, zato je posebej uporaben in priporočljiv za logistične centre in skladišča, kjer je
Potreba po hitri manipulaciji z blagom ključnega pomena. Nadzor nad sistemom in stroški razsvetljave je
omogočen prek REFLECTA daljinca in računalnika kakor tudi »iz naslanjača« prek mobilnih naprav
(pametni mobiteli, tablični računalniki itd). REFLECTA IntelSens prinaša do 85% znižanje stroškov za
razsvetljavo, kar podjetjem omogoča, da prihranke usmerjajo npr. v odpiranje novih delovnih mest. Sistem
REFLECTA IntelSens je rezultat pristopa »po meri« glede na potrebe strank, ki sledi načelu «iz industrije, za
industrijo«, kar je obenem tudi glavno vodilo REFLECTA R&R oddelka
Description
Big savings of electric energy for industrial lighting where they couldn‘t be found up till now?
YES, with Intelligent Industrial Lighting System REFLECTA IntelSens. REFLECTA IntelSens is a wireless
variation of the intelligent lighting system REFLECTA and enables a control of even every
single luminary through a wireless industrial
communication ZigBee protocol. The luminaries are equipped with a daylight and presence
sensor, which enables the formation of random flexible groups of luminaries, which follow
the movement of the ground objects. The
essential advantage is in flawless operation
even at the heights of 15 m as well as in a
Modular assembly, which enables full user
custmized solutions. It also enables dimming
and undimming of lighting in relation of the
daylight presence in the room for every group
of luminaries separately. Extremely quick
reaction time and adjustment is a special
characteristic of this system, which makes it
especially applicable and recommendable for
14
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
ZLATO PRIZNANJE
logistic centres and warehouses, where the
need for a quick manipulation of goods is essential. Control over the system itself and the
lighting costs is enabled through REFLECTA
remote control and computer as well as »from
the armchair« through mobile devices (smart
phones, tablet PCs etc.). REFLECTA IntelSens
enables up to 85% lower lighting costs, which
enables the companies a reallocation of their
savings e.g. to opening of new working posts.
REFLECTA IntelSens is the result of a fully customized solution for our clients and follows our
»from industry for industry« principle, which
is also a crucial motto of our REFLECTA R&D
department.
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
15
SREBRNO PRIZNANJE
ProstarRISQ - genetski test namenjen ugotavljanju agresivnosti raka
prostate
ProstaRISQ - A genetic test dedicated to assist finding an aggressive
prostate cancer
Inovatorji: dr.Klemen Španinger, mag.farm.,dr.Rok Košir, univ.dipl.biol.
Predlagatelj: DiaGenomi d.o.o
Češnjica 3, 1261 Ljubljana Dobrunje
M: 041/605-596
E: [email protected];
S: www.diagenomi.eu, www.myrisg.com
Opis inovacije
Preden smo razvili ProstaRISQ je bilo težko vedeti, ali bo rak prostate agresiven ali ne, to pa je povzročilo
negotovosti pri odločanju o načinu zdravljenja. Običajen PSA test (prostata specifični antigen), ne razlikuje
med latentno/počasi rastočo in agresivno obliko raka prostate, zato ta negotovost povzroča prekomerno
diagnozo in zdravljenje s številnimi resnimi stranskimi učinki. Za pomoč pri reševanju tega problema smo
razvili ProstaRISQ - edinstven test za identifikacijo posameznikov, ki imajo večje tveganje za razvoj agresivne
oblike raka na prostati. Genetski pregled ni uporaben samo v času diagnoze, ampak tudi dovolj zgodaj v
življenju moškega, saj se z njegovo pomočjo identificira posameznike z visokim tveganjem in se jim priporoči
redne preglede pri svojem zdravniku oz. urologu.
ProstaRISQ je torej mogoče uporabiti za pomoč pri določanju osebnega tveganja za nastanek agresivne
oblike raka prostate. Ni diagnostični test, ampak prognoza tveganja za razvoj agresivne oblike raka prostate.
ProstaRISQ vam tudi ne pove ali boste razvili raka na prostati. Test je potrebno izvesti kot dodatek k drugim
medicinskih preiskavam, ki jih opravi vaš zdravnik, npr. merjenje PSA (prostata specifični antigen) in biopsijo. ProstaRISQ analizira tri različne spremembe (SNP-ov) v genomu, ki so povezane z razvojem agresivne
oblike raka prostate. Posamezen dejavnik tveganja je odvisen od tega, katere in koliko teh sprememb imate
prisotnih v vašem genomu.
Description
Previously it was difficult to know which prostate cancers will grow slowly and which will grow aggressively
and this uncertainty was complicating treatment decisions. Common PSA (Prostate specific antigen) test
cannot distinguish between slow-growing and aggressive prostate caners and this uncertainty leads to
over-diagnosis and over-treatment with serious side effects. To help solving this problem we developed
ProstaRISQ – a unique test developed to identify individuals that have genetic variants predisposing them
to a higher risk of developing the aggressive form of prostate cancer. The genetic screening is useful
not only at the time of diagnosis, but also early enough in men‘s lives to target high-risk individuals for
regular medical follow up.
ProstaRISQ can be used to assist in finding your personal risk
for developing aggressive prostate cancer. It is not a diagnose
but prognoses the risk for developing an aggressive prostate
cancer.ProstaRISQ also does not tell you if you will develop prostate cancer. The test should only be used as a supplement to
other medical tests, performed by your physician or doctor e.g.
PSA (prostate specific antigen) measurement and biopsies. Our
risk assessment analyses three different changes (SNPs) in the
genome that are related to development of aggressive prostate
cancer. The specific risk factor depends on which and how many
of these changes you have.
16
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
SREBRNO PRIZNANJE
Mednarodni projekt : Pomahajmo v svet /Say Hello to the World
Inovatorki: Kaja Kink, Andreja Majnar
Predlagatelj: FINI Zavod Radeče, delo za mlade, PE Pisarna FINI
Gorenjska cesta 8b, 1234 Mengeš
M: 070 460 080
E: [email protected] S: www.sayhellototheworld.eu
Opis inovacije
Namen projekta »Pomahajmo v svet« / »Say Hello to the World« je mednarodno sodelovanje izobraževalnih
ustanov (vrtcev in šol), po predhodno pripravljenem programu povezovanja, ki poteka preko spletne aplikacije
»My Hello«. Aplikacija je bila ustvarjena izključno za projekt in se promovira pod enotno blagovno znamko
FINI zavoda Radeče. Predstavlja varno okolje za komunikacijo, poseben poudarek pa smo namenili zaščiti
otrokovih pravic. Strokovni delavci pri medsebojnem povezovanju vzpostavljajo neposredni stik s tujimi in tako
spoznavajo način dela v drugih državah.
Strpnost in multikulturnost sta dve vrednoti, ki jih mora sodobna država priznavati, saj ima vsak posameznik
pravico do izražanja lastne identitete. Globalne družbene spremembe spreminjajo moderno družbo, pozitivni
trendi in globalni izobraževani sistem pa kaže na pomembnost učenja jezikov v predšolskem obdobju, uporabo
IKT ter večjemu poudarku na medkulturni pedagogiki.
Otroke tako popeljemo na virtualno popotovanje, kjer odkrivajo multikulturen dialog in življenje na drugem
koncu sveta. Na ta način gradimo mostove prijateljstva in hkrati skrbimo za večjo prepoznavnost Slovenije.
Otroci med klicem osvojijo prve besede v tujem jeziku ter v varnem okolju spoznajo prvo rokovanje s komunikacijsko tehnologijo.
Ker ne moremo peljati otrok v svet, smo se odločili, da bomo svet pripeljali k njim. Torej, kaj počnemo?
Spreminjamo svet!
Description
The purpose of the ‘Say Hello to the World’ Project is an international cooperation of educational establishments (kindergartens and schools), by a previously prepared programme of connection via the ‘My Hello’
Web Application. The Application was created exclusively for this Project and is promoted under the ‘Say
Hello to the Word’ brand of FINI zavod Radeče (FINI Institute Radeče). It represents a secure environment
for communication, but nevertheless, we place a great emphasis on protecting the children’s rights.
By interconnection of the participant educational institutions, the professional team establishes a direct
contact with the foreign professional team and thus exchange examples of good practice.
Tolerance and interculturalism are two values which a modern country should acknowledge, as every
individual has the right to express one’s own identity. Global social changes are changing the modern
society, when positive trends and global educational system shows the importance of language learning
in pre-school, the use of ICT and the increased
emphasis on intercultural pedagogy.
The children are taken on a virtual journey, where
they discover the multicultural dialogue and life at
the other end of the world. In this way, we build
bridges of friendship and at the same time, we
provide a greater recognisability of Slovenia. During the video calls, the children learn their first
words in foreign languages as they learn about
the communications technology and the safe use
of a computer in a secure environment.
Since we could not take the children around the
world, we have decided to bring the world to
them. So, what are we doing? We are changing
the world!
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
17
SREBRNO PRIZNANJE
Ploščati plinski odvodnik/Flat Gas Discharge Tube
Inovator: dr. Robert Rozman
Predlagatelj: ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo
d.o.o.
Stegne 35, 1521 Ljubljana
T: 01 500 3 288 F: 01 500 3 236
E: [email protected] S: http://www.iskrazascite.si/
Opis inovacije
Plinski odvodnik v splošnem vključuje dve elektrodi, ki sta ločeni z izolatorjem, ki je običajno keramičen. Elektrodi
in izolator tvorijo hermetično zaprto komoro napolnjeno s plinsko mešanico. Pri nizki napetosti na elektrodah plinskega odvodnika je element popolni izolator. Ko napetost naraste nad določeno mejo, običajno med
približno 100 in 1500 volti, pa pride do preboja med elektrodama v plinu in vzpostavi se prevoden oblok. Pri
tem kratkotrajne tokovne obremenitve lahko znašajo tudi 50 kiloamperov in več. Razdalja med elektrodama
in plinska mešanica določata vžigno napetost in tudi odvodne tokovne zmogljivosti. Pomembno je tudi, da je
izolacijska razdalja po keramiki med elektrodama dovolj dolga, da se prepreči nenadzorovane preboje znotraj
in tudi zunaj plinskega odvodnika. Prav zaradi kratke izolacijske razdalje po keramiki med elektrodama se
lahko pojavijo težave pri zelo tankih ploščatih izvedbah plinskega odvodnika.
Naš ploščati plinski odvodnik je v obliki valja in je značilen po zelo velikem razmerju med premerom in debelino,
ki je bo premeru 30 mm le 2,6 mm. S predstavljenim izumom rešujemo problem nižanja višine plinskega odvodnika v obliki valja. Z novo geometrijsko rešitvijo oblike izolacijske keramike povečamo izolacijsko razdaljo po
notranjem in tudi zunanjem robu keramike. Pri kratki izolacijski razdalji se namreč pojavijo predčasni preboji,
ki se kažejo v nestabilni vžigni napetosti. Ključni del rešitve je notranja stopnica na keramičnem izolatorju, ki
sega proti kovinskima elektrodama. Trenutno poznane rešitve imajo stopnico v nasprotni smeri, to je proti
središču keramičnega izolatorja, zato je manjšanje debeline bistveno bolj omejeno.
Description
Gas discharge tube generally includes two electrodes separated by an insulator, which is usually ceramic.
Electrodes and insulator form a hermetically closed cell filled with a proper gas mixture. At low voltages
on the electrodes gas arrester is a perfect insulating element. When the voltage rises above a certain
threshold, usually between about 100 and 1500 V, the spark occurs between the electrodes and the
current arc is established. In the short-term current load can reach up to 50 kiloamperes or more. The
distance between the electrodes and the gas mixture define the spark-over voltage and the arrester
current capability. It is also important that the insulation distance on ceramic between electrodes is long
enough to prevent uncontrolled sparks inside and outside of the gas discharge tube. The short insulating
distance on the ceramic between the electrodes can lead to problems in the case of very thin flat design
of gas discharge tubes.
18
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
SREBRNO PRIZNANJE
Our flat gas discharge tube has a cylindrical shape and is characterized by a very large ratio between the
diameter and thickness, where the diameter is 30 mm and thickness is only 2.6 mm. The presented
invention solving the problem of decreasing the thickness of cylindrical gas discharge tubes. The new
geometric solution forms insulating ceramics with increased isolation distance for inner and the outer
edge of the ceramic. In the case of short isolation distance too early sparks can be occurred, which result in unstable spark-over voltage. A key part of the solution is an internal step in the ceramic insulator
that goes against the metal electrodes. Currently known solutions have a step in the opposite direction,
which is towards the center of ceramic insulator, and therefore the decrease of thickness is considerably more limited.
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
19
SREBRNO PRIZNANJE
Lestve “QUICK UPTM”/Ladder „QUICK UPTM“
Inovator: Žan Dončev
Predlagatelj: KAPITAL MM podjetje za poslovne storitve in trgovino d.o.o.
Kotnikova 30, 1000 Ljubljana
T: (01) 438-10-60, F: (01) 438-10-64
E: [email protected], [email protected] S: www.c-tool.eu
Opis inovacije
Funkcionalno in estetsko dovršena lestev, ki ponuja najboljšo podporo mojstrom in predstavlja modni dodatek
za vašo dnevno sobo.
»QUICK UP ™« je inovativna lestev za gospodinjsko in profesionalno uporabo. Za razliko od ostalih lestev je
zasnovana na originalen način z estetskega in funkcionalnega vidika. Lestev je namenjena tako profesionalcem (monterjem suho montažnih plošč, pleskarjem, električarjem, čistilcem in drugim obrtnikom), ki lestev
dnevno uporabljajo pri svojem delu, kot tudi tistim, ki se radi lotevajo različnih hišnih ali gospodinjskih opravil.
»QUICK UP ™« ima štiri očitne prednosti pred ostalimi lestvami na svetovnem trgu:
• omogoča hitro in pregledno odlaganje in dostop do ročnega orodja, električnega orodja, drobnega
materiala
• omogoča nemoteno gibanje z lestvijo (»hojo«) z nameščenim orodjem
• omogoča velik prihranek časa pri delu
• konceptualen design, ki daje lestvi v prostoru novo dimenzijo
20
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
SREBRNO PRIZNANJE
Description
Functionally and esthetically sophisticated ladder offers the best support to construction workers presents
a fashion accessory for your living room.
QUICK UP is an innovative ladder for household and professional use and is originally designed from
esthetical and functional point of view.
The ladder is intended for both professionals (installers of drywall panels, painters, electricians, cleaners
and other craftsmen), as well as those who want to undertake various household chores.
QUICK UP has four clear advantages over other ladders in the global market:
- Enables for quick and transparent disposal and access to hand tools, electric tools, small equipment
- enables smooth movement with a ladder (walking) with installed gear
- Enables time-saving work
- Conceptual design, which gives the ladder in the room a new dimension
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
21
SREBRNO PRIZNANJE
Samopostrežna linija Tender S/Self - Service Line Tender S
Inovatorja: Slavko Miklič, inž.stroj
Predlagatelj: Kogast Grosuplje d.d.
Adamičeva c. 36, 1290 GROSUPLJE
T: (01) 7866. 300, F: (01) 7866.310,
E: [email protected]; S: www.kogast.si
Opis inovacije
Samopostrežna linija Tender S je novi prodajni program, ki se uporablja za izdajo jedi v šolah in obedovalnicah
podjetij ter ustanov. Linija obsega nevtralne, hladilne in ogrevane pulte, toplovodne kopeli, kotne elemente
in nadgradnje.
Nova samopostrežna linija se odlikuje po izboljšani funkcionalnosti, lažjem zagotavljanju higiene v profesionalni
kuhinji, izboljšani varnosti, robustnosti, energetski varčnosti, estetiki in zagotavljanju hitrega servisiranja.
Širina posameznih elementov je 750 mm in omogoča postavitev gostinske opreme tudi v prostorih, kjer je
širina vrat 800 mm. Tesno spajanje elementov med seboj omogoča tako kvalitetne stike med zgornjimi površinami, da zatekanje politih tekočin z zgornje površine po zaprtih bočnih stranicah ni možno. Spodnji notranji
robovi v omaricah pultov in pritrditve stebričkov nadgradenj imajo zaokrožitve, ki omogočajo lažje čiščenje.
Zagotovljena je H2 higiena po standardu DIN 18665-9.
K nadgradnjam za izdajo krožnikov z jedmi je omogočen bočni dostop, nevtralne police pa so osvetljene z LED
diodami (energetska varčnost), vsi regulacijski elementi pa se nahajajo v hladnih conah in imajo zato dolgo
življenjsko dobo.
Temperaturno regulacijo pri hladilnih pultih, toplovodnih kopelih, ogrevanih omaricah in zgornjih površinah
pultov omogočajo temperaturni kontrolniki, ki lahko delujejo samostojno ali pa jih povežemo na računalniški
nadzorni sistem. Ta dodatno omogoča daljinski nadzor temperatur nad posameznimi aparati, alarmiranje v
primeru nepravilnih temperatur (SMS sporočilo), arhiviranje temperatur in daljinsko upravljanje aparatov.
22
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
SREBRNO PRIZNANJE
Description
Self - service line Tender S is the new sales program, used for delivering meals in schools and canteens.
The line comprises neutral, refrigerating and heating counters, bains-marie, corner counters and service
shelves.
New self service line also offers improved functionality, simple hygiene assurance in the professional
kitchens, better safety, robustness, better energetic efficiency, aesthetics and faster maintenance works.
The width of individual elements is 750 mm and enables the set-up of catering equipment also in the
rooms with door width 800 mm. Tight joint elements enable high quality contacts among the upper
surfaces of elements. The liquids which are spilled on the upper surface can not penetrate into the interior of elements and run down along the side walls. The inner edges in counters and contacts among
the upper surfaces and pillars of service shelves are designed with radius. Such shapes enable simple
hygiene assurance according to DIN 18665-9.
The access to service shelves for delivering meals on plates is also possible from the lateral side; the
neutral shelves are illuminated with light emitting diodes. All regulating elements are set-up in cold zones
and therefore they have the long life time.
Temperature controllers are built in the refrigerating counters, bains-marie, heated counters and upper
heated surfaces. They can operate independently or can be connected to the computer control system.
This system enables remote temperature control on appliances, alarming in case of wrong temperatures
(over SMS message) and temperature archiving.
Our customers are offered catering appliances and elements with affordable prices. The production
and sales of the new line will increase the number of orders and added value in the production sector
of thermal appliances.
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
23
SREBRNO PRIZNANJE
Vodna vzmetnica Verona Aquaspring
Integrated water mattress AquaSpring
Inovatorja: Emil Marinšek, Valentin Marinšek
Predlagatelj: Maremico družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana-Črnuče
T: 01/5610-900, F: 01/5610-905
E: [email protected], S: www.leticia.si, www.lectus.si
Opis inovacije
Vodna vzmetnica AquaSpring je ena izmed inovacij našega podjetja in tokrat gre za inovacijo v svetovnem
merilu. Njena osrednja prednost je, da uporabniku zagotavlja trši in stabilnejši občutek pri ležanju, a kljub temu
še vedno ohrani najpomembnejšo prednost vodne postelje pred običajno, to je prilagajanje fizionomiji posameznika. Odlična rešitev je tudi za vse tiste, ki jim je ponoči vroče oziroma imajo težave s pretiranim potenjem.
Različni proizvajalci vodnih postelj so želeli to težavo že odpraviti oziroma jo omiliti, a jim doslej to še ni povsem
uspelo. V podjetju Maremico d.o.o. smo to dosegli z vgradnjo posebnega zgornjega sloja ležišča SpringTop,
ki vsebuje več kot 550 mikro žepkastih vzmeti na enem m2 in omogoča popolno zračenje ležalne površine.
Interes za inovacijo so takoj pokazali v Nemčiji, Avstriji in Švici, saj so prepoznali rešitev z vse tiste, ki si želijo
stabilnejši občutek pri ležanju ali pa so imeli doslej težave pri spanju na vodni postelji zaradi potenja. Z integriranim toperjem SpringTop so postelje Lectus še bolj prilagodljive vsakemu posamezniku, njegovim spalnim
navadam, fizionomiji in drugim značilnostim posameznika. Modularna zasnova vodnih postelj Lectus omogoča
tudi nadaljnje prilagajanje potrebam posameznika skozi celotno življenjsko dobo postelje. Pri zakonskih vodnih
posteljah to pomeni, da si vsak partner lahko izbere sebi najustreznejši zgornji sloj ležišča in ga po potrebi
pozneje tudi spremeni. Naša ekipa je prepričana, da je oz. bo vodna vzmetnica zaznamovala nadaljnji razvoj
vodnih postelj, saj si vsi prizadevamo, da bi se kar najbolj prilagodili posamezniku, pa naj gre za njegovo težo,
velikost, ustrezno podporo pri spanju, preprečevanju težav z znojenjem ali drugim posameznikovim željam.
24
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
SREBRNO PRIZNANJE
Description
Integrated water mattress AquaSpring is the first water mattress in the world. Interest in innovation is
already demonstrated in Germany, Austria and Switzerland. Soon after we released our new inovation
they recognized the solution and additional value for their potencial customers who wish for more stable
waterbeds and have problems with sweating at night.
Integrated water mattress AquaSpring has two main parts:
The first part is waterbed with all positive features: water layer is extremely flexible since water as a
media fails to be compressible and thus adjust to all body curves. The advantage of the water layer also
represents a pleasant heat offering physical and spiritual relaxation.
The second part is integrated SpringTop topper on top of waterbed, including 550 individually aggregated
micro springs on one m2. It provides the body of a sleeping individual with suitable support and maintains
strength in all conditions. It is also a solution for all the people who have problems with sweating at night.
This inovation is one step further in waterbed market and also influenced generaly on bed market.
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
25
SREBRNO PRIZNANJE
NanoVS - elektronska naprava za daljinsko kontrolo ustreznosti vakumsko izolacijskih plošč
NanoVS – Electronic Device for Remote Control of VIP Adequacy
Inovator: Aleš Baggia
Predlagatelj: Nanotron d.o.o., Razvoj in proizvodnja inovativnih tehnologij
Zagorica 11, 1292 Ig
M: 051/224918
E: [email protected] S: www.nanotron.si
Opis inovacije
VIP ( Vacuum Insulated Panel) so danes najboljši toplotni izolator, ki se uporablja v gradbeništvu, ladjedelništvu,
hladni verigi...
VIP je narejena tako, da tanek kovinski ovoj obdaja sredico, to je plošča iz visoko poroznega materiala, večinoma
je to fiberglass ali silica. Pri proizvodnji iz tega materiala pred dokončnim zaprtjem kovinskega ovoja izčrpajo ves
zrak, torej imamo v sredici vakum, naloga kovinskega ovoja pa je, da zadržuje ta vakum.
Vakum je praktično totalen toplotni izolator. Tako nam 1cm debela VIP plošča predstavlja tolikšno toplotno izolacijo
kot 20 cm debela plošča stiroporja. Z uporabo VIP varčujemo s prostorom in energijo.
Takšno odlično izolativnost nam VIP zagotavlja ves čas, dokler je v njej vakum. V primeru pa, da se kovinski ovoj
poškoduje, v notranjosti zaradi zračnega tlaka vdre okoliški zrak, ki ima drastično slabše toplotno izolativne lastnosti,
zato se tudi izolativne lastnosti VIP drastično poslabšajo.
Ustreznost VIP je torej odvisna od prisotnosti vakuma v njej.
NanoVS je elektronska naprava, ki nam z uporabo NTR4-ultima ( NanoTron Reader), to je elektronski RFID čitalnik,
omogoča daljinski nadzor oziroma kontrolo ustreznosti (prisotnost vakuma) VIP plošč.
NanoVS se pri montaži ali že v proizvodnji namesti na VIP. NanoVS je brezbaterijska naprava, vso za delovno
potrebno energijo dobi preko UHF frekvenc iz čitalnika. Ko z NTR4-ultimo v domet, ki znaša cca.5m,”ujamemo”
NanoVS, se zgodi sledeče: NanoVS prejme dovolj energije, preveri vakuma v VIP in spet preko UHF frekvence vrne
odgovor čitalniku. Dobljeni podatki se nam izpišejo na LCD zaslonu čitalnika , iz katerih lahko razberemo unikatno
serijsko številko VIP ali je plošča ustrezna ali ne. Opcijsko lahko preberemo tudi druge določene podatke, ki smo jih
predhodno vpisali v NanoVS (datum proizvodnje, datum montaže,..), prav tako seveda s čitalnikom.
NanoVS je cenovno gledano praktično zanemarljiv v primerjavi z VIP, zato serijska vgradnja v VIP ne predstavlja
praktično nobenih stroškov, v zamenjavo pa dobimo možnost sledljivosti in kontrole, torej tudi višje vrednosti VIP.
Do zdaj ni bilo poznanega in uporabnega načina za daljinsko kontrolo VIP. V steno vgrajene plošče so pač bile,
kakršne so bile, ustrezne ali ne.
NanoVS pa ima domet preko 5m in možnost antikolizije,
to je „hkratnega” branja več senzorjev naenkrat. Posledično lahko zdaj z enega mesta naenkrat preberemo preko
100 VIP plošč.( v primeru dimenzije VIP 1 x 1m). Na ta
način lahko zdaj prvič kontroliramo tudi velike površine,
kot so npr. fasade, ladje, kamioni..
Uporabnost NanoVS na koncu poveča še uprabna NTR4-ultimo. Ta nam s svojimi možnostmi ( GPS,GPRS,..)
dobljene podatke shranjuje za nadaljno obdelavo ali/in
jih takoj pošlje na inernet. Tam so razvidni podatki kot so
lokacija kontroliranja (GPS) številka objekta, čas kontrole,
kdo opravlja meritev ustreznosti zgodovina,..Vsi dobljeni
podatki se tako lahko shranijo in proizvajalcu oz. skrbniku
služijo za nadaljno obdelavo, evidentiranje...
26
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
SREBRNO PRIZNANJE
Proizvodnja in uporaba VIP v svetu rapidno narašča. Z uprabo VIP varčujemo s prostorom, materiali in energijo.
Možnosti, ki jih nudi NanoVS, pa bodo kupcem še bolj približale uporabnost VIP in s tem posledično pripomogle k
še večji uporabi le-teh.
Description
VIP (Vacuum Insulated Panel) is today’s best heat insulator, which is used in construction, shipbuilding,
cold chain…
The VIP is designed so that a thin metal layer incases the core, which is a panel of highly porous material, in most cases made of fiberglass or silica. During the production of VIP all of the air is pumped out
before the metal enclosure is finally sealed. This insures that there is vacuum in the core of the panel,
and the metal enclosure is designed so that it retains the vacuum.
Vacuum is a practically perfect heat insulator; a 1cm thick VIP panel provides the same heat insulation as
a 20 cm thick panel of Styrofoam. With the use of VIP we save on space and energy at the same time.
VIP provides optimal heat insulation as long as there is vacuum in the core. If the metal casing gets damaged, the air pressure causes the external air to enter the core. Since the heat insulation properties of
air are much worse than those of vacuum, the insulation properties of VIP get reduced drastically as well.
Therefore the adequacy of VIP is dependent of the presence of vacuum in it.
NanoVS is an electronic device that, with the use of NTR4-ultimo (NanoTron Reader) - an electronic RFID
reader, enables remote control of the adequacy (presence of vacuum) of the VIP panels.
NanoVS is integrated into the VIP during the assembly or the installation of the VIP. NanoVS is a battery
free device that gets all the necessary energy from the UHF frequencies from the reader.
The NTR4-ultimo has a range of approximately 5m. When it picks up the NanoVS the following happens:
The NanoVS receives enough energy for its operation, checks for the presence of vacuum in the VIP and
returns the information to the reader over the UHF frequency. The acquired data is than displayed on
the LCD screen of the reader, from which we can see the unique serial number of the VIP and whether
the panel is adequate or not. There is also an option to read other data (date of production, date of
installation…) that was prior entered into the NanoVS as well with the reader.
The cost of NanoVS is practically negligible in comparison to the cost of VIP, so the serial integration into
the VIP does represent virtually no costs, but in return we do get the option of traceability and control, so
the value of VIP is increased as well. Until now there was no known and useful method of remote control
for VIP. The panels that were built in the walls were as they were, adequate or not.
The NanoVS has a range of over 5m and the option of anti-collision and simultaneous reading of several
sensors at the same time. Consequently, this makes it possible for us to scan over 100 VIP panels from
one place at once (in case that the dimensions of the VIP are 1x1m). This way we can, for the first time,
control even large surfaces, such as facades, ships, trucks…
The usability of NanoVS together with NTR4-ultimo is not limited only to reading. NTR4-ultimo with the
use of its abilities (GPS, GPRS…), stores the data for further processing and/or sends them on the
internet immediately. From there we can see data like the location of control (GPS), the number of the
object, time of the measurement, who performs the adequacy measurement, history… All of the acquired
data can be stored this way and is available for further processing by the manufacturer or the caretaker.
The production and consumption of VIP is in rapid increase around the world. With the use of VIP we
save up on space, materials and energy. The options provided by NanoVS enhance the usability of VIP
and consequentially contribute to an even more widespread usage of it.
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
27
SREBRNO PRIZNANJE
LDM-Mobile, Prenosni merilnik povprečne specifične gostote tekočin
LDM_Mobile (Liquid Density Meter-Mobile)
Inovator: Aleš Baggia
Predlagatelj: Nanotron d.o.o., Razvoj in proizvodnja inovativnih tehnologij
Zagorica 11, 1292 Ig
M: 051/224918
E: [email protected] S: www.nanotron.si
Opis inovacije
Danes obstaja veliko načinov za merjenje specifične gostote tekočin. V praksi pa se pojavljajo specifične
potrebe, ki jih nobeden od znanih merilnikov ne uspe zadovoljiti.
Problemi se vedno pojavlajjo pri nehomogenih tekočinah, kjer imajo posamezni segmenti tekočine različno
specifično gostoto (razne mešanice, nafta,…). Z znanimi merilniki se ne da izmeriti povprečne gostote tekočine, ki nas zanima pri dodajanju ali odvzemanju določenih sestavin, ali pa bi samo enostavno želeli vedeti
povprečno gostoto. Merilniki, ki meritve izvajajo na podlagi vzorčenja, nam izmerijo le določeno plast tekočine,
merilniki, ki dejansko merijo povprečno gostoto, pa so navadno preveč netočni in preveč robustni, da bi bili
sploh primerni za uporabo na terenu.
V Nanotronu smo razvili LDM.Mobile, prenosni merilnik specifične gostote tekočin. Merilnik ima vse dobre
lastnosti vseh do sedaj znanih, obenem pa je primeren tudi za uporabo na terenu. Merilnik deluje na principu
merjenja hidrostatičnih tlakov in deluje po principu znane fizikalne formule:
P=ρxgxh
Pri čemer je : P = pritisk
ρ= ro (specifična gostota)
g = težnostni pospešek
h = višina
Če vzamemo, da je težnostni pospešek kar konstanta in da imamo konstantno tudi višino, potem imamo v
formuli samo dve spremenljivki. Če izmerimo eno, lahko izračunamo drugo. Osnova merilnika je tak tlačni
senzor, ki dejansko meri le razliko tlakov med dvema membrana, tako da nanj ne vpliva nobena druga zunanja
fizikalna veličina (zunanji zračni tlak, temperatura).
Z edinstveno konstrukcijo in izbranimi materiali smo
uspeli narediti tak senzor. Z dodatkom nekaj elektronike (mikrokontroler, LCD display,..) in ustrezno programsko opremo smo dobili prenosni merilnik specifične
gostote tekočin, ki ima maso manj kot 1 kg (odvisno
od potreb kupca) in je dovolj točen (pogrešek manj kot
5g/kg) tudi za zahtevnejše uporabnike. Tak merilnik
je primeren za uporabo v petrokemiji, pivovarstvu,
vinarstvu, farmaciji, kemiji,….
Description
Today there are a lot of ways for measuring the
specific density of liquids. In practice there are
specific needs that none of the known measuring
28
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
SREBRNO PRIZNANJE
instruments can satisfy.
The problems always occur when working with inhomogeneous fluids, where the individual segments of
the liquid have different specific density (various mixtures, oil…) With the known measuring instruments
we cannot measure the average density of the liquid that interests us in case of adding or taking away
specific ingredients or if we just want to know the average density of it. The measuring instruments that
base their measurements on a sampling can measure only a specific layer of the liquid and the instruments that measure the actual average density of the liquid are usually too imprecise and too robust to
be useful when working on the field.
In Nanotron we developed LDM.Mobile, a portable measuring instrument for specific density of liquids. This
instrument has all the good features of the known ones, but is at the same time also useful on the field.
It works on the principle of measuring of the differences of the hydrostatic pressures and the well-known
physical formula:
P=
ρ
xgxh
Where:
P = pressure
ρ = rho (specific density)
g = gravitational acceleration
h = height
If we take that the gravitational acceleration is a constant and if the height is constant too, we only have
two variables left in the formula. If we can measure one, than we can calculate the other one as well.
The basis of the instrument is a pressure sensor that actually measures only the difference of the pressures between two membranes, so no other external variables influences on it (external air pressure,
temperature…). With the unique construction and selected materials we were able to create such a
sensor. With the addition of some electronics (microcontroller, LCD display…) and the proper software
we got a portable measuring instrument for specific density of liquids. Its mass is lesser than 1kg (depending on the needs of the buyer) and it is precise enough (error of the measurement is lesser than
5g/kg) to satisfy the requirements of even more demanding users.
This kind of instrument is suitable for the use in petro chemistry, brewery, vinery, pharmacy, chemistry…
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
29
SREBRNO PRIZNANJE
AksIM - Enosledni absolutni magnetni dajalnik visoke ločljivosti
AksiM TM off-axis rotary absolute encoder
Inovatorji: Peter Kogej, Aljaž Ogrin, Gregor Dolšak, Blaž Hajdinjak
Predlagatelj: RLS Merilna tehnika d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod vrbami 2, 1218 Komenda
T: (01) 527 21 00 F: (01) 527 21 29
E: [email protected] S: www.rls.si
Opis inovacije
AksIM je magnetni absolutni dajalnik, ki izven osi vrtenja meri zasuk z ločljivostjo do 18 bitov. Sestavljata ga
obroč z eno samo inovativno namagneteno sledjo in kompaktna čitalna glava, v kateri sta namensko integrirano
vezje z vrsto Hallovih senzorjev ter mikroprocesor, ki signale s senzorskega vezja ustrezno ovrednoti ter pretvori
v zasuk.
Magnetni dajalnik AksIM pri 5V napajanju nudi vrsto izhodnih signalov: od digitalnih SSI, SPI, PWM, serijskih
RS422 in RS485, do analognega toka in napetosti. Poleg informacije o absolutni legi je preko nadzora več
notranjih parametrov v realnem času na voljo tudi status meritve.
AksIM absolutni dajalnik je zaradi nizke višine, prave absolutne funkcionalnosti, visokohitrostnega delovanja in
odlične IP zaščite primeren za širok nabor aplikacij, med drugim pri videonadzornih sistemih za merjenje
rotacije kamer in v zgibih robotskih rok ter v motorjih za zaznavanje položaja.
Description
AksIM is a magnetic off-axis absolute rotary encoder offering a range of binary resolutions to 18 bits per
revolution. A hollow ring, true absolute functionality and high speed operation make this encoder suitable for
many applications.
The AksIM encoder system consists of a ring with single track magnetisation and a compact readhead
comprising custom Hall effect ASIC and a microprocessor. The encoders come with SSI, SPI, PWM,
asynchronous serial RS422 and RS485 communication interfaces with a built-in advanced self-monitoring
function, continually checking several internal parameters.
The AksIM encoder system is suitable for use in industrial and medical applications. A typical application is a
robotic arm joint with a cable feed running through the ring or a precision gearbox where the ring is attached onto the main transmission shaft.
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
BRONASTO PRIZNANJE
Dehidracija blata - izboljšave centrifugat
Sludge dehidration – improvement of centrifugate
Inovatorji: Darko Červ, Cvijetin Belica, Nijaz Bošnjak, Redžo Kvrgič
Predlagatelj: Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana
T: (01) 588-1500, (01) 588-1887, F: +38615881848
E: [email protected], [email protected] S: www.l-m.si
Opis inovacije
V sistem čiščenja odpadne vode je vključena tudi obdelava mulja iz čistilne naprave. Mulj pridobljen s postopkom
flotacije zberemo v zalogovniku v tekoči obliki. Sledi faza dehidriranja, zmanjševanja deleža vode. Produkta pri dehidraciji mulja sta dehidrirano blato in centrifugat. Dehidrirano blato se zbira v zbirnem zabojniku, centrifugat pa
se vrača v proces čiščenja odpadne vode.
Prvotno stanje:
Centrifugat se je vračalo v proces čiščenja odpadne vode na različne stopnje: dotok, bazen egalizacije, nevtralizacije ali v črpališče. Ker ima centrifugat močno izražene lastnosti - je zelo aktiven, ker lahko v sledovih
vsebuje še ostanke dodatkov za obdelavo vode, ki ob kontaktu z neprečiščeno odpadno vodo zreagirajo.
Posledice so se kazale tako, da je iz neprečiščene odpadne vode začela izstopati organska snov. Zaradi tega
so se obremenitve odpadne vode povečale, izvedenih je bilo mnogo dodatnih čiščenj na opremi in v bazenih.
Izboljšava:
Centrifugat zbiramo v zbirnem tanku, mešamo in prečrpavamo v sistem pred flotacijo. V sistem čiščenja ga doziramo v koraku pred vstopom v sistem flotacije, dodajamo saturirano delno prečiščeno odpadno vodo in sredstva
za obdelavo.
Učinki: odpadna voda na dotoku je zaradi novosti manj obremenjena, odpadejo dodatna čiščenja, zmanjšana je
tudi poraba čistil in vode. Ker smo v sistemu porabili obstoječo proizvodno opremo smo se izognili tudi dodatnim
stroškom, ki bi izvirali iz naslova investicije.
Description
The initial situation:
The centrifuged water was returning to the cleaning system to different phases of the system: influx, the
egalisation pool, neutralisation pool or the pumping station. The centrifuged water is very active and contains traces of additives for waste
water treatment. With the contact of active centrifuged water and
non-treated waste water a reaction occurs. Organic matter started
to accumulate from the non-treated waste water. That increased the
number of cleanings of the system and the pools.
Improvement:
The centrifuged water is gathered in a gathering tank, where it is
stirred and then pumped to the system before flotation process. It
is pumped into the system just before the flotation, than saturated
and partly treated waste water and additives are added.
The result:
Waste water in the influx is less burdened, there is no additional
cleaning of the system and less water and detergent is used. Because all the existing machinery of the system is used, there are no
additional investment costs.
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
31
BRONASTO PRIZNANJE
Uma, Pametna transportna embalaža izdelka z multifunkcijsko
uporabno vrednostjo za komercialne, komunikacijske, merchandising in promocijske namene
Uma, smart way in developing transport packaging, related to products with multifunktional value for the commercial, communication,
merchandising and promotional purposes
Inovatorji: Klemen Lenasi, Pitea d.o.o., Marija Kokelj, Pitea d.o.o., Renato Ovčar, Jamnik
d.o.o., Maja Ovčar, Jamnik d.o.o., Polona Dolenec, Jamnik d.o.o.
Predlagatelj: PITEA d.o.o.
Komenskega ulica 34, 1000 Ljubljana
M: 031-326777
E: [email protected] S: www.pitea.si
Opis inovacije
Nov koncept razvoja pametne embalaže temelji na vzpostavitvi ekološko prijazne, ekonomsko učinkovite in
večopravilne transportne enote, ki bo na različnih maloprodajnih mestih vse bolj kompleksnih in zahtevnih
trgov z ustreznimi marketinškimi vzvodi lahko zagotavljala svoje ekskluzivno mesto. Med ključnimi funkcijami
se pametna embalaža odlikuje s primernim vmeščanjem v sam prostor na različnih prodajnih mestih, opravlja
osnovno funkcijo potrebne in zakonsko opredeljene transportne embalaže, ki je hkrati prodajna enota z ožnostjo
namestitve tako na vertikalne kot horizontalne prodajno promocijsko komunikacijske namenske površine. S
tem pristopom ta edinstven izdelek služi tako zaščiti izdelkov (in kontroli količine) na transportno pakiranje,
prodajno polico postavljeno na primerni višini na kupcu prijazen način z naklonom za lažjo opaženost, enostaven
a drugačen tipsko zasnovan merchandising in tudi za neposreden promocijski namen.
Hkrati vse dele transportne embalaže lahko marketinško opremimo za dodatno opozarjanje na izpostavljen
izdelek ali skupino izdelkov. Za različne namene uporabe so za različne ciljne skupine in razvoj novih izdelkov
že razvite nadgradnje in uporaba dodatnih vizualno tehnoloških prednosti, ki bodo lahko različnim naročnikom
zagotavljale delanje trendov v tako zasnovanih in izvedenih blagovnih znamkah in razvoja kategorij izdelkov.
Pri razvoju te inovacije sta sodelovali strateški načrtovalci in strategi blagovnih znamk Pitea d.o.o. in izvajalec
transportnih embalaž s tehnološkimi presežki Jamnik d.o.o.
Description
A new concept of the development of smart packaging is based on the
establishment of eco‐friendly, economically effective and multifunction
transport units, which will be at various retail outlets are increasingly
complex and demanding markets with appropriate marketing levers
can ensure their exclusive position. Among the key features of the
smart packaging with an appropriate positioning at different outlets,
performs the essential function of the necessary and legally defined
obligatory transport packaging approach, which is at the same time
selling the unit with the possibility of installation on both vertical as
well as horizontal sales promotional communication dedicated to the
surface. With performed approach, this unique product serves both
to protect the products (and in the use of control for dedicated quantities per unit) on transport ackaging sales shelf placed on suitable
height on a customer‐friendly way with the slope to facilitate easy ads
awareness of a different type is designed for direct merchandising
32
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
BRONASTO PRIZNANJE
and promotional purpose. At the same time all parts of the transport packaging can be equipped for additional marketing and drawing attention to the exposed product or group of products. For different uses
for different target groups and development of new products already developed superstructure and the
use of additional Visual technological advantages, which will be able to keep subscribers provide lots of
trends in both file‐based and derivative trademarks and the development of categories of products. Idea
and development of this innovation belongs to two companies: participating strategic planners and strategists of brands Pitea Ltd. with technological expert and packaging producer Jamnik Ltd. from Slovenia.
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
33
DIPLOMA
Delavnici “Spletni plan v enem dnevu” in “Spletna stran v enem
dnevu”
„Web Plan in a Day“ and „Web Site in a Day“ workshops
Inovatorji: Uroš Čimžar, Matija Jekovec, Matjaž Jazbec, Andrej Šolinc, Ena Kobentar, Manca
Korelc
Predlagatelj: Domovanje spletne strani d.o.o.
Pod hribom 55, 1000 Ljubljana
T: (01) 777 78 88 F: (01) 280 77 79
E: [email protected]; [email protected] S: www.spletnestrani.si, www.domovanje.com, www.
dostavljalec.si, www.oglasuje.me, www.mojapozicija.si
Opis inovacije
Delavnice so inovacija v postopku izdelave spletne strani. Na delavnici načrtovanja »Spletni plan v enem dnevu« udeleženci izdelajo načrt spletne strani, ki se osredotoča na doseganje poslovnih ciljev: povečanje števila
povpraševanj, prijav ali naročil, grajenje ugleda in prepoznavnosti na spletu. Glede na načrt oblikujemo in
izdelamo spletno stran. Na delavnici urejanja »Spletna stran v enem dnevu« se udeleženci naučijo samostojno
ažurirati in spreminjati svojo novo stran.
Na delavnicah udeležencem pomagajo strokovnjaki za načrtovanje spletnih strani, spletno oblikovanje in
izdelavo oz. urejanje strani.
Spletne strani so namenjene predvsem manjšim podjetjem, ki jim primanjkuje sredstev, časa in znanja za
uspešno spletno prisotnost. Delavnice učinkovito rešujejo vse tri probleme. Podjetniku omogočajo, da za
ugodno ceno dobi kakovostno spletno stran, ki mu pomaga dosegati poslovne rezultate.
Visoka kakovost po ugodnih cenah
Stranki so na delavnici v pomoč strokovnjaki za načrtovanje, oblikovanje in urejanje strani. Ker se hkrati
posvečajo skupini do 10 strank, je strošek njihovega dela za posamezno stranko desetkrat manjši. Še vedno
pa ohranimo osebni pristop.
Prihranek časa
Intenziven program delavnic pomeni prihranek časa za stranko. V dveh štiriurnih delavnicah pridobi znanje in
uskladi lastnosti strani, kar bi sicer zahtevalo tedne ali celo mesece sestankov, klicev in e-pošte.
Znanje za dolgoročen uspeh podjetja
Podjetnik pridobi znanje o zasnovi strani, optimizaciji za iskalnike, pisanju za splet, oglaševanju ipd. Zato bolje
razporeja svoj proračun za splet, veliko dejavnosti pa je sposoben izpeljati sam.
Description
Workshops are an innovation in the
process of creating websites. In the
first workshop, participants prepare
an information structure plan for
their website. This plan is focused
on attaining participants’ business
goals: leads, applications or orders,
building reputation and online brand
awareness. We follow this plan to
34
Z DELAVNICAMI DO SPLETNE STRANI, KI PRODAJA
DELAVNICA
NAČRTOVANJA
IZDELAVA
SPLETNE STRANI
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
DELAVNICA
UREJANJA
OBJAVA IN
REZULTATI
DIPLOMA
create their website. Afterwards participants attend another
workshop where they learn how to manage and change their new
website using the CMS system.
Experts in information architecture, web design and content
management help participants in these workshops.
These websites are primarily meant for smaller companies. They
are facing a lack of funds, time and knowledge to establish a
successful online presence. Workshops present an effective way
of solving all three problems. This way an entrepreneur can get
a website that helps him or her attain business goals, for a price
he or she can afford.
High quality, low prices
Workshops are held by experts. Their valuable time is spent helping up to ten participants. This way the
expense of their service for each participants is ten times lower while maintaining a presonal approach.
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
35
DIPLOMA
Izpiranje mešalnikov in polnilnega stroja
Rinsing of mixers and filling machine
Inovatorji: Mitja Kozamernik, Bernarda Virk
Predlagatelj: Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana
T: (01) 588-1500, (01) 588-1887, F: +38615881848
E: [email protected], [email protected] S: www.l-m.si
Opis inovacije
V konzumni mlekarni je izziv kako čim prej realizirati naročilo proizvodnji in hkrati izkoriščati polne kapacitete
linij. Avtorja predloga sva se večkrat spraševala, kako zapolniti polne dvoizmenske kapacitete, da prihranimo
čim več stroškov dela, skrajšamo čas od naročila do realizacije, izboljšamo pogoje za sodelavce in imamo na
koncu še visoko učinkovitost.
S povečevanjem BZ, novih okusov in TBZ-jev smo se večkrat soočili z motnjami poteka proizvodnje. Ovira je
bila intenziteta barve sadnega pripravka ali pa velikost delčkov.
Da so bile motnje v procesu kar se da majhne, je organizacija procesa potekala tako, da smo artikle z najbolj
ekstremnimi barvami, koščki in okusom polnili zadnje po vrsti na proizvodnji dan. Kljub temu smo ohranili
enako učinkovitost in zgoraj omenjene cilje.
Problem je nastal, ko se je povečalo število dni proizvodnje zgoraj omenjenih izdelkov glede na trenutni delež
proizvodnih dni namenjenih domačemu trgu. Potrebno je upoštevati tudi racionalno organizacijo logističnega
dela procesa (okusi izdelkov, roki uporabe).
Potrebne so bile spremembe v procesu menjave na proizvodnji liniji med izdelki. Ta korak procesa sta avtorja
predloga realizirala z uporabo neoporečne pitne vode (upoštevanje najvišjega nivoja higiene), s katero se
čisti proizvodne linije. Izvedeni so bili prvi testi proizvodnje na tak način, skupaj z vsemi postopki verifikacije, ki
vključujejo realizacijo proizvodnje varnih in zdravstveno neoporečnih mlečnih izdelkov.
Sistem dela je uporaben tudi na drugih linijah, kjer se pojavljajo podobne ali enake lastnosti proizvodnje.
Description
A challenge in the dairy is to realise an order as soon as possible and exploit the full capacity of the production lines at the same time. The authors
of the suggestion have thought about how
to fill the full two shift capacities and save
prime and labour costs, time between order
and realisation of it, how to improve working
conditions and still achieve high efficiency.
With the increase of BZs, new flavours and
TBZs we faced numerous inconveniences
due to different colours of the fruit/products
or different sizes of the fruit pieces.
Troubles were minimised in the way that
products with most extreme colours or the
biggest chunks of fruit were filled at the
end of the production day. In that way the
same efficiency was preserved and the goals
mentioned above were met.
The problem emerged when the number of
production days of the products mentioned
36
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
DIPLOMA
earlier increased in comparison to the percentage of the production days of the products for domestic
market. The rational organisation of the logistical part of the process must also be considered (flavours
of the products, the day of expiry).
Some changes in the process of changing between different products on the same production line were
necessary. Authors of the proposal suggested the usage of pure irreproachable drinking water (the highest level of hygiene must be considered) with which the production lines are cleaned. First test of that
kind of production were made along with the verification procedures that include the realisation of the
production of safe, healthy and irreproachable dairy products.
The system can also be used on other production lines with similar characteristics.
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
37
DIPLOMA
Sejemska razsvetljava/Exhibition lighting
Inovator: Janez Luzar
Predlagatelj: STUDIO PI, projektiranje in inženiring, d.o.o.
Novo Polje c.XV 019, 1260 Ljubljana - Polje
M: 051/389-519
E. [email protected] i; S: www.studiopi.si
Opis inovacije
MSejemska razsvetljava je nadgradnja sistema inteligentne razsvetljave, namenjene za osvetljevanje delovnih
mest.Temeljne značilnosti sejemske razsvetljave so:
Varnost ...
Sistem je namenjen za uporabo v splošno dostopnih prostorih.
Zagotovljen je razred električne zaščite III.
Posebna izvedbaomogoča zaščito IP68 /zunanja in podvodna razsvetljava/.
Enostavnost ...
Montažo sistema izvajajo laični uporabniki /hostese/.
Izvedena konstrukcija omogoča postavitev sistema v 15-ih minutah brez orodja.
Zaporedna povezava svetil omogoča minimalno število kablov ter modularnost.
Zanesljivost ...
Sistem je potrebno večkrat razstaviti in sestaviti.
Izvedba z industrijskimi priključki omogoča zanesljivo in enostavno večkratno montažo.
Skladnost ...
Sistem je oblikovno skladen in prilagodljiv individualnim zahtevam strank.
Sistem je možno prilagoditi zahtevam strank brez večjih posegov v konstrukcijo.
/Barva svetlobe, kvaliteta svetlobe, kot svetilnosti, svetilnost, odmik od panela, barva
svetil.../
Konkurenčnost..
Dodana vrednost za uporabnike.
Sistem je varen za uporabnike in obiskovalce, enostavenza priklop na terenu brez tehničnega znanja in zanesljiv pri večkratni uporabi.
Konstrukcija je prilagojena zahtevam uporabnika in omogoča modularnost ter dograditev dodatnih funkcionalnosti, kot so: baterijski priklop, senčenje, valovanje svetilnosti
posameznih svetil...
Uporabljeni so kvalitetni in zanesljivi materiali.
Osnovni sistem omogoča osvetlitev “sejemskega” prostora površine 15 m2, brez pregrevanja make- upa hostes.
38
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
DIPLOMA
Description
Exhibition lighting is an upgrade of intelligent lighting system designed to illuminate the working units.
Fundamental characteristics of the exhibition lighting are:
System is designed for use in generally accessible areas.
Safety ...
Electrical protection class III is guaranteed.
Special design provides protection IP68 / outdoor and underwater lighting /.
Simplicity ...
Installationof the system is implementedby layuser /hostesses/.
Carried outdesign enables installation of asystem in15 minuteswithout tools.
Serialconnectionand modularity of lightsminimizesthe number of cables.
Reliability ...
System must berepeatedlydisassembled andassembled.
Implementationof industrialconnectorsprovides a reliableand easymultipleassemblies.
Uniformity ...
Designis coherent andadaptableto individualcustomer requirements.
The systemcan be adapted tocustomerrequirementswithoutsignificant changes in
thestructure.
/Light color, quality of luminance, angle ofluminance, distance fromthe panel, color of
lamps .../
Competitivity...
Added valuefor the users.
The system issafe forusers and visitors, easyto connect on thesitewithout any technical
knowledgeandreliableatrepeated use.
The modularity design with additional functionalities isadapted to the requirementsof
the user.
High qualityandreliablematerials are used.
Basicsystem enables illumination of 15m2 trade show area, without overheatingof hostessmake-ups.
Izzivi gospodarskega razvoja 2013
39