biltena - Banjšice

10 let
Turističnega društva Banjšice
Priložnostna izdaja biltena ob desetletnici Turističnega društva Banjšice
turistično društvo banjšice
banjšice, maj 2010
1
Kazalo
10 let Turističnega društva Banjšice
Priložnostna izdaja biltena ob desetletnici
Turističnega društva Banjšice
Izdalo: Turistično društvo Banjšice, maj 2010, prva izdaja
Založnik: Turistično društvo Banjšice, Banjšice 86, 5251 Grgar
Besedila zbrala, pripravila in uredila: Martina Cvetrežnik
Avtorji besedil:
Aleksander Madon, Anastazija Sedevčič, Črtomir Špacapan, Dejan Strgar, Gregor
Humar, Izidor Žbogar, Jože Sedevčič, Laura Bremec, Martina Cvetrežnik, Marica
Humar, Mirko Brulc, Patricija Bizjak, Rajko Humar, Zoran Bizjak.
Lektoriranje: Patricija Logar
Fotografije: arhiv Turističnega društva Banjšice
Grafično oblikovanje: Sreda, grafično oblikovanje d. o. o., Nova Gorca
Tisk: Grafika Soča d. o. o., Nova Gorica
Naklada: 500 izvodov
Deseti rojstni dan Turističnega društva Banjšice
5
Turistično društvo Banjšice
Kako je nastalo društvo
Članstvo v Turističnem društvu Banjšice
Dokumentacija in zakonodaja v društvu
Predsedniki
Logotip Turističnega društva Banjšice
Spletna stran
7
7
9
9
9
10
10
Čistimo Banjšice
11
Aktiv žena Banjšice
12
Aktivnosti TD Banjšice -z roko v roki s krajani in KS Banjšice
Krajevni praznik
Miklavževanje
Kresovanje
Pustovanje
Prijateljsko kolesarjenje po Banjški planoti
14
15
16
16
16
17
Največji dogodki Turističnega društva Banjšice
Pohod -- Banjška planinska pot
Pohod po Banjšicah v fotografiji
Praznik košnje
Od ideje do tradicionalnega Praznika košnje
Sobotni program Praznika košnje
18
18
19
22
22
23
Nedeljski program Praznika košnje
24
Izleti in prijateljevanje članov Turističnega društva Banjšice 28
Prijateljevanje z ostalimi društvi v Sloveniji
28
Smučanje
Sklepne misli
Besede predsednika TZ TIC Nova Gorica
Besede župana Mestne občine Nova Gorica
Izdajo biltena so nam omogočili
2
3
30
32
33
33
35
Deseti rojstni dan
Turističnega društva
Banjšice
Ob desetletnici Turističnega društva Banjšice sem zelo
ponosen in mirne duše lahko rečem, da so istega mnenja
tudi vsi člani Turističnega društva Banjšice. Ponosni
smo na to, da smo od same ideje o ustanovitvi društva
pa do danes naredili in organizirali veliko dogodkov in
projektov, ki so za nas veliki dosežki. Poudariti moram,
da je vse naše delo, pa naj bo to izgradnja košarkaškega
igrišča, izdelava informacijske table, urejanje okolice,
ali organiziranje različnih prireditev, prostovoljno delo
naših članov. Da se danes lahko pohvalimo s to obletnico in z mnogimi prireditvami, ki smo jih izvedli, se moram v prvi vrsti zahvaliti ČLANOM Turističnega društva
Banjšice za nešteto prostovoljnih ur na delovnih akcijah
in pri-reditvah in vsem DRAGIM OBISKOVALCEM, lahko
rečem tudi PRIJATELJEM BANJŠIC, zaradi katerih imamo
veselje delati. Naše delo je poplačano, ko na prireditvah
vidimo veliko udeležbo, med njimi tudi že znane obraze,
ki se vsako leto zvesto udeležujejo naših dogodkov.
Turistično društvo Banjšice ima precejšen vpliv na
promocijo samega kraja in to je razlog, da v delovne
akcije in prireditve vključujemo tudi krajane, Krajevno
skupnost Banjšice in okoliška pa tudi malo bolj oddaljena društva. Lahko se pohvalimo s tem, da na našo
največjo prireditev, Praznik košnje, vsako leto prihajajo
ljudje od vsepovsod: od Istre do Prekmurja, od Blok pa
do Čezsoče. Na prireditve vabimo tudi okoliška turistična
društva in krajevne skupnosti, ki s svojimi vložki pripomorejo k pestrosti programa. Ne smem pozabiti na našo
sekcijo Aktiva kmečkih žena, ki ob vsaki priložnosti
poskrbi, da se posladkamo. Znotraj društva je delovala
tudi sekcija Mladih, ki pa zadnja leta ni več aktivna,
vendar upamo, da bodo mladi začutili večjo pripadnost
kraju in društvu, saj bo nenazadnje tudi od njih odvisna
prihodnost društva.
Močilo v zaselku Mrcinje.
Jesenska podoba Banjšic.
Naj se na koncu še enkrat zahvalim vsem, ki ste s svojim
delom, idejami, časom kakorkoli nesebično pomagali
pri organizaciji vseh aktivnosti in dogodkov -- hvala torej
članom, prijateljem iz sosednjih krajev, sponzorjem in
tistim, ki nam ob Prazniku košnje priskočite na pomoč.
V prepričanju, da bo društvo še naprej delovalo v korist
krajanov Banjšic, raslo in dosegalo nove cilje, vam želim
prijetno branje našega biltena.
Predsednik Turističnega društva Banjšice
Aleksander Madon
4
5
Turistično društvo Banjšice
Kako je nastalo društvo
Turistično društvo Banjšice je ustanovil iniciativni odbor
v zasedbi štirih članov (Branko Strgar, Zoran Bizjak,
Jože Sedevčič in Aleksander Madon). Krajevno skupnost Banjšice je zaprosil za souporabo sejne sobe in
registracijo sedeža društva na Banjšicah 86. Sklical je
ustanovni občni zbor, ki je potekal 22. 6. 2000.
Že na prvi seji turističnega društva se je pripravil program dela z naslednjimi akcijami:
--
-- -- -- -- -- -- Prijateljsko kolesarjenje po Banjški planoti,
Pohod po Banjšicah,
prireditev krajevnega praznika v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Banjšice,
Praznik košnje,
kresovanje,
miklavževanje,
smučanje.
Prisotni na ustanovnem občnem zboru.
Ustanovni občni zbor, 22. 6. 2000.
Ker smo društvo ustanovili sredi leta, je bilo premalo
časa, da bi pripravili Praznik košnje, saj bi morali dokumentacijo za pridobitev raznih dovoljenj oddati kakšen
mesec prej, zato smo v tem letu Praznik košnje opustili
in sredi septembra pripravili Prijateljsko kolesarjenje
po Banjški planoti. Za prireditev je bilo potrebnih veliko
priprav, predvsem pa dovoljenj raznih institucij. Lotili
smo se dela in prireditev tudi uspešno izpeljali.
Ob tej priliki smo izdali zgibanko Valentin Stanič -kaplan na Banjšicah v letih 1802-1809.
Na isti dan je izšla tudi knjižica Banjšice, ki jo je napisal
tedanji župnik na Banjšicah, Martin Pavlin.
Septembra leta 2001 smo gostili tridnevno svetovno
prvenstvo šolanih psov, in sicer disciplino sledenje psov,
ki je potekala na Banjšicah. Pridobili smo dovoljenja
lastnikov parcel, na katerih je tekmovanje potekalo.
Organizator prireditve je bil Športni kinološki klub
Naslednja prireditev, ki smo jo organizirali, je bil že uveljavljeni Pohod po Banjšicah v mesecu oktobru.
Vrtojba, mi pa smo se predstavili z izdelki domače obrti
(svitki in cajne, ki jih izdelujeta krajana Banjšic) ter
pecivom Aktiva žena. Predstavnik društva je predstavil
Banjšice na zaključnem večeru v športnem centru v
Šempetru.
Po pohodu smo se lotili priprav na odkritje spominske
plošče Valentinu Staniču. Prireditev smo organizirali
aprila leta 2001, spominsko ploščo pa je financiral
pokojni Žarko Žbogar, ki je bil takratni lastnik bivšega
župnišča, kjer je Valentin Stanič prebival. Pri organizaciji nam je priskočilo na pomoč tudi Planinsko društvo
Valentina Staniča Kanal.
Anastazija Sedevčič
Zgibanka “Valentin Stanič”.
6
7
Članstvo v Turističnem društvu Banjšice
najpomembnejše: Zakon o davku od dohodka pravnih
oseb, Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku,
Slovenski računovodski standardi, Zakon o varstvu
osebnih podatkov, Pravilnik o pridobitni in nepridobitni
dejavnosti itd.
Število članov društva se je iz leta v leto spreminjalo. V
prvem letu smo zabeležili 25 članov, v naslednjih letih je
članstvo naraščalo, in sicer iz skromnih 16 na 72, sedaj
pa društvo šteje 68 članov. Omeniti pa moramo, da člani
ne prihajajo samo iz Banjšic, ampak so med njimi tudi
prijatelji iz drugih krajev.
Ker smo v letu 2004, v preteklih dvanajstih mesecih,
presegli promet prihodkov takratnih 5.000.000,00 SIT,
smo morali vstopiti tudi v sistem davka na dodano vrednost, pri tem pa upoštevati Zakon in Pravilnik o davku
na dodano vrednost in z njima povezana pojasnila. Žal
so tudi za društva in odgovorne osebe predpisane visoke
sankcije za kršitev omenjenih zakonov.
Želja, da bi v prihodnje zmanjšali število zahtevanih
dokumentov, nam tako predstavlja le veliko utopijo.
Dokumentacija in zakonodaja v društvu
Anastazija Sedevčič
Za pravilno poslovanje društva je seveda potrebno imeti
tudi urejeno dokumentacijo. Že ob ustanovitvi smo
izdelali temeljni akt, v katerem smo določili osnovno
organizacijo in delovanje društva. Pri tem smo morali
upoštevati Zakon o društvih, ki se je v desetih letih kar
nekajkrat spremenil.
Predsedniki
Za organizacijo prireditev moramo upoštevati vsa zakonska določila, ki se na posamezno prireditev nanašajo, ter
pridobiti ustrezna dovoljenja in soglasja od pristojnih
organov in ministrstev.
Turistično društvo Banjšice že od vsega začetka vodi
predsednik društva Aleksander Madon, razen v letu
2007, ko je društvo vodila Damijana Breščak, in leto
pozneje, ko je bilo vodstvo društva v rokah Gregorja
Humarja.
Dokumentacijo za našo največjo prireditev Praznik
košnje začnemo pripravljati že nekaj mesecev prej, to
pa je še posebej veljalo za tista leta, ko smo organizirali
tombolo, saj smo po Zakonu o igrah na srečo morali
pridobiti dovoljenje Ministrstva za finance. Da smo lahko
organizirali tombolo, smo morali imeti tudi Odločbo o
podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu.
Omenjeno odločbo smo od Ministrstva za gospodarstvo
pridobili leta 2003.
Pri prodaji hrane in pijače moramo upoštevati Zakon o
gostinstvu in z njim povezan Haccap, ki smo ga uredili
v letu 2004. Ker se tudi na tem področju zakonodaja
spreminja, ga moramo v letošnjem letu obnoviti. Zagotovo pa ne zadostuje, da vso zahtevano dokumentacijo
pripravimo, temveč je napisano potrebno tudi dosledno
upoštevati. Vse osebe, ki pripravljajo in prodajajo živila,
morajo ravnati v skladu z osnovnimi higienskimi načeli,
saj nas lahko kadarkoli obišče in pregleda Zdravstveni
inšpektorat RS.
Glavno dovoljenje za prireditev pridobimo od Upravne
enote Nova Gorica, ki določa še vsa ostala dovoljenja
in soglasja, ki jih moramo pridobiti v skladu z raznimi
zakoni, odvisno od programa. Skratka, za prireditev
Praznik košnje s potrebno dokumentacijo napolnimo kar
pol registratorja.
Poleg zgoraj omenjene dokumentacije moramo imeti v
društvu urejeno tudi računovodsko in finančno dokumentacijo. Pri tem moramo upoštevati vsa zakonska
določila, ki veljajo za ostale gospodarske družbe, saj
društva iz teh zakonskih določil niso izvzeta. Ker je teh
zakonov in pravilnikov tako veliko, naj omenimo samo
Zapisnik o ustanovnem občnem zboru.
8
9
Logotip Turističnega društva Banjšice
Spletna stran
Čistimo Banjšice
Leta 1985, ko smo se odločili, da bo naša največja
prireditev, Praznik košnje, postala tradicionalna, smo v
ta namen oblikovali spoznavni simbol “kosca”, katerega
avtor je danes žal že pokojni Peter Grum, ki je bil v tistem času novinar Primorskih novic. Tako je kosec postal
logotip Turističnega društva Banjšice. Pozneje pa smo
koscu v ozadje dodali še pogled na naš vrh Vetrnik, z
namenom, da bi simboliziral tako Praznik košnje kot tudi
Pohod po Banjšicah.
Z namenom promocije in predstavitve našega kraja smo
se odločili tudi za novo spletno stran, na kateri najdete
vse podatke o Turističnem društvu Banjšice in Krajevni
skupnosti Banjšice. Na spletni strani si lahko preberete
o zgodovini Banjšic, njenih naravnih znamenitosti ter
o spominskih obeležjih. Preko koledarja dogodkov pa
vas obveščamo o naših aktivnostih in dogodkih, ki jih
izvajamo.
Turistično društvo Banjšice že od svoje ustanovitve skrbi, da je naša okolica čista, ravno zato si lahko Banjšice
tudi na ta račun pripisujejo naziv “predalpski biser”.
Člani društva se trikrat letno zberemo in v organizirani
obliki pripomoremo k čistoči našega okolja. Prva čistilna
akcija poteka vsako leto v mesecu juniju, v sklopu Krajevnega praznika Banjšice. Člani društva se na dogovorjeni dan srečamo na zbirnem mestu, kjer se razdelimo
v skupine, vsaka od skupin pa ima v naprej določeno
nalogo. Te naloge obsegajo košnjo trave okoli doma
krajevne skupnosti, čiščenje prireditvenih prostorov,
čiščenje notranjosti zidanih objektov, ki so v skupni rabi,
ter odvoz odpadkov, ki se naberejo skozi dolgo zimo.
Spletna stran Turističnega društva Banjšice,
www.banjsice.si.
Že naslednja čistilna akcija, ki vsako leto poteka v
sklopu Praznika košnje, pa je tista, ki nam predstavlja
največji izziv, saj traja več dni in v njej zajamemo precej
širše okolje kot v prvi. Praznik košnje je tradicionalna
prireditev, ki na Banjšicah poteka vsako leto zadnji
vikend v juliju. Že štirinajst dni pred začetkom prireditve
se člani Turističnega društva Banjšice zberemo in s prostovoljnim čiščenjem okolice in samega prireditvenega
prostora pripomoremo k boljšemu počutju številnih gostov Praznika košnje. Že naslednji dan, po koncu praznika, pa poskrbimo tudi za to, da očistimo in pospravimo
prireditvene površine, ki so služile prijetnemu druženju.
Na ta dan so prisotni tudi otroci članov društva, ki z
manjšimi oz. lažjimi opravili rade volje pripomorejo h
končnemu uspehu.
Ker se društvo razvija in gre v korak s časom, smo leta
2008 začeli razmišljati o novih projektih, ki bi jih izvajali
za celovito podobo kraja. Na ta način je nastal nov
logotip, ki predstavlja tudi rdečo nit projekta. Poimenovali smo ga “Predalpski biser Banjšice“. Biser je nastal
iz ideje o pristnosti kraja in lepi, neokrnjeni naravi, ki
spominja na biser. Težo vsemu temu je dala tudi jutranja
rosa na travi, v kateri je odsev našega kraja. Biser v
logotipu je pravzaprav jutranja rosa, kapljica na trati,
ki predstavlja biser. Biser je rosa, rosa pa lepota na
Banjšicah.
Tretja, zadnja organizirana čistilna akcija v sklopu
programov Turističnega društva Banjšice, pa je pravi
“športni dan”. Vsako leto, drugi vikend v oktobru,
društvo organizira Pohod po Banjšicah. Teden prej se
člani že sami odpravimo na pohod po celotni trasi in
med hojo očistimo poti. Poberemo vse večje smeti in
poskrbimo za to, da so poti normalno prehodne. Seveda
je to tudi priložnost za druženje, zato se teh akcij vsi radi
udeležujemo.
Prav druženje je tista glavna stvar, ki nas žene, da
izpeljujemo take in podobne akcije. In prav druženje z
osebami, ki jih zaradi hitrega tempa življenja srečujemo
redko, je na koncu dneva največje zadoščenje. Zraven pa
pripomoremo tudi k čistejšemu okolju in tako ohranjamo
lepoto naših Banjšic. Zato ob tej priložnosti vabimo vse
tiste, ki se naših akcij še niste udeležili, da to storite ob
prvi priložnosti, saj smo konec koncev mi, Banjškarji,
prvi, ki zmoremo poskrbeti za to, da bomo živeli v lepem
in čistem okolju.
Laura Bremec
10
11
Aktiv žena Banjšice
mizo ter goste postreči, za vse to poskrbimo prav članice
Aktiva žena. Za božič že nekaj let po večerni sveti maši
pogostimo župljane s pecivom in toplim napitkom. Zelo
rade se predstavimo na sejmih skupaj s turističnim
društvom. Tako smo se skupaj že nekajkrat predstavili
v Ljubljani na sejmu Turizem in prosti čas. Predstavile
smo se tudi v Gorici, Italiji, na prireditvi Okusi meje,
v sodelovanju z drugimi aktivi pa na priložnostnih
velikonočnih in božičih razstavah. Skupaj z drugimi aktivi in društvi se rade udeležimo raznih delavnic, strokovnih ekskurzij in podobno. Zelo vesele in počaščene
pa smo bile tudi, ko smo lahko skupaj z ostalimi člani
društva predstavile prireditev Praznik košnje v oddaji Na
zdravje.
Na občnem zboru Turističnega društva Banjšice, v letu
2004, društvo potrdi in sprejme delovanje sekcije Aktiva
žena Banjšice. Od takrat dalje sekcija Aktiv žena deluje v
okviru Turističnega društva Banjšice.
A vendar sami začetki delovanja aktiva segajo že v leto
1983. Takrat so se banjške žene na pobudo gospe Pintar,
ki je bila kmetijska svetovalka na Občini Nova Gorica,
združile in prvič predstavile na prireditvi Praznik košnje.
Prva predsednica Aktiva žena Banjšice je bila Cvetana
Strgar, po domače Cvetka Močunkova. Njej sta sledili
še Zdravka Breščak in Katja Bizjak. Od leta 1998 pa
sekcijo vodi Marija Humar, nam bolj poznana kot Marica
Grgorjeva. Vsa ta leta sekcija Aktiv žena šteje povprečno
30 aktivnih članic. Tem se ob različnih priložnostih
pridružijo tudi druge žene in dekleta in tako prispevajo
Na prireditvah in razstavah pa skušamo predstaviti
vsaj nekaj iz življenja na Banjšicah nekoč. V razstavo
Praznik košnje 2007, razstava peciva.
k utripu delovanja sekcije.
Prvič se je Aktiv žena predstavil z razstavo in prodajo
domačega peciva in drugih dobrot iz domače peči in prav
kulinarika je osrednja povezovalna nit delovanja aktiva.
Za najrazličnejše prireditve pridne ženske roke pripravimo veliko kuhanih štrukljev, potice (“gvance”), šarklje
(“kuglofe”), najrazličnejša drobna peciva in piškote.
Pa domač kruh, “pinca”, “prešce”. Zelo rade ponudimo
pogačo in ocvirkovco z domačim kislim mlekom ali pa
tisto pravo “banjško kimlovo kafe”. Trudimo se ohranjati
25-letnica Praznika košnje leta 2007,
torto pripravila Darja Humar.
vključimo gospodinjske pripomočke, ki so jih uporabljale naše predhodnice, ter domača ročna dela in
podobno. Pred letom pa so na pobudo Zdenka Humarja
možje naših članic na prireditvi Praznik košnje prikazali
mletje žita za moko, obudilo pa se je tudi nekoč pomembno opravilo banjških žena, žetje žita. S takimi malimi
prispevki želimo, da bi se ohranjala dediščina naših
prednikov tako z besedo kot z dejanji, tako s predmeti
kot z običaji.
Izlet v Rezijo, leto 2007.
Obujanje starih običajev, žetev v letu 2009.
tradicijo svojih mam in babic, tako da pripravljamo jedi
po starih receptih. Ker pa se “svet vrti naprej”, kot radi
rečemo, rade sledimo tudi trenutnim trendom v kulinariki, zato so bogato obložene mize pripravljenega peciva
prava paša za oči vsakega obiskovalca prireditve, kjer se
me, banjške žene, predstavimo. V prvih letih delovanja
je bilo veliko organiziranih in tudi dobro obiskanih
predavanj in delavnic s področja zdravja, pridelovanja in
zamrzovanja živil ter priprave slaščic.
Brez domačega peciva ne gre, pa tudi pridna ženska roka
je zmeraj zraven, ko je potrebno pripraviti in pogrniti
12
In kot vse prave gospodinje, ki imajo rade red in čistočo,
smo tudi nepogrešljive pri urejanju skupnih vaških
prostorov. Finančno smo pomagale pri ureditvi čajne
kuhinje v prostorih krajevne skupnosti ter opremile
čajno kuhinjo v mrliški vežici ob vaškem pokopališču.
Poskrbimo pa tudi, da so skupni prostori počiščeni,
prezračeni in urejeni. Tudi urejenost vaške cerkve je
naša skrb. Poleg rednega čiščenja in krašenja smo
pred leti poskrbele za nabavo novih oltarnih prtov, v
letu 2009 pa za obnovitev figuric za jaslice. Pri vsakem
dogodku ali prireditvi, ki ga organizirata ali Turistično
društvo ali krajevna skupnost, priskočimo na pomoč.
Praznik košnje 2009,
voz so pripravili možje članic Aktiva žena Banjšice.
je, kot same rade rečemo, “smeh pol zdravja”. Rade se
tudi odpravimo na kakšen izlet in spoznavamo druge
kraje, tamkajšnje navade, občudujemo lepe vrtove,
parke … Ker pa se zavedamo, da je zdravje velikega
pomena za človeka, smo že pred leti organizirale tedenska srečanja ob urah telovadbe. Ob kakšni priložnosti
pa si vzamemo dan zase in se z nahrbtnikom na rami
skupaj podamo na krajši pohod z nasmehom na obrazu
in mislijo “zdrav duh v zdravem telesu”.
Da pa bi nas ne družilo zgolj samo delo in obveznosti, se
znamo tudi lepo sprostiti v družbi. Zelo rade se skupaj
odpravimo v gledališče, še posebej če je komedija, saj
Marica Humar
Predsednica sekcije
Aktiva žena Banjšice
13
Aktivnosti TD Banjšice -z roko v roki s krajani in
KS Banjšice
Krajevni praznik
Med krajani naše krajevne skupnosti sta že več desetletij živa ideja in smisel turističnega udejstvovanja in
organiziranja prireditev. Domačini, delavni in prizadevni
po eni strani, po drugi pa družabni in veseli ljudje, so že
v davni preteklosti začeli z organizacijo Praznika košnje.
Ta je prikazoval življenje in delo na planoti, hkrati pa
nudil obilico zabave tako za domačine kot tudi za goste.
Vizija Turističnega društva Banjšice je predstavitev in
promocija Banjšic, zato želimo kraj narediti zanimiv za
vsakega turista, ga temu primerno označiti ter ponuditi velik spekter športnih in družabnih aktivnosti ter
nenazadnje tudi organizirati prireditve in akcije skupaj
s krajani in Krajevno skupnostjo Banjšice. Konec koncev
živimo v istem kraju in zato sodelujemo pri ustvarjanju
prijetnega vzdušja, bivanja in druženja. V nadaljevanju
predstavljamo nekaj prireditev, ki jih soustvarjamo s
krajani in krajevno skupnostjo.
Z leti sta organizacija in izvedba Praznika košnje
postala zahtevna, saj sta se iz leta v leto večala obseg
in njegova vsebina. Krajani oziroma člani Krajevne
skupnosti Banjšice so zato na svetu Krajevne skupnosti
Banjšice pred desetimi leti dali pobudo za ustanovitev
turističnega društva, ki bo skrbelo za turistični razvoj
kraja in izvedbo raznih aktivnosti. Lahko rečemo, da je
bila ustanovitev društva posledica želja, idej in samoiniciativnosti krajanov in članov sveta Krajevne skupnosti Banjšice. Tako kot vsa leta do sedaj je tudi danes
ta povezava živa in nujna. Turistično društvo Banjšice
poleg svojih aktivnosti pomaga krajevni skupnosti pri
organizaciji in vsebini krajevnega praznika, skrbi za
urejenost kraja, turistične oznake, markacije oziroma za
celostno podobo Banjšic.
Krajevna skupnost Banjšice vsako leto skupaj s
Turističnim društvom Banjšice organizira krajevni
praznik. Zadnji dve leti se krajevni praznik praznuje na
binkoštno nedeljo, ki je naš župnijski praznik. Pretekla
leta pa smo na dan krajevnega praznika organizirali
prijateljsko kolesarjenje.
Krajevni praznik je priložnost, ko člani krajevne skupnosti in turističnega društva predstavimo dosežene
cilje preteklega leta, ideje za tekoče leto in si s krajani
izmenjamo misli in ideje. Na krajevnem prazniku se
večkrat odvijajo tudi otroške delavnice za najmlajše, za
mlade po srcu pa se vsako leto organizirata pogostitev
in ples z ansamblom.
Otroška likovna delavnica - krajevni praznik.
Tudi vizija Turističnega društva Banjšice, ki je predstavljena v projektu Turističnega društva Banjšice, temelji
na razvoju kraja v turističnem duhu in povezovanju s krajevno skupnostjo oziroma krajani. Projekt bo domačinom
nudil nove možnosti prodaje njihovih izdelkov, razvoj
storitev, razvoj in širitev kmetij …
Povezovanje Turističnega društva Banjšice in krajevne
skupnosti je vidno tudi v prostovoljnem delu članov
pri obnovi in vzdrževanju ter drugih potrebnih delih v
prostorih Krajevne skupnosti Banjšice. Prav te prostore
društvo uporablja brezplačno tudi za svoje potrebe.
Skratka, povezovanje Krajevne skupnosti Banjšice in
Turističnega društva Banjšice poteka že od samega
začetka na ravni dobrih medčloveških odnosov, zaupanja, sodelovanja in skupnih potreb. Prav ti dejavniki pa
bodo ohranjali našo tradicijo turističnega dela in razvoja
kraja še naprej.
Predsednik sveta Krajevne skupnosti Banjšice
Rajko Humar
Otvoritev informativne table.
14
15
Kresovanje
Kaj je lepšega, kot združiti prijetno s koristnim? Se ob
tem družiti in poveseliti ter hkrati poskrbeti za okolico?
V mesecu aprilu krajevna skupnost v sodelovanju s
Turističnim društvom Banjšice organizira čiščenje
našega kraja in okolice. Z nabiranjem vej, ki jih kopičimo
na enem mestu, pa počasi nastaja kres in hkrati
priložnost, da se zadnji dan v mesecu aprilu zopet zberemo in poveselimo s krajani.
Miklavževanje
Seveda imamo tudi na Banjšicah otroke, čisto majhne,
tiste malo večje in tudi take, ki so otroci po srcu. In lahko
vam zatrdimo, da so prav vsi pridni in ubogljivi, saj jim
sveti Miklavž vsako leto s pomočjo angelov odpošlje vabila, se z otroki sreča ter jih obdaruje. Pri miklavževanju
sodelujejo tudi otroci, ki vsako leto pripravijo igrico in
tako popestrijo program.
Prijateljsko kolesarjenje po
Banjški planoti
Na Banjšicah smo se pred leti začeli zbirati ljubitelji
kolesarjenja. Najprej dva, nato štirje, pozneje pa je
nastala že čisto prava kolesarska druščina. Vedeli smo,
da so Banjšice idealen kraj za kolesarjenje, kraj, kjer si
resnično napolniš pljuča s kisikom, spočiješ oči v lepi
naravi, dodaš še kanček kolesarskega “švica” in popoln
dan je tu.
Eden izmed udeležencev našega kolesarjenja je svoje
misli strnil takole:
“Mi smo, glede na svoje zmogljivosti, izbrali drugo kolesarsko progo in tako prevozili 34 km. Pohvaliti moramo
prisrčne sprejeme, ki smo jih bili deležni od domačinov,
saj so stali pred hišami in nas spodbujali ter pozdravljali. Posebna pohvala gre domačiji pri Murovcu, kjer so
ob odcepu k domačiji postavili mizo in nam postregli
s pijačo. Izbrali so pravi kraj, saj smo bili približno na
polovici poti. Res jim gre hvala.“
Kolesa so nas resnično povezala. V tej imenitni naravi
smo zaslutili možnost za sprostitev, druženje in zabavo.
Naši nameni pa so iz kilometra v kilometer preraščali v
večje ambicije. Turistično društvo Banjšice je zamisel
o organizaciji prvega Prijateljskega kolesarjenja po
Banjški planoti s široko odprtimi rokami podprlo in jo
tudi odlično izpeljalo v letih 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 in 2005.
“Vozili smo v okolju čudovite narave, ki je marsikomu
neznana, in jo imeli danes priliko spoznati. Pred našimi
očmi so se prelivale barve čudovitih gozdov. Mešali so
se travniki in pašniki z živino in tudi vrtače so se pokazale. Pogled nam je bežal na spodnje Bohinjske gore,
pozdravljala nas je primorska sfinga -- Krn, prvi primorski dvatisočak, poln skrivnosti iz prve svetovne vojne, in
ob poti so nas spremljale nekdaj močne gorske kmetije,
ki pa jih na žalost počasi načenja zob časa, čeprav je
bilo kar nekaj podmladka pred temi hišami. Na cilju smo
bili vsi postreženi s prisrčno domačo joto in klobaso
ter nazdravili s penečo rebulo novoustanovljenemu
turističnemu društvu, ki je vse to organiziralo. Hvala
vam!“
Ker je bila narava kolesarjenja druženje prijateljev
iz vseh koncev in vseh starosti, smo temu primerno
pripravili dve oz. tri različne proge, oblikovane glede na
dolžino in težavnost. Spominjamo se prvega leta, dan je
bil čudovit, udeležba dobra, vzdušje pa odlično. Vsi smo
nestrpno čakali na začetek prvega kolesarjenja. Spremno
vozilo nas je pospremilo skozi zaselek Lohke, vaščani pa
so nam ploskali.
Gregor Humar
Sveti Miklavž obišče otroke.
Gasilska slika, pustovanje.
In kako miklavževanje doživljajo otroci?
Pustovanje
Vir: http://www2.arnes.si/~ssposek1s/ssskse/p1akt13.htm, 8. 4. 1994
Dvakrat je Turistično društvo Banjšice organiziralo tudi
pustovanje. Tako smo imeli priložnost ponorčevati se
iz aktualne tematike in seveda tudi na svoj račun. Na
pustno soboto smo se zbrali v zgodnjih jutranjih urah
pred domom Krajevne skupnosti Banjšice, naredili gasilsko sliko ter se odpravili po naših zaselkih, od hiše do
hiše. Pri vsaki hiši smo zapeli in zaplesali ter na ta način
odganjali zimo. Zvečer pa smo na zaključek pustovanja
povabili tudi krajane.
Prijateljsko kolesarjenje smo vedno zaključili tako kot
se spodobi, s pestrim programom, polnim različnih
aktivnosti. Udeležencem smo podelili nagradi za
najmlajšega in najstarejšega kolesarja/kolesarko in
nagrado za kolesarja/kolesarko iz najbolj oddaljenega
kraja, izžrebali smo praktične nagrade ter vsako kolesarjenje seveda končali s pogostitvijo udeležencev ter
plesom ob glasbi različnih ansamblov. Nekajkrat smo
kolesarjenje združili s krajevnim praznikom, tako smo v
pripravo kolesarjenja vključili tudi krajevno in lokalno
skupnost.
Sveti Miklavž nam je s pomočjo angelov poslal vabilo,
tako da smo se tistega večera vsi zbrali v cerkvi, da bi
s skupno močjo priklicali Miklavža. Otroci, starejši od
desetih let, smo pripravili igrico o modernem Miklavžu.
Po predstavi smo zapeli še pesem, nato pa so prišli
angelčki in nas obdarili z bomboni. Skupaj smo poklicali
Miklavža. Vsi otroci smo začeli klicati Miklavža, nato
pa so noter vdrli parkeljni in začeli na ves glas kričati
in strašiti otroke. Enega otroka so privezali, po navadi
tistega, za katerega so predvidevali, da je najbolj poreden. Še enkrat smo poklicali Miklavža, potem pa je res
prišel. Bili smo ga zelo veseli. Usedel se je na svoj stol.
Vprašal nas je, če znamo moliti in peti. Z veseljem smo
mu pokazali, kaj znamo. Nato je poklical vsakega otroka
posebej po imenu in mu izročil darilo. Ko je razdelil vsa
darila, se je moral posloviti. Angelčki in parkeljni pa so
odšli z njim. Vsi otroci in starši smo bili potem vabljeni
na čaj. Miklavž nam je ostal v najlepšem spominu in
komaj čakamo, da se spet vrne.
Pustovanja Turistično društvo Banjšice ne organizira
več, saj je v sosednji krajevni skupnosti aktivno društvo,
ki pustovanje organizira v večjem obsegu in se ga rade
volje udeležimo.
Kolesarjenje in gibanje na svežem zraku sta vrednoti in
lahko rečemo tudi luksuz za tiste, ki prijahajo iz mesta,
zato vljudno vabljeni na Banjšice.
Patricija Bizjak
16
17
Največji dogodki
Turističnega društva
Banjšice
Zadnja leta imamo kar srečo z vremenom, tako da je
zabavno srečanje na koncu prijetnejše. Hodili pa smo
tudi v dežju, blatu in mrazu, kar pa ima tudi svoj čar.
Vedno smo za pohodnike poskrbeli in jih razvajali s toplim čajem, “kimlovim kafetom“, “frtaljo“, banjško joto,
pecivom in drugimi dobrotami. Za vse to pa so potrebni
dobra volja in finančna sredstva. Vsa ta leta, od prvega
pohoda dalje, nam finančno priskoči na pomoč firma
Gramexport, ki bi se ji ob tej priložnosti tudi radi zahvalili. Zahvaljujemo pa se tudi Planinskemu društvu Nova
Gorica in vsem ostalim sponzorjem, ki nam finančno in
vsestransko pomagajo pri izvedbi pohoda.
Pohod -- Banjška planinska pot
Kdor išče cilj, bo ostal prazen,
ko ga bo dosegel,
kdor pa najde pot,
bo cilj vedno nosil v sebi
Nejc Zaplotnik
… po kateri smo veseli hodili …
Jože Sedevčič
In tako sem tudi jaz, smo tudi mi našli pot in imamo jo.
Pohod po Banjšicah v fotografiji
Hodili smo po naših poteh, hodili smo po tujih poteh,
zakaj ne bi torej hodili še po banjški poti? Beseda ni
konj in začeli smo z iskanjem, že davno pred rojstvom
Turističnega društva Banjšice. Hodili smo malo desno,
malo levo, nato pa le našli pravo, sedanjo pot.
Prvič, leta 1988, se nas je pohoda udeležilo več kot
dvajset. Mislim, da nihče izmed nas takrat niti slutil ni,
da bo pot tako zanimiva in da bo vabila številne pohodnike (našteli smo jih tudi več kot petsto) tudi izven
naših meja. Rodilo se je naše društvo in pot smo zadovoljivo uredili in označili tako, da se na njej znajdejo tudi
posamezniki brez pomoči lokalnih vodičev. Danes se na
pohodu srečujemo tako s povratniki kot z novimi obrazi,
ki prihajajo od blizu in daleč, iz Kopra, Ljubljane, Celja,
Dolenjske, Gorenjske …
Na poti se ustavimo ob naravni znamenitosti, orjaški
bukvi v Biškucu, ki jo na pohodu tudi vedno predstavimo. Z razglednih točk v lepem vremenu občudujemo
prekrasen razgled, ki sega od morja do Triglava in
daljnih Dolomitov, bližnjih vrhov, naših gozdov,
pašnikov in travnikov. Hodimo po zapuščinah zaledja
prve svetovne vojne, kot so kaverne, strelni jarki, štab
in mulatjera, ki je povezovala Banjšice s Kanalom. Žal
je vse že dokaj zapuščeno, zato menimo, da je naša
naloga, da to zapuščino uredimo in jo na ogled ponudimo obiskovalcem.
Menim, da je tradicionalni pohod po Banjšicah dobra
promocija za naš kraj. Prav za dvajseto obletnico pohoda
so me člani Turističnega društva Banjšice presenetili z
imenovanjem poti, saj so ji nadeli ime “Sedevčičeva pot“.
Zamisel o organizaciji Pohoda po Banjšicah se nam je porodila v
Novi Gorici, ob krompirju in kislem mleku(zgoraj) …
… zato smo začeli z iskanjem in čiščenjem poti (spodaj) …
… stopili na vrh in občudovali okolico …
Banjšice pa so bile nekoč dom tudi za alpinista in župnika,
ali gospoda, kot pravijo, Valentina Staniča iz Bodreža.
Govorili so, da je večkrat zahajal na naš Zgorelec in prav
tam opazoval Triglav ter načrtoval svoj prvi naskok nanj.
Gospod Stanič je svojo prvo službo opravljal na Banjšicah
in živel v župnišču na Lužah, kjer je takrat stala manjša
cerkvica, ki pa je sedaj ni več, saj je Stanič v času svojega
službovanja dal sezidati sedanjo cerkev na Trušnjah.
… pozirali ob naši znameniti orjaški bukvi …
Tudi župnišče je sedaj prenovljeno in na njem smo
odkrili obeležje, ki spominja na njegovo vsesplošno
ustvarjalno delo.
18
19
Leta 2008 smo ovekovečili 20-letnico Pohoda po
Banjšicah. Ideje za nastanek pohoda segajo v leto 1988,
porodile pa so se na ustanovnem sestanku 27. 3. 1988.
Takrat smo začeli s pohodom v mesecu maju, pozneje
smo ga premaknili v december in nato končno določili, da
se bo vsako leto pohod odvijal drugo nedeljo v mesecu
oktobru. Pisni dokazi za izpeljane pohode so na voljo za
leto 1988 in nato za vsa leta od 1996 naprej, ko smo na
vrhove postavili skrinjico z žigom in vpisno knjigo.
Ob tem lepem jubileju Pohoda po Banjšicah smo se
odločili, da podelimo priznanja:
-
-
-
-
… nekaj skuhali …
… in seveda vse pojedli …
… ter lenobno poležavali na toplem
soncu …
… pohoda so se udeležili tudi najmlajši …
… kljub naporni hoji smo se za
konec zavrteli …
... zato vsi toplo vabljeni, da v čim večjem številu vsako leto to prijetno
druženje tudi ponovimo.
20
21
udeležencem prvega pohoda, katerih imena smo
uspeli razbrati s seznama podpisanih udeležencev,
društvom za večkratno udeležbo na pohodu,
v zahvalo posameznikom, ki so več let prispevali k
izvedbi pohoda ter
vodji organizacije pohoda, tudi članu Turističnega
društva Banjšice, Jožetu Sedevčiču, po katerem smo
tudi poimenovali našo pohodniško pot.
Praznik košnje
Spretnostno tekmovanje v jezdenju konj
Praznik košnje je največja prireditev, ki jo organizira
Turistično društvo Banjšice, in sicer vsako leto, zadnji
vikend v mesecu juliju. Organizacija prireditve takšnega
obsega zahteva veliko dela, zato s pripravami začnemo
že v mesecu januarju. Najprej izberemo ansambel,
nato določimo program in oblikujemo delovne skupine,
ki poskrbijo za izvedbo celotnega programa. Praznik
košnje je Turistično društvo Banjšice nekaj let organiziralo kot enodnevno, tridnevno, zadnja leta pa kot dvodnevno prireditev.
Od ideje do tradicionalnega
Praznika košnje
Leta 1981 so se člani krajevne skupnosti in aktivne mladinske organizacije začeli spraševati, kaj bi lahko naredili, da bi Banjšice postale bolj prepoznavne. V Goriških
Brdih je bil že takrat Praznik češenj, v Vrtojbi Praznik
špargljev, na Ligu pa Praznik kostanja. Na Banjšicah
takšnih specifičnih dobrot nimamo, imamo pa živinorejo
in tako smo prišli na idejo, da bi bil naš praznik
zaključek košnje, “likof“, ki se je vedno zaključeval
25. 7. na svetega Jakoba, ki je mimogrede tudi zavetnik
našega zaselka Krvavec. In tako se je rodila ideja, da bi
organizirali Praznik košnje vsako leto na zadnjo nedeljo
v mesecu juliju.
V letu 2008 smo v sklopu Praznika košnje prvič priredili
spretnostno tekmovanje v jezdenju konj, in sicer v sobotnem programu. Konjeniki, ki so se udeležili tekmovanja,
so na Banjšice prijezdili oziroma pripeljali svoje konje
že dan pred tekmovanjem. Tekmovalci so prišli iz Soške
in Vipavske doline, Goriških Brd, Cola, Žiri, Ljubljane,
Dolenjske in celo iz sosednje Italije. Prireditev se je pričela
s prijavami tekmovalcev, ogledom tekmovalne proge ter
uradnim treningom ob zvokih country glasbe. Nato se je
pričelo tekmovanje v spretnostnem jezdenju. Tekmovalci
so bili razdeljeni v dve starostni skupini. Njihova naloga je
bila prijezditi do cilja čim hitreje in s čim manj kazenskimi
točkami v dveh tekih. Po končanem tekmovanju je sledila
podelitev nagrad na konjih s častnim galopom zmagovalcev. Sledilo je tako imenovano štafetno jahanje, kjer sta
v paru v skupini jezdili ena skupina proti drugi, in sicer
na izpadanje. Proga je bila še toliko bolj zanimiva, ker sta
Sobotni program Praznika košnje
V sobotnem programu prireditve smo skozi leta organizirali razne predstave, kot sta: “Dragi Kučan ti pišem”
v izvedbi Borisa Kobala ter “Izbrisani” v izvedbi Boom
Prvi Praznik košnje sta organizirala krajevna skupnost,
katere predsednik je bil Izidor Žbogar, in aktivna mladinska organizacija, in sicer leta 1982 s povorko koscev
in grabljic ter predstavitvijo kmečke mehanizacije. V
povorki so sodelovali vsi zaselki Banjšic s prikazom
raznih običajev. Kljub slabemu vremenu je prvi Praznik
košnje obiskalo okrog tisoč obiskovalcev. Leta 1985 smo
se odločili, da bomo naš praznik poimenovali “tradicionalni“, zato smo v ta namen naredili spoznavni simbol
kosca, ki je postal tudi logotip Turističnega društva
Banjšice. Praznika košnje nam ni uspelo izpeljati le dve
leti.
Praznik košnje pa danes ni več samo naš praznik, ampak
je tudi praznik naših prijateljev, ki nas obiskujejo iz vse
Slovenije. Ob 25-letnici Praznika košnje je bila tako na
Banjšicah zbrana “vsa Slovenija v malem“ - Prekmurje,
prijatelji iz Istre, Šavrini in Šavrinke, kosci iz Gorenjske,
Dolenjske, prijatelji iz Blok, pa tudi naši prijatelji iz kraja
Borgo Bainsizza (Latina, Italija).
teatra. Organizirali pa smo tudi predstavitev in demonstracijo kmetijskih strojev in mehanizacije. Zadnje
dve leti pa obiskovalce navdušujemo z organiziranjem
otroških in likovnih delavnic ter zelo atraktivno predstavo spretnostnega tekmovanja v jezdenju konj. Organiziramo pa tudi vožnjo z vprego tako za najmlajše kot tudi
za njihove starše.
vzporedno okoli količkov švigali po dve skupini skupaj in
sta z dokaj izenačenim časom in znanjem jahanja razveselili občinstvo, ki ju je bogato nagradilo z velikim aplavzom
ter žvižganjem. Po finalnem dvoboju je sledila podelitev za
najboljše tri dvojce, častni krog in povabilo organizatorja,
Turističnega društva Banjšice, na okrepčilo. Pripravili pa
smo tudi, za obiskovalce zelo atraktivno, tekmovanje v
jahanju divjega bika, na katerega se je lahko prijavil vsak,
ki je zbral v sebi dovolj poguma. Večer pa smo zaključili s
plesom ob zvokih country glasbe. Glede na to, da je prav
taka organizacija sobotnega dela prireditve na Banjšice
privabila veliko število ljudi, verjamemo, da bo tekmovanje
v jezdenju konj postalo tradicionalno.
Izidor Žbogar
Dejan Strgar
22
23
Povorka se nadaljuje z mimohodom in predstavitvijo
različnih vozov, ki jih pripravijo domačini in naši prijatelji iz sosednjih krajevnih skupnosti, društev. Na vozovih predstavljamo stare običaje naših krajev oziroma
tiste običaje, ki so značilni za posamezni zaselek, kraj.
Tako smo skozi leta predstavili: žganjekuho, žaganje
lesa nekoč, čevljarstvo, kovaštvo, kmečko kuhinjo,
postavljanje kope, sajenje krompirja, kako so včasih
gasili, žetev, priprava bale, pridelovanje masla, pranje
perila, kako so včasih hodili na morje in še bi lahko
naštevali.
Nedeljski program Praznika košnje
Nedeljski program Praznika košnje se skozi leta ni kaj
dosti spreminjal, postal je tradicionalen, vendar pa
vsako leto poskrbimo za kakšno novost ali zanimivost, s
katero presenetimo obiskovalce.
Nedeljski program Praznika košnje začnemo s
tradicionalno povorko koscev in grabljic, katerim
sledijo:
-
-
-
-
-
gospodar, ki je glava družine,
gospodinja z “werbusom“ (“koštelo“) na glavi, ki
prinese tipično jed za “likof košnje“, to je polenta z
ocvirki in kuhani štruklji,
otroci, ki nosijo vodo in kis, da kosci in grabljice niso
žejni,
klepač, ki je serviser pri koscih in poskrbi, da kose
dobro kosijo travo,
nikoli pa ne manjka tudi parada konj in konj z vprego.
Vozovi, ki predstavljajo stare običaje naših krajev.
Po končani predstavitvi vozov sledita predstavitev in
dobrodošlica našim prijateljem, ki so prišli od daleč z
namenom sodelovanja pri kmečkih igrah, to so: prijatelji
iz Istre, Šavrini in Šavrinke, Društvo pevcev iz Sela (Prekmurje), Turistično društvo Čezsoča, Turistično društvo
Bloke ter dijaki Biotehniške šole (TŠC, Nova Gorica).
Začetek povorke: gospodinja z “werbusom” (“koštelo”) na glavi,
otroci, kosci, grabljice (zgoraj).
Naše grabljice (v sredini) …
… in kosci (spodaj).
24
25
Po zaključeni povorki se dogajanje preseli na travnik,
kjer se odvija nadaljnji program. Kosci in grabljice zopet
pridejo na prizorišče ter prikažejo, kako se je včasih
kosilo “v žlak” in postreglo malico. Pri košnji “v žlak”
kosci prikažejo, kako se nabrusi koso, nato pa vsi hkrati
začnejo s košnjo, in sicer en za drugim, kar tudi “košnja
v žlak” pomeni. Grabljice nato spravijo travo v kopo,
gospodinja pa postreže z zasluženo malico.
Zabavni in simbolični košnji povabljenih gostov pa
sledi pravo tekmovanje v košnji. Tekmovanje v košnji
je sestavljeno iz dveh tekmovanj in poteka na za to
pripravljenih tekmovalnih poljih. V prvem tekmovanju
moški kosijo, ženske grabijo, v drugem tekmovanju pa
ženske poprimejo za koso, moški pa za njimi čim hitreje
spravijo travo v kopo. Zmaga tisti par, ki najhitreje
pokosi in pograbi travo na kopo sredi tekmovalnega
polja, upošteva pa se tudi čistoča pokošenega in pograbljenega polja. Na tekmovanje se lahko prijavi kdorkoli
iz občinstva - zato vabljeni, da se preizkusite tudi vi, saj
vas čakajo lepe nagrade.
Na košnjo, tisto pravo, s pravo koso v rokah, vabimo tudi
našega novogoriškega župana, predstavnike občine,
okoliške župane, pa tudi poslance smo že gostili. Malo
v šali, v kateri pa je precej resnice, lahko rečemo, da so
se do sedaj pri grabljenju najbolje odrezali prav naši
poslanci, ki so nas obiskali leta 2009. V košnji pa nas
je najbolj presenetil naš domači župnik, Dolfe, kot mu
pravimo, ki je že dvakrat poprijel za koso in enkrat ugnal
vso zbrano politično smetano.
Obiskovalci Praznika košnje.
Kmečke igre, na račun katerih se občinstvo dodobra
nasmeje, pa seveda ne manjkajo tudi na naši prireditvi.
Skozi šaljiv način na kmečkih igrah predstavimo naše,
skoraj pozabljene običaje, kot so: vasovanje, priprava
malice za kosce, pripravljanje drv za zimo, kraja sadja
iz sosedovega drevesa, hoja po balah (kopah) sena,
pobiranje jabolk, jutranje pobiranje jajc, sestavljanje
novoletne smreke za prevoz v Latino, hoja s hoduljami,
pa še bi lahko naštevali. V kmečkih igrah se med seboj
pomerijo naši prijatelji: Društvo pevcev Selo iz Prekmurja, Turistično društvo Bloke ter dijaki Biotehniške šole
(TŠC, Nova Gorica), leta 2007 pa so se na igrah preizkusili tudi prijatelji iz Istre ter Šavrini in Šavrinke. Kljub
temu da na koncu tekmovanja razglasimo zmagovalno
ekipo, so pri kmečkih igrah na prvem mestu druženje,
smeh in zabava s prijatelji.
Sekcija Aktiv žena Banjšice vsako leto pripravi razstavo
in prodajo domačega peciva. Kot prave gostiteljice
obiskovalcem ponudijo tudi kislo mleko, pogačo in kavo.
Da je pecivo več kot odlično, nam pove dejstvo, da so vse
srečke razprodane v nekaj urah.
Na Prazniku košnje smo nekaj let organizirali tudi
tombolo, zadnja leta pa pripravljamo srečelov z bogatimi nagradami.
Prikaz “košnje v žlak“(zgoraj).
Povabljeni gostje med košnjo (spodaj).
Po košnji grabljice pograbijo travo v kopo, šele nato sledi malica.
V večernih urah tekmovalcem podelimo nagrade ter
se zavrtimo in poveselimo ob prijetni glasbi različnih
ansamblov. Prireditev pa vsako leto zaključimo z
veličastnim ognjemetom.
Praznik košnje je nedvomno ena izmed največjih prireditev v Občini Nova Gorica, ki se lahko pohvali s skoraj
tridesetletno tradicijo. Člani Turističnega društva
Banjšice smo že začeli s pripravljanjem dvodnevnega
programa letošnjega Praznika košnje, zato vljudno
vabljeni na Banjšice 24. in 25. 7. 2010.
Kmečke igre.
26
27
Izleti in prijateljevanje
članov Turističnega
društva Banjšice
Lepo prijateljstvo smo tako napletli z:
Društvom pevcev Selo iz Prekmurja,
Selo v Prekmurju se lahko pohvali s tem, da ima svetovno prvakinjo v košnji in prav ta prijetna radovednost je
bila tista, ki je privedla do prijateljstva med nami. Zanimalo jih je namreč, kako tekmovanje v košnji pripravimo
mi na Prazniku košnje, zato smo jih z veseljem povabili
k nam, oni pa nas gostijo na njihovi prireditvi “Lupanje
kukurce“.
Prijateljevanje
z ostalimi društvi v Sloveniji
Člani Turističnega društva Banjšice smo delavni ljudje,
radi pa se tudi poveselimo in družimo z ostalimi društvi.
Napletli smo kar nekaj prijateljstev, zato prijatelje
tudi povabimo na našo največjo prireditev, Praznik
košnje, kjer sodelujejo v povorki in kmečkih igrah. Ob
priložnostih, ko naši prijatelji organizirajo podobne
prireditve, pa se odpravimo k njim v goste.
Turističnim društvom Bloke,
S Turističnim društvom Bloke smo se srečali v Ljubljani
na sejmu Turizem in prosti čas, kjer so predstavniki
Turističnega društva Bloke izrazili željo, da bi si ogledali naš Praznik košnje. Lansko leto pa smo se tudi mi
udeležili njihove prireditve “Mihaelov sejem”.
Prijatelji iz Istre,
V manjši skupini so se prijatelji iz Istre udeležili Pohoda
po Banjšicah leta 2006. Ohranili smo stike z gospodom
Darkom Turkom in jih tako povabili na Praznik košnje,
katerega so se udeležili že leto pozneje. S seboj pa so
pripeljali tudi Šavrine in Šavrinke. Istega leta smo se
tudi člani Turističnega društva Banjšice udeležili njihovega pohoda.
Prijatelji iz kraja Borgo Bainsizza (Latina, Italija),
ki pa sedaj poteka na nivoju Krajevne skupnosti
Banjšice.
Prebivalci mesta Borgo Bainsizza so preko ambasade
vzpostavili prvi stik z Občino Nova Gorica, ta pa nam je
posredovala njihovo željo, da bi nas radi obiskali -- nas,
prebivalce Banjšic, od kjer tudi izvira ime njihovega
kraja. Z veseljem smo jih junija leta 2003 tudi sprejeli,
septembra istega leta pa že vrnili obisk. Organizacijo
nadaljnjih obiskov in ohranjanja naveze pa je nato
prevzela Krajevna skupnost Banjšice.
Vsem našim prijateljem se ob tej priložnosti zahvaljujemo za sodelovanje, prijateljstvo, pogostitve in jim
sporočamo, da se že veselimo nadaljnjega druženja z
njimi.
28
29
Smučanje
Turistično društvo Banjšice že od samega začetka organizira dva smučarska izleta na sezono. Cilj je vedno isti,
to je smučišče Zoncolan v Italiji. Datum izleta določimo
na sestanku Turističnega društva Banjšice in moramo
reči, da smo do sedaj vedno imeli srečo z izbiro, saj niti
enkrat v vseh teh letih nismo imeli slabega vremena.
Sreča pač.
Odhod avtobusa je ob 5:30 “pri baraki”, kjer na avtobus naložimo tudi vso dodatno opremo, kot so miza,
pijača, kozarci, kuharski pripomočki in ostalo. Glavnina
udeležencev izleta pride na avtobus v Novi Gorici na
“servisu”. Jutranja vožnja poteka umirjeno in tiho. Delo
imata le naši “kelnarci”, ki skrbita za prvo okrepčilo. Na
avtobusu se dogovorimo tudi za uro kosila, ki ga imamo
kar na parkirnem prostoru smučišča, ob avtobusu. To
je ponavadi ob 12:30. Nekateri pa po kosilu ne nadaljujejo več s smučanjem, temveč pripravijo vse potrebno
za peko palačink. To je ideja našega predsednika
Turističnega društva Banjšice, g. Madona. Sam je tudi
glavni pek in pravi strokovnjak pri obračanju palačink,
naši “kelnarci” pa mu pomagata z nadevi.
Dva tedna pred izletom začnemo zbirati prijave. Prednost imajo člani in posamezniki, ki nam pomagajo pri
organizaciji Praznika košnje. Ekipa, ki organizira izlet,
je že utečena in prav vsak ve, kaj mora pripraviti, pa
se vseeno še vedno kdaj zgodi, da kaj pozabimo (žlice,
krožnike, kozarce). Tudi uro odhoda avtobusa smo že
zamešali in se zbrali pol ure prezgodaj.
V petek zvečer, dan pred izletom, naši kuharji skuhajo
joto in klobase. Zbere pa se velika ekipa, saj je treba
namreč “pokušati”, če je jota dobra. Seveda brez dobre
kapljice ne gre, zato se ta kuharija včasih tudi zavleče
pozno v noč.
Peka palačink na parkirnem prostoru je vedno atrakcija,
tudi za druge obiskovalce smučišča. Na našem avtobusu
se vedno najde kakšen harmonikar in veselica je zagotovljena. Ponavadi nas k odhodu proti domu prisilita
tema in mraz. Vendar se glasba in petje nadaljujeta
tudi na avtobusu, kot da bi na poti domov postali drugi
ljudje, nič podobni tistim zjutraj. Ker je precej petja, se
... se malo zavrtimo (spodaj) ...
… okrepčamo z joto (zgoraj) …
Po končanem smučanju se poveselimo s harmoniko in petjem …
… in sladico, palačinkami z marmelado ...
… ki jih v zraku zavrtimo (zgoraj).
Ves čas pa “kelnarce” za naša grla skrbijo (spodaj).
grla sušijo in jih je potrebno zalivati oz. močiti, za kar je
tudi poskrbljeno.
V vseh letih smo se z izleta vsi vrnili živi in več ali manj
zdravi. Enkrat malo prej, drugič pozneje, ampak smo
prišli. Upam, da so se vsi, ki so bili z nami, imeli lepo in
bodo z nami šli še kdaj!
Zoran Bizjak
30
31
Sklepne misli
Deset let delovanja Turističnega društva Banjšice je
vsekakor lep jubilej, kateremu moramo dati svoj pečat,
bilten, katerega sklepne misli pravkar berete. Vendar
pa v isti sapi že stremimo novim ciljem naproti. Projekt
“Predalpski biser Banjšice”, ki smo si ga zastavili za
našo smernico in vizijo za prihodnost, namreč obsega
celovito turistično ponudbo, katere na Banjški planoti
trenutno primanjkuje. Čaka nas torej veliko dela, zato v
zaključku vabimo tudi vse vas, da se nam pridružite pri
novih projektih ter postanete člani našega društva.
Vabljeni na Banjšice, na naše prireditve in v naše
društvo. Veseli vas bomo.
Martina Cvetrežnik
Urednica biltena “10 let Turističćnega društva Banjšice”
Besede predsednika
TZ TIC Nova Gorica
Besede župana
Mestne občine Nova Gorica
Spoštovani,
Ob 10. obletnici Turističnega društva Banjšice
Turistično društvo Banjšice praznuje svojo deseto
obletnico delovanja. Deset let ni dolgo obdobje, a je
dovolj dolgo, da lahko ocenimo, ali je društvo uresničilo
svoje cilje. In že takoj lahko ugotovimo, da si brez njih
ne moremo predstavljati društvenega in še posebej
turističnega utripa na Banjški planoti. Ne gre le za tradicionalni Praznik krošnje, temveč za celo vrsto dogodkov
in srečanj, ki poživljajo utrip prelepe planote med morjem in gorami. Turistični potencial tega dela neokrnjene
slovenske narave je še veliko večji, a društvo samo ne
zmore nositi glavnega bremena razvoja.
Turizem v Mestni občini Nova Gorica predstavlja pomembno gospodarsko panogo in s pestro ponudbo obiskovalcem in lokalnemu prebivalstvu omogoča kakovostno
preživljanje prostega časa. K temu je mnogo pripomoglo
tudi Turistično društvo Banjšice, ki s svojimi aktivnostmi
in projekti bogati turistično ponudbo v naši občini. Poleg
vsakoletnega dogodka Praznika košnje, ki privablja
številne obiskovalce in v poletnih mesecih za več dni
popestri dogajanje na planoti, turistično ponudbo dopolnjujejo še urejena okolica, kolesarske in pešpoti, ki vodijo
skozi prekrasno naravo, ter številne druge prireditve,
kot so Pohod po Banjšicah, binkoštni in Miklavževanje.
Veliko pohvalo si društvo zasluži tudi za vključevanje
podmladka v društvene aktivnosti in za delovanje Aktiva
žena, ki nas večkrat razveseli z dobrotami in obujanjem
tradicionalnih običajev. Tudi aktivnosti društva za oblikovanje turistične znamke “Predalpski biser Banjšice”
kažejo na profesionalen in verodostojen pristop društva
k turistični dejavnosti.
Na Turistični zvezi Nova Gorica z društvom izjemno dobro sodelujemo. Žal pa so naša sredstva omejena, tako
da se skupaj trudimo pridobiti dodatne finančne vire,
predvsem iz evropskih razpisov. Tudi pomoč občine, ki
gradi novo komunalno infrastrukturo, bo gotovo ponudila
domačinom nove možnosti za razvoj.
Kolesarski turizem, pohodništvo, ohranjanje tradicije so
tista področja razvoja, ki največ obetajo. Evropski trendi
razvoja turizma gredo predvsem v smeri vračanja k neokrnjeni naravi, eko turizmu, avtohtonim jedem.
V zadnjih desetih letih je bil trud društva za Mestno
občino Nova Gorica in še zlasti za Banjško planoto
izjemen. Številni posamezniki, ki so skozi desetletje svoj
prosti čas namenjali prostovoljnemu delu v društvu, si
zaslužijo priznanje in vso pohvalo. Brez njihove aktivnosti in predanosti društvu danes ne bi praznovali takega
jubileja. Brez njih bi bilo to prelepo okolje prikrajšano
za marsikatero prireditev in marsikatero aktivnost, ki
poživlja in bogati Banjško planoto. Želim vam še veliko
uspešnih let delovanja ter se vam iskreno zahvaljujem
za vaše bogatenje turistične in kulturne podobe Mestne
občine Nova Gorica.
Vse to lahko ponudi prav Trnovsko-Banjška planota.
Poleg tega pa moramo v ponudbo vključiti tudi zgodovinske dogodke, predvsem sledi, ki jih je pustila prva
svetovna vojna.
Turistično društvo Banjšice je v desetih letih opravilo
veliko poslanstvo na območju naše občine in ima še veliko neizkoriščenih potencialov, zato mu bomo še naprej
stali ob strani pri pospeševanju turističnega razvoja na
Banjški planoti.
Vsem članom društva se ob tej priliki zahvaljujem za
njihovo prostovoljno delo v dobrobit razvoja našega
turizma in jim čestitam ob deseti obletnici delovanja.
Mirko Brulc
Župan Mestne občine Nova Gorica
Poslanec Državnega zbora RS
Črtomir Špacapan
Predsednik TZ TIC Nova Gorica
Podpredsednik TZS
32
33
turistično društvo banjšice
banjšice 86
5251 grgar
[email protected]
www.banjsice.si
Izdajo biltena so nam omogočili:
Mestna občina Nova Gorica
Nova KBM, d.d., Področje Nova Gorica
Krajevna skupnost Banjšice
Aktiv žena Banjšice
Ekološka kmetija Draga, Jakopič Simon, Banjšice
Kleparske in ključavničarske storitve
Edvard Žbogar s.p., Banjšice
Računovodske storitve Anastazija Sedevčič, s.p.
Sreda grafično oblikovanje d.o.o., Nova Gorica
Skupina Madon d.o.o., Nova Gorica
Ustvarjalen.si, Portal ustvarjalnih ljudi
Zidarstvo Tomaž Žbogar s.p., Banjšice
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
061.23:338.48(497.4Banjšice)(091)
TURISTIČNO društvo (Banjšice)
[Deset]
10 let Turističnega društva Banjšice : priložnostna izdaja
biltena ob desetletnici društva Banjšice / [avtorji besedil
Aleksander Madon ... [et al.] ; besedila zbrala in uredila Martina
Cvetrežnik ; fotografije arhiv Turističnega društva Banjšice]. - 1.
izd. - Banjšice : Turistično društvo, 2010
1. Madon, Aleksander 2. Cvetrežnik, Martina
251127808
34
35
36