garancijski in reklamacijski pogoji za pnevmatike in

Savatech, d.o.o.
GARANCIJSKI IN REKLAMACIJSKI POGOJI ZA PNEVMATIKE IN ZRAČNICE MITAS ZA MOTORNA
KOLESA IN SKUTERJE
1.1. Garancijski in reklamacijski pogoji (v nadaljevanju imenovani pogoji) veljajo od 1. januarja 2014 dalje in se nanašajo na
pnevmatike za motorna kolesa in skuterje (pnevmatike), ki jih pod blagovnima znamkama Mitas in Savatech proizvajata MITAS
a.s. (Mitas) v svoji proizvodni tovarni v Zlinu, v Češki republiki, ter SAVATECH d.o.o. (Savatech) v svoji proizvodni tovarni v Kranju, v
Republiki Sloveniji, kot tudi na zračnice, ki jih prodaja Mitas/Savatech. Če je kakšno določilo teh pogojev v nasprotju z zakonskimi
predpisi, ki veljajo v neki določeni sodni pristojnosti, se dotično določilo uporablja v največji možni meri, ki jo dopušča zakonska
ureditev.
1.2. Mitas/Savatech jamči, da bodo pnevmatike in zračnice pri normalni in pravilni uporabi, kar med drugim vključuje tudi
skladiščenje, v garancijskem roku imele standardne lastnosti. Z ozirom na kakovost in videz pnevmatik in zračnic Mitas/Savatech
jamči, da so izdelki izdelani in se prodajajo v skladu z internimi predpisi in mednarodnimi standardi kakovosti in upravljanja
z okoljem ISO 9001 in ISO 14001. Pnevmatike so v primernem obsegu homologirane v skladu s pravilnikom ECE št. R75.
Skladnost z zahtevami kot jih določa DOT 119 pa je označena v napisu na boku pnevmatike.
2. Ravnanje s pnevmatikami
2.1. Pnevmatika sama (TL) ali kombinacija pnevmatike, ustrezne zračnice in ščitnika (TT), ki sta nameščena na platišče, ter
je napolnjena s predpisanim medijem. Tehnični parametri pnevmatik so navedeni v katalogih, ki jih je izdal Mitas/Savatech, ter
upoštevajo ustrezne mednarodne standarde in priporočila (E.T.R.T.O., T.R.A.).
2.2. S pnevmatikami je treba ravnati skladno z navodili za uporabo, ki jih navaja proizvajalec pnevmatik v svojih katalogih,
brošurah in tehničnih informacijah, ter tudi skladno z navodili proizvajalca vozila. Uporabnik je odgovoren za pravilno uporabo
pnevmatik, pri čemer mora upoštevati vse veljavne predpise in navodila ter napotke za uporabnike, ki so objavljeni na spletni
www.mitas-tyres.com, ter tudi priloženi tem pogojem.
2.3. Pnevmatike je dovoljeno montirati le na določena, čista in nepoškodovana platišča. Platišča je treba predhodno pregledati
in preveriti, da niso poškodovana in umazana, kar vključuje vendar ni omejeno na rjo. Kovinska platišča je treba premazati z
zaščitno barvo.
2.4. Pnevmatike brez zračnice (tip TL) je dovoljeno montirati na platišča, ki so primerna za montažo pnevmatik
brez zračnic, ter pri tem upoštevati priložena navodila in napotke za uporabnike. Pri montaži nove pnevmatike
brez zračnice (TL) je treba zamenjati ventil. Pri montaži nove pnevmatike z zračnico (tip TT) je treba uporabiti
novo zračnico in po potrebi tudi nov ščitnik. Uporaba posebne montažne paste olajša postopek montaže. Uporaba
sredstev na osnovi olja ni dovoljena.
2.5 Katalogi Mitas/Savatech vsebujejo vse potrebne podatke o platiščih, polnilnem tlaku, nosilnosti in druge pomembne
tehnične podatke. Vozila je treba uporabljati skladno z navodili proizvajalca vozila. Pri nakupu naj uporabnik izbere dimenzijo
pnevmatike, ki jo priporoča proizvajalec vozila (dimenzija pnevmatike, razred obremenitve, hitrostni razred, polnilni tlak, itd.).
2.6. Za določeno vozilo navedeni polnilni tlak je treba vzdrževati skozi celotno uporabno dobo vozila. Med uporabo je treba redno
preverjati obseg obrabe pnevmatike. Prav tako je treba redno, t.j. vsaj enkrat tedensko, preverjati polnilni tlak. Uporabnik mora
redno, če je le mogoče pred vsako uporabo, preveriti stanje pnevmatike (poškodbe na zunanji površini). Neustrezno napolnjena
pnevmatika in tehnično neustrezno stanje vozila lahko skrajšata in/ali negativno vplivata na življenjsko dobo pnevmatike.
2.7. Treba je poskrbeti za enakomerno obremenitev vozila in preprečiti preobremenitev posamezne pnevmatike. Nosilnost
pnevmatike je določena glede na polnilni tlak pnevmatike ter najvišjo dovoljeno hitrostjo vozila.
2.8. Dovoljeno je uporabljati le nepoškodovane pnevmatike, katerih globina dezena je enaka ali večja od zakonsko predpisane
v državi, kjer se dotična pnevmatika uporablja.
2.9. Po nakupu pnevmatik je za njihovo pravilno skladiščenje odgovoren uporabnik. Priporočila in napotki v zvezi s skladiščenjem
so objavljeni na spletni strani www.mitas-tyres.com ter so tudi del teh pogojev.
3. Garancijski rok
3.1. Garancija za pnevmatike velja 36 mesecev od dneva prodaje končnemu uporabniku, vendar v nobenem primeru dlje kot
60 mesecev od datuma proizvodnje, ki je naveden v napisu na boku pnevmatike. Datum proizvodnje je naveden v oznaki DOT
ali tovarniški številki. Mitas/Savatech jamči, da je ob dobavi pnevmatik kupcu jasno razpoznaven najmanj eden od teh dveh
podatkov.
3.2. Garancija za zračnice velja 24 mesecev od dneva prodaje končnemu uporabniku.
4. Garancija
4.1. Za napako v izdelavi po teh pogojih velja, če je dobavljena nepravilna količina pnevmatik, drugačne pnevmatike kot so bile
naročene, in/ali v primeru neustrezne kakovosti, ki omejuje normalno uporabnost pnevmatik, razen kadar je zaradi neupoštevanja
teh pogojev – brez povezave s proizvodnim procesom – garancija izključena.
4.2. Garancija tako ne krije zahtevkov v naslednjih primerih:
- N
eupoštevanje predpisanega polnilnega tlaka oz. obremenitve, t.j. obremenitev presega maksimalno vrednost, določeno z
indeksom nosilnosti, ali pa je prekoračena najvišja dovoljena hitrost določena z indeksom hitrosti.
- Uporaba neustreznih platišč, pri čemer so mišljene tudi neustrezne dimenzije, poškodovana ali masno neuravnotežena platišča.
- Neustrezna geometrija vozila – dvojna sled.
- Poškodbe pnevmatik med montažo/demontažo ali zaradi neustrezne montaže/demontaže kot npr. vendar ne omejeno na
pnevmatike, ki so nameščene na neustrezno pozicijo na vozilu, voda ali tujki, ki so med montažo zašli v notranjost pnevmatike,
pnevmatike brez zračnice, montirane brez zračnice na platišča za montažo pnevmatik z zračnico, pnevmatike z zračnico
montirane brez zračnice, pnevmatike montirane s staro, poškodovano zračnico ali zračnico neustrezne velikosti.
- Uporaba neustreznih zračnic ali ščitnikov (npr. stari ščitniki) ali ventilov (npr. stari ventili).
- Zaradi neprimerne uporabe poškodovane pnevmatike, npr. nenamenska raba pnevmatike, neprimerna vožnja kot npr. vrtenje
na mestu ali dirkanje.
- Neustrezna obremenitev pnevmatik.
- Neenakomerna obraba pnevmatike zaradi neustreznega tehničnega stanja vozila, vključno vendar ne omejeno na neustrezno
delovanje vzmetenja ali zavor vozila.
- Mehanske poškodbe pnevmatik med uporabo, npr. vožnja po poškodovanem cestišču, prazna pnevmatika, zareze na zunanji
površini, naleti, voda ali tujki, ki so v notranjost pnevmatike zašli med montažo, mehanski kontakt pnevmatike s podvozjem
vozila zaradi npr. neustreznih, preozkih blatnikov, itd.
- Izpostavljenost zunanjemu viru visoke temperature in toplote.
- Namerne spremembe na pnevmatiki, npr. vendar ne omejeno na obnavljanje pnevmatik ali druge spremembe, ki lahko
negativno vplivajo na lastnosti pnevmatik, npr. dodajanje tesnilnih sredstev.
- Popravljene pnevmatike. Za uporabo takih pnevmatik je izključno odgovorna oseba, ki je tovrstno popravilo izvedla.
- Pnevmatike, ki so napolnjene z drugim medijem kot zrakom oz. z inertnim plinom.
- Pnevmatike, ki so poškodovane zaradi izpostavljenosti snovem na oljni osnovi ali drugim kemikalijam in/ali agresivnim
sredstvom, npr. pogonskemu plinu, gorivu, mazivu, kislini, lugu, topilom, kot tudi ekstremnim temperaturam, npr. ogrevalnemu
telesu, ognju ali dogodkom, ki so posledica višje sile.
- Normalna obraba pnevmatike,t.j. indeks obrabe TWI je prekoračen, uporabna globina dezena je manjša od 0,8 mm ali 1/32
palca. Ne glede na starost ali število prevoženih kilometrov je življenjska doba takih pnevmatik že potekla.
- Pnevmatike z indeksom obrabe TWI ter homologirane v skladu z ECE 75, katerih obraba ne sega do indeksa TWI, vendar so
starejše od 60 mesecev šteto od datuma proizvodnje.
- Pnevmatike, ki so bile poškodovane med transportom s strani transportnega podjetja.
- Pnevmatike, ki so bile poškodovane zaradi neupoštevanja navodil za uporabo ali v primeru naslednjih nepravilnosti:
- nepravilna smer vrtenja,
- uporaba cestnih pnevmatik za terensko vožnjo oz. pod pogoji ali na vozilu, ki ga Mitas/Savatech ne priporoča.
- Pnevmatike, ki so bile naknadno obdelane izven tovarne (obarvani boki, obarvani napisi na boku, naknadno nalepljene nalepke, itd.).
- Neustrezno skladiščene pnevmatike, vključno s pnevmatikami, ki so bile poškodovane med neustreznim skladiščenjem izven
tovarniškega skladišča.
- Pnevmatike, ki tresejo in katerih obraba presega 10% uporabne globine dezena.
- Pnevmatike, ki so bile kupljene že rabljene.
- Zahtevki povezani s številom prevoženih kilometrov, saj na to vplivajo pogoji uporabe, stil vožnje, itd.
- Zahtevki povezani z gospodarnostjo vozila, npr. kotalni upor, poraba goriva.
- Zahtevki v zvezi s pogostostjo preverjanja tlaka v pnevmatiki.
4.2.1.Poleg tega Mitas/Savatech ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo nastalo zaradi uporabe neustreznih in
poškodovanih pnevmatik, ki jih je končnemu uporabniku dobavila tretja stranka, ter za škodo, ki izhaja iz neustreznega ravnanja
z ali uporabo takih pnevmatik.
4.2.2.Eden od pogojev za priznanje reklamacije je tudi, da reklamacijo vloži stranka, ki je pnevmatike kupila od Mitasa/Savatecha.
Mitas/Savatech bo sprejel reklamacijo v zvezi s pnevmatikami in zračnicami pod pogojem, da je stranka upoštevala navodila
proizvajalca.
4.3. Z ozirom na posamezne skupine izdelkov garancija prav tako ne krije:
4.3.1 Tekmovalne pnevmatike
- zahtevkov v zvezi z obrabo pnevmatike kot tudi samo obliko obrabe,
- zahtevkov v zvezi z doseženim časom na krog oz. subjektivnim občutkom oprijema,
- zahtevkov glede starosti pnevmatik.
4.3.2.Barvne pnevmatike in pnevmatike z belo bočnico
- zahtevkov v zvezi z obarvanjem bele bočnice zaradi umazanije na pnevmatiki,
- zahtevkov v zvezi z obarvanjem bele bočnice zaradi neustreznega skladiščenja pri kupcih in/ali distributerjih.
4.3.3.Zračnice
- poškodb na zračnicah, do katerih je prišlo med montažo (vključno gube),
- poškodb na zračnicah zaradi nepravilnosti (poškodb) na platiščih ali zaradi neustreznih ščitnikov,
- zahtevkov v primeru, ko so bile zračnice uporabljene in poškodovane v pnevmatikah, ki se uporabljajo brez zračnic in
proizvajalec ni dovolil, da se pnevmatika brez zračnice uporablja z zračnico.
4.4. Če ti pogoji izrecno ne določajo drugače, garancija ne krije posledične škode, kazenske odškodnine in podobne škode.
5. Postopek uveljavljanja reklamacije
5.1.Splošno
5.1.1.Kupec mora dobavljene pnevmatike in/ali zračnice prevzeti in pregledati. Kadar iz objektivnih razlogov pregled ni možen,
mora kupec izdelke pregledati takoj, ko je to med opravljanjem rednih poslovnih aktivnosti možno, vendar ne kasneje kot v
8 dneh po dobavi in med veljavnostjo garancijskega roka. O očitnih napakah v izdelavi mora kupec proizvajalca nemudoma
obvestiti in uveljavljati reklamacijo za napako, v nasprotnem primeru izgubi pravico do uveljavljanja zahtevka v zvezi z očitnimi
napakami v izdelavi. Če v roku 8 dni od dobave ne uveljavlja reklamacije v zvezi s takimi izdelki, veljajo izdelki za sprejete.
5.1.2.S trenutkom dobave izdelkov kupec prevzame tveganje izgube ali škode na pnevmatikah in/ali zračnicah. Tudi če kupec
pošiljke ni prevzel, tveganje s trenutkom, ko naj bi jo prevzel prav tako preide na kupca.
5.2 Vložitev reklamacije
5.2.1.Kupec mora reklamacijo vložiti takoj, ko je odkril pomanjkljivost ali bi le-to v skladu s pogoji moral odkriti. Reklamacijo je
treba vložiti pri stranki, ki je kupcu prodala pnevmatike/zračnice. Skupna odgovornost družb Mitas in Savatech ne obstaja.
5.2.1.1. V primeru reklamacije v zvezi s prvo opremo mora kupec reklamacijo vložiti pri najbližjem trgovcu družb Savatech/
Mitas (npr. distributor, itd.), ki prodaja pnevmatike na določenem teritoriju.
5.2.2.Reklamacija mora biti pisna, in sicer v obliki izpolnjenega reklamacijskega obrazca, ki je priložen tem pogojem, obrazca
WDK ali kateregakoli drugega dokumenta, ki je v splošni rabi na določnem področju, ter vsebuje vse podatke, ki so potrebni za
obdelavo vložene reklamacije. V primeru reklamacije zaradi napačno dobavljene količine pnevmatik/zračnic je treba izpolniti
obrazec za količinsko reklamacijo, ki je prav tako priložen tukaj.
5.2.3.Reklamacijski zahtevek mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- Ime in naslov kupca, ki uveljavlja reklamacijo, ter njegovo številko reklamacije.
- Ime in naslov končnega uporabnika.
- Dimenzija pnevmatike, za katero se uveljavlja reklamacija (velikost, PR ali LI/SS, Reinf. ali normalen, dezen, tip TT/TL,
blagovna znamka).
- Datum izdelave v DOT, vključno s kodo proizvajalca.
- Opis pomanjkljivosti, za katero se uveljavlja reklamacija, s priloženim ustreznim dokaznim materialom.
- Fotografija pomanjkljivosti.
- Preostala globina dezena (višina dezena).
- Datum vložitve reklamacije in podpis.
5.2.4.Poleg zgoraj navedenih podatkov je treba navesti tudi način pridobitve izdelkov, za katere se uveljavlja reklamacija (npr.
račun, številka fakture, tovorni list ali dobavnica). Če so bili izdelki kupljeni skupaj z vozilom (prva oprema), je treba navesti datum
nakupa vozila.
5.2.5Izdelke je po potrebi treba odstraniti s platišč in očistiti. Kupec mora Mitasu/Savatechu omogočiti pregled izdelkov, za
katere uveljavlja reklamacijo, ter mu le-te tudi predložiti, če Mitas/Savatech tako zahteva.
5.3 Obdelava reklamacije
5.3.1.Reklamacijski postopek se začne z dnem, ko predlagatelj zahtevka predloži kompletno dokumentacijo skladno s temi
pogoji. Odgovornost za kakovost izdelkov je jasno označena s tovarniško kodo v napisu na boku pnevmatike.
5.3.2.Mitas/Savatech mora izpeljati vse potrebne ukrepe v zvezi s pregledom reklamacije in ugotoviti, če je le-ta upravičena.
Če Mitas/Savatech tako presodi, lahko ti ukrepi med drugim vključujejo tudi pregled pnevmatik in/ali zračnic. Če se oceni, da
bo reklamacija pozitivno rešena, mora stranka na zahtevo Mitasa/Savatecha reklamirano pnevmatiko za 60 dni shraniti zaradi
morebitnega naknadnega pregleda.
5.3.3.Mitas/Savatech mora reklamacijo rešiti v roku 30 dni po prejemu popolne dokumentacije v zvezi z uveljavljanjem
reklamacije.
5.3.3.1. Če je reklamacija v zgoraj navedenem roku priznana kot upravičena, mora Mitas/Savatech po lastni presoji in ob
upoštevanju zahtev iz točke 5.3.3.2 teh pogojev:
- izdelke popraviti, ali
- pomanjkljive izdelke zamenjati, ali
- povrniti kupnino.
5.3.3.2. V primeru zamenjave pnevmatike ali povrnitve kupnine veljajo naslednja pravila:
5.3.3.2.1. Za reklamacije v zvezi s prvo opremo do 12 mesecev po prodaji vozila končnemu uporabniku: 100%.
5.3.3.2.2. Za reklamacije v zvezi s prvo opremo, če je od prodaje vozila končnemu uporabniku minilo več kot 12 mesecev:
sorazmerno povračilo.
5.3.3.2.3. Za reklamacije v zvezi z nadomestno opremo: sorazmerno povračilo glede na primer.
5.3.4.Višina odškodnine se določi na osnovi vrednosti navedene na računu. Če račun ni bil predložen, velja cena na dan obdelave
reklamacije. Kupec krije utemeljene in dokumentirane stroške povezanih storitev (montaža, masno uravnoteženje in druge
povezane stroške).
5.3.4.1. Če pnevmatike/zračnice niso bile kupljene neposredno pri Savatechu/Mitasu ali njunih trgovcih, temveč so bile kupljene
skupaj z vozilom (prva oprema), se pri obdelavi reklamacije upošteva cena, po kateri se pnevmatike/zračnice dejansko prodajajo
na določenem teritoriju.
5.3.5.Izdelek, za katerega Mitas/Savatech prevzame reklamacijski zahtevek, postane last Mitasa/Savatecha in ga mora kupec
Mitasu/Savatechu vrniti oz. ga v skladu z navodili uničiti.
5.3.6.Če se reklamacija izkaže za neupravičeno, si Mitas/Savatech pridržuje pravico predlagatelju izstaviti račun za vse z
obdelavo reklamacije povezane stroške, vključno vendar ne omejeno na stroške pregleda, potne stroške, stroške laboratorijskih
testov, dobave izdelkov in reklamacijskega postopka.
5.3.7.Če se reklamacija izkaže za neupravičeno, mora kupec v roku 30 dni obvestiti Mitas/Savatech, ali izdelke namerava vzeti
nazaj ali ne. Če izdelkov ne vzame nazaj ali v navedenem roku ne pošlje končnega odgovora, se izdelki uničijo. Vsak izdelek, ki je
bil predmet reklamacije in je bil zamenjan z novim izdelkom, je last Mitasa/Savatecha.
6. Odpoklic
6.1 V primeru, ko skladno z zakonodajo pristojni organi zahtevajo odpoklic izdelkov, mora kupec, ki je odpoklicane izdelke
kupil, o tem obvestiti Mitas/Savatech.
6.2 Kupec bo v razumni meri sodeloval z Mitasom/Savatechom pri pogajanjih s pristojnimi organi glede poravnave ali odločitve
ter na ta način pomagal zmanjšati stroške odpoklica.
7. Končne določbe
7.1 Pogoji veljajo za pnevmatike kakovostnega razreda IA (pnevmatike brez pomanjkljivosti).
7.2 Pogoji so objavljeni tudi na spletnih straneh www.mitas-tyres.com in www.savatech.si ter so sestavni del pogodbe za
prodajo pnevmatik in/ali zračnic.
7.3. Pogoji nadomeščajo predhodne Garancijske in reklamacijske pogoje za pnevmatike in zračnice, ki se od 1. januarja 2014
ne uporabljajo več.
Priloge:
-
Navodila in napotki za uporabnike
-
Reklamacijski obrazec Moto (V20-FO-0003)
-
Količinska reklamacija (V20-F0-0001)
V Pragi, 28. aprila 2014
JUDr. Jaroslav Cechura
Generalni direktor MITAS a.s.
in predsednik uprave