osnovne značilnosti oseb s posebnimi potrebami, ki

VRTEC LITIJA
Bevkova ulica1
1270 Litija
tel: 01/89 62 530
fax: 01/89 62 540
e-naslov: [email protected]
www.vrtec-litija.si
OSNOVNE ZNAČILNOSTI OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, KI IMAJO
MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU
»Ljudje z motnjami v duševnem razvoju so drugim ljudem bolj podobni kot pa se od njih razlikujejo. Imajo
želje, prijatelje, interese in težave. V predšolskem obdobju jih večina hodi v vrtec, pozneje v šolo in po
dokončanem šolanju se zaposlijo. Včasih so njihove potrebe vzgoje, izobraževanja in dela drugačne,
posebne. Zato tudi sodijo v skupino oseb s posebnimi potrebami.«
Branka Jurišič
KAJ JE MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU (MDR)?
Motnja v duševnem razvoju je motnja, ki se pojavi pred osemnajstim letom starosti in za katero je
značilna pomembna omejitev tako intelektualnega delovanja kot prilagojenega vedenja ter se kaže
v pojmovnih, socialnih in praktičnih spretnostih prilagajanja.
KDO SO OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU?
Osebe z motnjami v duševnem razvoju niso bolne in motnja v duševnem
razvoju ni bolezen, katero se pozdravi z zdravili. Osebe z motnjami v
duševnem razvoju imajo pomanjkljivo razvit intelekt oziroma znižane
sposobnosti za učenje, njihov motorični in jezikovni razvoj je slabši.
Pogosto imajo težave na socialnem področju in komunikacijskih
veščinah. Njihove sposobnosti so lahko trajno poškodovane, posledično
je njihov razvoj počasnejši.
Hkrati imajo osebe z motnjami v duševnem razvoju prav tako potrebe
kot ostali ljudje; želijo si socialnih stikov, topline in varnosti, ustrezne
nastanitve, dostopa do primerne izobrazbe, želijo si zaposlitve in
samostojnosti. Osebe z lažjimi motnjami v duševnem razvoju morda
potrebujejo nekaj dodatnega usposabljanja, ampak lahko z nekaj
pomoči živijo popolnoma samostojno življenje. Osebe s težko motnjo v
duševnem razvoju pa navadno potrebujejo več dodatnega usposabljanja
ter socialno pomoč vse življenje.
VZROKI ZA DUŠEVNO MOTNJO
Večinoma vzroki za motnje v duševnem razvoju, še posebej kadar gre za lažjo motnjo v duševnem
razvoju, niso znani. Občasno pa se lahko pojavijo genetski ali zunanji dejavniki, kot so razne
infekcije, pomanjkanje kisika med nosečnostjo ali porodom ipd. Vzroki za motnjo v duševnem
razvoju običajno niso med socialnimi ali psihološkimi dejavniki.
RAZLIKE MED DUŠEVNIMI BOLEZNIMI IN MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU
Ljudje pogosto zamenjujemo pojem motnje v duševnem razvoju s pojmom duševne bolezni.
1
VRTEC LITIJA
Bevkova ulica1
1270 Litija
tel: 01/89 62 530
fax: 01/89 62 540
e-naslov: [email protected]
www.vrtec-litija.si
Pomembno je, da poznamo osnovno razliko:
Duševno bolni ljudje: Ljudje, ki so duševno bolni, potrebujejo zdravstveno ter medicinsko in
psihično oskrbo. Tukaj ne gre za okvaro intelektualnih sposobnosti, kar pomeni, da lahko živijo
neodvisno od drugih, ko je njihova duševna težava odpravljena oziroma pod nadzorom.
Ljudje z motnjo v duševnem razvoju: Motnje v duševnem razvoju niso bolezenske oblike, ampak
so prirojene in trajne narave.
ZNAČILNOSTI OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU GLEDE NA STOPNJO
Glede na stopnjo motnje v duševnem razvoju razlikujemo lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v
duševnem razvoju. Z ustrezno obliko pomoči se na daljše časovno obdobje delovanje in
sposobnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju na splošno izboljšajo.
Predšolsko obdobje (0 – 6 let)
Zmerna, težja ali težka motnja v duševnem razvoju se s strani staršev, vzgojiteljev ali
medicinskega osebja večinoma odkrije že v predšolskem obdobju. Nekoliko težje je odkrivanje
otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, velikokrat se odkrijejo tudi kasneje (šele v šoli). Da otroci
kar najhitreje pridobijo ustrezne oblike pomoči za spodbujanje njihovega razvoja, je potrebno
zgodnje odkrivanje otrok z motnjami v duševnem razvoju. Otroke se že v predšolskem obdobju na
podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami usmerja v ustrezne programe (v redne
skupine vrtca z dodatno strokovno pomočjo ali v prilagojene programe za predšolske otroke t. i.
razvojne oddelke ter zavode). Otroci s prirojenimi motnjami potrebujejo zgodnjo obravnavo in
predvsem veliko druženja ter pridobivanja izkušenj z ostalimi otroki.
Programi z otroke z motnjami v duševnem razvoju v vrtcu
Otroci z motnjo v duševnem razvoju po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami sodijo v
skupino otrok s posebnimi potrebami. S strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo pridobijo
odločbo o usmerjanju, na podlagi katere se jih usmeri v ustrezen program ter za njih oblikuje
individualiziran program, kjer se predvidi cilje, metode dela, prilagoditve, potrebne pripomočke ipd.
Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju: Otroci z lažjo motno v duševnem razvoju se praviloma
vključujejo v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki jo lahko pridobijo
v obsegu do 3 ur (kar pomeni, da imajo do trikrat tedensko po 1 uro pomoč ustreznega
strokovnjaka; specialni pedagog, logoped, tiflopedagog ipd.).
Otroci z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju: Otroci z zmernimi, težjimi ali težkimi
motnjami se praviloma vključujejo v prilagojene programe za predšolske otroke v t. i. razvojne
oddelke. Delo v teh oddelkih poteka prilagojeno otroku, v manjših skupinah z več individualne
pomoči ter vsakodnevno pomočjo specialnega pedagoga. Otroci imajo možnost prehajanja med
programi in se vključujejo tudi v redne skupine otrok, ki nimajo težav v razvoju.
Pred odhodom v šolo se za otroke ponovno izvede preverjanje ustreznosti usmeritve, kjer se
ponovno ocenijo otrokove sposobnosti in zmožnosti za učenje za usmeritev v čim bolj ustrezen
izobraževalni program. Otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju se praviloma usmeri v prilagojen
program z nižjim izobrazbenim standardom, otroke z zmerno, težjo ali težko motnjo pa praviloma v
posebni program vzgoje in izobraževanja. Z ustrezno obliko pomoči se na daljše časovno obdobje
sposobnosti in delovanje oseb z motnjami v duševnem razvoju izboljšajo.
2
VRTEC LITIJA
Bevkova ulica1
1270 Litija
tel: 01/89 62 530
fax: 01/89 62 540
e-naslov: [email protected]
www.vrtec-litija.si
Odrasli z motnjo v duševnem razvoju v odraslosti
Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju:
 živijo samostojno življenje in lahko imajo zaposlitev kot ostali ljudje, brez nekih omejitev ali
posebnih pravic
 njihov osebni status se ne razlikuje od drugih ljudi in o njih navadno ne govorimo več o
osebah z motnjo v duševnem razvoju
 pogosto opravljajo dela v skladu s svojo nižjo - poklicno izobrazbo, če jo pridobijo ali se
zaposlijo s končanim osnovnošolskim programom;
 velika večina si ustvari svojo družino, prijatelje ter preživlja prosti čas kot vsi drugi.
Osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju:
 potrebujejo posebno pomoč tudi v obdobju odraslosti;
 država jim priznava status invalidne osebe in jim zagotavlja različne oblike pomoči;
 večinoma se vključujejo v zaposlitev pod posebnimi pogoji (tudi v varstvenodelovnih
centrih, delavnicah), poleg bivanja doma so za njih organizirane različne oblike bivanja
(varstvenodelovni centri, manjše stanovanjske in bivalne skupnosti ali zavodi).
KAJ IN KAKŠEN PRISTOP OSEBE Z DUŠEVNO MOTNJO POTREBUJEJO?
Kakršnakoli oblika pomoči, predvsem je pomembno zgodnje odkrivanje motnje in zgodnja
obravnava otrok z motnjo v duševnem razvoju, mora biti usmerjena k povečevanju njihovih
zmožnosti in njihovega vključevanja v normalno življenje v družbi.
Pomembno je, da jim nudimo dostop do informacij v različnih oblikah in jih pri tem spodbujamo.
Podajanje informacij prilagodimo na njihovo raven razumevanja in jim omogočamo aktivno
vključitev v družbo.
USTREZNA IN NEUSTREZNA PREPRIČANJA V ZVEZI Z OSEBAMI Z DUŠEVNO MOTNJO
Otrok ocenjen kot oseba z motnjo v duševnem razvoju
NE DRŽI: Otrok, ki je bil enkrat ocenjen kot otrok z motnjo v duševnem razvoju, ohrani enako
stopnjo motnje vse življenje.
DRŽI: Stopnja motnje v duševnem razvoju ni enaka vse življenje, kar še posebej velja za
predšolske otroke in otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Posledično je potrebno preverjanje
ustreznosti usmeritve v program preveriti najmanj vsaka tri leta. Nekateri otroci z lažjo motnjo v
duševnem razvoju v predšolskem obdobju napredujejo in kasneje niso več prepoznani kot otroci z
motnjo v duševnem razvoju, nekateri otroci pa so lahko pozneje tudi v skupini otrok z zmerno
motnjo v duševnem razvoju.
Oseba z motnjo v duševnem razvoju in IQ test
NE DRŽI: Otrok, ki pri testu inteligentnosti doseže nizek rezultat, je posledično oseba z motnjo v
duševnem razvoju.
DRŽI: Doseganje slabega rezultata na testih inteligentnosti nudi eno od možnosti ugotavljanje
motenj v duševnem razvoju, hkrati pa je potrebno preučiti tudi vedenje v vsakodnevnem življenju.
Otroci z Downovim sindromom
NE DRŽI: Otroci, ki imajo Downov sindrom, so vedno veseli, dobrodušni in družabni, obenem pa
imajo vedno priključeno tudi zmerno motnjo v duševnem razvoju.
3
VRTEC LITIJA
Bevkova ulica1
1270 Litija
tel: 01/89 62 530
fax: 01/89 62 540
e-naslov: [email protected]
www.vrtec-litija.si
DRŽI: Otroci z Downovim sindromom so večinoma res veseli in družabni in večina teh otrok ima
res priključeno motnjo v duševnem razvoju, vendar stopnja ni določena (lahko imajo višje
sposobnosti ali lažno motnjo v duševnem razvoju, motnja pa je lahko tudi težja ali težka).
Branje in pisanje pri osebah z motnjo v duševnem razvoju
NE DRŽI: Le osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju se učijo brati, pisati in računati, saj se
vključujejo v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom v osnovni šoli.
DRŽI: Branja, pisanja in računanja se uči vse otroke, tudi tiste z zmerno ali težjo motnjo v
duševnem razvoju. Veliko otrok z zmerno motnjo se lahko nauči brati z razumevanjem ali lahko
pisno izrazijo vsaj to, kar želijo. Otroci s težjo motnjo lahko prepoznavajo zapis svojega imena ali
kakšne napise iz okolja.
Osebe z motnjo v duševnem razvoju in zunanjost
NE DRŽI: Večina otrok z motnjo v duševnem razvoju lahko prepoznamo že po videzu, saj so
drugačni od drugih ljudi.
DRŽI: Po zunanjosti ne moremo ocenjevati intelektualnih in drugih sposobnosti ljudi.
Osebe z motnjo v duševnem razvoju in učni rezultati
NE DRŽI: Z vztrajnostjo in ustreznimi oblikami pomoči lahko osebe z motnjo v duševnem razvoju
dosegajo enake dosežke kot zdravi ljudje (npr. v šoli, poklicu ipd.).
DRŽI: Motnja v duševnem razvoju ne pomeni lenobo, zdolgočasenost ali da pomoč, ki jo otrok
prejema, ni ustrezna. Motnja v duševnem razvoju je motnja, ki predstavlja omejitev pri
intelektualnem delovanju ter prilagojenem vedenju. Oseba z motnjo v duševnem razvoju zato
potrebuje več pomoči v različnih oblikah in časa, da doseže enake rezultate. Posledično je zelo
pomembno, da otrokom omogočimo ustrezno usmeritev v izobraževalni program, saj otrok z
motnjo v duševnem razvoju v neustreznem programu ne bi imel dovolj potrebne pomoči in
podpore, ki jo potrebuje.
Osebe z motnjo v duševnem razvoju in volilna pravica
NE DRŽI: Odrasli z motnjo v duševnem razvoju nimajo pravice voliti.
DRŽI: Tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju imajo volilno pravico tako kot drugi ljudje.
Osebe z motnjo v duševnem razvoju in opravljanje dejavnosti
NE DRŽI: Odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju pri vseh dejavnostih potrebujejo pomoč in
so manj uspešne kot ostali ljudje.
DRŽI: Odrasle osebe, ki imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju, večinoma živijo čisto samostojno
življenje (lahko si ustvarijo družino, hodijo v službo, naredijo vozniški izpit ipd.). Odrasle osebe z
zmerno motnjo v duševnem razvoju so lahko včasih celo bolj kot ostali ljudje uspešni pri
dejavnostih, ki jih opravljajo že dalj časa (pletenje, lončarstvo, poslikave ipd.).
KAJ SVETUJEMO STARŠEM PREDŠOLSKIH OTROK?
 Če opažate, da se vaš otrok ne razvija tako kot drugi vrstniki, poiščite pomoč in se
posvetujte z otrokovim izbranim zdravnikom ali svetovalno službo v vrtcu. Dodatni pregledi
pri psihologu, logopedu, fizioterapevtu, defektologu oziroma specialnemu pedagogu ali
drugem strokovnjaku, vam bodo nudili dodatno mnenje strokovnjakov o pomoči, ki bi jo
otrok lahko potreboval.
4
VRTEC LITIJA
Bevkova ulica1
1270 Litija
tel: 01/89 62 530
fax: 01/89 62 540
e-naslov: [email protected]
www.vrtec-litija.si
 V primeru, da je bil vaš otrok opredeljen kot otrok z motnjo v duševnem razvoju, je
priporočljivo, da se včlanite v društvo (npr. Sožitje), kjer boste imeli pomoč in podporo tudi
s strani drugih strokovnjakov ter staršev, ki tudi imajo otroke z lažjo motnjo v duševnem
razvoju.,
 Za čim bolj optimalno spodbujanje otrokovega razvoja se priporoča čimprejšnja vključitev
otroka v vrtec ter usmeritev v ustrezen program.
 Otroka skušajte spodbujati v razvoju in samostojnosti na vseh področjih tudi v domačem
okolju. Preko realnih situacij ga spodbujajte h gibanju ter k govorni komunikaciji, k
samostojnosti in mu nudite pomoč pri učenju komunikacijskih veščin
 Ne bojte se zgodnjega »etiketiranja«. Zgodnje odkrivanje otrok z motnjo v duševnem
razvoju omogoča zgodnjo obravnavo otroka ter mu tako nudi možnosti za optimalni
napredek vašega otroka.
 Spodbujajte otroka k čim večji samostojnosti. Čeprav ima motnjo v duševnem razvoju, ne
pomeni, da morate vse namesto njega narediti vi. Čeprav bo otrok napredoval počasneje
ali z manjšimi koraki, mu dajmo možnost, da bo sam občutil zaovoljstvo in uspeh, ko mu
bo npr. uspelo samostojno obleči pulover. Skušajte si vzeti čas, saj otroka njegove lastne
izkušnje največ naučijo.
 Večkrat obiščite igrišča, predstave in druga prizorišča, kjer ima vaš otrok možnost druženja
z drugimi otroci in vrstniki. Otrok bo tako krepil svoje komunikacijske veščine in oblikoval
prijateljske vezi.
DRUŠTVA, KI SE UKVARJAJO Z OSEBAMI Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU V
SLOVENIJI
Zveza Sožitje je zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju. Med drugim je
prostovoljna društvena organizacija s socialno-človekoljubnimi cilji in organizacija za napredek
skupne in posamične skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove starše in člane
družin.
Na območju Litije deluje lokalno društvo Sožitje, katerega predsednica je Nežka Pirc.
Sedež:
Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija
Kontaktni podatki:
[email protected],
[email protected],
http://www.zveza-sozitje.si/drustva.html
Pripravila: Katja Hrastar, svet. del.
Litija, 5. 4. 2012
Povzeto po:
- http://www.zveza-sozitje.si
5